453 a saint of our time to name his boundless commitment

Francis van der Lugt repeatedly refused to leave Bustan al-Diwan. Photograph: AP

Francis van der Lugt repeatedly refused to leave Bustan al-Diwan. Photograph: AP

Bethlehem 13 april 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het is afschuwelijk, wat er in Homs gebeurd is: de moord op de Jezuïet →Frans van der Lugt, die zich zo heeft ingezet voor minder bedeelde mensen in Homs, Syrië. Het moet mij van het hart, dat ik de reactie van kardinaal Eijk betreur. Meteen praten over een procedure om hem heilig te verklaren laat geen ruimte om te rouwen om de dood van Frans van der Lugt, net als ik afkomstig uit Amsterdam.

Bethlehem April 13, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

It’s horrible what happened in Homs: the murder of the Jesuit →Frans van der Lugt, who has been working for underprivileged people in Homs, Syria so. First of all, we have to mourn his death.


Het ware beter geweest hem een heilige van deze tijd te noemen met zijn grenseloze inzet. Dit kan iedereen volgen en spreekt iedereen aan. Aan Frans kunnen wij een voorbeeld nemen.

Er gebeuren gelukkig ook mooie dingen. Een ervan was de viering afgelopen zondag om 11 uur hier in de kerk. Het was samen met een groep Italiaanse pelgrims, geleid door een bisschop. Het was een vrolijke, opgeruimde viering met een gemengd jongerenkoor van Palestijnen en Italianen. Iedereen verliet opgewekt de kerk.

Opmerkelijk is hoe verweven dingen kunnen zijn. Gisteravond bezocht ik onverwacht een familie, van wie ik de grootmoeder geregeld bezoek. Ik keerde terug van een bezoek aan de familie Al Azza, toen na een paar honderd meter een auto stopte. Daar zat Ashra, een kleindochter van de grootmoeder, achter het stuur. Zij studeert in Jerusalem voor fotografe. Ik kon met haar meerijden. Zo bezocht ik haar grootmoeder, die na een val bed moet houden, al twee weken lang.

Om niet alleen te hoeven zijn, was er de nacht ervoor een Spaanse vrouw bij haar komen slapen, Maria. Haar ken ik van Kerstmis 2011, toen zij met haar zoon Emmanuel in een taxi zat en mij naar de schaapherdersvelden bracht voor mijn kerstviering met een Duitstalige groep. Zo klein is de wereld.

Ashra was op weg om haar moeder op te pikken. Zo reed ik met hen naar hun huis. Van de moeder hoorde ik, dat zij afgelopen zondag ook de viering van 11 uur bijwoonde op aandringen van haar tweede dochter, die in Sacramento, Californië, studeert. Zelf wist zij niet van het speciale karakter van de viering van elf uur.

De vader van Ashra bracht mij thuis. Hij moest nog naar de Holy Family ziekenhuis voor een bevalling, want hij is een gynaecoloog.

Om naar de familie Al Azza te gaan koos ik een rustige weg langs de stad, maar onderweg kwam ik verschillende bekenden tegen: te voet en per auto.

Bij de familie kwam een neef op bezoek, die vrijdag meegedaan had aan de halve marathon, die een onderdeel was was van het loopfestijn die dag. Het was voor de tweede keer, dat de marathon naast de halve maraton en de 10 kilometer gehouden werd. Het was aan de neef te zien, dat hij weinig getraind had voor de halve marathon.

14. waiting for the runners

14. waiting for the runners

Dinsdag bezocht ik Mohanad. Toen ik in de bus stapte om naar hem toe te gaan, zag ik twee beentjes uitsteken over het middenpad. Ik nam een zitplaats ervoor en zag, dat een jongen van een jaar of drie boos en verongelijkt op de grond zat.
Ik pakte zijn handen beet en trok hem omhoog. Hij liet het gebeuren en ging staan. Vervolgens deed ik mijn handen om hem heen en hij drukte zijn gezicht tegen mij aan. Hierna nam ik hem op mijn schoot zonder problemen. Ik merkte dat zijn moeder en een andere vrouw in de bus niet goed raad wisten met hoe ik als vreemde oudere man met het kind omging. In ieder geval was het probleem van een boos kind, die op de grond zat, opgelost.

De moeder van Mohanad zit is de lappenmand. Zij heeft meer moeite met lopen dan ik. Dit is voor haar bijzonder vervelend. Zij kan de deur niet uit.

In de wereld gaat het niet goed. Met name de problemen in de Oekraïne baren mij grote zorgen. Het Westen laat zich misleiden door media, die Putin de schuld geven voor de problemen. Maar in mijn ogen is met name mevrouw Nuland, lid van de Amerikaanse regering, een bijzonder gevaarlijke dame, die Rusland op de knieën wil krijgen. Zij werd met name bekend met haar f**k Europe, toen die een kortdurende overeenkomst tussen de toenmalige Oekraïnse regering en de demonstranten wist te bewerkstelligen. Die kreet openbaarde wat er werkelijk aan de hand was. Zij wil de Oekraïne op een ondemocratische manier in het Westers kamp trekken, wat enkele maanden eerder nog niet aan de orde was.

Ik las in een artikel, dat veel mensen in de VS geen benul hebben, waar de Oekraïne ligt. Het wordt ergens geplaatst met Portugal aan de westgrens, Soedan in het zuiden, Kazachstan in het oosten en Finland in het noorden. Hoe minder benul Amerikanen hebben, waar de Oekraïne ligt, des te meer zijn zij voor militair ingrijpen. Overigens is dit niet zo vreemd, want 90% van de Amerikanen hebben geen paspoort. Zij reizen voornamelijk binnen de VS.

Ook hier in Palestina ziet het er slecht uit. Een van onze medewerkers hier in huis verwacht spoedig een oorlog tussen de Paletijnen en Israël. Het vredesoverleg lijkt mislukt. Israël maakt het de Palestijnen gemakkelijk om de schuld aan Israël te geven voor het mislukken van de besprekingen door de laatste ronde van vrijlating van gevangenen niet door te laten gaan en door 700 nieuwe woningen in bezet gebied aan te kondigen.

De tegenzet door Abbas is slim door aansluiting bij tal van VN verdragen aan te vragen, maar geen aansluiting bij het Internationaal Strafhof. Dit laatste zou kunnen betekenen, dat anders Israël een grote kans loopt, dat onderdanen voor het Strafhof gedaagd kunnen worden. Een overzicht van de verdragen vind je in een bijlage met in de titel treaties UN.

Een ernstig probleem voor Palestijnen is het gebrek aan leidingwater in een deel van Oost Jerusalem, dat buiten de muur ligt. Hierdoor weet Jerusalem zich verschoond van de verplichting om de leidingen voor het water te vernieuwen, terwijl het de Palestijnen verboden is het probleem zelf ter hand te nemen. Het gaat hier om tienduizenden Palestijnen, die al wekenlang praktisch zonder drinkwater zitten. De zomer moet nog beginnen. In de zomer kun je midden op de dag zien hoe het gras bij de oude stad besproeid wordt.

Ik las donderdag een artikel in Trouw, dat oorspronkelijk de Islam monogamie kent met slechts een uitzondering, waar het de bescherming van weduwen en half-wezen betreft. Zie Soera 4,3. Hier speelt mee, dat ten tijde van Mohammed de heersende taal het Aramees was, dat nauw verwant is aan het Arabisch. Hierdoor was het mogelijk, dat woorden in het Aramees wijzen op monogamie, maar in het Arabisch niet. Dit valt goed te vergelijken met het Nederlandse durven, dat in het Duits, dürfen, mogen betekent. Het grappige is, dat het Nederlandse durven in het Duits wagen betekent, net als in het Nederlands. Taal is een boeiend onderwerp.

Ik kwam van de week vele interessante artikelen tegen. Ik maak er een selectie van. Een andere bijlage is een kunstenaarsproject tegen drones om de mensen, die de beslissing nemen tot een aanval met een drone te confronteren met wat zij feitelijk doen.

Dan is er een bijlage over het groeiend geweld door kolonisten op de West Bank.
Tot slot een bijlage over hoe Obama waarheid ziet.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

He is a saint of our time to name his boundless commitment. This allows anyone to follow and everyone speaks. From him, we can take an example.

There happens fortunately also beautiful things. One of them was the celebration last Sunday at 11 am here at our church.

02. singing Our Father in Arabic

02. singing Our Father in Arabic

It was with a group of Italian pilgrims, led by a bishop. It was a happy, cheerful celebration with a mixed youth choir of Palestinians and Italians. Everyone left excited the church.

It is remarkable how intertwined things can be. Last night I had an unexpected visit to a family, from whom I regularly visit the grandmother. I returned from a visit to the Al Azza family, then after a few hundred meters a car stopped. There sat Ashra, a granddaughter of the grandmother behind the wheel. She is studying in Jerusalem for photographer. I could ride with her. So I visited her grandmother, who has to stay in bed for the past two weeks, following a fall

Not to stay alone, there was the night before a Spanish woman, Maria, came to sleep there, I know her since Christmas 2011, when she was in a taxi with her ​​son Emmanuel, and brought me to the shepherd fields for my Christmas celebration with a German group. So small is the world.

Ashra was on her way to pick up her mother. So I went with them to their house. From the mother I heard that she attended the celebration from 11 am last Sunday at the insistence of her second daughter, who lives and is studying in Sacramento, California. She did not know of the special character of the celebration at eleven.

Ashra’s father brought me home. He had to go to the Holy Family hospital for childbirth, because he is a gynecologist.

To go to the Al Azza family I chose a quiet road along the city, but on the way I met several acquaintances on foot and by car.

With the family a cousin/nephew came for a visit, who had participated in the half marathon the day before, which was part of the running festival that day. It was the second time that the marathon was held alongside the half marathon and 10km. It was clear that he had little training for the half marathon.

Tuesday I visited Mohanad. When I got on the bus to go to him, I saw two legs overhang the aisle. I took a seat for it and saw that a boy from about three years angry and aggrieved sat on the floor.
I grabbed his hand and pulled him up. He let it happen and stood up. Then I put my hands around him and he pressed his face against me. After that, I took him on my lap without any problems. I noticed that his mother and another woman on the bus did not guess right with how I treated the child as older man from outside. Anyhow the problem of an angry child, who sat on the floor, was solved.

The mother of Mohanad is the sick list. She has more difficulty with walking than I do. This is particularly annoying for her. She cannot get out the door.

The world is not good. In particular, the problems in Ukraine reveal me great concern. The West is deceived by the media, which blame Putin for the problems. But in my eyes is particularly Ms. Nuland, a member of the U.S. government, a particularly dangerous lady who wants to get Russia to its knees. She was especially known for her f ** k Europe, when it managed to achieve a short-term agreement between the then Ukrainian government and the protesters. That cry revealed what was really going on. She wants Ukraine in an undemocratic way pull in the Western camp, which was not on the agenda a few months earlier.

I read in an article that many people in the U.S. have no idea where is Ukraine. It is placed somewhere on the western border with Portugal, Sudan to the south, Kazakhstan in the east, and Finland in the north. The less clueless Americans are, where Ukraine is, the more they are in favor of military intervention. Incidentally, this is not surprising, as 90 % of Americans have no passport. They travel mainly within the U.S…

11. Palestine

11. Palestine

Also here in Palestine, it looks bad. One of our employees here at home expect soon a war between Israel and the Palestinians. The peace negotiations seems to have failed. Israel makes it easy for the Palestinians to blame Israel for the failure of the talks by cancelling the latest round of prisoner releases and by announcing 700 new homes in Occupied Territory

The countermove by Abbas is smart by asking to join numerous UN treaties tolerated but no affiliation to the International Criminal Court. The latter could mean that Israel is otherwise at a great risk that nationals can be sued at the ICC. An overview of the treaties can be found in an attachment with the title UN treaties.

A serious problem for Palestinians is the lack of water in a part of East Jerusalem, which lies outside the wall. By this Jerusalem knows itself spared from the obligation to renew the pipes for the water while the Palestinians are forbidden to handle this problem by itself. It regards tens of thousands of Palestinians, who for weeks are practically out of drinking water. Summer has yet to begin. In the summer you can see at the middle of the day how the grass is sprayed near the old city.

Thursday I read an article in a Dutch newspaper, ‘Trouw’, that originally Islam knew monogamy with only one exception, as regards the protection of widows and half-orphans. See Surah 4, 3. This factor is that at the time of Muhammad, the dominant language was Aramaic, which is closely related to Arabic. This made it possible for words in Aramaic point to monogamy, but not in Arabic. Language is a fascinating subject.

I found many interesting articles of the week against. I make a selection. An attachment is an artistic project against the use of drones for people who make the decision to attack with a drone to confront them what they actually do.

Then there is an attachment on the growing violence by settlers in the West Bank.
Finally, an attachment on how Obama sees truth.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Drones Kill Civilians

 back to menu attachments

2 Middle East Apr 8 13 Treaties UN

 back to menu attachments

3 Obama and His Peception on Truth

 back to menu attachments

4 Settler Violence

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.