452 Kerry actually reached the same point as Baker in 1990

Tegenover John Kerry zijn vannacht aangeschoven (vlnr): de Israëlische minister van Justitie Tzipi Livni, de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat, en adviseur van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Yitzhak Molcho. Foto AP/Charles Dharapa

John Kerry, (vlnr): Tzipi Livni, Saeb Erekat, en Yitzhak Molcho. Foto AP/Charles Dharapa

Bethlehem 6 april 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb het deze week rustig aan gedaan vanwege mijn been. Daarvoor ben ik vrijdag naar de beenspecialist geweest, die aan een ziekenhuis in Oost Jerusalem verbonden is, maar op vrijdag in Bethlehem spreekuur houdt. Ik merkte, dat hij vakkundig is en een, naar ik inschat, een goede diagnose heeft gesteld. Het probleem zit in mijn rug, waar een zenuw knel zit.

Bethlehem April 6, 2014

Dear people,

Peace and all Good.

I took it easy this week because of my leg. For this I went to the bone specialist on Friday, who is attached to a hospital in East Jerusalem, but keeps in Bethlehem office hours on Friday. I noticed that he has skillfully and, I estimate, has made a proper diagnosis. The problem is in my back, which is a nerve compression.

Ik heb nu een medicatie, die het probleem moet oplossen. Het grappige is, dat een vriendin, de zus van John van de souvenirwinkel, mij al gezegd heeft, dat het probleem in mijn rug zit. Zo kreeg ik eerst een tweede mening, die bevestigd werd door de vakman.Ik heb wel een tijdje moeten wachten, voor ik aan de beurt kwam. Ondertussen kon ik met twee kleine kinderen kontakt maken. De eerste, een jongetje van een jaar of twee, was kennelijk door mijn uiterlijk gefascineerd, maar ik merkte wel, dat hij het type kind, bij wie je niet dichter in de buurt moet komen, want dan gaat hij huilen. Toen hij met zijn moeder wegging, pakte hij mijn hand en gaf er een kusje op en bracht zijn hand naar zijn voorhoofd. Dit is de manier, waarop kinderen respect aan ouderen tonen, met name kinderen aan hun ouders ongeacht hun leeftijd.Maandag bezocht ik de familie van Shorouq en Yihya om met hen, hun moeder en de drie dochtertjes van hun schoonzus Tagriet in het ziekenhuis te bezoeken. We zaten met zijn allen in één taxi, maar dat ging.In het ziekenhuis bleek, dat we een monddoekje om moesten doen, voor we de kamer van Tagriet mochten betreden. Ze heeft zeer hoge koorts gehad, maar nu gaat het beter. Als het goed is, is zij nu weer thuis.

10. looking outside

10. looking outside

Donderdagavond gingen wij met enkele leden van de communiteit en de kandidaten naar Getsemane in Jerusalem voor een heilig uur. In dat uur hebben wij gebeden voor de hedendaagse martelaren, die afgelopen jaar de marteldood gestorven zijn, waarbij bisschop Oscar Romero, die op 24 maart 1980 vermoord werd, als voorbeeld diende. Een van de martelaren van afgelopen jaar was François Moerad, een Syrisch katholieke priester, met wie wij als minderbroeders nauw kontakt hadden. Hij is korte tijd minderbroeder geweest en heeft onder meer in Bethlehem gewoond.

Tegen het eind van de viering was er een processie in de tuin met kaarsen, waarbij ook het Allerheiligste in een monstrans werd meegedragen.

Wij waren met een kleine bus gekomen. Na afloop van de viering bleek het busje elders te staan, wat bij de koude wind niet zo prettig was. Ik ben maar op een bank gaan zitten en werd nota bene als eerste door het busje opgepikt.

Gisteren hadden we eerst het bestuur van de custodie op bezoek, die dit keer zijn vergadering hier hield. Na het middageten hadden we een informatief gesprek met het bestuur.

Later op de middag ging ik naar de familie Al Azza, waar ik met Husam een goed gesprek over verschillende onderwerpen had. Het boeiendst vond ik zijn onderzoek naar de afscheidsbrieven van Palestijnen, die vervolgens een zelfmoordaanslag gepleegd hebben.

Een opmerkelijk detail was, dat geen enkele brief verwees naar financieel voordeel van de familie. Dat speelde kennelijk geen rol. Wel kwam wraak als belangrijk argument naar voren. Sommigen voelden zich gedreven tot zo’n aanslag.

Een ander onderscheid was, dat Hamas leden religieuze argumenten aanvoerden, terwijl bij anderen identiteit een rol speelde.

In Spanje heeft iemand een promotie-onderzoek naar de zelfmoordaanslagen gedaan. Husam probeert nu dit onderzoek te pakken te krijgen.

Voorlopig zal de Oekraïne nog wel Europa bezighouden. In de Volkskrant stond een interessant artikel, waarin gewezen werd op het gebrek aan kennis over Rusland. Bestaande kennis is door de jaren heen afgebroken. Zie de link: volkskrant Gebrek-aan-kennis-nekt-ons-nu-inzake-Rusland

U.S. President Barack Obama talks on the phone in the Oval Office with Russian President Vladimir Putin about the situation in Ukraine, March 1, 2014. (Pete Souza/White House)

U.S. President Barack Obama talks on the phone in the Oval Office with Russian President Vladimir Putin about the situation in Ukraine, March 1, 2014. (Pete Souza/White House)

Een bijlage over hetzelfde onderwerp is getiteld US-Russia deal. Een andere bijlage plaatst het gevecht om beheersing van de Oekraïne in het licht van hoe WO I begon: ’Pushing forward to the final war’, wat onheilspellend klinkt.

Een andere bijlage gaat over de arrestatie van advocaten uit Oost Jerusalem, omdat zij informatie van en aan Hamas gevangenen in Israël hebben doorgesluisd.

De laatste bijlage betreft het vredesproces, dat dreigt te mislukken. De bijlage gaat over een geheime notitie van Europese diplomaten, die nu uitgelekt is, waarin het mislukken van de onderhandelingen vooral in de schoenen van Israël geschoven wordt, omdat Israël het praktisch onmogelijk maakte om van Oost Jerusalem de hoofdstad van een Palestijnse staat te maken.

Uiteraard wordt er nu gezwartepiet voor het mislukken van de onderhandelingen. Feitelijk bereikt Kerry hetzelfde punt als zijn voorganger Baker in 1990, die toentertijd boos naar huis ging en tegen Israël zei: bel het Witte Huis maar, als jullie van gedachten zijn veranderd.

Een interessante link hieromtrent is de volgende:
camp-david

Via deze link komt het emotionele aspect, verwoord door toenmalige premier Begin aan Israëlische kant, aan bod: nooit meer in een positie, dat een holocaust mogelijk is. Ik vermoed, dat dit emotionele aspect voor politici teveel is om ermee om te gaan. Dat is mijn inschatting.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I now have a medication that should solve the problem. The funny thing is that a friend, sister of John from the souvenir shop, has already told me that the problem is in my back. So first I got a second opinion, which was confirmed by a specialist.I did have to wait awhile before I came to the turn. Meanwhile, I was able to make contact with two small children. The first, a boy from about two years, was apparently fascinated by my appearance, but I did notice that he is the type of child with whom you are not around to come closer because he then will start to cry. When he left with his mother, he grabbed my hand and gave it a kiss and put my hand to his forehead. This is the way in which children show respect to older people, especially children to their parents, regardless of their age.Monday I visited the family of Shorouq and Yihya to visit with them, their mother and the three daughters of their sister-in-law Tagriet in a hospital. We all sat in a taxi, but that was possible.

09. precaution

09. precaution

In the hospital turned out, we had to use a mouth swab, before we were allowed to enter the room of Tagriet of a mouth swab. She has had a very high fever, but now it’s better. If all is well, she is now back home.

Thursday night we went with some members of the community and candidates to Gethsemane in Jerusalem for a holy hour. In that hour we prayed for today’s martyrs, who last year martyred, where Bishop Oscar Romero, who was assassinated on March 24, 1980, served as an example. One of the martyrs of the past year was François Murad, a Syrian Catholic priest, with whom we had close contact as Friars Minor. He was briefly friar and has lived in Bethlehem among others.

14. back in the church

14. back in the church

By the end of the celebration, there was a procession with candles in the garden, in which the Blessed Sacrament in a monstrance was carried.

We came with a small bus. After the celebration the van turned out to be elsewhere, which was not so comfortable with the cold wind. I ‘m just going to sit on a bench and was nota bene first picked up by the bus.

Yesterday we had visit from the board of the Custody, which held this time its meeting here. After lunch we had an informative meeting with the board.

06. a painting on a wall

06. a painting on a wall

Later in the afternoon I went to the family Al Azza, where I had a good discussion on various topics with Husam. Most intriguing, I found his research on the farewell letters of Palestinians, who have then committed a suicide attack.

A remarkable detail was that no letter was referring to financial benefit for the family. That apparently played no role. Surely revenge as important argument emerged. Some felt driven to such an attack.

Another distinction was that Hamas members argued with religious arguments, while identity played a role for others.

In Spain, someone has done a PhD research on suicide attacks. Husam is now trying to get this research.

For now the Ukraine will still occupy Europe. In a Dutch newspaper, De Volkskrant, there was an interesting article, which pointed to the lack of knowledge about Russia in the Netherlands. Existing knowledge is broken down through the years.

An attachment on the same subject is entitled US – Russia deal. Another attachment places the battle for control of Ukraine in the light of how World War I began, ‘Pushing forward to the final war’, which sounds ominous.

Another attachment is about the arrest of lawyers from East Jerusalem, because they have channeled information to and from Hamas prisoners in Israel.

In another Dutch newspaper, NRC Handelsblad there was an article about a secret memo by European diplomats, who has now been leaked in which the failure of the negotiations was pushed into the shoes of Israel, because Israel made ​​it virtually impossible to make East Jerusalem as the capital of a Palestinian state

Of course, now starts the blaming for the failure of the negotiations. Kerry actually reached the same point as its predecessor Baker in 1990, who was angry at the time and went home saying to Israel: call the White House if you have changed your mind.
An interesting link about this is the following:
camp-david

Through this link the emotional aspect is expressed by then Prime Minister Begin on the Israeli side, covered: never in a position that a holocaust is possible again. I suspect that this emotional aspect is for politicians too much to cope with it. That’s my estimate.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte


attachments:

1 Central Asia Apr 4 2014 US-Russia Deal

 


back to menu attachments

2 East Jerusalem Lawyers Arrested

 


back to menu attachments

3 Europese diplomaten

 


back to menu attachments

4 Pushing Toward the Final War

 


back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.