459′ Historical gesture

18. historical gesture

18. historical gesture

Bethlehem 1 juni 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een oude makker te gedenken, met wie ik vele wakes bij de ITEC wapenbeurs gehouden heb: Ton de Kruijf, die op 23 mei op 87 jarige leeftijd is overleden.

Bethlehem June 1, 2014

Dear people,

Peace and all Good.

I want to start to remember a man, with whom I have held many vigils at the ITEC arms fair: Ton Kruijf. He deceased on 23 May, at the age of 87 years.

Een creatieve en vredelievende man is heengegaan.

Over het pausbezoek valt nog iets te melden. Geheel onverwachts verscheen paus Franciscus maandag aan de middagtafel van ons moederklooster in Jerusalem. Hij heeft zo zijn eigen agenda en drukte op die manier zijn waardering voor ons minderbroeders in het Heilige Land uit.

Grappig was het incident, dat Netanyahoe beweerde, dat Jesus Ivriet (Hebreeuws) sprak en onmiddellijk door de paus gecorrigeerd werd. Jesus sprak Aramees, een toen algemeen gangbare taal in het Midden Oosten. Trouw maakte zich vervolgens belachelijk door in een kop te beweren, dat Netanyahoe toch gelijk had: Jesus zou Ivriet en Aramees gesproken hebben. Netanyahoe sprak niet over Aramees. Zie:

A creative and peaceful man husband has passed away.

About the Pope’s visit is something to report. Pope Francis appeared unexpectedly Monday afternoon at the table of our mother monastery in Jerusalem for the lunch. He has his own agenda and expressed his appreciation for the work by us Franciscans in the Holy Land.

Funny was the incident that Netanyahu claimed that Jesus Ivrit (Hebrew) spoke and was immediately corrected by the pope. Jesus spoke Aramaic, a then widely spoken language in the Middle East. See:
De maandag ervoor was er de maandelijkse bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association, die ik samen met Hadassah bezocht. Hier hoorde ik iets interessants. Een van de deelnemers van Joodse huize heeft de gewoonte aangenomen om voor de sabbathmaaltijd willekeurig mensen uit te nodigen als een gebaar om zo vrede te bevorderen.

Afgelopen twee weken heb ik verschillende keren Shorouq op bezoek gehad. Zij komt graag hier als een plek, waar zij zich meer welkom voelt.

Vorige week donderdag was er het afstuderen van de dochter van Jack, Razan, opgeluisterd met een feestje, waar ik ook voor was uitgenodigd. Het was een gezellige boel, met enkele vriendinnen van haar erbij.
Hierna heb ik met Jack nog een partijtje gekaart.

Afgelopen vrijdag was ik eerst voor een gesprek bij de Custos in Jerusalem. Ik hoorde, dat hij betrokken is bij de bijeenkomst, die de paus organiseert met de presidenten van Palestina en Israël. Dat moet snel gebeuren, want spoedig wordt Peres opgevolgd door een andere man uit de Israëlische politiek.

Hierna ging ik naar de familie Al Azza en had ik met Husam een onderhoudend gesprek. De familie is bezig met een probleem. De jongste zoon is uitgenodigd voor een vakantie samen met andere Palestijnse en Israëlische jongeren. De familie voelt er weinig voor. Een van de voorwaarde is, dat hij privé gegevens van de familie moet opgeven zoals emailadres, politieke voorkeur. Jongeren, die in het verleden aan zo’n kamp hebben meegedaan, worden nu als spion gezien. De naam voor het vakantie kamp heeft vrede in de naam staan.

Ik heb iets leuks meegemaakt. Sana nodigde mij uit voor een lunch, waar ook een schoonzus bij aanwezig was. Zij wilde mij iets vragen over ondersteuning van haar zoon, die eerdaags als tandarts in Cairo afstudeert. Maar zij wilde niet, dat haar schoonzus dit in de gaten kreeg. Daarom verzon, dat zij haar sms wilde checken. Daarmee stuurde zij mij een bericht over de ondersteuning, waarop ik bevestigend antwoordde. Zij liet haar dochter dit lezen, die zo handig was om naar mij toe te komen en tussen mij en haar tante in ging staan. Zo kon ik de ondersteuning overhandigen. Zij ging naar achteren, gevolgd door haar moeder. Even later kreeg ik per sms een bedankje en de opmerking dat zij dit soort communicatie wel leuk vindt.

Israël heeft het voor elkaar gekregen om haar reputatie verder te beschadigen door het doodschieten van twee tienerjongens zonder aanwijsbare aanleiding. Israël moet de zaak van de VN en VS onderzoeken. Twee bijlagen gaan hierover: van Mazin Qumsiyaen een andere direkt hierover. Zie ook: → link

The preceding Monday was the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association, which I attended with my friend Hadassah. Here I heard something interesting. One of the participants has the habit to invite for the Sabbath meal random people as a gesture in order to promote peace.

Last two weeks I have had several times a visit from Shorouq. She likes to come here as a place where she feels more welcome.

Last Thursday a week before was the graduation of the daughter of Jack, Razan, graced with a party, for which I was invited? It was a great atmosphere, with some friends of her there.
After this I’ve played a game cards with Jack.

Last Friday I was first for a talk with the Custos in Jerusalem. I heard that he was involved in the meeting, the Pope organizes with the presidents of Palestine and Israel. This must be done quickly, because soon Peres is succeeded by another man from the Israeli politics.

After this I went to the Al Azza family and I had an interesting conversation with Husam. The family is working on a problem. The youngest son was invited to a holiday together with other Palestinian and Israeli youth. The family is reluctant. One condition is that he must provide information including email address, political preference, information regarding the privacy of the family. Young people who have participated in such a camp in the past are now seen as a spy. The name of the holiday camp has peace in the name.

I’ve experienced something fun. Sana invited me to lunch, where a sister-in-law was present too. She wanted to ask me something about supporting her son, who shortly be graduating as a dentist in Cairo. But she did not want her sister got an eye on this. She concocted that she wanted to check her SMS. So, she sent me a message about the support to which I replied in the affirmative way. She let her daughter read this and she was so smart to come to me and stood between me and her aunt. So I could hand over the support. She went to the back, followed by her mother. Moments later, I received a text message a thank you and note that she do like this kind of communication.

Israel has succeeded to further damage its reputation by the shooting of two teenage boys for no apparent reason. Israel must investigate the case of the UN and U.S. . Two attachments are about this: Mazin Qumsiya and another directly about this. See also: → link
De onrust in de grote politiek gaat door. Nu staat de Zuid Chinese zee in de belangstelling. Vietnamezen trokken op tegen Chinezen in hun land. dat werd gekoppeld aan een olieplatform, maar ik vermoed, dat de mensen reageren tegen de sluipende overname van hun land door China.

Een aantal bijlagen: een gaat over een ander misdrijf door het Israëlische leger, namelijk het kappen van 1500 bomen van Daoud Nasser, een Palestijnse Christen, die zich al vele jaren verzet tegen confiscatie van zijn land door het Israëlische leger. Een ander aanhangsel is van Uri Avnery in gesprek met een Palestijn en een bijlage van rabbi Shorka, vriend van de paus.

Groeten uit Bethlehem, Louis

The unrest in the big politics continues. Now the South China Sea in the spotlight. Vietnamese marched against Chinese in their country. that was linked to an oil platform, but I suspect that people react against the creeping takeover of their country by China.

A number of attachments: one is about another crime by the Israeli army, namely the cutting of 1,500 trees Daoud Nasser, a Palestinian Christian, who for many years resisted confiscation of his land by the Israeli army. Another attachment by Uri Avery in conversation with a Palestinian and an attachment of Rabbi Shorka, friend of the pope.

Greetings from Bethlehem , Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Daoud Nasserback to menu attachments

2 Dear Salman by Uri Avneryback to menu attachments

3 Il Signore Vi Doni La Sua Paceback to menu attachments

4 Mazin Qumsiyeh Visit Pope, Teenage Boys Shotback to menu attachments

5 on May 20 Destruction Trees Daoud Nasserback to menu attachments

6 Palestijnse Jongeren Gedoodback to menu attachments

7 Pope Shuns Using Armored Car in Israelback to menu attachments

8 Rabbi Skorkaback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.