450 Plan B for Obama regarding Israel – Palestine?

 Barack Obama walking down Cross Hall with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas, September 1, 2010. Photo by Reuters


Barack Obama walking down Cross Hall with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas, September 1, 2010. Photo by Reuters

Bethlehem 23 maart 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week kreeg ik twee keer bezoek. Beide bezoeken waren de moeite waard.
Het eerste bezoek was donderdag van de moeder van een Duitser, die op de Missionszentrale werkt.

Bethlehem March 23, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

This week I had twice a visit. Both visits were worthwhile.
The first visit was on Thursday. It was from the mother of a German, who works at the Missionszentrale.

De Missionszentrale in Bonn Bad Godesberg is een instelling van ons minderbroeders in Europa, die projecten elders in de wereld financiert.

De betreffende moeder, Monika, is drie maanden in Jerusalem als vrijwilligster in een pension voor Duitse pelgrims en was door haar zoon aangemoedigd mij op te zoeken. Zij kwam met een Franciscanes van een Duitse congregatie en heet Veridiana.

Na een uitgebreide kennismakingsgesprek namen de twee vrouwen deel aan de dagelijkse processie van 12 uur. Hierna gingen we in een klein restaurant wat eten. Vervolgens begon het middagprogramma met een bezoek aan de Melkgrot, waar de Heilige Familie na de geboorte van Jesus enkele maanden verbleven zou hebben. Vlak bij de melkgrot bezochten wij een communiteit van Witte Zusters en werden we ontvangen door een pas 90 jarige zuster, een vitale vrouw.

11. a white sister

11. a white sister

De communiteit heeft een prachtige tuin achter waar de twee vrouwen doorheen gewandeld hebben.

Na dit bezoek gingen we naar de souvenirwinkel van John, waar we Kristel troffen met haar man Tareq en hun dochtertje Louise.

Ter afsluiting gingen we naar Sana. Het was ondertussen 4 uur geworden. Sana was alleen thuis en had een maaltijd bereid. Sana en Monika zijn beiden weduwe. Het was mooi om te zien, hoe deze twee vrouwen naar elkaar toegroeiden met hun gedeelde ervaringen als weduwe.

14. Sana, Monika and Veridiana

14. Sana, Monika and Veridiana

Toen Sana in de keuken bezig was, vertelde zuster Veridiana, dat zij contact had met het seminarie van het patriarchaat. Daar is nog steeds het beleid, dat contact met vrouwen niet toegestaan is. Ik wees op Maria als voorbeeld, waarop Veridiana antwoordde, dat van Maria een onwerkelijk ideaalbeeld is gemaakt.

Dit zette me verder aan het denken. Op deze wijze worden vrouwen in het algemeen afgeschilderd als verleidsters ten koste van de roeping van jongemannen tot priesters. In deze opvatting bestaat verder alleen heterosexualiteit. Al bij al een uitermate negatief mens- en wereldbeeld.
Het is niet verwonderlijk, dat op deze manier priesters ontsporen kunnen.

Een medebroeder vertelde mij eens, dat hij tijdens zijn opleiding een jaar in een grote stad heeft gewoond en zo blootgesteld kon worden om een andere levensweg te volgen. Deze ervaring heeft hem bevestigd in zijn roeping. Roeping betekent ook een keuze maken en daaraan trouw blijven. Het veronderstelt volwassenheid.

Het bezoek aan Sana heeft iedereen goed gedaan en bevestigt, dat we allemaal mensen zijn ongeacht verdere achtergronden.

Gistermorgen had ik bezoek van mijn Filippijnse medebroeder Benny en een man uit West Canada, James, die op zoek was naar mogelijkheden om vanuit West Canada namens de minderbroeders daar Palestijnen te ondersteunen. Na eerst samen koffie gedronken te hebben en een uiteenzetting door James waar hij voor kwam, gingen we naar het kantoor van de parochiepriester, Nerwan, afkomstig uit Irak. Juist bij zijn kantoor kwamen we Vincenzo tegen, een Italiaan, die getrouwd is met een Palestijnse vrouw en wiens werk is om de sociale kant van de parochie te ontwikkelen en te ondersteunen. Dat leidde meteen een onafgesproken gesprek, waarin een vervolggesprek werd geregeld. Hierna kon James met Nerwan kennismaken. Het had niet mooier gekund.

’s Middags ben ik op bezoek in Deheisha kamp geweest: de familie van Yihya en de familie van Mohanad. Van de laatste hoorde ik dat zijn moeder de dag ervoor uit het ziekenhuis ontslagen. Het is dan gebruikelijk, dat vriendinnen en vrouwelijke familieleden haar opzoeken. Dat gebeurde precies, toen ik op bezoek wilde komen. Dit betekende, dat ik niet binnen kon komen maar naar het huis van de oudste broer van Mohanad ging, naar Mustafa. Deze vertelde mij, dat de paus eind mei hun kamp zal bezoeken.

Van Mustafa hoorde ik verder, dat in een vluchtelingenkamp bij Jenin het Israëlische leger binnen was gevallen en drie jonge Palestijnen heeft gedood:
Hamza Abu al-Haija, 22, Mahmoud Abu Zeina, 17 en de 22jaar oude Yazan Mahmoud Basim Jabarin. Zie Ma’an News. Dit zou zijn gebeurd met instemming van de Palestijnse Autoriteit.

Mijn vriendin Hadassah vindt, dat ik niet de hele wereld op mijn nek moet nemen, maar wat gebeurt, is dat de wereld stukje bij beetje op mijn nek kruipt. Zo heb ik te maken met een jonge tiener, wiens vader overleden is en hij hem nu erg mist. Daar kan ik niet zomaar aan voorbijgaan.

Ik heb begrepen, dat er in Nederland gedoe is over het gedrag van dhr. Wilders. Het lijkt mij wijzer om er minder opgewonden over te doen. Ik zou zeggen, dat dhr. Wilders kennelijk in het openbaar bezig was met geestelijke zelfbevrediging. Je moet er maar lol in hebben. Opmerkelijk is de bewering, van dhr. Wilders, dat 44% van de kiezers achter zijn opvattingen over Marokkanen zouden staan. Een opmerkelijk getal, want bij de laatste verkiezingen, voor Hitler aan de macht kwam, stemde 44% van de opgekomen kiezers op Hitler.

Ik heb de indruk, dat bij de verkiezingen afgelopen woensdag de kiezers op de PvdA uitgekeken zijn.

Wij hebben hier een Poolse priester voor enkele weken op bezoek. Hij is een filosoof en komt uit West Polen, vlak bij de Duitse grens. Dit is te merken, want in zijn denken laat hij merken dat voor de 2e wereldoorlog dat gebied Duits was.

Ik wil je gebed vragen voor een goede vriendin, die niet lang meer te leven heeft: Elly van Beurden.

Ik heb enkele bijlagen toegevoegd. Zo gaat een bijlage over globalisering, waar volgens de schrijver de VS aan de verkeerde kant staat : On the Wrong Side of Globalization. Ik constateer, dat de schrijver voorbijgaat aan wat er in de jaren negentig tussen 1995 en 1998 dreigde te gebeuren via MAI, Multilateral Agreement on Investments, waarbij grote bedrijven de vrije hand zouden krijgen bij investeringen en geen hinder zouden ondervinden van reguleringen om zowel het sociale aspect als beloning als het milieu aspect te beschermen. Mondiaal verzet en uiteindelijk verzet van Frankrijk, dat niet wilde veramerikaniseren wist dit te stoppen. Voor mij was het duidelijk, dat de monsters hierachter zo machtig zijn, dat zij andere wegen zoeken om hun zin te krijgen. Dit dreigt nu te gebeuren met een handelsverdrag van 12 landen rond de Stille Oceaan, het zogeheten Trans-Pacific Partnership, or TPP.

Een andere bijlage is van vorig jaar van de National Catholic Reporter met een oproep om boete te doen na 10 jaar oorlog in Irak.

De derde bijlage gaat over de dreiging voor democratie in Latijns Amerika door de nieuwe koude oorlog.

Als laatste bijlage een artikel over de noodzaak van een plan B voor Obama met betrekking tot Israël – Palestina, omdat de onderhandelingen dreigen te mislukken. Voor het eind van volgende maand moet er een overeenkomst op tafel liggen.

Verontrustend is de mededeling, die ik las, namelijk dat Netanyahoe 2,9 miljard dollar wil vrijmaken voor oorlog tegen Iran. De onderhandelingen over controle van het Iraanse nucleair programma moet in juli afgerond zijn.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

The Missionszentrale in Bonn Bad Godesberg is an institution of our friars in Europe, which finances projects elsewhere in the world.

10. Sister Veridiana and Monika

10. Sister Veridiana and Monika

This mother, Monika, is three months in Jerusalem as a volunteer in a guesthouse for German pilgrims and was encouraged to visit me by her son. She came with Franciscan sister from a German congregation and is called Veridiana.

After an extensive starting talk, the two women took part to the daily procession at noon. After this we went to a small restaurant for a lunch. Then began the afternoon with a visit to the Milk Grotto where the Holy Family after the birth of Jesus would have stayed for a few months. Near the Milk Grotto we visited a community of White Sisters and we were received by a newly 90 year old sister, a vital woman. The community has a beautiful garden behind where the two women have walked through.

After this visit we went to the gift shop of John, where we met Kristel with her husband Tareq and their daughter Louise.

13. Tareq and his daughter Louise

13. Tareq and his daughter Louise

Finally we went to Sana. It was meanwhile four o’clock. Sana was alone at home alone and had prepared a meal. Sana and Monika are both widowed. It was nice to see how these two women coming together with their shared experiences as a widow.

When Sana was busy in the kitchen, sister Veridiana, said that she had contact with the seminary of patriarchy. There is still the policy, that contact with women is not allowed. I pointed to Mary as a model, which Veridiana replied that from Mary has been created an unreal ideal.

This got me thinking further. In this way, women are generally portrayed as temptresses at the expense of the vocation of young men as priests. In this view also only heterosexuality exists. All in all an extremely negative image of man and of the world.
It is not surprising that in this way priests can derail.

A fellow friar told me once that he has lived for a year in a big city during his study time and could be exposed to a different way of life. This experience confirmed him in his vocation. Vocation also means making a choice and keep loyal to it. It presupposes maturity.

The visit to Sana everyone has done well and confirms that we are all human beings regardless of other backgrounds.

Yesterday morning I got a visit from my fellow friar Benny from the Philippines and a man from Western Canada, James, who was looking for ways to support Palestinians on behalf of our friars in West Canada. After first drinking coffee and chocolate and having a talk by James for which he came, we went to the office of the parish priest, Nerwan, from Iraq. When we arrived at his office, we met Vincenzo, an Italian, who is married to a Palestinian woman and whose work is to develop and to support the social side of the parish. That led immediately to a short unprepared meeting, where a follow-up was arranged. After this James was acquainted with Nerwan. It could not have done better.

In the afternoon I went to visit Deheisha camp: the family of Yihya and the family of Mohanad. From the last I heard that his mother left the hospital the day before. It is customary for female friends and relatives to visit her. That happened exactly when I wanted to come and visit. This meant that I could not get inside but went to the home of the oldest brother of Mohanad, Mustafa. This brother told me that the Pope will visit the Camp at the end of May.

From Mustafa I heard also that in a refugee camp in Jenin, the Israeli army had invaded and slain three young Palestinians slain: Hamza Abu al – Haija, 22, Mahmoud Abu Zeina, 17 and 22 years old Yazan Mahmoud Jabarin Basim. See Ma’an News. This would be done with the consent of the Palestinian Authority.

My friend Hadassah finds, that I should not take the whole world on my neck, but what happens is that gradually creeps the world on my neck. So I have to deal with a young teenager, whose father is deceased, and he really misses him. I cannot ignore this.

06. brothers

06. brothers

We have a Polish priest for several weeks to visit here. He is a philosopher and comes from West Poland, near the German border. This can be seen, for in his way of thinking he shows that before the 2nd World War it was German territory.

I ask your prayers for a good friend, who has not long to live: Elly Beurden.

I have several attachments. So one attachment is about globalization, for which according to the author the U.S. is on the wrong side: On the Wrong Side of Globalization. I note that the author ignores what threatened to be made by MAI, in the nineties between 1995 and 1998, the Multilateral Agreement on Investments, by which large companies would get freehand with investments and with no interference by regulations to protect both the social aspect and to protect the environment. Finally it has been stopped by global resistance and ultimately by opposition from France, which did not want to Americanize able to stop this. For me it was clear that the monsters behind this are so powerful that they are looking for other ways to get their way. This is likely to happen now with a trade of 12 countries around the Pacific, the so-called Trans – Pacific Partnership, or TPP.

Another attachment is from last year from the National Catholic Reporter with a call to do repentance after 10 years of war in Iraq.

The third attachment is about the threat to democracy in Latin America by the new cold war.

 Barack Obama walking down Cross Hall with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas, September 1, 2010. Photo by Reuters


Barack Obama walking down Cross Hall with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas, September 1, 2010. Photo by Reuters

Finally as attachment an article about the need for a Plan B for Obama regarding Israel – Palestine, because the negotiations are likely to fail. Before the end of next month there should be an agreement on the table.
Worryingly, the information I read that Netanyahu wants to pave the way for war against Iran by reservation of 2.9 billion dollar. The negotiations on the Iranian nuclear monitoring program should be completed in July.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Globalizationback to menu attachments

2 National Catholic Reporter 10 Year Iraqback to menu attachments

3 Obama Desperately Needs a Plan Bback to menu attachments

4 the Cold War That Threatens Democracy Latin Americaback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.