460 Pentecost sunday

07. a happy Shorouq

07. a happy Shorouq

Bethlehem 8 juni 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een mooi bericht. Gisteren werd mijn vriendin Roline 90 jaar, een leeftijd van de zeer sterken.

Bethlehem June 8, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with a beautiful message. Yesterday became my friend Roline 90 years, an age of extremely strong people.

Roline Woldinga-Veldkamp foto: Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

Roline Woldinga-Veldkamp
foto: Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

Zij geniet nog steeds een redelijke gezondheid. Zij heeft het gevierd met 75 mensen in een zaal van de Titus Brandsmakerk, terwijl zij zelf van protestantse huize is. Een mooie vorm van oecumene. Zij woont nu weer – noodgedwongen door de nieuwe wetgeving – op zichzelf.

Van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ik ben van de week druk geweest met Raida en haar man Usama. Zij was drie maanden in verwachting, maar verloor haar kind. Dit was voor haar en Usama heel verdrietig. Het zal tijd kosten om dit verlies te verwerken.

Via skype hebben we enkele gesprekken gehad. Hiernaast was zij met Usama een keer bij mij op bezoek geweest. Hier in de cultuur is het niet zo gebruikelijk om met iemand over zo’n verlies te praten. Dit wordt benadrukt door de gewoonte om als iemand vraagt: hoe gaat het ermee? Steevast te antwoorden met “Hemdoel Allah” ofwel dank aan God. Dit gaat dwars tegen het gevoel op dit moment in.

Ik heb begrepen, dat Usama het gesprek eveneens op prijs heeft gesteld. Ik merkte tijdens het gesprek al, dat het hem goed deed, al spreekt hij geen Engels en moest Raida als vertalen. Hij veranderde zelf van gespreksonderwerp, een teken, dat het voldoende was.

Ik hoorde van dit verlies vorige week zondag, toen ik eerst op het afstudeerfeestje van Shorouq van school was en daarna naar haar huis ging. Shorouq was blij met mijn aanwezigheid op haar school. Op dat moment wist zij nog niet wat haar zus Raida was overkomen. Achteraf was die dag er een met een dubbele smaak.

Gisteren was ik bij de familie Al Azza. Met moeder heb ik goed zitten praten. De dag ervoor was zij bij een verlovingsfeest van iemand van de familie. Zij zag hoe de kinderen in feite aan hun lot werden overgelaten, omdat de moeders zich niet om hen bekommerden. Zij hield altijd haar kinderen kort uit zorg om hen. Dit laatste is belangrijk. Kinderen voelen zoiets heel goed aan en dit geeft hen een gevoel van veiligheid. Dit betaalt zich later uit in een goede moeder – kind relatie.

Als het om opvoeden gaat, las ik van de week een artikel, die zeer kritisch over het plan is om kinderen op 2,5 jarige leeftijd al onderwijs te geven. Zeer terecht wees de hooglerares Hoogleraar Sieneke Goorhuis op het belang, dat kinderen spelenderwijs leren met elkaar om te gaan.

20. children

20. children

Ik denk dat het probleem van eenzame wolven deels hierop is terug te leiden. Zij hebben nooit de kans gehad te leren omgaan met leeftijdsgenoten en wreken zich later hierop.

Ik hoorde vorige week een nieuwe vorm van functioneel leeftijdsontslag: wie 18 wordt, wordt te duur voor een bedrijf en krijgt vervolgens geen contract.
Vrijdagmorgen zak ik op de BBC world een interview met oud-ambassadeur van de VS in Syrië Robert Stephen Ford. Hij nam publiekelijk afstand van het beleid van de VS met betrekking tot Syrië. Een hoogst ongebruikelijke stap.

Van Mike hoorde ik meer over de achtergrond van het conflict in Syrië. In 2007 kregen Westerse maatschappijen een vergunning om onderzoek te doen naar het voorkomen van gas en olie. En inderdaad werden er flinke voorraden gevonden. Maar Assad is niet de man ernaar om Syrische olie en gas aan Westerse maatschappijen in handen te geven. Daarom moest hij vertrekken. Daarom ook werden de verkiezingen voor het presidentschap afgewezen, terwijl bij die in de Oekraïne en Egypte eveneens grote vraagtekens gezet kan worden. Niet iedereen in de Oekraïne kon stemmen. En de overwinning met bijna 97% voor de Egyptische kandidaat mag best van vraagtekens voorzien worden. Het lijkt het vroegere Oostblok wel, maar nu met Westerse zegen. De doden blijven vallen.

Ik heb een aantal toevoegingen. Zo is er een link, gekregen van Arab Kailani, die aangeeft dat de seksen in Amman, Jordanië strikt gescheiden moeten blijven:

She still enjoys a reasonable health. She celebrated with 75 people in a room of the Titus Brandsma Church, while she herself Protestant house. A beautiful form of ecumenism.
She now lives again – forced by the new legislation – at herself.

From one extreme to the other extreme. I’ve been busy the week with Raida and her husband Usama. She was three months pregnant, but lost her child. This was for her and Usama very sad. It will take time to process this loss.

Through Skype we have had some conversations. Besides she had been with Usama once to visit me. Here the culture is not so common to talk to someone about such a loss. This is emphasized by the habit when someone asks how are you? Invariably respond with “Hemdul Allah” or thanks to God. This goes directly against the feeling at this moment.

I understand that Usama also appreciated the conversation. I noticed during the conversation, it did him good, though he speaks no English and had Raida for translation. He turned himself to another subject during our conversation, a sign that it was sufficient.

07. a happy Shorouq

07. a happy Shorouq

I heard of this loss last Sunday, when I was first at the graduation party at the school of Shorouq and then went to her house. Shorouq was happy with my presence at her school. At that time they did not know what had happened to her sister Raida. In retrospect, that day was one with double flavor.

Yesterday I was at the Al Azza family. I’ve had a good talk with the mother. The day before she was at an engagement party of one of the family. She saw how the children were actually left because the mothers are not concerned with them to what is going on with them. She was always clear with her children showing care for them. The latter is important. Children feel such very well and this gives them a sense of security. This pays off later in a good parent – child relationship.

When it comes to parenting, I read an article this week, which is very critical of the plan is to start to teach children at age 2.5 years. Rightly pointed high teacher Professor Sieneke Goorhuis the importance that children playfully learn to get along.

21. a nice girl

21. a nice girl

I think the issue of lone wolves can partially led back to this. They never had the chance to learn how to deal with peers and revenge later on this.

I heard last week a new form of superannuation: who is 18, is too expensive for a company and then has to get a contract.

Friday morning I saw on BBC World an interview with former U.S. ambassador in Syria Robert Stephen Ford. He publicly distanced itself from the U.S. policy regarding Syria. A highly unusual step.

From Mike, I heard more about the background of the conflict in Syria. In 2007, Western companies were authorized to investigate the occurrence presence of oil and gas. And indeed considerable resources were found. But Assad is not the man to give Syrian oil and gas to Western companies. Therefore he had to leave. Therefore, the election for president were rejected, while that may be as well serious questions can be s put at the elections in the Ukraine and Egypt. Not everyone in Ukraine could vote. And the victory with nearly 97% of the Egyptian candidate may be best equipped of question marks. It seems the former Soviet bloc, but now with Western blessing. The killing goes on.

I have some additions. There is a link, received by Arab Kailani, indicating that the sexes should be strictly separated in Amman, Jordan:

Een heel andere link is de presentatie van een 19-jarige student uit Delft, die laat zien, hoe plastic met winst uit de oceanen verwijderd kan worden.
Als bijlage heb ik een Belgische cartoon over het WK in Brazilië, een foto en een cartoon over de troonopvolging in Spanje, een bijlage over de strijd in de Oekraïne en een somber verhaal over een onvermijdelijke oorlog. Groeten uit Bethlehem, Louis

A quite another link is the presentation of a 19-year-old student from the University of Delft, the Netherlands, which shows how plastic can be profitably removed from the oceans
As an attachment I add a Belgian cartoon about the World Cup in Brazil, a photo and a cartoon about the succession in Spain, an attachment on the fight in Ukraine and a bleak story about an inevitable war. Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Why War is Inevitable

 back to menu attachments

2 Ukraine Crisis

 back to menu attachments

3 Cartoon WK Brazil

 back to menu attachments

4 Picture and Cartoon

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.