444 people expect a third Intifada: not against the Israeli occupation but against the Palestinian Authority

04. for sale for the next Intifada

for sale for the next Intifada

Bethlehem 9 februari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met iets ongewoons. Afgelopen dagen vroegen drie mij om in hun poesie-album te schrijven, twee meisjes en een jongen.

Bethlehem February 9, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with something unusual. Past three days, youngsters asked me to write in their poetry album, two girls and a boy.

Ik wist niet, dat dit ook in de Arabische cultuur voorkomt. Ik heb het met genoegen gedaan.

De staking van Palestijns VN personeel is voorbij. Ik hoorde dit donderdagavond door de moskee in Deheisha kamp omroepen. Het schijnt, dat president Abbas het welletjes vond. Hiermee is niet alles gezegd. Het klinkt, alsof Abbas kennelijk veel gezag heeft. Maar niets is minder waar. Steeds luider klinkt het, dat mensen een derde Intifada verwachten: niet tegen de Israëlische bezetting maar tegen de Palestijnse Autoriteit. De bevolking ziet de Palestijnse Autoriteit als een zetbaas voor Israël, die zich voornamelijk bezighoudt met hun zakken te vullen met geld, dat o.a. door de EU voor de Palestijnse bevolking geschonken is. Dit moet wel misgaan, maar de gevolgen zijn onoverzienbaar. De mensen vagen de PA weg en gaan vervolgens openstaande rekeningen vereffenen. Dit betekent chaos en een bloedbad. De verwachting is, dat dit voor het eind van het jaar zal gebeuren.

19. shopping street

shopping street

Sommige Palestijnen willen, dat Israël weer de touwtjes in handen neemt om zo de bezettingen duidelijk te laten zijn. Dan kan er vervolgens over een aantal jaren een werkelijke oplossing tot stand gebracht worden.

Dit klinkt niet hoopvol voor de vele Israëliërs, die nu vrede willen met de Palestijnen, maar probleem aan hun kant is, dat zij weinig invloed op de regering hebben. Maar dit is wel noodzakelijk, wil er een geloofwaardige vrede komen.

Afgelopen zondag was er een professiefeest van een zuster van altijddurende aanbidding, die met haar communiteit naast de Melkgrot woont. De nieuwe kerk boven de grot was vol, goed voor de sfeer.
Vooraf had ik met Jack gekaart, die ook naar de kerk kwam, maar geen plaats meer voor hem vond.
Maandag ben ik naar de uitvaart van de Franse medebroeder in Jerusalem geweest, die 97 geworden is.

Woensdag bezocht ik Hajj, die vanmiddag met mij naar Husam gaat. Hij had mij gevraagd om dit bezoek te arrangeren. Ik ben benieuwd, wat dit oplevert: twee creatieve geesten bij elkaar.
De vader van Hajj is er trots op, dat het hem de afgelopen maanden gelukt is om 22 kg lichaamsgewicht af te slanken, en zijn buikje is nu verdwenen. Hajj is nu druk bezig om zich voor te bereiden voor zijn eindexamen middelbare school.

Gisteren kreeg ik bezoek van Shorouq, Yihya en hun nichtjes Amal en Rotaj. Yihya kwam wat later. Het viel me op, hoe duidelijk Shorouq zich afzette tegen de Arabische Islam. Het ging haar met name om de ongelijke positie van jongens en meisjes , mannen en vrouwen in de cultuur. Ik maakte haar duidelijk, dat hetzelfde probleem ook bij Arabische Christenen voorkomt.
Ik vind het opmerkelijk hoe zij zich ontwikkelt. Zij kan steeds beter voor zichzelf opkomen en ontwikkelt eigen meningen.

Vrijdag was ik bij Husam en zijn familie. Daar kwam op een gegeven moment zijn jongere broer Nour met een vriend binnen, die de zoon is van een vriend van zijn vader. Ik kreeg te horen, dat hij net een dag eerder uit een ondergrondse cel van een Palestijnse gevangenis was vrijgelaten. Hij was ervan beschuldigd, dat hij stenen naar het Israëlische leger gegooid zou hebben, maar daar heeft hij niet eens de gelegenheid voor gehad. Hij heeft werk en is derhalve met iets anders bezig. Kennelijk is het een treiterij door iemand anders geweest. De jongeman, die op mij een sympathieke indruk maakte, moest een brief ondertekenen, dat hij niet meer met stenen zou gooit. Anders zou hij een boete van 10.000 Jordaanse Dinars krijgen ofwel $ 14.100. dit voorval geeft wel aan, hoe verziekt de verhoudingen tussen mensen zijn en hoe de Palestijnse politie niet functioneert.

Een bericht op teletekst tekent de situatie hier in bezet gebied. Het Internationale Rode Kruis levert geen tenten meer aan Palestijnen, die dakloos zijn geworden, nadat Israël hun huizen heeft vernield, omdat het Israëlische leger de geleverde tenten eveneens vernielt. Zie de volgende link naar de website van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem: → www.btselem.org

Een heel andere link is de volgende:

I did not know that this also occurs in Arab culture. I did it with pleasure.

The strike of Palestinian UN personnel is over. I heard this announced by the mosque in Deheisha camp Thursday evening. It seems that President Abbas said that this is enough. This is not all. It sounds as if Abbas apparently has a lot of authority. But this is not true. Louder sounds that people expect a third Intifada: not against the Israeli occupation but against the Palestinian Authority. The population sees the Palestinian Authority as a figurehead for Israel, which is mainly concerned with filling their pockets with money, which is given for example by the EU to the Palestinian people. This must go wrong, but the consequences are immense. People sweep away the PA and then go settle outstanding bills. This means chaos and carnage. The expectation is that this will happen before the end of the year.
Some Palestinians want that Israel again takes control so as the occupation be clear. Then it can be subsequently established a true solution over a number of years.

This does not sound hopeful for the many Israeli, who now want peace with the Palestinians, but problem is on their side, they have little influence on the government. But this is necessary to realize a credible peace.

02. solemny professed sister with her crown

solemny professed sister with her crown

Last Sunday there was a celebration of a solemn profession of a sister of perpetual adoration, who lives with her community next to the Milk Grotto. The new church above the grotto was full, good for the atmosphere.

Beforehand I had played cards with Jack, who also came to the church, but didn’t find a place for him.

Monday I went to the funeral in Jerusalem of the French confrere, who has become 97.

Wednesday I visited Hajj who is going with me to Husam this afternoon. He had asked me to arrange this visit. I wonder what this will deliver, two creative minds together.
The father of Hajj is proud that in the past few months, succeeded him to slim down, 22 kg body weight, and his belly is now gone. Hajj is now working to prepare for his final exam of the secondary school.
Yesterday I received a visit from Shorouq, Yihya and their nieces Amal and Rotaj. Yihya came later. It struck me how clearly Shorouq opposed the Arab Islam. It was her particular the unequal position of boys and girls, men and women in the culture. I made it clear that the same problem also occurs with Arab Christians.
I find it remarkable how she develops herself. She can increasingly stand up for herself and develop her own opinions.

Friday I was with Husam and his family. There was at one time his younger brother Nour with a friend inside, who is the son of a friend of his father. I was told that he had been released just a day earlier from an underground cell of a Palestinian prison. He was accused, he would have thrown stones at the Israeli army, but he has not even had the opportunity. He has a job and is thus busy. Apparently it has been a harassment by someone else. The young man, who made ​​me a sympathetic impression, had to sign a letter that he would not throw with stones again. Otherwise he would be fined with 10,000 Jordanian Dinars or $ 14,100. This incident does show how screwed up the relationships between people is and the Palestinian police is not functioning.

A message on teletext draws the situation here in occupied territory. The ICRC does not deliver tents any more Palestinians, who have become homeless after Israel has destroyed their homes, because the Israeli army is also destroying the tents. See the following link to the website of the Israeli human rights organization B’Tselem: → www.btselem.org

A very different link is the following:

Deze link geeft een beeld van de welvaartsverdeling in de VS: zoals mensen in de VS denken dat het is, zoals het volgens hen zou moeten zijn en zoals het in werkelijkheid is.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

This link gives an idea of ​​the wealth distribution in the U.S.: such people in the U.S. think it is, as it should be according to them and as it actually is.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte
Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.