456 ‘Ik kan gewoon niet tegen onrecht’ – I just can not stand injustice (Roline Woldinga-Veldkamp)

Roline Woldinga-Veldkamp foto: Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

Roline Woldinga-Veldkamp
foto: Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

Bethlehem 4 mei 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gisteren werd mijn Israëlische vriendin Hadassah Haskale 80 jaar, een gedenkwaardige leeftijd. Maar haar kon ik niet opzoeken vanwege de shabbat. Dan is er geen openbaar vervoer in West Jerusalem.

Bethlehem May 4, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

Yesterday my Israeli friend Hadassah Haskale became 80 years, a memorable age. But her I could not visit because of the Sabbath. Then there is no public transport in West Jerusalem.

Gisteren begon gedenkwaardig, want ’s morgens kwam geen druppel water uit de kraan. Kennelijk was de voorraad op dat moment op. Zoiets is voor Palestijnen in vluchtelingenkampen in de zomer gewone kost. Goed om dit eens mee te maken. In de loop van de morgen was het leed echter spoedig geleden.

De onderscheiding, die mijn nog oudere vriendin Roline kreeg, is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jarenlang was ze actief in de Franciscaanse Vredes- wacht. Roline Woldinga-Veldkamp (89):  ‘Ik kan gewoon niet tegen onrecht’.

Jarenlang was ze actief in de Franciscaanse Vredes- wacht. Roline Woldinga-Veldkamp (89):
‘Ik kan gewoon niet tegen onrecht’.

Begin volgende maand wordt zij 90. Maar komende week moet zij eerst verhuizen van een aanleunwoning, waar zij drie jaar met veel plezier gewoond heeft naar een seniorenflat aan de andere kant van Amstelveen, omdat haar woning gesloopt gaat worden voor nieuwbouw. Ik hoop dat zij de verhuizing goed doorkomt. Zie ook pagina 14 en 15 van:

→ protestantsegemeente-amstelveenbuitenveldert

In een vergelijkbare situatie is een man van 104 spoedig na zijn verhuizing naar een andere plaats dan waar hij zijn leven lang gewoond heeft, overleden. Verwonderlijk is dit niet. Ik herinner mij, dat toen ons klein seminarie in Katwijk gesloten werd en verbouwd tot een kloosterbejaardeoord, in het eerste jaar na opening hiervan relatief veel oude medebroeders, die erheen verhuisd waren, overleden.

Het ziet ernaar uit, dat de fysiotherapie mij helpt. De onderzoeken hebben uitgewezen, dat er niets ernstigs met mijn been aan de hand is en dat er alleen is van een infectie. Ik moet geduld hebben.

Woensdag kreeg ik bezoek van Yihya met een verrassing. Hij stond voor de deur met een klein camerateam van studenten, die in Hebron studeren aan de filmacademie. Zij wilden voor hun studie een kort interview met mij hebben. Daar stemde ik onvoorbereid mee in.

De dag erop bezocht ik na lange tijd Mohammed Alafandi. Ik heb hem gesteund met zijn studie scheikunde en nu is hij op eigen kracht bezig met zijn masters. Hij werkt in een apotheek, waar hij met 9 andere mensen medicijnen bereidt. Hij is de enige, die door zijn studie scheikunde gekwalificeerd is. De anderen doen alleen maar precies wat hun opgedragen wordt met een kans op het maken van fouten.

Het gesprek met hem was boeiend. Hij vertelde hoe hij als student dromen had. Nu hij werkt en verder studeert, ziet hij hoe de wereld er toch anders uitziet. Dit is een meer voorkomend probleem. Hij vertelde van een vriend, die zeven jaar in Algerije gestudeerd heeft en daar ook zijn masters gehaald. Hij kwam met een mooie droom terug, maar daar is nu weinig van over. Hij vertelde verder van een docent op de universiteit, die gepromoveerd is, maar hem aanraadde om met zijn studie te stoppen en te trouwen. Een vreemde vogel.

Ook vertelde hij, dat veel jongeren, die afgestudeerd zijn, thuis zitten en niets om handen hebben. Dit gaat vroeg of laat mis.

Mohammed vertelde verder, dat mensen bang zijn. Toch dreigt er een explosie tegen de Palestijnse Autoriteit. De toekomst is onvoorspelbaar.
Een mooi bericht is dat Sana in de loop van deze maand naar Cairo gaat om bij het afstuderen van haar oudste zoon te kunnen zijn. Een broer heeft voor haar de reis mogelijk gemaakt.

Soms komt bij mij een inspirerende gedachte naar boven. Van de week had ik met een medebroeder een gesprek. Vervolgens dacht ik: als je gelooft in de verrijzenis, dan betekent dit, dat leven heilig is. Als leven heilig is, kun je niet mensen doden. Ik denk hierbij aan de marteldood van een gevangene in Oklahoma, VS afgelopen week. Of de oorlogen, die met name de VS overal ter wereld voert. Ik kom dan tot de onontkoombare conclusie, dat de overheid in de VS niet christelijk is, omdat leven voor haar niet heilig is. Dit klinkt snoeihaard, maar onvermijdelijk.

Vrijdag was ik weer bij de familie Al Azza. Het is altijd plezierig om daar op bezoek te komen. Ik heb er niet met problemen te maken en met name met de moeder heb ik prima gesprekken. Zij is vegetarisch.

Het conflict in de Oekraïne dreigt steeds meer uit de hand te lopen. Opmerkelijk was wat ik aan het begin van de week van Michail Chodorovski hoorde, de man, die door toedoen van Poetin vele jaren in de gevangenis heeft gezeten. In maart nog was hij tegen de politiek van Poetin, maar nu steunt hij hem, omdat hij ook tot de ontdekking is gekomen, dat in de huidige regering onder meer fascisten en racisten zitten.

Het is verder begrijpelijk, dat Rusland probeert haar positie in de wereld te herstellen na de afbraak na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. De VS probeert op haar beurt steeds verder de wereld te overheersen. Denk maar aan de 135 landen, waar een Amerikaanse basis gelegerd is. Als het hierom gaat, blijft het oorverdovend stil.

Een wonderlijk verhaal over een man uit Kroatië, die zeven keer aan de dood ontsnapt is, vind je via de volgende link:

Yesterday began memorable, because in the morning there was not a drop of water from the tap. Apparently the stock at that time was finished. Something for Palestinians in refugee camps is regular cost in the summer time. Good to experience this. In the course of the morning the problem was solved.

The award, which my even older friend Roline got, is a Member of the Order of Orange Nassau. Early next month, she will become 90. But next week she must first move from an assisted living, where she lived for three years with great pleasure to a senior’s apartment on the other side of Amstelveen, because her house is going to be demolished for new building. I hope she does well by the move. See also (in dutch) page 14 and 15 from:

→ protestantsegemeente-amstelveenbuitenveldert.

In a similar situation, a man of 104 soon after moving to a place other than where he has lived all his life, deceased. This is not surprising. I remember that when our seminary in Katwijk was closed and converted into a monastic retreat for elderly friars, in the first year after opening relatively many old brothers , who had moved there, deceased.

It seems that physiotherapy helps me. The studies have shown that there is nothing serious with my leg going on and that there is only an inflammation. I have to be patient.

Wednesday I received a visit from Yihya with a surprise. He stood at the door with a small camera team of students who study at the film academy in Hebron. They wanted to have for their study a short interview with me. I agreed with it unprepared.

17. life fights on

17. life fights on

I visited the next day after a long time Mohammad Alafandi. I have supported him with his studies in chemistry and now he is busy on his own strength masters. He works in a pharmacy where he prepares medicines with 9 other people. He is the only one who is qualified by his study of chemistry. The others are only doing exactly what their entrusted with a chance of making mistakes.

The conversation with him was fascinating. He told how he had dreams as a student. Now he works and studies further, he sees what the world still looks different. This is a more common problem. He told from a friend who studied in Algeria for seven years and also has obtained his masters. He came back with a nice dream, but there is little left. He also told about a teacher at the university, who got his PhD, but advised him to quit his studies and get married. A strange bird.

He also said that many young people who have graduated, sitting at home and nothing to do. This goes wrong sooner or later.

Mohammad told further that people are afraid. Nevertheless, there is the risk of an explosion against the Palestinian Authority. The future is unpredictable.

03. even guns are forbidden

03. even guns are forbidden

A good message is that Sana during the course of this month will go to Cairo to be with her oldest son with his graduation. A brother has made her journey possible.

Sometimes it comes to me an inspirational idea upwards. Last week I had a conversation with a fellow friar. Then I thought, if you believe in the resurrection, then it means that life is sacred. If life is sacred, you cannot kill life of people. I am thinking of the martyrdom of a prisoner in Oklahoma, USA this week. Or wars, in particular the U.S. leads in the world. I come to the inescapable conclusion that the government in the U.S. is not a Christian, because life is not sacred to her. This sounds pruning fire, but inevitable.

Friday I was back at the Al Azza family. It’s always fun to get there and visit. I did not have to deal with problems and in particular the mother, I have great conversations. She is vegetarian.

The conflict in Ukraine threatens to walk increasingly out of hand. Remarkably, what I heard at the beginning of the week from Mikhail Chodorovsky, the man who, thanks to Putin has been in prison for many years. In March, he was against the policy of Putin, but now he supports him, because he came to the discovery that among others there are fascists and racists in the current government.

It is also understandable that Russia is trying to recover its position in the world after the collapse of the Soviet Union. The U.S. is trying to turn increasingly to dominate the world. Think about the 135 countries where a U.S. base is stationed. If it is about this stuff, it remains deafening silence.

A wonderful story about a man from Croatia, who escaped seven times to death, can be found via the following link:

 

Hoe moeilijk de situatie voor Christenen in het Heilige Land is, kun je in het Italiaans volgen via de volgende link: attualita-eventi-e-societa

How difficult the situation for Christians in the Holy Land, you can follow in Italian at the following link : attualita-eventi-e-societa

Als bijlage stuur ik mee: een over oorlogshitserij, een over een afwijzing van J-street ofwel de doorsnee Jood in de VS om lid te worden van een overkoepelend Joodse organisatie in de VS, een bijlage over de positie van Palestijnse Christenen en een over Joods-Moslim relaties.Groeten uit een heet Bethlehem, Louis

I send as an attachment one on war-mongering , a rejection of a J -street or the average Jew in the U.S. to be a member of the Jewish umbrella organization in the U.S. , an attachment about the situation of Palestinian Christians and about Jewish – Muslim relations.

Greetings from a hot Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Oorloghitzerij

 back to menu attachments

2 J street

 back to menu attachments

3 Mazin Qumsiyeh About Palestinian Christians

 back to menu attachments

4 Jewish – Islam Relations

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.