459 Pausbezoek – Pope Visit

photo EPA

photo EPA

Deze brief staat geheel in het teken van het pausbezoek.
Deze zondag bezocht paus Franciscus Bethlehem. In de aanloop naar dit bezoek was een groeiende opwinding onder de Palestijnen bespeurbaar.
This letter is entirely dedicated to the Pope’s visit.
This Sunday Pope Francis visited Bethlehem. In preparation for this visit a growing excitement among Palestinians was discernible.

Mensen zagen reikhalzend naar zijn bezoek uit: Christenen én Moslims.

Afgelopen maandag begon de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association met een gesprek over het pausbezoek. Toen kwam duidelijk naar boven hoe belangrijk het is dat religieuze leiders een voorbeeldfunctie hebben. Ik hoorde dit later van jonge Moslims evenzeer. Hier ligt de grote kracht van de huidige paus: hij toont hoe een religieus leider zich hoort te gedragen. Daar kunnen huidige en toekomstige leiders niet om meer heen en zullen zij op beoordeeld worden. Zij moeten mensen inspireren op een positieve, constructieve manier.Er kwamen vanuit Jordanië vijf helicopters overgevlogen. Vier maakten een ereronde over het Kribbeplein. Dat het vijf helicopters waren, had te maken met de veiligheid van de paus. Anders was hij een gemakkelijk doelwit.Ook op de grond waren er vele veiligheidsmaatregelen, meer dan tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI.

02. in the morning at 8 am

02. in the morning at 8 am

Een van de gevolgen was, dat wij om 8 uur ’s morgens al naar buiten gingen voor de viering, die om 11 uur begon.

Het is eind mei, wat wil zeggen dat de zon hoog aan de hemel staat en flink brandt. Dat was geen pretje. Er werden petten uitgedeeld om ons tegen de zon te beschermen. Deze petten waren politiek gekleurd. Er stond op vermeld, dat het pausbezoek op 25 en 26 mei in de staat Palestina was. Hiermee werd uitgedrukt, dat de oude stad van Jerusalem, waar de paus op 25 en 26 mei op bezoek was, óók tot de staat Palestina behoort. Let op de details.

De viering zelf was ingetogen en duurde zo’n anderhalve uur. Mijn vrienden uit Leeuwarden, die voor hun pelgrimstocht hier in het Heilige Land zijn, konden ook bij de viering aanwezig zijn, al moesten zij wel al die tijd staan.

Na afloop van de viering was er een lunch in ons Casa Nova hotel met ook arme Palestijnen aan tafel. Een Argentijnse medebroeder, die op ons hoofdkantoor in Rome werkt, maar tot de Custodie behoort, was aanwezig om voor de paus te tolken, want hij heeft hier vloeiend Arabisch leren spreken. Bij binnenkomst gaf hij ons een hand.

Vervolgens ging de paus naar de Geboortekerk. Nadat hij daar gebeden had, kwam hij naar onze kerk voor een korte fotosessie. Ik heb links en rechts ook de nodige foto’s gemaakt.

Hierna ging hij naar het Deheisha kamp voor een ontmoeting met jeugd uit dat kamp en uit de Al Azza en Aida kamp. Hiermee sloot hij zijn bezoek aan Bethlehem af en ging hij naar Israël.

Het is triest dat zijn bezoek werd overschaduwd door de aanslag in Brussel op zaterdag, die het leven van vier mensen heeft gekost.

Het was voor de Palestijnen bemoedigend, dat de paus bij het passeren van de muur uitstapte, de muur aanraakte en er bad. Belangrijk was verder, dat hij de presidenten Abbas en Peres uitnodigden om volgende maand naar het Vaticaan te komen. Het voortduren van het conflict is in toenemende mate onaanvaardbaar.

In mijn ogen heeft hij zo’n groot moreel gezag opgebouwd, dat hij verder kan komen met vredesbesprekingen dan politici toe in staat zijn. Hierbij is het ook van belang op te merken, dat hij tijdens zijn bezoek vergezeld werd door twee vrienden, die beide kanten kunnen vertegenwoordigen: een rabbi en een Moslim geleerde.
Verder is hij een man, die zich laat aanraken door het lijden van mensen, aan wie onrecht is aangedaan.

Van mijn vriendin Hadassah, die radio Bethlehem aanzette, vernam ik, dat zij een lied hoorde, die zij verstond als: ‘The Pope is coming, the Pope is coming on a Day of Peace’

Wat mij in de aanloop naar het pausbezoek opviel, was dat gesproken werd van een bezoek aan Israël en de West Bank, terwijl in feite de paus – voor het eerst – de West Bank bezocht voor hij naar Israël ging. Verder viel het NRC door de mand door te melden, dat het bezoek in Bethlehem, als paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Bartolomeus samen voorgaan in het gebed in de Kerk van het Heilig Graf, waar volgens gelovigen de gekruisigde Christus begraven werd en weer opstond. Hier zijn Geboortekerk en Heilige Grafkerk door elkaar gehaald.

De oplettende kijker zal gezien hebben, dat onze custos op haast gelijke voet met de orthodoxe patriarchen behandeld werd. Het is een teken voor de positie, die wij als minderbroeders in het Heilige Land innemen. Daarom ook was de minister generaal vanuit Rome tijdens het pausbezoek hier aanwezig.

20. from left minister generalis, vice custos and custos

20. from left minister generalis, vice custos and custos

Verdere informatie over het pausbezoek kan via de media opgehaald worden.

Groeten uit Bethlehem, dat een geweldige dag had met dit pausbezoek, Louis

People looked eagerly waiting for his visit: Christians and Muslims.

Last Monday began the meeting of the Interfaith Encounter Association with a conversation about the Pope’s visit. Then clearly emerged how important it is that religious leaders have a role model. I heard later that young Muslims equally. Here lies the great strength of the current pope: he shows how a religious leader should behave. Since current and future leaders cannot go for more and they will be assessed. They should inspire people in a positive, constructive way.There were five helicopters flown from Jordan. Four did a lap of honor on Manger Square. That were five helicopters, had to do with the safety of the Pope. Otherwise, he was an easy target.Also on the ground there were many security measures, more than during the visit of Pope Benedict XVI.

03. already waiting

03. already waiting

One of the consequences was that we at 8 o’clock in the morning all went out for the celebration, which began at 11am.

It’s the end of May, which means that the sun is high in the sky and shines considerably. That was no fun. There were hats distributed to protect us against the sun These hats were politically colored. It read stated that the Pope was visiting the state of Palestine on 25 and 26 May. This expressed that the old city of Jerusalem, where the Pope was visiting on 25 and 26 May, also belongs to the state of Palestine. Pay attention to the details.

The celebration itself was subdued and took about one and a half hour. My friends from Leeuwarden in the North of the Netherlands, for their pilgrimage here in the Holy Land, were also present at the celebration, though they had to stand all the time.

After the celebration, there was a lunch in our Casa Nova Hotel also poor Palestinians at the table. An Argentine fellow friar, who works at our headquarters in Rome, but belongs to the Custody, was present to interpret, for the Pope because he has learned to speak Arabic fluently here. Upon entering, he shook our hands.

 

18. Argentinian friar translates for the pope

18. Argentinian friar translates for the pope

Then the Pope went to the Nativity Grotto. After he had prayed there, he came to our church for a short photo session. I have also made ​​some pictures.

After this he went to the Deheisha camp to meet youth from the camp and from the Al Azza and Aida camp. So he concluded his visit to Bethlehem, and he went to Israel.

It is sad that his visit was overshadowed by the attack in Brussels on Saturday, taking the lives of four people.

It was encouraging to the Palestinians that the Pope stepped out passing the wall, touched the wall and prayed. Importantly, further, that he invited the Presidents Abbas and Peres for a meeting to the Vatican next month. The persistence of the conflict is increasingly unacceptable.

In my eyes, he has built up such a great moral authority, he can move more forward with peace talks than politicians are capable of. It is also important to note that he was accompanied on his visit by two friends, both sides may represent a rabbi and a Muslim scholar.

12. left his friend the rabbi

12. left his friend the rabbi

He is a man who leaves touched by the suffering of people who have been wronged.

From my friend Hadassah I heard the following: Attuned to Bethlehem Radio hearing repeatedly in a song what I interpret as : ‘The Pope is coming, the Pope is coming on a Day of Peace’.

What struck me in the run-up to the Pope’s visit, which was spoken of a visit to Israel and the West Bank, while in fact the Pope – for the first time – he visited the West Bank and then he traveled to Israel.

The observant viewer will have seen that our Custos was treated almost equal footing with the Orthodox patriarchs. It is a sign of the position that we occupy as Franciscans in the Holy Land. Therefore, the Minister General from Rome was during the Pope’s visit here also present.

Further information about the Pope’s visit can be picked up by the media.

Greetings from Bethlehem, which had a great day with the Pope’s visit, Louis

© 2014 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.