461 How could this suddenly happen?

United States intelligence agencies were caught by surprise

United States intelligence agencies were caught by surprise (photo: (AFP/Getty Images)

Bethlehem 15 juni 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met triest nieuws, namelijk de inname van de tweede stad van Irak, Mosul door strijders van de Islamitische Staat van Irak en groot Syrië.

Bethlehem June 15, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I start with sad news, namely the capture of the second city of Iraq, Mosul, by fighters of the Islamic State of Iraq and great Syria.

Ik begin ermee, omdat mijn medebroeder Nerwan, die voor de parochie verantwoordelijk is, uit deze stad afkomstig is. Zijn familie daar heeft het nu bijzonder zwaar. Tot voor een jaar werkte een andere Iraakse medebroeder hier in de parochie, Haitham. Hij komt uit de buurt van Mosul. Zijn familie heeft het ook zwaar.Hoe heeft dit zo plotseling kunnen gebeuren? Op de eerste plaats functioneert er geen inlichtingendienst meer, ook niet van de VS. De strijders gebruiken weinig electronische middelen voor hun communicatie, zodat zij niet afgeluisterd kunnen worden.Op de tweede plaats: met het verdrijven van Saddam Hoesein werd het toenmalige leger ontbonden en werd bovendien de economische infrastuctuur vernietigd. Dit betekende, dat veel mannen werkloos werden. Om toch inkomen te krijgen zijn velen van hen het leger ingegaan, maar zij zijn niet gemotiveerd om oorlog te voeren. Vandaar dat ze op de loop gingen toen de gemotiveerde strijders van ISIS in de aanval gingen.Hun naam geeft aan, dat zij grotere plannen hebben. Zij worden hier Daresh genoemd. Zij willen het oude kalifaat herstellen, dat ook Libanon, Jordanië en Palestina moet omvatten. Er is dan voor Israël geen plaats. Dit leidt volgens mij tot een bondgenootschap tussen Israël en Iran. Wie had dat kunnen denken?
De toekomst ziet er hier somber uit.

03. members of IEA

03. members of IEA

Afgelopen maandag was er een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association, die dit keer er anders uitzag. We maakten namelijk een uitstapje naar de Olijfberg met een viertal bezoeken. Het begon met de kapel van de Hemelvaart, dat tegenwoordig een moskee is.

Vervolgens gingen wij naar een graftombe van iemand, die haar leven in Noord Syrië als prostituée begon, vervolgens tot inkeer kwam en vermomd als man in een klooster op de Olijfberg alleen leefde met een grote reputatie en daar begraven werd, waarbij ontdekt werd, dat zij een vrouw was. Zij droeg de naam Pelagius.

Hierna gingen we naar het Carmelitessenklooster, dat Pater Noster heet. In vele talen stond het Onze Vader. Ik hoorde van een Israëliër, dat in de Joodse traditie het vergeven van elkaars misstappen heel moeilijk is.

Tenslotte gingen we naar een uitkijkpunt met uitzicht over Jerusalem met ervoor een Joods kerkhof.

Van de week heb ik een paar keer met Shorouq te maken gehad. Zo kwam zij
woensdag met voor mij onverwacht twee nichtjes, Amal en Rotaj. Op een gegeven moment kwam de reden op tafel. De vader van de twee meisjes van 10 en 9 jaardreigde in de gevangenis terecht te komen, omdat hij een schuld niet kon betalen. Amal heeft toen haar onderwijzeres gevraagd een briefje in het Engels te schrijven met het verzoek aan mij om dit probleem op te lossen. Amal betekent Hoop.

Ik wilde wel eerst kijken of het voor mij mogelijk was. Ik heb het toen de volgende dag gedaan. Ik ben voor Amal en Rotaj als een tweede vader. Zo groeit mijn kinderschare. Ik zie dit overigens met gemengde gevoelens aan, wanneer de eigen vader niet als zodanig functioneert.

Het bleek dat geen van drieën gegeten hadden. Ik heb toen voor hen wat brood klaargemaakt met een glas melk.

Gistermorgen bezocht ik Mohanad, die nog steeds problemen met zijn rechter nier heeft. Hij had ook een gele gelaatskleur en werd behandeld, waardoor hij amper kan lopen en daarom niet naar de universiteit kon gaan. Ik loop tegen genoeg problemen aan.

Vrijdag was het feest van de patroon van de Custodie: Antonius van Padua.daarvoor ben ik naar ons moederklooster gegaan.

17. representatives in the sitting room

17. representatives in the sitting room

Als gebruikelijk waren er vertegenwoordigers van de verschillende Orthodoxe Kerken aanwezig.

Terug naar Bethlehem heb ik de familie Al Azza bezocht. Bij aankomst merkte ik, dat er een bruiloftfeest bij hen in het straatje te wachten stond. Er zijn nu vele bruiloften, want aan het eind van de maand begint de vastenmaand Ramadan en trouwen Moslims niet.
ik heb afgelopen week iets meer meegekregen van de agenda van de Custos. Vorige week zondag begeleidde hij op verzoek van de paus de presidenten van Israël en Palestina naar het Vaticaan voor een gebedsdienst voor de vrede.

Afgelopen vrijdag ging hij voor in de viering voor het feest van Antonius van Padua. Gisteren kwam hij naar Bethlehem voor de opening van een Italiaans ijssalon vlak bij onze kerk. Hierbij was ook de burgemeester van Bethlehem en de Italiaanse consul aanwezig. Na de opening was het lekker ijs eten. Het is een oude traditie, dat bidden en versnapering gecombineerd worden, zo vertelde de Custos in zijn praatje.

Hierna ging de Custos naar de andere kant van Bethlehem om het gerenoveerde parochiecentrumCatholic Action te heropenen.

De West Bank is in het nieuws vanwege de verdwijning van drie Israëlische jongelui, die dachten hier te kunnen liften. Waarschijnlijk en hopelijk ‘genieten’ zij nu Palestijnse gastvrijheid.

Als gebruikelijk heb ik enkele bijlagen. Twee gaan over de ontwikkelingen in Irak, een over Israël en een gaat over evolutie met verwijzing naar Nederland – Spanje.

Groeten uit Bethlehem met afgelopen week aangenaam zomerweer, maar dat schijnt te veranderen, Louis

I begin with this news, because my fellow friar Nerwan, who is responsible for the parish, is from this city. His family there is now in a very difficult situation. Until a year another Iraqi fellow friar was here working in the parish, Haitham. He comes from near Mosul. His family has it difficult too.How could this suddenly happen? In the first place, there is not anymore intelligence functions, neither from the USA. The fighters use a little electronic means for communication, so that they cannot be bugged.In the second place, by expelling Saddam Hussein was the then army disbanded and was also destroyed the economic infrastructure. This meant that many men were unemployed. To get income still many of them have entered the army, but they are not motivated to go to war. Hence, they went on the run when motivated fighters of Isis attacked.Their name indicates that they have bigger plans. They are here called Daresh. They want to restore the old caliphate and should include Lebanon, Jordan and Palestine. There is no place for Israel. This could lead according me to an alliance between Israel and Iran. Who would have thought?
The future looks bleak here.

Last Monday there was a meeting of the Interfaith Encounter Association, which this time was different because we made a trip to the Mount of Olives with four visits. It started with the Chapel of the Ascension, which is now a mosque.

02. chapel of Ascension

02. chapel of Ascension

Then we went to the tomb of someone who began life as a prostitute in northern Syria, then repented and disguised as a man lived alone in a monastery on the Mount of Olives with a great reputation and was buried there, where it was discovered that she was a woman. She was named Pelagius.

05. tombe of Pelagius

05. tombe of Pelagius

After this we went to the Carmelite monastery that is called Pater Noster. In many languages, the Our Father stood. I heard from an Israeli, in the Jewish tradition, forgiving each other’s mistakes is very difficult.

Finally we went to a point where we could overlook Jerusalem and a Jewish cemetery.

This week I’ve had to do a few times with Shorouq making. So she visited me on Wednesday with for me unexpectedly two nieces, Amal and Rotaj. At one time the reason was on the table. The father of two girls aged 10 and 9 year threatened ending up in jail because he could not pay a debt. Amal has then asked her teacher to write a note in English asking me to solve this problem. Amal means Hope

I first wanted to see if it was possible for me. I have then done it the next day. I am for Amal and Rotaj like a second father. So the number of my children is growing. I see this with mixed feelings, when your own father does not function as such.

It turned out that none of the three had eaten. I then prepared some bread for them with a glass of milk.

Yesterday morning I visited Mohanad, who still has problems with his right kidney. He also looked yellow and was treated by a doctor, so he can hardly walk, and therefore could not go to university. I run into plenty of problems.

Friday was the feast of the patron of the Custody: Anthony of Padua. For this feast I went to our mother monastery. As usual there were representatives of the various Orthodox Churches present.

Back to Bethlehem, I visited the Al Azza family. Upon arrival, I noticed that there was coming up a wedding party in the small street. There are now many weddings, because at the end of the month, starting the month of Ramadan and Muslims do not marry.

I did last week just see something from the agenda of the Custos. Last Sunday he accompanied at the request of the Pope, the presidents of Israel and Palestine to the Vatican for a prayer service for peace.

Last Friday he presided the celebration of the feast of Anthony of Padua. Yesterday he came to Bethlehem for the opening of an Italian ice cream shop near our church. There were also the mayor of Bethlehem and the Italian consul. After the opening, there was tasty ice cream. It is an old tradition that prayer and refreshments are combined, as the Custos said in his talk.

After this, the Custos went to the other side of Bethlehem to reopen the renovated parish center Catholic Action

The West Bank has been in the news because of the disappearance of three Israeli teenagers who thought they could lift here. Probably and hopefully they ‘enjoy’ now Palestinian hospitality.

As usual I have some attachments. Two concern the developments in Iraq, one about Israel and one about evolution with reference to Netherlands – Spain.

11. sunset

11. sunset

Greetings from Bethlehem with last week’s pleasant summer weather, but that seems to change, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 CRAZY COUNTRY

 back to menu attachments

2 How to Dutch, Evolution

 back to menu attachments

3 Islamic Militants Take Control Of Iraq

 back to menu attachments

4 Report Jihadists in Iraq and Intelligence USA

 back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.