462 outrages committed in the occupied territories by soldiers

Bethlehem 22 juni 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De verdwijning van drie jonge Israëliërs heeft hier grote gevolgen.

Bethlehem June 22, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

The disappearance of three young Israelis have a major impact here.

Deels kan dit gevolgd worden via enkele bijlagen, die uit Israëlische hoek laten weten, hoe Israëlische autoriteiten reageren. De een gaat over volksverzet van de hand van Qumsiyeh. De ander gaat over collectieve strafmaatregelen tegen de Palestijnse bevolking en met name tegen Hamas gevangenen als reactie op de verdwijning van de drie jongelui. Ik vrees dat alle luidruchtig rumoer eerder een gevaar voor het leven van de drie is dan het helpt hen vrij te krijgen. Lees het van beneden naar boven om de tijdslijn te volgen.
Netanyahoe ziet nu kans om wraak te nemen op de verzoening tussen Fatah en Hamas.

Het doorgestuurde filmpje van gistermorgen laat iets zien van de reactie van de kant van het leger. Het is wellicht schokkend en onthutsend. Het staat haaks op het beeld, dat van het Israëlische leger bestaat. Alle morele verontwaardiging over wat minderjarigen wordt aangedaan, leidt niet tot meer respect voor de rechten van minderjarigen. Het is een symptoom van een algemene trend, dat recht steeds minder gerespecteerd wordt.
Maar er bestaat niet voor niets een organisatie van oud-dienstplichtigen, die uit de doeken doet welke wandaden zij tijdens hun dienstplicht in de bezette gebieden hebben begaan: Breaking the Silence.

Donderdagavond was Wisam met zijn vrouw en zoontje op weg naar Bethlehem. Bij de beruchte containercheckpoint waren volgens hem tenminst 2000 auto’s aan het wachten om doorgelaten te worden. Het kostte hem en zijn gezin 2 uur om door te kunnen rijden.

Een ander verhaal kreeg ik van Toine van Teeffelen, die betrokken is bij een zomerkamp. Zijn zoon doet er ook aan mee. Die zou met een groep naar Jericho gaan, maar moesten omkeren. Uitstapjes om hun land te leren kennen kunnen niet doorgaan. De organisatie moet voortdurend improviseren met uitstapjes in de buurt van Bethlehem.

Maandag belde Jack om mij uit te nodigen voor een spelletje kaarten. Hij vertelde, dat hij die dag drie keer achter elkaar een telefoontje kreeg en een Hebreeuwse stem aan de lijn kreeg. Hij sloot steeds meteen af. Hij heeft een vriend, die een sheik is en in Deheisha kamp woont. Hij is een leider van Hamas. Kennelijk was hij opgepakt en werd zijn mobiele telefoon nagelopen.

Hoe hij met die man bevriend geraakt is, is een verhaal apart. Als bijverdienste maakt Jack putten schoon waarin regenwater opgeslagen wordt. De sheik vroeg hem een keer een put schoon te maken, die gebruikt wordt door kinderen van wie de vader door het Israëlische leger waren gedood. Om die reden weigerde Jack een beloning voor zijn werk te aanvaarden.

De sheik wilde hem dan wel op een andere manier belonen. Jack kon altijd op hem een beroep doen. Het gebeurde een keer, dat een familielid van Jack leukemie had en bloed nodig had. Vijf personen waren voldoende. Jack belde de sheik en die regelde dit. Toen Jack in Deheish kamp kwam om hen op te halen, stonden er 14 man gereed. Die werden in een grote taxi gepropt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze allemaal bloed gegeven. Zo werkt dit hier.

Ik had een paar keer contact met Shorouq. Zij moest een keer haar hart luchten over wat zij in haar nog jonge leven heeft meegemaakt. Ik merkte, hoe belangrijk het was om naar haar te luisteren. Zij was weer opgemonterd.

Ik hoorde bij mijn bezoek aan haar iets verrassends van Yihya. Hij gaat in augustus naar de VS ongeacht het resultaat van zijn eindexamen. Ik weet nog niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar ik ben wel blij voor hem, dat hij weg kan komen van zijn familie en een eigen bestaan hopelijk kan opbouwen.

Donderdag belde Samia Oweineh mij op. Zij vroeg mij hoe het met mijn been ging (langzaam vooruit), maar uiteindelijk om mij uit te nodigen haar op te komen zoeken. Ik was er al een tijd niet geweest, omdat zij een tijd lang bij haar familie in Battir was, een dorp net ten zuiden van Bethlehem.

Vervolgens bleek, dat er een vriendin op bezoek, die eten aan het klaarmaken was. Daar kon ik heerlijk van genieten.

Hierna bezocht ik Mohanad in Deheisha kamp, met wie het iets beter ging. Vervolgens bezocht ik Mohammed Alafandi. Van hem hoorde ik dat het nog betrekkelijk rustig was in Deheisha kamp, maar dat veranderde ’s nachts.

In part, this may be followed by several appendices, which let know from Israeli angle know how Israeli authorities react. One is about popular resistance from the hand of Qumsiyeh. The other is about collective punishment against the Palestinian population, especially against Hamas prisoners in response to the disappearance of the three young men. I fear that all the loud noise a danger to the life of three is more than it helps to secure their release. Read from the bottom up to follow timeline.
Netanyahu now sees an opportunity to take revenge for the reconciliation between Fatah and Hamas.

The transmitted video of yesterday morning shows something of the reaction on the part of the army. It may be shocking and upsetting. It is contrary to the image that exists about the Israeli army. All moral outrage over what is done to minors does not lead to greater respect for the rights of minors. It is a symptom of a general trend that right less and less is respected.

But there is for a good reason that there is an organization of former conscripts, who explained what does outrages they committed during their service in the occupied territories: Breaking the Silence.

Thursday was Wisam with his wife and son on their way to Bethlehem. In the notorious container checkpoint were according to him at least f 2000 cars waiting pass it. It took him and his family two hours for driving further.

Another story I got from Toine van Teeffelen, another Dutchman in Bethlehem, who is involved in a summer camp. His son is participating to such a camp. He would go to Jericho, but had to turn back. Trips to get to know their country cannot continue. The organization must constantly improvise with trips to nearby villages of Bethlehem.

Monday Jack phoned me to invite me for a game of cards me. He told me that he got three times in a row a call that day and got a Hebrew voice on the line. He always ended immediately. He has a friend who is a sheik and lives in Deheisha camp. He is a leader of Hamas. Apparently he was arrested and his cell phone was checked.

How he became friends with the man, is a different story. As extra income, Jack makes clean wells in which rainwater is stored. The sheik asked him to clean a well which is used by children whose father had been slain by the Israeli army. For that reason, Jack refused to accept reward for his work.

The sheik wanted to reward him in a different way. Jack could always rely on him. It happened once that a relative of Jack had leukaemia and needed blood. Five persons were adequate. Jack called the sheik who arranged this. When Jack came to Deheisha camp to pick them up, there were 14 men ready. They were crammed into a large taxi and taken to hospital. They have all given blood. So this works here.

I had a couple of times contact Shorouq. She wants to tell about what she has went through still in her young life. I realized how important it was to listen to her. She was cheered again.

I heard from my visit to her something surprising from Yihya. He goes to the U.S. in
August, regardless of the outcome of his final exams. I do not know how he got to manage this, but I’m happy for him that he can leave from his family and hopefully can build up his own life.

Thursday Samia Oweineh called me. She asked me how it went with my leg (forward slowly), but ultimately to invite me to come to visit her. I had not been there in a while because she was a long time with her family in Battir, a village just south of Bethlehem.
Then it showed that there was a friend visiting her, who was preparing a meal. I was able to enjoy a delicious meal.

After that I visited Mohanad in Deheisha camp, with whom it was slightly better. Then I visited Mohammed Alafandi. From him I learned that it was still relatively quiet in Deheisha camp, but that changed overnight.


.
.

Het leger kwam binnenvallen en arresteerde 30 Palestijnen. Zie bijlage raid on Deheisha camp.

Vanmorgen hoorde ik over de Jordaanse radio, dat Israel meer troepen naar de West Bank heeft gestuurd.

Een bijlage betwijfelt, of ISIS ook op de West Bank actief is.

Groeten uit Bethlehem, Louis

The army came to invade and arrested 30 Palestinians. See attachment raid on Deheisha camp.

This morning I heard from the Jordanian radio that Israel has sent more troops to the West Bank.

One attachment doubts, if ISIS is also active in the West Bank.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1 Foreign Policy about ISISback to menu attachments

2 Has ISIS infiltrated the West Bankback to menu attachments

3 Popular Resistance Qumsiyehback to menu attachments

4 raid on Deheisha camp Friday 20 Juneback to menu attachments

5 three Israeli teenagersback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.