448 Springtime

06. a happy mother

06. a happy mother

Bethlehem 9 maart 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag zou ik een gesprek met de custos en nog een broeder hier in Bethlehem hebben. Dit moest echter verschoven worden naar woensdag in Jerusalem, omdat de custos onverwachts met de veiligheidsdienst van het Vaticaan moest overleggen i.v.m. het komende pausbezoek.

Bethlehem March 9, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Monday, I would have an appointment with the Custos and another friar here in Bethlehem. This was, however postponed to Wednesday in Jerusalem, as the Custos unexpectedly had to consult the security of the Vatican for the upcoming the upcoming papal visit.

Het is mij wel duidelijk, dat de veiligheid van de paus alle aandacht verdient, want er zijn genoeg gekken, die dan een aanslag zouden willen plegen, met name hier in Bethlehem. De andere twee bezoeken zijn in Jordanië en de oude stad van Jerusalem waaronder ook contact met de Israëlische regering. Hiertoe moet de paus vanuit Bethlehem eerst naar Tel Aviv reizen om door de Israëlische regering ontvangen te worden en dan door te reizen naar de oude stad van Jerusalem.

Tevens is zo zichtbaar, dat wij minderbroeders een belangrijkere rol spelen in het Heilige Land dan de patriarch, die rechtstreeks onder de paus valt.

Het gesprek woensdag met de custos en nog een medebroeder ging over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping, hoe dit onderwerp bij de broeders aan te kaarten, want er bestaat onderhuids veel weerstand tegen, waarbij ik mij overigens wel iets kan voorstellen. Het wordt gezien als iets politieks en als een morele verplichting, die onprettig aanvoelt.

Omdat ik toch in Jerusalem was, kon ik meteen mijn vriendin Hadassah bezoeken en hebben we genoeglijk bijgepraat.

05. Tareq, Kristel and Louise

05. Tareq, Kristel and Louise

Dinsdag was ik in Beit Sahour op verjaarsvisite bij Kristel, een Nederlandse vrouw, die getrouwd is met een Palestijnse man, Tareq. Zij was dertien dagen eerder voor het eerst moeder geworden van een mooie dochter, Louise.

Later bezocht ik Hajj, die mij iets interessants vertelde over het gevleugelde gezegde Insh Allah. De oorspronkelijke betekenis is, dat je belooft iets te doen, maar er kan iets tussen komen, waardoor het niet door kan gaan. Kennelijk wil Allah iets anders.

In de praktijk heeft het echter de klank gekregen van “ik moet ja zeggen, maar ik doe het liever niet.” Het is dan een dooddoener.

Ik volg de ontwikkelingen in de Oekraïne en voeg er een paar bijlagen over toe. Wat mij hierbij opvalt, dat de berichtgeving in de Westerse media voorbijgaat aan dreigend antisemtisme in de Oekraïne onder leiding van een neonazistische groep die in de nieuwe regering een positie hebben. Opmerkelijk is verder de uitspraak van Obama, dat de referendum op De Krim tegen het internationaal recht zou gaan. Ik heb nog nooit enig geluid gehoord over internationaal recht met betrekking tot referenda.

Een teken, dat de zaak er anders uitziet dan het lijkt, valt op te maken uit een paar gebeurtenissen. De EU slaagde erin om een accoord te bereiken tussen de nu verdreven president en de oppositie. Dit gebeurde op 21 februari, maar 12 uur later al van de baan. Het is in diplomatieke en politieke kringen gebruik om omzichtig te handelen. Dat er een accoord werd bereikt buiten de VS om is op zich al een veeg teken geweest. Dit werd nog versterkt door de onsterflijke woorden van een lid van de regering van de VS, mevrouw Nuland, die zei: “F**k the EU.” In feite gaf zij te kennen dat de VS erop uit was om de president van de Oekraïne te wippen en geen vreedzame oplossing wilde.

Vrijdag bezocht ik de familie Al Azzah. Moeders was in Ramallah bij haar moeder en de vader was ergens anders in het kamp. Ik werd keurig ontvangen door Nour en Najwan. De laatste speelde de gastheer. Even later kwam een achterneef binnen, die vrijwel meteen contact met mij maakte, al spreekt hij amper Engels. De reden was wel duidelijk. Hij was eind november vanuit de wachttoren bij het graf van Rachel in zijn beide benen beschoten, omdat hij een molotovcocktail naar de wachttoren had gegooid. Hij liet de wonden zien en ook de ontslagbrief uit het Hoesseinziekenhuis na zijn behandeling. Ik voeg deze brief foto 14 toe. Hij heeft nog wel loopproblemen.

Van Shorouq hoorde ik een verhaal, die iets zegt over de ontwikkeling van de vrouw in de samenleving. Een vriendin van haar was vorig jaar geslaagd met 92 van de 100 punten. Ze wilde trouwen, maar ook aan de universiteit verder studeren. Haar toekomstige man beloofde, dat zij mocht studeren, maar eenmaal getrouwd weigerde hij haar naar de universiteit te laten gaan. Hierop scheidde de vrouw en ging zij alsnog studeren. Vrouwen zijn mondiger geworden.

Dit voorval laat ook iets zien van de mentaliteit onder sommige mannen, die niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en daarom loze beloftes doen. Als het erop aankomt, zijn zij niet meer dan leugenaars.

Ik heb dit kunnen constateren bij de zwager van Raida, die tegenover mij iets vergelijkbaars gedaan heeft en nu weer in de problemen zit. Hij probeerde Yihya voor zijn karretje te spannen om mij te dwingen geld te geven. Een vervelende situatie.

Langzamerhand is de groep kandidaten, die voor enkele maanden in onze communiteit zijn komen wonen voltallig: 11 uit allerlei delen van de wereld: Brazilië, Nicaragua, Portugal, Jordanië en de VS om een aantal landen te noemen. De broeder, die voor hen verantwoordelijk is, was aan het begin van het jaar door het westelijk halfrond gereisd om kennis met een aantal te maken en te zien of zij geschikte kandidaten zouden kunnen zijn. Hij reisde van Washington via Mexico, Nicaragua naar Argentinië. Er hebben zich ook kandidaten uit de Filippijnen gemeld.

02. springtime

02. springtime

Gistermorgen begon het zowaar wat te regenen, maar het bleef nog warm. Vandaag valt er meer en de komende week gaat dit door met een temperatuurval van meer dan 10 graden.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

It is clear to me that the safety of the Pope deserves all the attention, because there are plenty of crazy people who would like to commit an attack, especially here in Bethlehem. The other two visits are in Jordan and the old city of Jerusalem including contact with the Israeli government. To realize this, the Pope has to travel from Bethlehem to Tel Aviv to be received by the Israeli government and then he can travel to the old city of Jerusalem.

Also so visible that we friars play a more important role in the Holy Land than the patriarch, who reports directly to the pope.

The meeting Wednesday with the Custos and a fellow friar was about Justice, Peace and Integrity of Creation, how to raise this issue with the friars because there is a lot of subcutaneous resistance, which incidentally I can imagine something. It is seen as something political and a moral obligation, which is uncomfortable.

Since I was in Jerusalem, I could visit my friend Hadassah and we had a pleasant talk.

Tuesday I was in Beit Sahour for a birthday celebration of Kristel, a Dutch woman married with a Palestinian man Tareq. She became for the first time mother thirteen days before of her beautiful daughter Louise.

06. a happy mother

06. a happy mother

Later I visited Hajj, who told me something interesting about the winged saying Insh Allah. The original meaning is that you promise to do something, but something may intervene, so it cannot continue. God obviously wants something else.

In practice, however, it had the sound of “I have to say yes, but I’d rather not do it.” It is a clincher.

I follow the developments in Ukraine and add a few attachments on this issue. The most evident to me that the reports in the Western media ignores threatening anti-Semitism in Ukraine headed by a neo-Nazi group who have a position in the new government. Also remarkable is the statement by Obama that the referendum on Crimea would go against international law. I’ve never heard anything about international law relating to referendums.

Members of UNA-UNSO marching in Lviv.

Members of UNA-UNSO marching in Lviv.

A sign that the case looks different than it seems, can be deduced from a few events. The EU managed to achieve an agreement between now ousted president and the opposition. This happened on February 21, but already 12 hours later cancelled. It is in diplomatic and political circles used to act with caution. That an agreement was reached outside the U.S. is in itself a sweeping sign been. This was reinforced by the immortal words of a member of the U.S. Government, Ms. Nuland, who said: “F ** k the EU.” In fact, she indicated that the U.S. wanted to kick out the president of the Ukraine and didn’t want a peaceful solution.

Friday I visited the Al Azzah family. Mothers was in Ramallah with her mother and father was somewhere else in the camp. I was nicely received by Noor and Najwan. The last played the host. Moments later, a second cousin came in, almost immediately made ​​contact with me, though he barely speaks English. The reason was obvious. At the end of November he was hit by two life bullets from the watchtower at the tomb of Rachel in his legs because he had thrown into the tower a Molotov cocktail He showed me the wounds and the resignation letter from the Hussein Hospital after his treatment. I add this letter photo 14. He still has trouble with walking.

From Shorouq I heard a story that says something about the development of women in society. A friend of hers was passed her final exam with 92 points out of 100 last year. She wanted to get married, but also study at university. Her future husband promised that she could study, but once married, he refused to let her go. For this reason the woman divorced and she is now studying. Women have become more assertive.

This incident also shows something of the mentality among some men who are unable to take responsibility and therefore make empty promises. When it comes down, they are no more than liars.

I have been able to observe the brother-in-law of Raida, who has done something similar to me and is now in trouble again. He used Yihya for his dirty trick to press me to give him money. An unpleasant situation.

13. part of the community and candidates

13. part of the community and candidates

Gradually the group of candidates completed, who have come to live in our community for several months: 11 from various parts of the world: Brazil, Nicaragua, Portugal, Jordan and the U.S. to name a few countries. The friar, who is responsible for them, had traveled through the Western Hemisphere at the beginning of the year to get acquainted with a number and see if they might be suitable candidates. He traveled from Washington to Mexico, Nicaragua, and Argentina. There have also been reported candidates from the Philippines.

Yesterday morning actually began to rain, but it was still warm. Today there is more and the coming week it goes on with a temperature drop of more than 10 degrees.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Central Asia Ukraine Pepeback to menu attachments

2 the Rape of Ukraineback to menu attachments

3 Tikkun Ukraineback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.