458 Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping – Justice, Peace and Integrity of Creation

18. playground for children

18. playground for children

Bethlehem 18 mei 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met goed nieuws. Voor het eerst in de geschiedenis van de custodie is het onderwerp Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping onder de broeders aan de orde geweest.

Bethlehem May 18, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with some good news. For the first time in the history of the Custody is the subject of Justice, Peace and Integrity of Creation discussed among the friars.

a

Vrijdag heb ik het gepresenteerd in Nazareth voor de broeders in het noorden van het Heilige Land en gisteren voor de broeders in het zuiden van het Heilige Land. Ik merkte een goede ontvangst van mijn presentatie. Ik voeg de presentatie als bijlage toe aan deze brief.

Ik heb het verhaal persoonlijk gehouden om te stimuleren dat broeders kijken naar hun eigen situatie, waar zij iets voor GVES kunnen doen. Hiernaast toonde ik oog te hebben voor de mogelijkheden, die broeders hebben.

Om op vrijdag op tijd in Nazareth te zijn, ben ik al donderdag naar Jerusalem gereisd om op vrijdagmorgen om kwart over zes met de broeder, die voor de voorgezette vorming verantwoordelijk is, naar het noorden af te reizen, een rit van bijna 2 uur. Deze broeder zit ook in het bestuur, dat de dag ervoor in Kafarnaum een vergadering had. Dat was voor hem drie uur heen en drie uur terug reizen om mij op te pikken.

Iets aardigs gebeurde op mijn weg naar ons moederklooster in Jerusalem. Een man sprak mij aan. Hij woont in Bethlehem en kent mij kennelijk. Hij vertelde dat zijn dochtertje mij een aardige man vindt. Dat is leuk ter bemoediging. Het zegt ook iets over de verhouding tussen hem en zijn dochtertje.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het pausbezoek gestaag verder. Afgelopen maandagavond kwam een broeder, dezelfde met wie ik naar Nazareth reisde, ons informeren hoe het programma eruit ziet en wat er van ons verwacht wordt.

De custos heeft gisteren tijdens de bijeenkomst van de broeders ook aandacht aan het pausbezoek besteed. Er is onder meer vrees voor problemen na het pausbezoek rond het Cenakel, de plek, waar volgens de overlevering Jesus met zijn leerlingen zijn Laatste Avondmaal hield, dat tevens het Joods Paasmaal was. Wij moeten dit serieus nemen, omdat er Joodse traditie dezelfde plek voor het graf van koning David houdt. Tijdens het bezoek geldt er een uitgaansverbod in Jerusalem.

Wat er zoals komt kijken bij dit bezoek, blijkt onder meer uit het feit, dat de patriarch van Constantinopel (Istanboel) met een gevolg van 70 mensen komt. Na zijn bezoek aan Bethlehem, waar hij de eucharistie zal vieren en de lunch zal gebruiken, gaat hij naar het Deheisha kamp. Daar vlakbij is een vliegveld voor helicopters. Met een helicopter gaat de paus naar het vliegveld van Tel Aviv om daar officiëel door de Israëlische regering ontvangen te worden. Vandaar gaat hij naar Jerusalem, ook met een helicopter.

Afgelopen dinsdag kreeg ik ’s morgens een telefoontje met de vraag of ik ’s middags een groep uit Nederland wilde ontvangen. Ik houd niet van zulke afspraken op het laatste moment, maar ik heb het gedaan.

01. students from Rotterdam

01. students from Rotterdam


Het bleek een groep studenten uit Rotterdam te zijn, die lid zijn van de Navigatoren, een orthodoxe protestants-christelijk organisatie, waarvan ik weet, dat ze in Delft opgericht is. Het was een plezierig bezoek. Wellicht zie ik hen van de zomer.

Woensdag werd ik ’s morgens verrast door een jonge vrouw, die naar de Tridentijnse mis vroeg. Deze oude vorm van eucharistieviering is tegenwoordig weer toegestaan, nadat die tijdens het Tweede Vaticaans concilie vervangen werd door een nieuwe vorm. De Tridentijnse mis was in de 16e eeuw tijdens het concilie van Trente ingevoerd.

Volgende week zal mijn brief waarschijnlijk wat later komen om ook iets over het pausbezoek te kunnen melden.

Een bijlage gaat over waarom pesten Israëlische soldaten Palestijnen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Friday I have presented it at Nazareth for the brothers in the north of the Holy Land, and yesterday for the friars in the south of the Holy Land. I noticed a good reception of my presentation. I add the presentation as an attachment to this letter.

08. my auduence in Nazareth

08. my auduence in Nazareth

I have told a personal story to encourage brothers to look at their own situation, where they can do something for JPIC. I have demonstrated possibilities that friars could have. To be in time in Nazareth I travelled already to Jerusalem on Thursday in order to depart on Friday morning at a quarter past six with the friar, who is responsible for the ongoing formation, to the north, a ride of almost 2 hours. This friar is also a member of the board, which had a meeting the day before in Capernaum. That was for him three hours commute and three hours back to pick me up.

Something nice happened on my way to our mother monastery in Jerusalem. A man spoke to me. He lives in Bethlehem and knows me obviously. He said his daughter likes me. That’s nice for encouragement. It also says something about the relation between him and his daughter.

04. he likes my beard

04. he likes my beard

Meanwhile, preparations for the Pope’s visit steadily go on. Monday night was a friar, the same with whom I travelled to Nazareth, informed us how the program looks like and what is expected from us.

Yesterday, the Custos also paid attention to the Pope’s visit at the meeting of the friars. There is fear among other issues after the Pope’s visit to the Cenacle, the site where according to tradition Jesus kept his Last Supper with his disciples, which was also the Jewish Passover. We need to take this seriously, because Jewish tradition holds the same place for the tomb of King David. During the visit there is a curfew in Jerusalem.

What is involved in this visit is demonstrated by the fact that the Patriarch of Constantinople (Istanbul) comes with an entourage of 70 people. After his visit to Bethlehem, where the pope will celebrate the Mass and use the lunch, he goes to the Deheisha camp. There is a nearby airfield for helicopters. With a helicopter, the pope goes to the airport in Tel Aviv to be welcomed there officially by the Israeli government. From there he will go to Jerusalem, also by helicopter.

Last Tuesday I received a morning phone call and was asked if I wanted to receive a group from the Netherlands that afternoon. I do not like these arrangements at the last minute, but I did it.

It turned out to be a group of students from Rotterdam who are members of the Navigators, an orthodox Protestant organization, I know that she has been founded in Delft. It was a pleasant visit. Maybe I can see them the coming summer.

Wednesday morning I was surprised by a young woman, who wanted to attend the Tridentine Mass. This ancient form of Eucharistic celebration is now allowed again, after it was replaced during the Second Vatican Council by a new form. The Tridentine Mass was introduced in the 16th century during the Council of Trent.

Next week my letter will probably come later to be able to register something about the Pope’s visit.

An attachment is about why Israeli soldiers bully Palestinians.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Presentation of JPIC to Friars of the Custody of the Holy Land 2014back to menu attachments

2 Why Do Israeli Soldiers Bully Palestinianssback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.