442 end of the immiseration? – the strike of UNRWA would be over on Monday.

04. rubbish Deheisha camp

04. rubbish Deheisha camp

Bethlehem 26 januari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Van de week had ik genoeg om handen. Dinsdag had ik een afspraak met de custos over lopende zaken. Begin maart is er een vervolg met nog een broeder erbij.

Bethlehem January 26, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

This week I had enough to do. Tuesday I had an appointment with the Custos on current issues. In early March, a sequel together with another friar I will have.

Hierna ben ik met een Filippijnse medebroeder, Benny Bienvenido, naar Bethlehem teruggekeerd. Ik ken deze medebroeder al een aantal jaren en ontvangt hij mijn wekelijkse brief. De afgelopen zes jaar heeft hij op Sri Lanka gewerkt en de burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils meegemaakt. Aan beide kanten worden nu de wonden gelikt, dat nog de nodige tijd zal vergen.

Met Benny heb ik de Melkgrot en de Schaapherdersvelden bezocht. Verder hadden we een genoeglijke ontmoeting met John van de souvenirwinkel en de familie Owaineh. Benny waardeerde deze ontmoetingen. Hij hoopt nog eens terug te keren, maar wil hij andere heilige plaatsen bezoeken zoals Nazareth. Hij blijft tot begin april, wanneer zijn visum afloopt. Dan is zijn sabbath periode voorbij.

Maandag was ik weer in Jerusalem voor de maandelijkse bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association, voorafgegaan door een bezoek aan mijn vriendin Hadassah om weer eens bij te praten. Zij vertelde dat de flyer voor vrede met de Palestijnen over heel Israël goed ontvangen was. Zij gaf mij de flyer in het Hebreeuws en vertaalde voor mij de tekst. Bij één woord kon zij niet zo gauw het Engelse woord vinden. Ik heb toen maar dat woord voor haar vertaald. Dankzij de andere woorden wist ik, wat het moest zijn: boycot.

Op weg naar haar zat ik vooraan in de sneltram en zag bij een halte een man in de tram met iemand buiten de de tram praten. Toen merkte ik op, dat zij beiden een ‘oortje’ hadden. Kennelijk waren zij voor de veiligheid van de tram bedoeld.

Het onderwerp van de bijeenkomst was weer gebed. Ik gaf als gebed, dat mij inspireert, het bekende Franciscaanse gebed ‘Heer maak mij tot een instrument van uw vrede.’ Zie bijlage.

Na afloop van de bijeenkomst op straat vroeg een jonge vrouw ons naar een kerk, waar een viering in het Hebreeuws zou zijn. Het moest in de buurt zijn. Dat was gauw opgelost, toen het adres nummer 10 moest zijn, want we stonden vlak bij de straat, waar vroeger een communiteit van ons was, maar nu een Hebreeuws sprekende gemeenschap woont.

Terug in Bethlehem wees mijn chauffeur mij op Israëlische soldaten binnen Bethlehem. Vervolgens zag ik, dat het Al Azzah kamp was afgesloten met een brandende container. Mijn chauffeur vertelde mij, dat het Israëlische leger vaker binnenkomt.

13. happy birthday for Najwan

13. happy birthday for Najwan

Gisteren was een volle dag. ’s Morgens ging ik de stad in en kwam Jack tegen, die op weg was naar onze kerk om er te bidden. Hij vertelde mij dat de staking van de UNRWA maandag voorbij zou zijn. Hij heeft als bewaker gewoon doorgewerkt, maar kreeg slechts een derde van zijn salaris uitbetaald. Wat is professioneel gedrag van de VN?

Halverwege de middag belde Jack mij op voor een partijtje kaarten en om verhalen te vertellen. Ik merkte dat hij de nieuwe parochiepriester graag mag.

Vervolgens belde ik abu Saleh, vader van Saleh op om hem op te zoeken. Dat kon pas ’s avonds. Ik belde Hajj op, die in de stad bleek te zijn en pas een uur later thuis zou zijn. Ik wandelde op mijn gemak naar de cinema voor een taxi naar zijn huis. Toen ik op de Paulus VI straat uitkwam, was Hajj juist daar. Hij vroeg mij de weg naar het Arab Educational Institute. Dat was een fluitje van een cent, want daar begon ik in oktober 2001 mijn werk als burgerwaarnemer. Het was vlakbij. We zijn er samen heengegaan en vervolgens naar zijn huis.

Later liep ik naar het huis van Abu Saleh, die mij al gebeld had met de mededeling, dat hij wat later zou zijn. Toen ik er aankwam, in AlAzzah kamp, was hij er nog niet, maar kon ik toch binnenkomen en heb met zijn dochter gesproken, die een operatie nodig heeft om weer gewoon te kunnen lopen. Ik vertelde haar, hoe het contact met een Armeniër in Istanboel verlopen was om een operatie daar mogelijk te maken. Het grote probleem is geld. De operatie kan $1000 kosten, maar ook $ 50.000.

Wat later kwam Abu Saleh. Ik had deze dag voor mijn bezoek gekozen, omdat op 22 januari het een jaar geleden was, dat zijn zoon Saleh stierf, nadat hij door een Israëlische soldaat zomaar was neergeschoten.
Van zijn zus hoorde ik, hoe attent hij voor zijn familie was: iedere avond bracht hij iets lekkers voor zijn zussen en voor zijn ouders mee.

Toen ik op weg naar huis ging, kwam ik pal om de hoek Nidal tegen, een jongemand, die ik van december 2001 als 11 jarige knul ken. Hij vertelde mij onmiddellijk, dat hij mij niet vergeten was en dat hij mij een uitnodiging voor zijn trouwerij de volgende maand zou bezorgen in de kerk. Hij is een leuke vent, die twee moeders heeft, want zijn vader heeft twee vrouwen.

De situatie in het gezin met huiselijk geweld blijkt nog ernstiger te zijn dan ik aanvankelijk dacht.
Het weer blijft hier van slag. Na de enorme neerslag met regen en sneeuw half december heeft het hier nauwelijks nog geregend, terwijl normaal gesproken deze maand zo’n 130 mm regen zou moeten vallen.

Als aanhangsel voeg ik verder toe: een achtergrondverhaal over een aanval op Eilat, vraag en antwoord gesprek met Snowden, en een bericht over de verhouding tussen de VS en Israël.

Groeten uit een soms lenteachtig Bethlehem

Louis.

After this, I returned to Bethlehem together with a Filipino fellow friar, Benny Bienvenido. I know this fellow friar for several years and he receives my weekly letter. The past six years he has worked in Sri Lanka and witnessed the civil war between the Sinhalese and the Tamils. Now they have to heal their wounds that needs the necessary time on both sides.

07. John and Benny

07. John and Benny

With Benny, I visited the Milk Grotto and the Shepherds Fields. Next we had a delightful encounter with John from the souvenir shop and the Owaineh family. Benny appreciated these meetings. He hopes once more to return, but he wants to visit other holy places like Nazareth. He continues until early April, when his visa expires. Then his Sabbath period is over.

Monday I was back in Jerusalem for the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association, preceded by a visit to my friend Hadassah. She said that the flyer for peace with the Palestinians was well received all over Israel. She gave me the flyer in Hebrew and translated for me the text. There was one word, she could not easily find the English word. But then I have that word translated for her. Thanks to the other words, I knew what it was to be: boycott.

I sat on her way in the front of the tram at a stop and saw a man in the tram with anyone outside the tram talking. Then I noticed that they both had an ‘ear’. Apparently they were meant for the safety of the tram.

The topic of the meeting was again prayer. I gave as a prayer that inspires me, the famous Franciscan prayer “Lord, make me an instrument of your peace.’ See attachment.

After the meeting in the street a young woman asked us to a church where there would be a celebration in Hebrew. It had to be nearby. That was quickly resolved when the address had to be number 10, because we stood near the street, where in the past there was a community of us, but now a Hebrew-speaking community resides.

Back in Bethlehem my driver showed me Israeli soldiers in Bethlehem. Then I saw that the Al Azzah camp was closed with a burning container. My driver told me that the Israeli army enters frequently.
Thursday the youngest son of the family AlAzzah celebrated his 16th birthday. I needed some patience because Husam was at half past seven with his girlfriend there. Because he has a permit for three months to Jerusalem for a theater project.

Yesterday was a full day. In the morning I went into the city and met Jack, who was on his way to our church to pray. He told me that the strike of UNRWA would be over on Monday. He has worked simply as a security guard, but received only a third of his salary. What is professional behavior of the UN?

03. still strike UNRWA

03. still strike UNRWA

Halfway through the afternoon, Jack called me up for a game of cards and telling stories. I noticed that he likes the new parish priest.

Then I called Abu Saleh, father of Saleh to visit him. It was only possible in the evening. I called Hajj, who appeared to be in the city and would be home after one hour later. I walked at ease to the cinema for a taxi to his place. When I came to Paul VI Street, Hajj was right there. He asked me the way to the Arab Educational Institute. That was a piece of cake, because I started there my work as a civilian observer in October 2001. It was close nearby. We went together and then to his place.

Later I went to the house of Abu Saleh, who had already called me and told me that he would be a bit late. When I arrived there, in AlAzzah camp, he was not there yet, but I could still come in and talked with his daughter, who needs a surgery needs to just be able to walk again normally. I told her how I was in touch with an Armenian in Istanbul to proceed to make a surgery possible there. The big problem is money. The surgery can cost $ 1,000, but also $ 50,000.

Some later Abu Saleh arrived. I had chosen for my visit this day, because on January 22, it was a year ago that his son Saleh died just after he was shot by an Israeli soldier.
From his sister, I heard, how he was attentive to his family. Every night he brought something nice for his sisters and his parents.

When I went on my way home, I met right around the corner Nidal, a young man, who I know from December 2001 as an 11 year old kid. He told me directly that he had not forgotten me and that he invited to his wedding the next month, which invitation would be delivered to the church to me. He’s a nice guy, who has two mothers, because his father had two wives.

The situation in the family with domestic violence appears to be even worse than I thought.
The weather here continues to be unusual. After the massive precipitation of rain and snow in mid-December has barely rained here, whereas normally this month about 130 mm of rain should fall.
As attachment I add further: a background story about an attack on Eilat, question and answer interview with Snowden, and a message about the relationship between the U.S. and Israel.

Greetings from a sometimes spring like Bethlehem

Louis.

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Attack Eilat.docxback to menu attachments

2 Live Q and A Snowdenback to menu attachments

3 Lord, Make Me an Instrument of Your Peaceback to menu attachments

4 US – Israelback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.