443 Is Israeli government pushing for a new intifada?

Bethlehem 2 februari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen stil te staan bij het overlijden van Pete Seeger.

Bethlehem February 2, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start to consider the death of Pete Seeger.

Hij stierf afgelopen week in de VS, 94 jaar oud. Aan het eind van het bericht over zijn heengaan was er een link naar een film over zijn leven. Ik keek meteen naar de film:

He died last week in the U.S. , 94 years old. At the end of the message about his passing there was a link to a movie about his life. I looked straight to the movie:


*
*

Ik was onder de indruk van hoe hij en zijn vrouw hun leven eigenhandig hadden opgebouwd zonder zich druk te maken om wat anderen van hen vonden. Hij is van grote invloed geweest op de popmuziek en heeft bijvoorbeeld Bob Dylan aangemoedigd om zich met zijn muziek te ontplooien. Hij was een rotsvaste pacifist. Het mooist vond ik de scene, waarin hij de politici een veeg uit de pan gaf. Als hij optrad stimuleerde hij het publiek mee te zingen. Het gebeurde een keer, dat hij zei, dat hij verweg mensen zag, die niet meezongen. Hij hield toen even zijn lippen stijf op elkaar en zei toen: they live too long in Washington.

Hij werd uitgemaakt voor commie ofwel communist, maar daar trok hij zich niets van aan, net zomin als de huidige paus wordt uitgemaakt voor marxist, wat ook als een belediging bedoeld is, maar door de paus opzij wordt geschoven. Hij kent goede marxisten. Mensen, die dergelijke termen als scheldwoord gebruiken, zullen het moeilijk hebben met hoofdstuk 4 van de Handelingen der apostelen, waar als ideale christengemeenschap een communistisch model wordt voorgeschoteld.

Dit leidt wel tot de kritische vraag hoe het communisme in Oost Europa zo heeft kunnen ontsporen. De factor macht naast cultuur speelt dan een belangrijke rol.

Vorige week meldde ik dat de staking van het VN personeel voorbij zou zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hierbij heeft het personeel een inschattingsfout gemaakt. Dit hoorde ik van een leraar Engels, die mij dit vertelde vanuit zijn contacten met collega’s, die bij de VN werken. Hij vertelde ook, dat het VN personeel in Jordaanse dinars wordt betaald tegen een vaste koers van 1 Jordaanse dinar voor 6,2 shekel. Dit maakt veel uit, want de Jordaanse dinar is gekoppeld aan de dollar, wat betekent, dat de koers van de Jordaanse dinar mee schommelt met de dollar. Daar heeft het VN personeel geen last van.

Ik beschouw de inschattingsfout als een veeg teken, want zo lopen de spanningen in de samenleving verder op. Die worden nog versterkt door het optreden van het Israëlische leger. Hierbij lijkt het erop, alsof de twee vluchtelingenkampen Al Azza en Aida nu onder Israëlisch gezag vallen. Zij vielen onder Palestijns gezag. Vrijdagmiddag waren er ongeregeldheden in de straat tussen beide kampen vlak bij het Intercontinental Hotel. Hierbij zijn zeven teenagers opgepakt en meteen geslagen, aldus mijn zegsman.
Afgelopen woensdag is een man van in de twintig tijdens schilderwerkzaamheden aan de weg in de buurt van Ramallah doodgeschoten door het Israëlische leger, zie:

I was impressed how he and his wife had built up their life without caring what others thought of them. He has been a major influence on pop music, for instance Bob Dylan, who he encouraged to develop himself with his music. He was a rock solid pacifist. The most beautiful I liked the scene in which he gave the politicians a slap in the face. When he appeared, he encouraged the audience to sing with him. It happened one time, he said he saw far away people who are not singing along. He then held his lips stiff together and said they live too long in Washington.

He was called a commie or communist, but he did not care to, just as the current pope is called a Marxist, which is also meant as an insult, but is pushed by the Pope aside. He knows good Marxists. People who use such terms as an insult, will have difficulty with Chapter 4 of the Acts of the Apostles, where the ideal Christian community is presented as a communist model.

This leads to the critical question of how communism in Eastern Europe could derail. The power factor in addition to culture, then plays an important role.

Last week I reported that the strike of the UN staff would be over, but that turns out not to be the case. It has the staff made ​​an error in judgment. This I heard from an English teacher, who told me this from his contacts with colleagues who work at the UN. He also said that UN staff are paid in Jordanian dinars at a fixed rate of 1 Jordanian dinar for 6.2 shekels. This makes perfect sense, because the Jordanian dinar is connected to the dollar, which means that the price of the Jordanian dinar fluctuates along with the dollar. This doesn’t bother the UN staff.

I consider the estimation error as a bad sign, because tensions in society run further. These are reinforced by the actions of the Israeli army. It would appear, seems like the two refugee camps Al Azza and Aida are now under Israeli authority. They fell under Palestinian authority. Friday afternoon, there were riots in the street between the two camps near the Intercontinental Hotel. Here are seven teenagers arrested and beaten directly said my informant.

Last Wednesday was a man in his twenties shot dead by the Israeli army, when he was painting on the road near Ramallah, see:

 

Het leger verklaarde, dat hij een militair doelwit was, wat betekent, dat internationaal recht van toepassing is. De Palestijnen hebben dan feitelijk het nakijken.

Het lijkt erop, dat de Israëlische overheid aanstuurt op een nieuwe Intifada om zo de vredesbesprekingen, aangestuurd door Kerry te blokkeren. Zie ook de bijlage over een botsing tussen premier Netanyahoe en zijn minister van economische zaken, omdat die Netanyahoe zou hinderen in het onthullen van het werkelijk gezicht van de Palestijnse Autoriteit, zoals premier Ehud Barak dat in het jaar 2000 geprobeerd heeft.

Vrijdag was een gevulde dag. Ik belde ’s morgens Youssef op om hem te bezoeken. Hij vroeg mij met Jack, die ik de avond ervoor bezocht had, te komen. Dat laatste bezoek was wat onverwacht, maar bleek een voorzet te zijn voor Jack om de volgende dag de parochiepriester te bezoeken met zijn vele financiële problemen. Hij heeft weliswaar de hele maand januari gewerkt, maar vanwege de staking kreeg hij geen betaling van zijn salaris, een wandaad van de UNRWA. Het is een vorm van een collectieve straf voor de staking.

Ik belde Jack op om naar Youssef te gaan. Hij bleek bij de parochiepriester te zitten. Hij had een goed gesprek. Bij Youssef speelde we een spelletje kaart.
’s Middags hadden we aan tafel een priester uit Chicago op bezoek. Toen ik naar mijn afspraak om 4 uur ging, kwam ik hem tegen. Hij was op weg naar Jerusalem, maar wist niet de goede weg. Ik wees hem die naar de grote checkpoint, niet wetend, dat op weg erheen hij waarschijnlijk geconfronteerd zou worden met ongeregeldheden tussen jongeren en het Israëlische leger, zie boven.
De grootouders van deze priester waren Nederlanders uit de buurt van Den Haag. Zijn grootmoeder heette Peerenboom.

Pal hierop kwam een zuster tegen, die deze maand 90 wordt. Met haar heb ik een bijzondere band, die stamt van 11 jaar geleden. Dat was ten tijde van de uitgaansverboden. Uit protest hiertegen kwam zij iedere morgen naar ons voor de eucharistieviering. Na afloop ging ik altijd kijken hoe de situatie op het Kribbe plein was. Zij voelde zich hierdoor in de rug gesteund, wanneer zij weer terug naar haar huis ging vlak langs het Kribbe plein, waar tijdens de eerste dagen van het uitgaansverbod een tank stond.

01. Nativity Square

01. Nativity Square

De leraar Engels, die ik die vrijdag bezocht, was met zijn gezin een week in Jericho geweest voor de trouwerij van een neef. Hij vertelde, dat vroeger een trouwerij een week duurde en bij elkaar 500 JD kostte. Dat was voor 1967. Nu duurt een trouwfeest 2 dagen en kost meer dan het 10 voudige.

Hij vertelde ook iets over het prijsbeleid van de Palestijnse Autoriteit. Soms roept ze, dat de prijzen van fruit omhoog gaan vanwege de regen, wat een aansporing voor de winkeliers is om de prijzen te verhogen. Dan roept ze, dat de prijzen omhoog gaan vanwege de droogte. Ik voegde eraan toe: de prijzen gaan omhoog, omdat ze liegt. De man moest er heerlijk om lachen.

Gistermiddag was ik uitgenodigd voor een maaltijd ter ere van de vrijlating van Adnan Alafandi. Het bleek een groots opgezette maaltijd te zijn tussen 2 en 4 uur voor honderden mensen met rijst, saus en een stuk vlees.

Het lijkt erop, dat het geval van huiselijk geweld onder controle komt.

Als bijlage voeg ik verder toe een kritische beschouwing over de gedachtenis aan Sharon, een beschouwing over wat te doen, als de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina mislukken door een vroegere Israëlische topman van het leger, een beschouwing over het mislukken van het blokkeren van een overeenstemming met Iran en een actie om te voorkomen, dat Hillary Clinton in 2016 tot president wordt gekozen, een ‘fris’ begin van de presidentscampagne in de VS.

Gisteren is een Franse medebroeder overleden, die ik van zijn tijd in Bethlehem ken. Hij werd 97. Hij kende Nederland ten tijde van het tweede Vaticaans concilie. Hij was toen in Noordwijkerhout en bij de broeders in Nijmegen.

Groeten uit Bethlehem, waar de droogte ernstige vormen begint aan te nemen,

Louis

The army said that he was a military target, which means that international law applies. This made the Palestinians powerless.

It seems that the Israeli government is pushing for a new intifada in order to block the peace talks, directed by Kerry. See also the attachment about a clash between Prime Minister Netanyahu and his minister for economic affairs, because he would interfere Netanyahu in revealing the real face of the Palestinian Authority, just like Prime Minister Ehud Barak tried that in the year 2000.

04. for sale for the next Intifada

04. for sale for the next Intifada

Friday was a full day. I called in the morning Youssef to visit him. He asked me to come together with Jack, I had visited the night before. This last visit was somewhat unexpected, but turned out to be a set up for Jack the next day to visit the parish priest with his many financial problems. Although he has worked the entire month of January, but because of the strike, he did not get his salary, a misdemeanor of the UNRWA. It is a form of collective punishment for the strike.

I called Jack to go to Youssef. He appeared to be at the office of the parish priest. He had a good conversation. At the home of Youssef we played a game of cards.
At lunchtime we had a guest who is a priest from Chicago. When I went to my appointment at 4 pm, I met him. He was on his way to Jerusalem, but did not know precisely the way. I pointed him to the big checkpoint, not knowing that he is probably facing on his way riots between young people and the Israeli army, see above.

The grandparents of these priests were Dutch from The Hague area. His grandmother was called Peerenboom.
Directly I met a sister who is 90 this month. With her I have a special relationship, which dates back 11 years ago. That was at the time of curfews. In protest against this every morning she came to us for the Eucharist. Afterwards I was always watching the situation at the Manger Square was. She felt this supported in the back, when she returned to her house right passing the Manger Square, where there was a tank during the first days of the curfew.

The English teacher I visited on Friday, had been a week with his family in Jericho for the wedding of a cousin. He said that once a wedding lasted a week and took together 500 JD. That was before 1967. Now a wedding takes 2 days and costs more than 10 -fold.

He also told about the pricing policy of the Palestinian Authority. Sometimes she cries that the prices of vegetables go up because of the rain, which is an incentive for retailers to raise prices. Then she calls the prices go up because of the drought. I added: prices go up, because she’s lying. The man had to love to laugh.

22. common because of release Adnan Afanadi

22. common because of release Adnan Afanadi

Yesterday afternoon I was invited to a meal in honor of the release of Adnan Alafandi. It turned out to be a large-scale meal between 2 and 4 hours for hundreds of people with rice, sauce and a piece of meat.
It seems that the case of domestic violence is under control.

I add further annexing a critical reflection on the memory of Sharon, a discussion on what to do if the peace talks between Israel and Palestine fail by a former Israeli chief of the army, a reflection on the failure of blocking an agreement with Iran and action to prevent Hillary Clinton in 2016 is chosen, a ‘fresh’ start of the presidential campaign in the U.S. president.

Yesterday was a French confrere deceased, who I know from his time in Bethlehem. He was 97. He knew the Netherlands from the time of the second Vatican Council, where he was at two occasions.

Greetings from Bethlehem, where severe drought is beginning to take serious forms,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Mis Remembering Sharonback to menu attachments

2 Netanyahu Versus Economy Ministerback to menu attachments

3 Stop Hillaryback to menu attachments

4 Top Israel Lobby Group Loses Battle on Iranback to menu attachments

5 Yadlin in Case Peace Talks Failback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.