455 The Obscenity of War in a World of Need and Suffering (Adnan Al-Daini)

Strikes on Tora Bora

Strikes on Tora Bora

Bethlehem 27 april 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Naar ik begrepen heb was het gisteren in Nederland een plezierig Koningsdag. Hier hebben we dat uiteraard niets van gemerkt. Wel is er morgen receptie op de Nederlandse vertegenwoordiging.
Vandaag sluiten we de Paasweek af.

Bethlehem April 27, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I understood it was yesterday in the Netherlands a pleasant King’s day. Here we have of course noticed nothing. Well there will be tomorrow reception at the Dutch representation.
Today we finish the Easter week off.

Op Paaszondag bezocht ik Elias van AEI, waar het druk was. Er was een camerateam om opnames te maken van hoe een gezin van christenen in Palestina Pasen viert.

Het was goed, dat het jongerenkoor afgelopen woensdag een dagje uit had als dank voor hun inzet gedurende de Goede Week.

Afgelopen maandag was ik in Emmaus om daar het feest van de Emmausgangers te vieren. Dat was een heel gebeuren, want aan het eind van de viering kreeg iedereen een broodje van de custos, die hiertoe in vol ornaat inclusief mijter op een stoel zat om de broodjes uit te delen. Vervolgens was er voor iedereen nog een maaltijd. Zie de foto’s.

Toen ik net terug was, kreeg ik een telefoontje van Hanna, die zowel gids is als leraar Duits, verbonden aan Bible College. Hij had de tijd, omdat een groep afgezegd had. Zijn inkomsten als gids dreigen te verminderen, omdat veel meer Israëlische gidsen met hun groep Bethlehem binnenkomen en daarmee brood uit de mond van Palestijnse gidsen stoten.

Hij vertelde het verhaal van een Israëlische gids, die zich niet wist te gedragen. De man vertelde trots dat hij en de Palestijnse buschauffeur buren waren. De Palestijn is van zijn vak advocaat. Hij deed een boekje open van wat dat buren zijn inhield. Zijn land was door de Israëlische bezetting gestolen, een muur neergezet en een huis op gebouwd op zíjn stuk land. Het was, dat er pelgrims in de bus zaten, anders had hij de gids eruit geknikkerd.

Een opmerkelijk detail is, dat volgens de Israëlische wet het Israëliërs verboden is om zich in zogeheten A gebied van de Palestijnse Autoriteit te begeven zoals Bethlehem! Zo breidt de bezetting zich uit.

Terwijl ik met Hanna aan de praat was, belde Jack mij op. Hem bezocht ik later op de avond.

Woensdag ging ik naar het Makassed ziekenhuis in Oost Jerusalem om een MRI scan van mijn rug te maken om te zien of daar de problemen met mijn been vandaan komen, maar helaas zonder resultaat. Ondertussen ben ik wel met fysiotherapie begonnen. De man, die mij behandelt, ken ik al bijna tien jaar, toen hij nog met zijn opleiding moest beginnen. Hij heeft deels een praktijk aan huis vrij dicht bij ons klooster. Het is dan ook gemakkelijk om naar hem toe te komen.

Vrijdag hadden we het feest van de naamdag van een Spaanse medebroeder, Aquilino. Hij bereidde voor deze gelegenheid het Spaanse gerecht paella voor de hele communiteit, de kandidaten en de zusters. We zaten lekker buiten.

Later die dag ging ik naar de familie Al Azza. Op het laatste stukje kreeg ik een lift van een zuster, waardoor ik 5 minuten eerder bij de familie was. Onderweg dacht ik, dat dit wel goed uit zou komen in verband met het eten van de familie. En inderdaad: pal na mijn aankomst kwam het eten op tafel. Iedereen was aanwezig, d.w.z ook Wisam met zijn vrouw en zoon en Husam met zijn vriendin.

Met Husam had ik een heel gesprek. Ik vertelde hem van het schiettuig met afstandsbediening vlak bij het kamp. Hij wist er niet van. Omdat ik van de week met een bus er langs was gereden en een foto gemaakt had, kon ik het laten zien,

11. shoot rig with remote control

11. shoot rig with remote control

Husam vertelde mij van een projekt, die hij was begonnen. Hij ging de straat op met een camera en nodigde mensen uit om iets voor de camera te zeggen. Het gaf niet wat. Het was een heel open vraag. Maar de mensen waren heel beducht, dat het door de Palestijnse Autoriteit tegen hen gebruikt zou worden. De meesten hielden hun mond. Zo diep zit hier het wantrouwen.

Eerder had ik met zijn moeder een gesprek, toen bijna niemand thuis was. Zij sprak over het bestaan van kwaad. Als je komt heb je niets en als je gaat heb je ook niets. Je kunt niets in je graf meenemen. Waarom zijn mensen zo inhalig (mijn woorden)?

In de grote wereld ziet het er niet rooskleurig uit. Weliswaar lijkt het erop, dat er verzoening tussen Fatah en Hamas tot stand komt, maar dat lijkt me heel breekbaar gezien het wantrouwen tussen de mensen. Uiteraard probeert de Israëlische regering dit tegen te gaan, maar gezien het vastlopen van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen, is het weinig aanlokkelijk voor Fatah om met de Israëlische regering in zee te blijven gaan.

Ik maak mij zeer ongerust over de ontwikkelingen in de Oekraïne. De premier van de Oekraïne, overigens zonder enig democratisch mandaat, heeft gezegd, dat Rusland uit is op de derde Wereldoorlog. Ik interpreteer dit als een stimulans van de kant van mevrouw Nuland van de regering van de VS aan de Oekraïnse regering om een gewapend conflict met Rusland te provoceren, zodat de VS een excuus hebben om voor eens en altijd met Rusland af te rekenen. Ik verwijs hierbij naar mijn vorige brief met het beruchte citaat van haar, toen een vreedzame oplossing tot stand dreigde te komen dank zij de EU.

Hoe ernstig de situatie in de Oekraïne is, mag duidelijk worden in de toegevoegde bijlage met een schildering van de huidige regering in dat land. De bijlage zelf gaat over neo-fascisme in Europa.

Ik vind het schokkend, dat de 2e kamer geschokt is door de zelfdoding van een Armeniër. Politici laten hiermee zien weinig benul te hebben van menselijk gedrag. In mijn vorige brief wees ik al op de mogelijkheid, dat wie buitengesloten wordt, geweldadig tegen zichzelf kan worden. Hier is er een voorbeeld van. De man had al langer last van psychische problemen, maar kennelijk is er niet naar behoren gehandeld. Hij moest tenslotte het land uit, werd buitengesloten.

Ik heb hier recht van spreken, omdat ik van drie mensen weet, dat ik voorkomen heb, dat zij een eind aan hun leven maakten. Ik weet hoe het kan werken.

Een bijlage gaat over de obsceniteit van oorlog.

Tot slot: mijn vriendin Roline Woldinga heeft van de koning een lintje gekregen. Het deed haar deugd, dat in de toespraak met name aan de Franciscaanse vredeswacht aandacht werd geschonken, waar zij jarenlang voorzitser van was.

Groeten uit Bethlehem, Louis

On Easter Sunday I visited Elias from AEI, where it was busy. On Easter Sunday There was a camera crew to record about how a family of Christians in Palestine celebrating Easter.

It was good that last Wednesday the youth choir got a day for a trip from the parish as thanks for their work during the Holy Week.

Last Monday I was at Emmaus to celebrate the feast of the Emmaus goers. That was a very happening, because at the end of the celebration everyone got at the end bread from the Custos, who sat in full regalia including mitre on a chair to share the bread. Then there was a meal for everyone. See the pictures.

07. enjoying their meal

07. enjoying their meal

When I got back, I got a call from Hanna, who is both guide and teacher German for the Bible College. He had time, because a group had cancelled. His income as a guide threatens to be reduced, as many more Israeli guides come with their group Bethlehem, sweeping bread from the mouths of Palestinian guides.

He told the story of an Israeli tour guide, who knew not how to behave. The man proudly told that he and the Palestinian bus driver were neighbors. The Palestinian his profession is lawyer. He made an open book of what that meant being his neighbor. His land was stolen by the Israeli occupation, a wall put down and a house built on his land. It was that there were pilgrims in the bus, otherwise he would knocked out this guide.

A remarkable detail is that according to Israeli law, the Israelis are prohibited to enter in so-called A area of the Palestinian Authority to proceed as Bethlehem! The occupation is expanding.

While I was talking to Hannah, Jack called me. I visited him later in the evening.

Wednesday I went to the Makassed Hospital in East Jerusalem to make an MRI scan to see if there problems with my leg come from, but unfortunately without success. Meanwhile, I have started physical therapy. The man, who treats me, I know him for almost ten years, when he had yet to begin his study physiotherapy. He has partly a practice at home pretty close to our monastery. It is therefore easy for me to go to him.

Friday we had the celebration of the name day of a Spanish confrere, Aquilino. He prepared for this occasion, the Spanish dish paella for the whole community, the candidates and the sisters. We were sitting outside.

12. paella

12. paella

Later that day I went to the Al Azza family. On the last piece I got a lift from a sister, so I was five minutes earlier with the family. Along the way, I thought this would be good in relation to eating with the family. Well indeed, right after my arrival, the food arrived at the table. Everyone was present, i.e. also Wisam with his wife and son and Husam with his girlfriend.

With Husam I had a whole conversation. I told him about the shooting rig with remote control near the camp. He did not know it. Since I had driven past the week with a bus and had made a picture of it, I could show it.

Husam told me about a project that he had started. He went to the streets with a camera and invited people to say something for the camera. It did not matter what. It was a very open question. But the people were very apprehensive that it would be used by the Palestinian Authority against them. Most people kept their mouths. So deep is this distrust.

Previously I had a conversation with his mother, when almost no one was home. She talked about the existence of evil. If you come, you have nothing and if you go you have nothing. You can’t take anything in your grave. Why are people so greedy (my words)?

In the big world, it does not look rosy. Although it seems that there is reached reconciliation between Fatah and Hamas, but that seems very fragile given the distrust between people. Of course, the Israeli government is trying to combat this, but given the deadlock in the peace talks between Israel and the Palestinians, it is not attractive for Fatah to continue with the Israeli government.

I am very concerned about developments in Ukraine. The Prime Minister of Ukraine, though without any democratic mandate, has said that Russia is after the third world war. I interpret this as an incentive on the part of Ms Nuland of the U.S. government to the Ukrainian government to provoke, so the U.S. has an excuse to settle once and for all with Russia by an armed conflict with Russia. I refer to my previous letter with the infamous quote from her, when a peaceful solution threatened to come thanks to the EU.

How serious is the situation in Ukraine, should be clearly stated in the attached file with a picture of the current government in that country. The attachment itself is about neo – fascism in Europe.

I find it shocking that the 2nd Chamber of the Parliament was shocked by the suicide of an Armenian. Politicians show not to have much understanding about human behavior.

In my last letter I pointed to the possibility that he who is excluded, can become violent against himself. Here is an example. The man had already been suffering from psychological problems, but apparently was not treated properly. He finally had to leave the country, was excluded.

I have the right to speak, because I know of three people that I have avoided that they put an end to their lives. I know how it can work.
An attachment is about the obscenity of war

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

 

attachments:

1 The Breakthrough of Neo-fascism in Europe

 back to menu attachments

2 The Obscenity of War in a World of Need and Suffering

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.