449 The world is unpredictable.

11. a selfie

11. a selfie

Bethlehem 16 maart 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De wereld lijkt op hol te slaan met de dreigingen rond de Krim. Het lijkt mij goed verder te kijken dan alleen de Krim.

Bethlehem March 16, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

The world seems to go crazy with the threats around Crimea. It seems good to look beyond just the Crimea.

Wie weet nog hoe stap voor stap Kosovo los werd gemaakt van Servië o.a. door bombardementen eind maart 1999, waar o.a. Nederland aan deelnam, zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad? Zo bijzonder is de situatie op de Krim niet.

Novi Sad on fire, 1999 Federal Republic of Yugoslavia.

Novi Sad on fire, 1999 Federal Republic of Yugoslavia.

Iets verder kijkend kom ik uit op 25 oktober 1983 in Grenada, een Caraïbisch eiland, toen na een staatsgreep de VS ingreep en een militaire interventie pleegde met steun van Dominica, een Bovenwindse eiland van de kleine Antillen, en enkele andere Caraïbische landen.

De werkelijke reden voor de problemen voor de Oekraïne ligt eigenlijk voor de hand. Ik las, dat er veel olie en gas in de grond zit. Bovendien kan het land veel voedsel produceren.

Toen ik vrijdag bij de familie Al Azzah kwam, stond de TV aan met een herhaling van de toespraak van president Abbas, die deze maand 79 wordt. Hij maakte zich druk om Mohammed Dahlan. Het schijnt dat hij bang is, dat hem het scenario Arafat te wachten staat: Israël zorgt ervoor, dat hij komt te sterven en dat Dahlan hem opvolgt. Deze was lid van Fatah, maar in juni 2011 eruit gegooid. Eerder had Hamas hem uit Gaza gegooid, toen Israël dreigde hem te bewapenen om Hamas uit Gaza te gooien (juni 2007).

Na deze toespraak zag ik een andere toespraak van een oppositieleider in Libanon, die de oorlog verklaarde aan Hezbollah. Op haar beurt heeft Hezbollah gezegd, dat het Israël zal aanvallen, als Israël Hezbollah bestookt. Juist toen hoorde ik, dat in Zuid Libanon twee bommen waren ontploft, het gebied, waar Hezbollah heerst. De wereld is onvoorspelbaar.

Maandag en dinsdag zijn 7 Palestijnen door Israëlische soldaten gedood: drie in Gaza, drie in de West Bank en een bij de Allenby brug over de Jordaan, dat de West Bank met Jordanië verbindt. De laatste man was een Jordaanse rechter van Palestijnse oorsprong en nu begraven in Nabloes.

De dood van drie Palestijnen in Gaza werd gewroken met een aantal raketten, die vanuit Gaza op Israël werden afgevuurd, met aanvallen door de Israëlische luchtmacht als gevolg.
Genoeg over een deel van de ellende in onze wereld.

Donderdag bezocht ik Sana, want zes jaar geleden op 12 maart 2008, werd haar man met drie andere Palestijnen doodgeschoten door een Israëlische doodseskader. Op die dag heb ik haar voor het eerst ontmoet. Het was goed om haar en haar dochter Noeran te bezoeken. Er was ook een buurmeisje, een leuk kind. Ik vond het opmerkelijk dat Noeran niet goed wist te schatten hoe oud het meisje was. Voor mij was het duidelijk, dat ze 2 jaar jonger was, maar Noeran dacht 4 jaar jonger. Zelf is ze 13 jaar oud. Toch enig verschil. Later kwam de jongste zoon Mahmoed thuis voor weekend verlof van zijn universiteit in Jericho.

Lawrence vertelde van het gerucht, dat de paus niet op bezoek zou komen, omdat hij niet naar het Holocaust museum Yad Vashem zou willen gaan. Geruchten tieren hier welig en gemakkelijk.

Donderdag kreeg ik bezoek van de jongste zus van Raida en Yihya, Shorouq. Zij heeft het voor elkaar, dat zij mij mag bezoeken zonder begeleiding van een broer. Dat doet haar goed. Zij staat voor het eindexamen van de middelbare school en moet hard studeren.

10. empty street because of the rain

10. empty street because of the rain

Het was zowaar droog tijdens haar bezoek, want vanaf afgelopen zondag heeft het hier hard geregend met ook onweer. Er is vele malen meer regen gevallen dan tussen half december en vorige week zondag bij elkaar.

Zoals twee rabbijnen op 8 en 9 december voor regen hadden gebeden en ruimschoots verhoord werden, had nu de patriarch om regen gebeden en is hij ruimschoots verhoord.

Soms zijn telefoontjes opbeurend. Zo kreeg ik vrijdag een telefoontje via Skype van mijn hoogbejaarde vriendin Roline, die binnenkort 90 wordt. Zij vertelde mij, dat zij meer mensen kent van mijn leeftijd, voor wie lopen moeilijker afgaat. Een tekort aan B12 vitamine komt meer voor.

Gisteren kreeg ik een telefoontje van mijn vriendin Hadassah, die genoten
heeft van een prachtige wandeling op Sabbath.

Gisteren ook kreeg ik een opmonterende opmerking van een jongeman van het joingerenkoor, die mij nog jong vond.

Als aanhangsels stuur ik mee een artikel over Obama, een artikel over een botsing tussen het congres en de CIA en een artikel van mijn Filippijnse medebroeder Benny over de nalatenschap van Franciscus en Clara voor wie geïnteresseerd is in de spiritualiteit waarnaar ik tracht te leven.

Zo ga ik een nieuwe week in met groeten uit Bethlehem,

Louis

Who even knows how step Kosovo step by step was disconnected from Serbia among others by bombing at the end of March 1999, where among others Netherlands participated without the consent of the UN Security Council? So special isn’t the situation in Crimea.

Looking a little further I come out on October 25, 1983 in Grenada, a Caribbean island, when after a coup U.S. took over the power with a military intervention with the support of Dominica, a Windward island of the Lesser Antilles, and some other Caribbean countries.

explosion2_during_grenada_invasion_1983

explosion2_during_grenada_invasion_1983

Actually the real reason for the problems for Ukraine is obvious. I read that there is a lot of oil and gas in the ground. Moreover, the country can produce a lot of food.

When I arrived Friday at the Al Azzah family, the TV was on with a repetition of the speech of President Abbas, who becomes 79 this month. He cared about Mohammed Dahlan. It seems that he is afraid that awaits him the scenario Arafat: Israel shall ensure that he is dying and that Dahlan succeeds him. He was a member of Fatah, but thrown out in June 2011. Earlier, Hamas had thrown him out of Gaza, when Israel threatened to arm him to throw (June 2007). Hamas out of Gaza (June 2007).

After this speech, I saw another speech by an opposition leader in Lebanon, which declared war on Hezbollah. In turn, Hezbollah said that it will attack Israel if Israel attacked Hezbollah. Just then I heard that in South Lebanon two bombs were detonated, the area where Hezbollah dominates. The world is unpredictable.

Monday and Tuesday are 7 Palestinians killed by Israeli soldiers: three in Gaza, three in the West Bank and one at the Allenby Bridge over the Jordan that the West Bank connects with Jordan. The last man was a Jordanian judge of Palestinian origin and now buried in Nablus.

01. funeral

01. funeral

The death of three Palestinians in Gaza were revenged by a number of missiles that were fired from Gaza into Israel followed by attacks by the Israeli Air Force as a result.
Enough about a part of the misery in our world.

Thursday I visited Sana, because six years ago on March 12, 2008, her husband was with three other Palestinians shot dead by an Israeli death squad. On that day I met her for the first time. It was good to visit her and her daughter Nouran visit. There was also a neighbor girl, a cute kid. I found it remarkable that Nouran not know well to estimate how old the girl was. For me it was clear that she was two years younger, but Nouran thought four years younger. She herself is 13 years old. Yet some difference. Later, the youngest son Mahmud came home for weekend leave from his university in Jericho.

Lawrence told the rumor that the Pope would not come because he would not want to visit the Holocaust museum Yad Vashem. Rumors thrive here rampant and easily.

Thursday I received a visit from the youngest sister of Raida and Yihya, Shorouq. She has made it, that she may visit me without the supervision of a brother. That gives her good feelings. She has to make her graduation from high school and has to study hard.

It was actually dry during her visit, because from last Sunday on it has rained here very hard with thunderstorms too. There fell many times more rain than between mid-December and last Sunday together.

As two rabbis on 8 and 9 December had prayed for rain and were amply answered, now had the Patriarch prayed for rain, and he amply answered.

Sometimes calls uplifting. So Friday I got a call using Skype from my very old friend Roline, soon to be 90. She told me that she knows more people my age, for whom it is more difficult to walk and also the issue of a shortage of B12 vitamin.

Yesterday I got a call from my friend Hadassah, who enjoyed a wonderful walk on Sabbath.

Yesterday I received a cheering comment from a young man from the youth choir who found that I am still young.

As attachments I just send an article on Obama, an article about a clash between the Congress and the CIA and an article from my Filipino fellow friar Benny on the legacy of Francis and Clare for those interested in the spirituality to which I try to live.

So I ‘m going to a new week with greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Feinstein Versus CIAback to menu attachments

2 the Legacy of Francis and Clare of Assisiback to menu attachments

3 World Mar 11 2014 Obamaback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.