446 Hundreds of opposition activists in the Philippines have been tortured, killed, and disappeared in the last decade

Hundreds of opposition activists in the Philippines have been tortured, killed, and disappeared in the last decade

Hundreds of opposition activists in the Philippines have been tortured, killed, and disappeared in the last decade

Bethlehem 23 februari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Dit keer begin ik op een andere manier. Afgelopen woensdagavond las ik een tweetal artikelen, die mij niet blij maakten.

Bethlehem February 23, 2014

Dear people,

Peace and all Good.

This time I start in a different way. Last Wednesday, I read two articles that did not make me happy.

De eerste ging over de Philippijnen, waar de VS nauw bij betrokken is. (Het is van het grootste belang onderscheid te maken tussen de Amerikaanse bevolking zegt en doet en haar regering zegt en doet.) Het betrof schending van de mensenrechten. Ik stuurde het artikel meteen door naar een Philippijnse medebroeder, die ik al een aantal jaren ken. Hij op zijn beurt stuurde het artikel door naar zijn overste in de Philippijnen, die ik een paar weken geleden nog ontmoet had, en naar de overste van de broeders in de rest van de Philippijnen.

Toen hij mij dit liet weten, was ik verrast, maar ook ongerust, omdat een actie voor de mensenrechten daar levensgevaarlijk kan zijn. Ik heb er mijn gedachten over laten gaan en hem een suggestie gedaan, wat mogelijkerwijs gedaan kan worden. Hij heeft die suggestie meteen doorgestuurd naar de Philippijnen.

Deze activiteiten laten wel zien, dat mijn Philippijnse medebroeder de informatie zeer serieus heeft genomen. Ik voeg het artikel als bijlage bij deze brief. Je kunt dan zelf beoordelen wat het waard is. De link is → link

Het tweede artikel betrof de VS. De regering daar heeft gediscussieerd over de mogelijkheid om VS burgers binnen de VS te doden met behulp van een onbemande vliegtuig, een drone. Hiermee wil de regering van de VS het vijfde amendement op de grondwet omzeilen. Het vijfde amendement geeft iedere burger van de VS rechtsbescherming tegen welke beschuldiging ook.

Ik kwam tot de conclusie, dat Barack Obama kennen een compleet schizofreen persoon is. Wat hij politiek zegt en hoe hij politiek handelt staan los van elkaar. Zijn praten afgelopen week over het gevaar van de grote inkomensongelijkheid is hier een voorbeeld van.

Ik hoorde gisteren van Hajj, dat een vriend van hem, die ook graag rapt en enkele jaren in de VS gewoond heeft, maar pas weer terug is, voor geen goud terug wil naar de VS. Ik hoop hem spoedig te spreken en te horen, wat zijn ervaringen zijn geweest.
Het artikel, waarop ik doel, voeg ik eveneens als bijlage toe, of zie → link

Ik las een derde artikel over hoe de VS omgaat met zijn geschiedenis van de oorlog met Vietnam. Dit artikel stuurde ik naar mijn Vietnamese medebroeder Tad Hien, die ik sinds vorig jaar april ken. Hij reageerde duidelijk met verwijzing naar de wreedheden, die het communistisch regime heeft begaan, maar ook naar de overeenkomst tussen de VS en China. Hij vertelde mij, dat Kissinger VietNam aan China overleverde in ruil voor het Midden Oosten voor de VS. Hij verwees ook naar de wreedheden van de Rode Khmer.

Ik heb hierover doorgedacht om te begrijpen, hoe het komt, dat communistische regimes zo’n afschuwelijk staat van dienst hebben. Ik kwam tot het volgende:

In het denken van communistische regimes wordt in abstracte termen gesproken over mensen in massavorm: de kapitalisten, de verworpenen der aarde, proletariërs. Zij worden tegenover elkaar gezet met het inspelen op emoties. Hierbij verdwijnt het menselijk aspect, waarbij geen menselijk gezicht zichtbaar meer is.

Wat dit kan betekenen, heb ik begin november 2001 ervaren, toen ik met ons team van burgerwaarnemers in Gaza was. Ik werd op een gegeven moment geconfronteerd met een groep van wellicht 100 krioelende kinderen op de grond. Ik zag geen gezicht van een kind meer. Ik schrok ervan, alsof er geen mensen meer waren.

Als je met een massa te maken hebt zonder menselijk gezicht, is alles mogelijk, ook dus het doden van zo’n massa.

Aan de tegenovergestelde kant is het niet beter. Daar heb je te maken met de vrije markt. Ook daar ontbreekt het menselijk gezicht. De vrije markt betekent rekeningen, heel veel geld en bankrekeningen. Het menselijk gezicht gaat hierachter schuil.
Ik kom dan uit bij een inbreng van de Joodse traditie, waarin het menselijk gelaat iets openbaart van wie God is. Het is dan uiteraard onmogelijk om tot het doden van een mens over te gaan.

Zelf benadruk ik graag, dat we onderscheid moeten maken tussen iemand als persoon en diens gedrag. Gedrag kun en moet je soms verwerpen zonder daarmee de persoon te verwerpen.
Dit is pittige stof voor de zondag. Beschouw het maar als een apart geschenk bij gelegenheid van mijn verjaardag afgelopen donderdag.

Op die dag zijn we met de hele communiteit een dag uit geweest naar Jericho. Bijna iedereen kon erbij zijn. Het was daar volop zomer. We bezochten eerst een oudheidkundige opgraving en gingen vervolgens barbecuen bij de twee broeders, die daar wonen. Een is directeur van de school van 400 leerlingen, van wie 36 Christen zijn. Van het lerarencorps van 43 zijn er 7 Christen. Volgens de directeur zijn de onderlinge verhoudingen goed.

Woensdag kreeg ik bezoek uit Nederland: een ouder echtpaar en moeder met haar 15 jarige zoon. Zij zijn verbonden aan Nes Ammim, een Christelijke kibboetz, die vanuit protestants Nederland gesticht is. Ik gaf hen mijn kijk op het conflict hier, wat voor hen nieuw was.

Ik had contact met zus en broer Shorouq en Yihya. Zij zoeken mij graag op. Ik krijg via hen een inkijkje in het leven van tieners hier in Bethlehem. Zo ontdekte ik, dat het voor Shorouq heel belangrijk is om een mobieltje te hebben van een bepaald minimum aan mogelijkheden zoals een aanraakscherm. Anders ben je buitengesloten. Voor hen ben ik gevoelsmatig een vader. Zo breidt mijn gezin zich uit.

Vrijdag vierde ik bij de familie Al Azza mijn verjaardag. Dat was gezellig. Iedereen was er bij behalve de vriendin van Husam. Aan Husam had ik een artikel doen toekomen van een Israëlische minister over een éénstaat oplossing. Hij had een taxichauffeur hierover gepolst. Het bleek dat die man er geen moeite mee had, ook niet als die staat Israël heet. Het gaat hem om een veilig en verzekerd bestaan. In feite is de hogere politiek niet aan hem besteed.

Ik vind het wel leuk om te zien hoe actief Husam is om zo zich te informeren over wat er onder het gewone volk leeft.

01. teargas near Azza camp

01. teargas near Azza camp

De eerste twee foto’s, die ik mee stuur, zijn van vrijdag drie weken geleden en laten iets zien van het optreden van het Israëlische leger bij Al Azza kamp.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

The first was about the Philippines, where the U.S. is closely involved. (It is of the utmost importance to make a distinction between the American people, what they are saying and doing, and their government is saying and doing.) It is the alleged breach of human rights. I sent the article directly to a Philippine confrere, who I’ve known for several years. He in turn sent the article to his Custos in the Philippines, I met a few weeks ago had, and to the minister provincialis of the brothers in the rest of the Philippines.

Then he let me know it by which I was surprised, but also worried because an action for human rights can be life threatening. There I have my mind to go over and made ​​him a suggestion, what can possibly be done. He has immediately sent that suggestion to the Philippines.

These activities do show that my Philippine fellow friar took the information seriously. I add the article as an attachment to this letter. You can then judge for yourself what it’s worth. The link is → link

The second article concerned the U.S. . The Government has discussed the possibility to kill U.S. citizens within the U.S. using an unmanned aircraft, a drone. In doing so the U.S. government circumvent the Fifth Amendment to the Constitution. The Fifth Amendment gives every citizen of the U.S. legal protection against any accusation.

I came to the conclusion that Barack Obama have a completely schizophrenic personality. What he says in political affairs and how he acts politically are separated. His talk last week about the danger of large income inequality is an example of this.

I heard yesterday from Hajj about a friend of his, who also like rap and lived for several years in the U.S., but will not go back again, no way he wants to return to the U.S.. I hope to see him soon and hear what have been his experiences.
The article, which I purpose, I also add as an attachment, or see → link

I read a third article about how the U.S. deals with its history of the war in Vietnam. This article I sent to my Vietnamese confrere Tad Hien, who I know since last April. He responded clearly with reference to the atrocities committed by the communist regime, but also to the agreement between the U.S. and China. He told me that Kissinger delivered VietNam to China in exchange for the Middle East for the U.S.. He also referred to the atrocities of the Khmer Rouge.

I’ve thought this through to understand how it is that communist regimes have such a horrible track record. I came to the following:

In thinking of communist regimes is spoken in abstract terms about people in mass form: the capitalists, the wretched of the earth, proletarians. They are opposed to each other with responding to emotions. This human aspect, which no human face is any longer visible, disappears.

What this may mean, I have experienced early November 2001, when I was in Gaza with our team of civilian observers. I was at one point faced a group of perhaps 100 teeming children on the ground. I didn’t see any face of a child. I was shocked, as if there were no more people.

If you’re dealing with a mass without a human face, everything is possible, so the killing of such a mass.

On the opposite side it is not better. There you have to do with the free market. There, too, lacks the human face. The free market means bills, a lot of money and bank accounts. The human face is hidden within.

Here I reach a contribution of the Jewish tradition, in which the human face reveals something of who God is. It is then of course impossible to for the killing of a human being.

Personally, I like to emphasize that we must distinguish between a person as a human being and his or her behavior. Sometimes you have to reject someone’s behavior without thereby rejecting the person.

This is tough material for Sunday. Consider it a special gift on the occasion of my birthday last Thursday.

17. our garden in Jericho

17. our garden in Jericho

On that day we went a day out with the whole community to Jericho. Almost everyone could be there. It was there plenty of summer. We first visited an archaeological dig and then went barbecue at the two brothers who live there. One is a director of the school of 400 students, from whom 36 are Christian. Of the teaching staff of 43, there are seven Christian. According to the director, the relationships are good.

Wednesday I got a visit from the Netherlands: an older couple and a mother with her ​​15 year old son. They are linked to Nes Ammim, a Christian kibbutz, which is founded from Protestant Netherlands. I gave them my perspective on the conflict here, which was new to them.

I had contact with sister and brother Shorouq and Yihya. They look like me. I get through them a glimpse into the lives of teenagers here in Bethlehem. I discovered that it is very important for Shorouq to have a mobile with a certain minimum features such as a touch screen. Otherwise, you’re locked out. For them I am emotionally a father. So my family is expanding.

Friday I celebrated at the Al Azza family my birthday. That was fun. Everyone was there except the girlfriend of Husam. I had an article to Husam forward an Israeli minister on a one state solution. He spoke a taxi driver about this. It turned out that the man had no trouble with it, even if that state called Israel. He is interested in a safe and secure existence. In fact, the higher politics is not for him.

I think it’s fun to see how active Husam is to inform him about what is going on among the common people.

02. Iraeli soldiers ready for action

02. Iraeli soldiers ready for action

The first two pictures, which I attach, are from Friday three weeks ago and show something of the actions of the Israeli army near Al Azza camp.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Extrajudicial Killing of US Citizensback to menu attachments

2 US Aid and Philippinesback to menu attachmentstitle-nsafiles

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.