445 one million visitors for → arab generation of peace

Header kopie 2

Bethlehem 16 februari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het is afschuwelijk, zoals Els Borst een week geleden om het leven is gekomen.

Bethlehem February 16, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

It’s horrible, what happened to former minister Els Borst, 81 years old, and a week ago to be killed at her home.

We kunnen alleen maar haar respectvol gedenken.

Vorige week zondag vierden de Salesianen officieel het feest van hun stichter, Don Bosco, wiens feestdag eigenlijk 31 januari was. Merkwaardig vond ik het dat ook in Nederland zijn feest een week later werd gevierd dan gebruikelijk. Dit hoorde ik van een vriendin die afgelopen zondag jarig was.

Diezelfde dag introduceerde ik Hajj MC bij de familie Al Azza. Eerst had Hajj een gesprek met Husam, dat naar volledige tevredenheid verliep. Het bleek, dat zij beiden in hun denken op elkaar aansloten. Dit opent perspectieven voor samenwerking tussen beide artiesten: acteur en rapper. Vervolgens had Hajj een gesprek met de jongere broer van Husam, die ook rapt, Nour, dat licht betekent. Het is nu aan hen om hun samenwerking op te bouwen.

Afgelopen maandag kwam de Filippijnse medebroeder Bennie met zijn custos hier op bezoek. Ik heb met hen gezellig aan tafel gezeten. Voor zijn custos was het de laatste etappe van zijn reis, die hem ook naar Rome voerde. Bennie blijft tot begin april voor zijn sabbatical. Ik ontdekte nu pas, dat hij ook custos is geweest. Echt een bescheiden medebroeder.
Er waren meer medebroeders in de buurt, zij hadden hun jaarlijkse bijeenkomst van de commissarissen van het Heilige Land, broeders die voor hun provincie actief zijn voor de Custodie van het Heilige Land.

04. many languages in Bethlehem

04. many languages in Bethlehem

Een deel van hen was afgelopen maandag in Bethlehem. ’s Avonds was er een diner in ons Casa Nova hotel samen met de Palestijnse minister van toerisme.

Dinsdag liep ik aan het begin van de middag de stad en tot mijn verrassing kwam ik de oude buschauffeur tegen met een zoon, die ik van eind oktober 2001 ken als een van de chauffeurs, die met de bus tussen Bethlehem en Beit Sahour pendelde. Hij is nu met pensioen. Tegelijk kwm ik ook de vader van mijn jonge vriend Mohammed Alafandi tegen. Later kwam ik een andere vriend tegen, Alaa.

Ik heb bij Jack een potje gekaart en vervolgens met hem ook bij een timmerman, Abu Jack ofwel vader van Jack. Dat was gezellig. Maar ondertussen wacht Jack nog steeds op zijn geld. Hij kon niet staken als bewaker van een UNRWA gebouw, maar werd wel als staker meegerekend.

Deze week kreeg ik te maken met jongeren, die geen zin hebben om te studeren. Ik had al vaker hierover gehoord, maar nu werd het concreet in jongelui, die ik ken. Het is lastig om hen te motiveren om toch te studeren, ook al is het vooruitzicht om later een baan te vinden en een toekomst op te bouwen duister. Het zal vele ouders zorgen baren. Zij zijn opgegroeid in een sfeer, dat studeren belangrijk is en voelden ook de druk om te presteren. De druk is er nog wel, maar jongeren zijn er niet meer zo gevoelig voor.

Afgelopen donderdag middag bereikte mijn website

→ arab generation of peace

de mijlpaal van 1.000.000 bezoekers. Niet onaardig in 4 en een half jaar.
Gisteravond deed zich een merkwaardig natuurverschijnsel voor. Er viel wat uit de lucht, waardoor de straten zelfs nat werden ongehoord deze winter.
Gisteren stond in een Belgische krant het verhaal van een rechterlijk dwaling. In dit artikel werden aantallen van rechterlijke dwaling in andere landen vermeld: 18 in Nederland, 20 in Frankrijk, 30 in Groot-Brittanië, in de VS werden in 40 jaar 142 ter dood veroordeelden uit hun cel gehaald, sommigen net voor hun executie. Één heeft 35 jaar vastgezeten voor niks. Om over na te denken.

Ik kreeg een link van mijn vriend Purwanto toegestuurd over hoe Israël zich verzet tegen de boycot, terughalen van investeringen en sancties vanwege de bezetting van de West Bank. Zie:

→ middle east monitor

Het bleek, dat Middle East monitor meer interessante berichten had, die ik hier laat volgen met de bijpassende links.
Zo zijn Israëliërs druk doende om zich een Europees paspoort te verwerven, zoals Palestijnen zich een Latijns-Amerikaans paspoort verwerven. Het is tekenend voor de onzekerheid waarin mensen hier leven. Zie:

→ middle east monitor

Een derde link betreft een suggestie van een minister van de huidige Israëlische regering om de West Bank te annexeren en de Palestijnen volledige burgerrechten te geven:

→ middle east monitor

Een vierde link gaat over de politieke Islam:

→ middle east monitor

Als aanhangsel voeg ik een artikel, waarin de bezetting van de West Bank en Gaza vergeleken wordt met slavernij geschreven door Eva Illouz.

Ik voeg twee cartoons als aanhangsel toe: een over de overstromingen in Engeland en Ierland en een over opgebrand zijn: burn out

Voor liefhebbers voeg ik een artikel toe over een proefschrift van Janneke Stegeman over Jeremia 32. Zij heeft de tekst gelezen met Palestijnse Christenen en Israëlische Joden. De tekst blijkt verassend actueel te zijn met het oog op de bezetting.

Tot slot gaat een aanhangsel over de actie in Israël, waarin de meerderheid van de bevolking laat blijken voor vrede met de Palestijnen te zijn.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

We can only respectfully remember her.

Last Sunday celebrated the Salesians officially the feast of their founder, Don Bosco, whose feast day was actually 31 January.

01. feest van Don Bosco

01. feest van Don Bosco

I found it curious that his feast was celebrated a week later than usual like in the Netherlands too. This I heard from a friend who had her birthday last Sunday.

That same day I introduced Hajj MC at the Al Azza family. First Hajj had a conversation with Husam, which went to full satisfaction. It turned out that they both fit together in their thinking. This opens perspectives for cooperation between the two artists: actor and rapper. Hajj then had a conversation with the younger brother Husam, who also raps, Nour, which means light. It is now up to them to build up their cooperation.

Last Monday was the Philippine fellow friar Bennie with his Custos here for a visit. I have a nice meeting with them during our lunch. For his Custos was the last leg of his trip, which also led him to Rome. Bennie stay here until the beginning of April for his sabbatical. I only now discovered that he has been Custos. Truly a humble friar.

There were more friars here in the Holy Land. They had their annual meeting of the commissioners of the Holy Land, friars, who for their province are active for the Custody of the Holy Land. A part of them was last Monday in Bethlehem. In the evening there was a dinner in the Casa Nova Hotel together with the Palestinian tourism minister.

Tuesday I went into the city at the beginning of the afternoon and to my surprise I found the old bus driver with a son, I know from the end of October 2001 as one of the drivers who shuttled by bus between Bethlehem and Beit Sahour. He is now retired. At the same time, I also met the father of my young friend Mohammed Alafandi. Later I met another friend, Alaa.

I have played with Jack some cards, and then also with him at a carpenter, Abu Jack or literally Jack’s father. That was fun. But in the meantime Jack still waiting for his money. He could not stop as guard of a UNRWA building, but he was included as a striker.

This week I had to deal with young people who do not want to study. I had heard many times about this, but now it was concretely youngsters, I know. It is difficult to motivate them to still studying, even though the outlook to find later a job and build a future is dark. It will be many parents concern. They grew up in an atmosphere that studying is important and also felt the pressure to perform. The pressure is still there, but young people are not so sensitive.

Last Thursday afternoon reached my website

→ arab generation of peace

the milestone of one million visitors. Not bad in 4 and a half years.

14. will rain come

14. will rain come

Last night there was a curious natural phenomenon. Some fell from the sky, so the streets became wet, unheard this winter.

Yesterday was a Belgian newspaper the story of a judicial error. In this article numbers of miscarriages of justice were reported in other countries: 18 in the Netherlands, 20 in France, 30 in Britain, in the U.S. in 40 years were 142 death row inmates taken out of their cells, some just for their execution. One was jailed for 35 years for nothing. To think about.

I got a link from my friend sent Purwanto how Israel opposes the boycott, disinvestments and sanctions due to the occupation of the West Bank. See:

→ middle east monitor

It appeared that Middle East Monitor had more interesting articles, which I follow here late with the appropriate links.
Israelis are so busy to get European passports for themselves as Palestinians themselves acquire a Latin American passport. It is indicative of the uncertainty where people live here. See :

→ middle east monitor

A third link is a suggestion of a minister of the current Israeli government to annex the West Bank and give the Palestinians full civil rights:

→ middle east monitor

A fourth link is about political Islam:

→ middle east monitor

As attachment I add an article, in which the occupation of the West Bank and Gaza is compared to slavery written by Eva Illouz .

I add two cartoons as attachments, one on the floods in England and Ireland and on a burned out:

Lastly, an attachment on the action in Israel, where the majority of the people, seem to be for peace with the Palestinians.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1. Occupation and Slavery, Parallelback to menu attachments

2. Flooding South Englandback to menu attachments

3. Cartoon Burn Outback to menu attachments

4. Peace Convoys All Across Israel Tomorrowback to menu attachments

5. Archeology Shows Bible Written Lateback to menu attachments

6. Van Wie is Die Tekst Jeremia 32back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.