457 No Man is by nature superior to any other man.

19. children in Deheisha camp

19. children in Deheisha camp

Bethlehem 11 mei 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met iets dat grappig en tegelijk wrang is. In de volksmond heet het, dat met het feest van George (van Joris en de draak) volgens de Orthodoxe kalender de regentijd voorbij is. Dat was afgelopen dinsdag. Maar zie:

Bethlehem May 11, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with something that is funny and ironic at the same time. Popularly it is called with the feast of George (from George and the Dragon), according to the orthodox calendar the rainy season is over. That was last Tuesday. But see:

woensdagavond en –nacht begon het te regenen en te onweren, dat het een lieve lust was. De gevolgen waren de volgende morgen goed te zien. Vanaf oktober wordt aan renovatie van het dak van de Geboortekerk gewerkt. Maar zie: donderdag bleek er water in de Geboortekerk te staan. De regen was bijtijds aangekondigd, maar dit had geen effect.Ik ga gestaag door met mijn fysiotherapie en met effect. Mijn fysiotherapeut raadde mij aan het rustig aan te doen. Maar zie: dinsdagmorgen kreeg ik te horen, dat mijn nieuw paspoort in Ramallah was aangekomen. Ik ging direct naar Ramallah. Daar aangekomen schatte ik in, dat het me zou lukken om te voet vóór twaalf uur bij de Nederlandse vertegenwoordiging aan te komen. Dat lukte me inderdaad. Om twee voor twaalf was ik er.Vlak voor mij was een man naar binnengegaan. Toen hij weer wegging, liep hij meteen door naar het hek, dat echter maar niet open wilde gaan. Ik riep hem terug, want iets voor het hek staat een paal met een knop om het hek te openen. Hij begreep mij niet. Een Palestijn, die ook binnen was, legde hem uit, dat iets terug moest gaan om op de groene knop te drukken en dan naar buiten kon gaan.

Nadat ik mijn paspoort voor de komende tien jaar in ontvangst had genomen, ging ik door naar Jerusalem, naar ons hoofdkantoor om het meteen weer af te geven voor een nieuw visum. Daar kon ik wat eten om vervolgens mijn vriendin Hadassah te bezoeken voor haar tachtigste verjaardag.

Dit was een plezierig bezoek. Zij kwam met het idee om een boek samen te stellen met haar gedichten en mijn foto’s met vooral kinderen erop. Daar zit wel veel werk aan vast. De gedichten zullen in het Engels zijn, haar moedertaal.
Hierna ging ik naar mijn fysiotherapeut.

Donderdag stond ineens Yihya voor mijn neus met een verrassing. Hij had een geschenk voor mij, een lamp voor op tafel of op een nachtkastje. Dit liet iets zien hoe hij mij door de jaren heen waardeert. Maar er was ook een schaduwzijde. Het bleek, dat hij weer een probleem had. Een oom had hem gevraagd geld naar iemand in Bethlehem te brengen. Maar in zijn broekzak zat een gat, waar het geld door verdween. Hij is thuis het zwarte schaap met alle gevolgen vandien.

Er gebeurde die dag ook iets aardigs. Ik zat bij de souvenirwinkel buiten, toen drie kandidaten voor de orde langskwamen. Een van hen vroeg, waar ik mijn sandalen gekocht had. Ik ben met hen meegelopen om de schoenwinkel aan te wijzen, want er zijn vele in de winkelstraat. Ik koop er al langer mijn sandalen.

14. shopping street

14. shopping street

Vrijdag was ook een plezierige dag. Eerst kreeg ik een uitnodiging van Sana om bij haar te komen eten. Dat was heerlijk: rijst in bladeren gekookt. De jongste zoon, die in Jericho studeert, was er ook. Op een gegeven moment zei hij: I am dead. Hierop reageerde ik met: Finally. Hij moest er heerlijk om lachen.

Hierna ging ik de familie Al Azza. Met de moeder had ik een goed gesprek. Door een ongelukje was zij met haar jongste zoon enkele keren mee naar het ziekenhuis. Daar zag ze nogal wat jongeren en kinderen met verwondingen. Zij vertelde mij, dat zij vaak zich beschadigen om niet naar school te hoeven. Dit is een trieste ontwikkeling.

Toen ik vervolgens met Mike van de soevenirwinkel hierover sprak, vertelde hij mij, dat toen hij in de eindexamenklas zat (1999 -2000), hij weinig zin had om eindexamen te doen. Wat heb je eraan? In die tijd gingen zij 7 dagen per week naar school. Voor het eindexamen moesten zij enorm veel leren, maar tegen de tijd van het eindexamen moest er van ieder vak nog 100 blz. gedaan worden. De leraren hadden geëist, dat hierover geen vragen gesteld zouden worden.

Het onderwijs brengt mij op een ander onderwerp. Het is nu tot de hele wereld doorgedrongen, wat er op 14 april in het noorden van Nigeria gebeurd is: de ontvoering van tegen de 300 meisjes door Boko Haram. De naam betekent: westers onderwijs is zondig. Deze beweging maakt zich schuldig aan niet aflatend geweld tegen burgers. Wat is hier aan de hand?

Ik heb hier het volgende bij gedacht, al is het niet eenvoudig te begrijpen. Je bent gewaarschuwd. Ik vergelijk Boko Haram met de Rode Khmer uit de jaren 70 in Cambodja. Ook zij maakten zich schuldig aan afschuwelijk geweld tegen burgers, met name die er intellectueel uitzagen vanwege een bril. Beide bewegingen keren zich kennelijk tegen onderwijs en begaan onvoorstelbare wreedheden. Hoe is dit te begrijpen? Wat is er gemeenschappelijk?

Volgens mij zit hier achter de beleving, dat het Westen in het onderwijs superieur meent te zijn boven andere culturen. Het probleem is niet het onderwijs zelf, maar de houding tegenover volken met een andere cultuur, die niet gerespecteerd wordt door het Westen. Daar wordt tegen gereageerd. Hierbij wordt wel één aspect van het Westen overgenomen, namelijk het gebrek aan respect voor het leven van mensen met een andere cultuur. dit verschijnsel doet zich meestal voor, wanneer een groep zich tegen een andere groep verzet. Dit is voor mij een verklaring om iets te begrijpen van het wrede gedrag en de aantrekkingskracht, die zo’n beweging blijkbaar heeft.

Er valt uiteraard hier veel meer over te schrijven. Maar de kern is het gebrek aan respect voor mensen uit andere culturen en hun leven van minder/geen waarde te beschouwen. Nog te weinig wordt een onderdeel uit de vredesencycliek Pacem in Terris van paus Johannes XXIII in praktijk gebracht, namelijk nr. 89: geen mens is van nature superieur aan enig ander mens.

Ik voeg enkele aanhangsels toe: over Syrië, dreigingen bij het pauselijk bezoek over twee weken, het falen van het vredesproces, over Boko Haram, de moord op een gescheiden vrouw hier in Palestina en een kritiek op een lening aan Oekraïne.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

On Wednesday night it started to rain and thunderstorms, it was a pleasure. The consequences could be seen the next morning. Well From October, they are working on the renovation of the roof of the Nativity Church. But see: Thursday showed water standing in the Nativity Church. The rain was announced in time, but this had no effect.
15. Nativity Church after the rainfall

15. Nativity Church after the rainfall

I’m going steady with my physical therapy and this has effect. My therapist advised me to take it easy. But see: Tuesday morning I was told that my new passport arrived in Ramallah. I went straight to Ramallah. I estimated that I could manage to arrive walking before noon at the Dutch representation. This happened indeed. At two minutes to twelve I was there.

Right before me there was a man went inside. As he was leaving, he walked straight to the gate, which does not want to go open. I called him back, as something for the fence is a pole with a button to open the gate. He did not understand me. A Palestinian, who was in, explained to him that he had to go a little bit backwards to the green button and then you could go outside.

After I had taken my passport for the next ten years, I went on to Jerusalem, to our headquarters to immediately display for a new visa. I could eat something and then visit my friend Hadassah for her eightieth birthday.

This was a pleasant visit. She came up with the idea to set her poems and my photographs with children especially on a book together. There’s a lot of work to do for it. The poems will be in English, her native language.
After that I went to my physical therapist.

Thursday Yihya suddenly stood before me with a surprise. He had a gift for me, a lamp on a table or on a bedside table. This showed how much he appreciates me through the years. But there was also a downside. It turned out that he had a problem again. An uncle had asked him to bring money to someone in Bethlehem but in his pocket was a hole where the money disappeared. He is the black sheep in his home with all its consequences.

It also happened that day something nice. I sat at the souvenir shop outside, when three candidates for the custody came along. One of them asked where I had bought my sandals. I walked with them to point to the shoe shop because there are many in the street. I buy there regularly my sandals.

Friday was a fun day. First I got an invitation from Sana to dinner with her. That was delicious: rice cooked in leaves. The youngest son, who is studying in Jericho, was there too. At one point he said: I am dead. To which I responded with: Finally. He had great laugh.

After this I went to the Al Azza family. With the mother I had a good conversation. Due to an accident she visited with her youngest son several times the hospital. There she saw a lot of young people and children with injuries. She told me that they often are damaging themselves not to have to go to school. This is a sad development.

When I then spoke with Mike from the souvenir shop about this, he told me that when he was in the final year (1999 -2000), he had little sense to make his exams. Does it make sense? At that time they went to school seven days a week. For the final exam they had to learn a lot, but by the time of the final examination from each subject had to be done even 100 pages. The teachers had demanded that wouldn’t be asked questions about these last pages.

Education brings me to another topic. It is now known all over the world, what happened in northern Nigeria on 14 April: the kidnapping of almost 300 girls by Boko Haram. The name means Western education is sinful. This movement is guilty of unrelenting violence against civilians. What is going on here?

I have the following in mind, though it is not easy to understand. You have been warned. I compare Boko Haram with the Khmer Rouge in Cambodia in the 70s. They also were guilty of terrible violence against civilians, especially those looked intellectually wearing glasses. Both movements are apparently opposed to education and committed unimaginable atrocities. How is this to understand? What is common?

10. how to climb the horse

10. how to climb the horse

I think it is because of the perception that in education the West believes to be superior over other cultures. The problem is not the education itself, but the attitude towards people with a different culture, which is not respected by the West. They react against this attitude. It is an aspect of the West they acquired, namely the lack of respect for the lives of people with a different culture. This phenomenon usually occurs when a group opposes another group. This is to me is an explanation to understand the cruel behavior and attraction that such a movement has apparently something.

There is, of course, to write about this subject much more here. But the core is the lack of respect for people from other cultures and to consider their lives of less/no value. Too little is put in practice a part Pacem in Terris, the Peace Encyclical from the Pope John XXIII, namely No. 89: No Man is by nature superior to any other man.

I add a few attachments to: about Syria, threats to the papal visit in two weeks, the failure of the peace process, on Boko Haram, the murder of a divorced woman here in Palestine and criticism a loan to Ukraine.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Middle East May 8 Syria

 



back to menu attachments

2 Middle East May 8. 2

 



back to menu attachments

3 Israel Fears Rightists Might Carry Out Massive Hate Crime During Papal Visit

 



back to menu attachments

4 Israel Failed Peace Proces

 



back to menu attachments

5 Pressiemiddel Boko Haram

 



back to menu attachments

6 Kindermeisje

 



back to menu attachments

7 AFP Loan Ukraine

 



back to menu attachments

8 Palestijnen Op Het Strand Van Gaza Stad

 



back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.