451 daylight saving time

daylight saving time

daylight saving time

Bethlehem 30 maart 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met iets, wat eigenlijk lachwekkend is. Afgelopen vrijdag zou hier de zomertijd ingaan, op de vrije dag voor de Moslims, maar op het laatste moment werd het één dag opgeschoven. De reden was een politieke.

Bethlehem March 30, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I start with something that really is laughable. Last Friday would summertime begin here, on the holy day of Muslims, but at the last moment it was moved up one day. The reason was political.

In Israël gaat de zomertijd altijd de dag voor de Sabbath in, want de klok verzetten vraagt arbeid, wat voor orthodoxe Joden op Sabbath verboden is.

Omdat de onderhandelingen voor een vredesregeling moeizaam verlopen en wellicht vastlopen – uiterlijk 29 april moeten de onderhandelingen resultaat hebben opgeleverd – wilde de Palestijnse Autoriteit niet gelijk met Israël (en feitelijk met Jordanië, waar veel Palestijnen wonen) de zomertijd in laten gaan.

De zomertijd in Jordanië leverde daar kennelijk ook een probleem op. Ik gebruik voor mijn wekkerradio een Engelstalige FM zender van Jordanië, die om 6 uur vaak begint met het lied van Cat Stevens ‘Morning has broken’. Maar vrijdagmorgen bleef het om 6 uur zomertijd muisstil. Een uur later, wanneer de zender het eerste nieuwsbulletin uitzendt, was Cat Stevens te horen, gevolgd door het nieuws: tegelijk 6 en 7 uur.

Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Vooraf bezocht ik mijn vriendin Hadassah, maar later dan gewoonlijk, omdat ik eerst aan de eerste vespers van Maria Boodschap wilde deelnemen. Zoveel broeders waren er niet.
Samen gingen we naar de bijeenkomst, dat dit keer over reinheid en onreinheid in de drie monotheïstische godsdiensten ging. Haast onvermijdelijk kwam de onreinheid van de vrouw met haar stonden aan bod, terwijl het om een natuurlijk gebeuren gaat. Toch zit er ook een keerzijde aan. Het betekent namelijk ook een bescherming van vrouwen tegen mannen, die van geen ophouden weten.

Een opmerkelijk gegeven is, dat in alle drie godsdiensten de periode van 40 dagen na de geboorte kennen, waarna een rituele reiniging volgt. In de Katholieke Kerk heet dit de kerkgang. Het is nog af te leiden uit Maria Lichtmis op 2 februari, precies 40 dagen na Kerstmis.

Bij deze bijeenkomst was ook mijn Filippijnse medebroeder Benny, die komende zaterdag weer teruggaat naar de Filippijnen na zijn sabbatperiode hier in het Heilige Land.

Dinsdag bezocht ik de familie, die vanuit een Duitse familie ondersteuning krijgt om hun jongste dochter naar een privé school te sturen. De man zou thuis zijn, maar terwijl ik op weg naar hen was, werd hij gebeld door vrienden om naar hen toe te komen. Zo liep ik hem alsnog mis.

Woensdag bezocht ik Sana. Zij had een droevig verhaal. Een vriendin van haar, 35 jaar, was naar Jericho gegaan, omdat haar grootmoeder overleden was. Terwijl zij daar bij de groep vrouwen zat, blies zij onverwacht haar laatste adem uit.

Gisteren hoorde ik van Shorouq een ander triest verhaal. Haar schoonzus is onverwacht ziek geworden en in het ziekenhuis opgenomen. Zij lijkt helemaal verlamd te zijn en is buiten bewustzijn. Zij heeft drie dochters van 2 tot 8 jaar. Voor hen is het een moeilijke tijd.

De Poolse priester, die voor enkele weken hier in huis is, heeft afgelopen week een opmerkelijke ontmoeting gehad. Hij wilde het graf van Rachel bezoeken, waartoe hij eerst de checkpoint moest passeren om dan naar het graf van Rachel te gaan. Maar hij mocht niet te voet gaan. Hij behoorde met een busje te gaan, dat eens per uur gaat. Omdat dit wel even zou duren, hielden de soldaten een auto aan, waarin nog plaats voor hem was. Zo kon hij naar het graf van Rachel gaan.
De man achter het stuur bleek een rabbi uit Polen te zijn, die in een stad woont, die zo’n 100 km van de stad ligt waar hij woont. De rabbi is verantwoordelijk voor kosher voedsel in Polen. Kosher wil zeggen, dat het voedsel voldoet aan de reinheidsvoorschriften volgens de Joodse traditie.

Donderdag ging ik naar Ramallah om een nieuw paspoort aan te vragen. Onderweg met een groepstaxi passeren we altijd de beruchte container checkpoint. Dit keer zag ik al, dat het weer lastig zou worden, want er stond een file voor de checkpoint. Daar aangekomen moest ons busje opzij gaan staan en de identiteitskaarten ter controle worden ingeleverd. Dit geeft al gauw een uur oponthoud. Maar dit keer kregen we rap de ID’s terug, want ik zat erbij. De soldaten willen negatieve publiciteit voorkómen.

Na mijn aanvraag voor een nieuw paspoort ingeleverd te hebben bezocht ik mijn vriendin Arab, dochter van Hamza Kailani. Dat was een gezellig bezoek. Ik kreeg een verhaal te horen over het zogeheten orthodoxe hoofd van de school, waar haar zoon op zit. Die zoon heeft leerproblemen en het hoofd heeft liever niet zulke kinderen op zijn school. Ik houd niet zo van zo’n soort gelovigen. Ik zei tegen Arab, dat het hoofd kennelijk Allah verwijt een kind met leerproblemen geschapen te hebben. Je bent gelovig of niet.

11. waiting for a taxi

11. waiting for a taxi

Het kostte wat tijd, voor ik een taxi terug naar Bethlehem had. Het blijkt gewoonlijk op donderdagavond druk te zijn, omdat mensen uit Bethlehem, die in Ramallah werken, dan voor hun vrije vrijdag weer naar huis gaan. Uiteindelijk kreeg ik een taxi te pakken, waar ook Ammar Owaineh een plaats had gevonden. Hij is de op een na jongste zoon van de familie Owaineh.

Jack vertelde mij, dat hij begonnen is met vasten en dat hij gestopt is met vlees te eten. Dit bevalt hem goed.

Vorige week kwam ik in het Deheisha kamp voor het eerst een jongeman tegen, die Christen is. hij liet mij het kruisje zien, dat hij onder zijn T-shirt droeg. Hij was blij mij daar te ontmoeten. Een omhelzing volgde.

Gisteren bezocht ik de familie Al Azza. Husam was er ook. Hij vertelde mij van een actie van 40 Israëlische vrouwen, die zich verzetten tegen het in dienst gaan van hun zonen in wat zij het Israëlische bezettingsleger noemen.

Als bijlage stuur ik een bericht van ongeregeldheden bij het graf van Rachel in Bethlehem en een foto vanuit het ruimtevaartuig ISS van onweer op aarde,

Een leuke link over de zomertijd is de volgende:


Een andere link laat zien hoe Amsterdam tussen 1600 en 1700 gegroeid is:

daylight saving time

daylight saving time

In Israel, summer time is always the day before the Sabbath, because to change the clock requires work, which is forbidden on the Sabbath for Orthodox Jews.

As the negotiations for a peace settlement is difficult and possibly jamming – by 29 April the negotiations have yielded results – the Palestinian Authority didn’t want to start the summertime together with Israel (and actually with Jordan, where many Palestinians live ).

The daylight saving time in Jordan got it apparently also a problem. I use my clock radio an English-language FM station from Jordan, which begins at 6 pm with often the song of Cat Stevens ‘Morning has broken’. But Friday morning it remained silent at 6 am summer time. An hour later, when the station transmits the first news bulletin, Cat Stevens was heard, followed by the news: both 6 and 7 o’clock together.

Last Monday there was a meeting of the Interfaith Encounter Association. Beforehand I visited my friend Hadassah, but later than usual, because I first wanted to participate to the first Vespers of the Annunciation of Mary. Many brothers were not there.
Together we went to the meeting, which was this time about purity and impurity in the three monotheistic religions. Almost inevitably the impurity of women with her monthly period ​​was discussed, though it is a natural event. Yet there is also a backside. It also entails a protection of women against men who are eager to have sex.

It is a remarkable fact that in all three religions there is the period of 40 days after the birth grant, and follows a ritual cleansing. In the Catholic Church, this is called the churchgoing. It is deduced from Candle mas on February 2, exactly 40 days after Christmas.

At this meeting it was also my fellow Filipino brother Benny, who next Saturday goes back to the Philippines after his sabbatical here in the Holy Land.

Tuesday I visited the family, which gets support from a German family to send their youngest daughter to a private school. The man would be at home, but while I was on the way to them, he was called by friends to come to them. So I walked him still wrong.

Wednesday I visited Sana. She had a sad story. A friend of hers, 35, had gone to Jericho, because her grandmother was deceased. While there she was in the group of women, she unexpectedly blew her last breath.

Yesterday I heard from Shorouq another sad story. Her sister became unexpectedly ill and hospitalized. They seem to be completely paralyzed and unconscious. She has three daughters aged 2 to 8 years. They ask for their mother. It is a difficult time for them.
Polish priest who is here at home for some weeks, has had a remarkable meeting last week. He wanted to visit Rachel’s tomb, for which he had to pass the checkpoint to reach the tomb of Rachel. But he was not allowed to go on foot. He ought to go by a bus, which runs once per hour is. Because this would take some time, the soldiers stopped a car, which has still place for him. So he could go to the tomb of Rachel.

The man, who drove the car, was a rabbi and was found to be living in a city in Poland about 100 km from the city where he lives. The rabbi is responsible for kosher food in Poland. Kosher means that the food complies with the purity requirements according to Jewish tradition.

12. market in Ramallah near taxi station

12. market in Ramallah near taxi station

Thursday I went to Ramallah to request a new passport. To Along with a group taxi we always pass the infamous container checkpoint. This time I saw that it would be difficult again because there was a file before the checkpoint. Once there, our van was going to stand aside and identity cards to be handed for control. This will give easily one hour delay. But this time we got quickly the IDs back, because I was there. Negative publicity would prevent the soldiers.

After I handed my application for a new passport, I visited my friend Arab, daughter of Hamza Kailani. That was a nice visit. I was told about the so-called orthodox head of the school, where her son is in a class. He has learning disabilities and the head does not prefer such children at his school. I do not like that kind of believers. I told Arab, that the head apparently blames Allah for having created such a child with learning difficulties. You are religious or not.

It took some time before I had a taxi back to Bethlehem. It appears usually on Thursday to be busy because people from Bethlehem, who works in Ramallah, then go home to their free Friday. Eventually I got a taxi, Ammar Owaineh had found a place. He is the second youngest son of the Owaineh family.

Jack told me that he started with fasting, and he stopped to eat with meat. This suits him well.

 Duheisha Camp

Duheisha Camp

Last week I met in Deheisha camp for the first time a young man who is a Christian. He let me see the cross, that he wore under his T – shirt. He was glad to meet me there. A hug followed.

Yesterday I visited the Al Azza family. Husam was there. He told me of an action of 40 Israeli women who oppose the move of their children in what they call the Israeli occupation army in service.

I send an attachment from unrest at Rachel’s Tomb in Bethlehem and a photo from the spacecraft ISS thunderstorms on Earth, as an attachment

A link shows how Amsterdam grew between 1600 and 1700:

Vandaag wordt in Palestijns gebied de dag van het land gevierd. Ongeregeldheden zijn niet uit te sluiten.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Today is the day on which Palestinians celebrate the day of the land. Disturbances cannot be ruled out.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Palestinians Hurl IEDback to menu attachments

2 Thunderstorm From ISS

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.