447 People are always worthwhile

04. eye contact with Kareem

04. eye contact with Kareem

Bethlehem 2 maart 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb het deze week kalmeraan gedaan vanwege problemen met mijn linkerbeen.

Bethlehem March 2, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I took it easy this week because of problems with my left leg.

Medisch onderzoek heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Het laatste onderzoek was een MRI scan van mijn linker bovenbeen, zonder resultaat. Voor de scan kreeg ik om donderdagmorgen om tien voor elf een telefoon, of ik om half twaalf mij in Jerusalem te nmelden. Om vier uur was ik terug. Het resultaat was, dat er niets verontrustends was. Ik heb ondertussen een medicijn gekregen om het loopprobleem op te lossen. Het gaat de goede kant op.

Maar die dag had ik afgesproken om Wisam zijn vrouw Abier en hun zoon Kariem op te zoeken in Ramallah. Het werd dan ook wat later dan gepland, maar het was een

02. Wisam, Abeer and Kareem

02. Wisam, Abeer and Kareem

ontspannen bezoek. Ik kon pas vrijdagmiddag terugkeren, omdat op vrijdagmorgen bijna geen verkeer is vanwege de vrije dag voor Moslims.

Eenmaal terug ging ik snel verder op verjaardagsbezoek bij Yihya, die nu 18 is geworden.
Met zijn familie heb ik veel van doen. Het is nodig en de moeite waard. Mensen zijn altijd de moeite waard.

Afgelopen dinsdag was het 20 jaar geleden dat een gestoorde fanatieke Jood bij het graf van Abraham een bloedbad aanrichtte onder biddende Moslims. Afgelopen maandag was er een bezoek aan dit graf door deelnemers van een door onze broeders georganiseerde conferentie van een week over dialoog tussen de drie monotheïstische godsdiensten. Ik heb er helaas niet bij kunnen zijn.

Donderdag kwam in het nieuws, dat volgens een rapport van Amnesty International Israëlische militairen straffeloos tientallen Palestijnse burgers omgebracht, onder wie 6 kinderen. Een van de kinderen ken ik nu: Saleh.

Opmerkelijk is de reactie van het Israëlische leger, dat zegt, dat Amnesty voorbijgaat aan het toenemend geweld van Palestijnse zijde. Mij is ontgaan, hoeveel Israëliërs hierbij zijn omgekomen.

Ik heb hier geleerd om te gaan met kleine signalen, met name om, als ik wil opstappen, toch wat langer te blijven. Dat merkte ik bijvoorbeeld vorige week zondag bij Jack. Het is dan ook zaak om aan te kondigen op te stappen zonder meteen weg te rennen. Mensen kunnen dan duidelijk maken, of zij graag zien dat ik langer blijf.

Van de week kreeg ik een verzoek om een man van 30 toe te voegen aan mijn netwerk LinkedIn. Hij werd 16 jaar geleden mijn pleegzoon. Hij is een software specialist. Interessant is te zien, waar zijn interesses liggen: kunst en cultuur, kinderen, onderwijs (education), mensenrechten en wetenschap en techniek. Een belangrijk detail is, dat hij van Iraanse afkomst is. Goed voor de beeldvorming van Iraniërs.

Vrijdagmorgen was er in Beit Jala in hotel Mount Everest een bijeenkomst van Palestijnen en Israëliërs om hun licht over vrede tussen beide volken te laten schijnen. Mijn vriendin Hadassah was er ook en schreef voor Facebook een verslag van deze gebeurtenis. Ik kon er niet bij zijn vanwege mijn afspraak in Ramallah bij mijn vrienden daar. Haar verslag voeg ik als bijlage aan deze brief toe.

Gisteren bezocht ik de familie Al Azza. Toen ik het kamp binnenkwam, zag ik veel mannen op straat. Het bleek, dat zij van een verzoeningsbijeenkomst terugkwamen. Een paar weken geleden had een 16 jarige knul en een 22 jarige man ruzie met elkaar. De eerste heeft toen de tweede met een mes gestoken. Om dit probleem op te lossen, kwamen de mannen van beide families bij elkaar om verzoening, Soelga genoemd te bewerken. Het prijskaartje, dat eraan hing, bedroeg meer dan 21000 euro.

De situatie in de Oekraïne is gespannen en dreigend. Ik voeg twee aanhangsels toe om een breder beeld te schetsen. Zo kreeg ik van mijn Vietnamese medebroeder Hien Tad enkele commentaren toegestuurd, die duidelijk maken, wlke belang de ontwikkelingen in de Oekraïne voor Viet Nam heeft. Van belang lijkt het me te signaleren dat veel mensen graag naar het Westen willen kunnen reizen zoals Viet Namezen, maar ook de prijskaart, die eraan hangt gelet op de vele Afrikanen die in de Middellandse zee verdrinken en de vele doden onder Zuid Amerikanen, die proberen de VS te bereiken, plus de muur tussen Mexico en de VS.

Het andere aanhangsel gaat over Amerikaanse invloed op de ontwikkelingen.
Andere aanhangsels gaan over de behandeling van Palestijnen door het Israëlische leger en over Boycot, Disvestment en Sancties.

Olive farming in the settlement of Shiloh. Photo by Moti Milrod

Olive farming in the settlement of Shiloh. Photo by Moti Milrod

Het lijkt mij een uitdaging om te zien hoe BDS zo uitgevoerd kan worden, dat ook aanhang onder Israëliërs geworven kan worden om een einde aan de bezetting van Palestijns gebied te maken, waar veel Israëliërs voor zijn.

Een dreigende ontwikkeling is een wetsvoorstel van een lid van het Israëlische
parlement om de zeggenschap over de dome of the Rock met o.a. de Al Aqsa
moskee van Jordanië af te nemen en in de handen van Israël te leggen. Als dit voorstel door de Knesset komt, is dit een garantie voor problemen.

Groeten uit een warm Bethlehem, dat steeds meer naar regen smacht,

Louis

Medical research has so far yielded little. The last inquiry was an MRI scan of my left thigh with little result. Before the scan, I got on Thursday morning at ten to eleven a phone call, with the request I to be in Jerusalem at half past eleven. At four o’clock I was back home. The result was that there was nothing alarming. I have now acquired a drug to solve the problem with walking. It goes in the right direction.

But that day I had an appointment to visit Wisam. Abeer his wife and their son Kareem in Ramallah.

03. Wisam and sleeping Kareem

03. Wisam and sleeping Kareem

It was somewhat later than planned, but it was a relaxing visit. I was only able to return on Friday afternoon, because on Friday morning there is almost no traffic because of the holyday for Muslims.

Once back I went fast on birthday visit Yihya, who became now 18.

13. birthday Yihya

13. birthday Yihya

With his family, I have a lot to do. It is necessary and worthwhile. People are always worthwhile.

Last Tuesday it was 20 years ago that a deranged fanatical Jew at the tomb of Abraham committed a massacre among praying Muslims. Last Monday there was a visit to the tomb by members of a conference organized by our brothers on dialogue between the three monotheistic religions for a week. I unfortunately could not attend.

Thursday came the news that according to a report by Amnesty International Israeli military killed without being punished dozens of Palestinian citizens, including six children. One of the children I know now: Saleh.

Remarkably, the reaction of the Israeli army, says Amnesty ignores the increasing violence from the Palestinian side. It has eluded me, how many Israelis have been killed here.

I have learned to deal with small signals, in particular, if I want to leave, while the one who I visit, wants that I remain a little longer. I noticed for example, last Sunday at Jack. It is therefore important to announce to leave without immediately run away. People can then make clear whether they like to see me to stay longer.

This week I received a request to add to my social network LinkedIn. A man of 30. He became my foster son 16 years ago. He is a software specialist. It is interesting to see where his interests are: arts and culture, children, education, human rights and science and technology. An important detail is that he is from Iranian origin. Good for the image of Iranians.

Friday morning there was in Beit Jala in hotel Mount Everest a gathering of Palestinians and Israelis to shine their light on peace between the two peoples. My friend Hadassah was there and wrote for Facebook an account of this event. I could not be there because of my appointment in Ramallah with my friends there. Her report I add as an attachment to this letter.

Yesterday I visited the Al Azza family. When I entered the camp, I saw many men on the street. It turned out that they returned from a reconciliation meeting. A few weeks ago, a 16 -year-old boy and a 22 year old man arguing with each other. The first stabbed the second with a knife. To solve this problem, the men of both families came together for what is called Sulha or reconciliation. The price tag that it hung, amounted to more than 21,000 euros.

The situation in Ukraine is tense and menacing. I add two attachments to paint a broader picture. So I got from my Vietnamese confrere Hien Tad comments he sent me that make clear which interest the developments in Ukraine has for Viet Nam . Important seems to indicate that many people like to be able to travel like Vietnamese, but also the price tag, which is attached to it in view of the many Africans who drown in the Mediterranean Sea going to Europe and many deaths among South Americans, who are trying to reach the US, plus the wall between Mexico and the U.S.

The second attachment is about U.S. influence on the developments.
Other attachments deal with the treatment of Palestinians by the Israeli army and Boycott, Sanctions and Divestment.

It seems to me a challenge to see how BDS can be executed that it can recruit supporters among Israelis who want to put an end to the occupation of Palestinian territory to which many Israelis are in favor.

A threatening development is a bill from a member of the Israeli
parliament to control the dome of the Rock which includes the Al Aqsa Mosque
to strip Jordan from its responsibility and to bring it in the hands of Israel. If this proposal comes through the Knesset, this is a guarantee for trouble.

Greetings from a warm Bethlehem, which is increasingly longs for rain,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Lessons From Ukraine for Viet Namback to menu attachments

2 US and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters


back to menu attachments

3 Boycott by Israelisback to menu attachments

4 Palestinians and Israelis in Hotel Mount Everestback to menu attachments

5 Seven Year Old Omar at Checkpointback to menu attachments

6 Why I Don Support BDSback to menu attachments

7 Police, Palestinians Clash on Temple Mountback to menu attachments

Reacties zijn gesloten.