463 It’s wait and see

Bethlehem 29 juni 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Voor de Moslims;lezers van mijn brief: Ramadan Kareem. Vandaag is de Ramadan begonnen.

Bethlehem June 29, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

For Muslims readers of my letter: Ramadan Kareem. Today is the start of Ramadan.

In aanvulling op mijn vorige brief over de inval van het Israëlische leger in Deheisha kamp moet ik helaas nog een aanvulling geven. Mijn vriend Mohanad, was tijdens de inval om half twaalf ’s avonds nog in een supermarkt. Zijn moeder belde hem om naar huis te komen vanwege de aanwezigheid van de soldaten. Hij ging op weg en zeven jeeps passeerden hem. De zevende, die de laatste was, reed recht op hem af en over hem heen. Hij brak hierbij zijn rechter schouder. Hij heeft twee nachten in het ziekenhuis doorgebracht. Mohanad vertelde mij dit afgelopen maandag.

Dinsdag bezocht ik na lange tijd de huiseigenaar van het pand, waar ik een jongerencentrum had. Het was een plezierig gesprek. Zijn jongste dochter heeft eindexamen gedaan en wil graag meer Engels leren spreken. Ik heb haar verwezen naar het Arab Educational Institute, waar de oud-directeur op zaterdag Engelse gesprekken geeft. Ook liet in de laptop van de familie mijn cursus Engels achter: zeven lessen grammatica en 120 liederen in het Engels met tekst erbij.Hierna bezocht ik de overbuurman, die ik ook een lange tijd niet gezien had. Hij is erg gespitst op samenleven van Joden, Moslims en Christenen.

Vervolgens had ik fysiotherapie en was er thuis een barbecue.

Woensdag vond ik op internet het volgende bericht van Carolien Roelants van NRC: → Nog even dit. De Israëlische regering beschuldigt de Palestijnen vaak van haat zaaien. Gebeurt zeker. Maar wat te denken van de Israëlische Facebookpagina die oproept „elk uur” een „terrorist” (=Palestijn) te doden tot de drie jongens terug zijn? 16.000 likes.

Dat het ook anders kan hoorde ik gisteren. Ik bezocht een man, wiens enige zoon anderhalf jaar geleden om niets door een Israëlische soldaat werd doodgeschoten. Hij was een keer getuigen van een verkeersongeluk, veroorzaakt door een Palestijn met een Israëliër van een nederzetting. De chauffeurs stapten uit en vroegen aan elkaar, hoe het met de ander was: zorg voor elkaar. Dit voorval laat zien, dat het probleem van het conflict hier niet bij de gewone mensen ligt, maar bij politici, die kennelijk niet van vrede willen weten. Er bestaan vele vriendschappen tussen Palestijnen en Israeliërs.

Donderdag bezocht ik Jack voor een potje kaarten. Er kwamen weer verhalen los, maar vooral, dat hij met zijn gezondheid tobt. Maar hij had ook goed nieuws. Al langere tijd probeert hij zijn baan als bewaker bij de VN te verschuiven van Bethlehem naar Jerusalem. Het ziet ernaar uit, dat het hem gaat lukken. In Jerusalem verdient hij meer. Nu moet hij nog iedere shekel ( 20 eurocent) omdraaien.

Vrijdag bezocht ik weer eens Toine van Teeffelen, een genoeglijk samenzijn.
Hierna ging ik op weg naar de familie Balboul voor een feestje, omdat de oudste zoon thuisgekomen is van zijn studie voor tandarts in Cairo. Er waren veel mensen gekomen: de mannen buiten op een soort binnenplaats en de vrouwen binnen. Zij konden achter een opgehangen doek ongestoord binnenkomen.

16. curtain for the women

16. curtain for the women

Gisteren was ik druk met verschillende bezoeken. Dat wordt tijdens de Ramadan wel anders. Dan zal het vooral om het breken van het vasten gaan na zonsondergang.

Gisteren was ik ook druk met de eerste vespers van het feest van Petrus en Paulus. Het zijn gezongen vespers. Er was eigenlijk niemand die het gezang kon inzetten, zodat het op mij neer kwam. Dat ging mij goed af. Genoeg ervaring.

Het was voor kosters zonder meer druk: naast de eerste vespers waren er twee begrafenissen, twee dopen en een trouwerij. Toeristen en pelgrims liepen erdoorheen.

Het is afwachten wat er in de grote politiek de komende tijd gaat gebeuren. Mensen hier beseffen heel goed, dat het een zware tijd is met de jacht op Hamas leden na de verdwijning van drie jonge Israëliërs. En dan te bedenken, dat toen Hamas werd opgericht, de organisatie veel steun van Israël kreeg als tegenwicht tegen Arafat en zijn Fatah beweging.

De andere bron van zorg is ISIS, dat zich ontwikkelt tot een monster voor gewone mensen.

23. at the end of the day

23. at the end of the day

Als bijlage voeg ik toe naast een cartoon over kindsoldaten een artikel van een historicus die ontkent dat Oost Europese Joden van een volk in Zuidwest Rusland afstammen en een artikel over de emotionele catastrofe onder de Arabieren met als opmerking van mijn kant, dat het kennelijk over stamoudsten gaat, niet over het gewone volk.

Groeten uit Bethlehem, dat te maken heeft met een hittegolf: temperaturen van boven de 35.

Louis

In addition to my previous letter about the raid by the Israeli army in Deheisha camp I have yet to an additional information. My friend Mohanad was during the raid at half past eleven at night just in a supermarket. His mother called him to come home because of the presence of the soldiers. He went and seven jeeps passed him. The seventh, which was the last, drove right up to him and overrun him. He broke his right shoulder. He spent two nights in the hospital. Mohanad told me this last Monday.
04. influence of Russia in Deheisha camp.

04. influence of Russia in Deheisha camp.

Tuesday I visited after a long time the owner of the house, where I had a youth center. It was a pleasant conversation. His youngest daughter has finished her final exam and would like to learn to speak more English. I have referred her to the Arab Educational Institute, where the former director teaches English conversations on Saturday. Also I left in the laptop of the family my course English family: seven lessons grammar and 120 songs in English with text added.

After this, I visited the neighbor, who I had not seen for a long time. He is very keen to co-existence of Jews, Muslims and Christians.

Then I had physiotherapy and back at home there was a barbecue.

Wednesday I found on the Internet, the following message from a journalist of a Dutch newspaper, Carolien Roelants NRC: → One more thing. The Israeli government has accused the Palestinians from incitement. Certainly happens. But what of the Israeli Facebook page that calls to kill “hourly” a “terrorist” (= Palestinian) until the three boys are back? 16,000 likes.

That it can be done differently, I heard yesterday. I visited a man whose only son was shot by an Israeli soldier for nothing one and a half year ago. He was once witness to a traffic accident caused by a Palestinian with an Israeli from a settlement. The drivers got out and asked, how it was with the other, care for each other. This incident shows that the problem of the conflict here is not with the ordinary people, but by politicians, who apparently do not want to know peace. There are many friendships between Palestinians and Israelis.

Thursday I visited Jack for a game of cards. He told me stories, especially that he is bothering about his health. But he also had some good news. For some time he tries to shift his job as a guard at the UN from Bethlehem to Jerusalem. It seems that it will succeed him. In Jerusalem he earns more. Now he has to turn every shekel (20 eurocents).

Friday I visited again Toine Teeffelen a happy rendezvous.
After that I headed off to the Balboul family for a party, as the eldest son has come home from his studies for a dentist in Cairo.

18. traditional brothers Mohammed and Mahmoud on shoulders

18. traditional brothers Mohammed and Mahmoud on shoulders


There came many people, the men outside in a courtyard and the women inside. They could arrive behind a hung curtain undisturbed.

Yesterday I was busy with several visits. That will be different during. Then it will be mainly to the breaking of the fast after sunset.

Yesterday I was too busy with the first vespers of the feast of Saints Peter and Paul. It is sung vespers. There really was no one who could start to sing, so it came down to me. I managed it well. Enough experience.

There was more pressure sacristans: besides the first vespers there were two funerals, two baptisms and a wedding. Tourists and pilgrims walked through it.

It’s wait and see what the future is going to happen in big politics. People here are well aware that it is a tough time with the hunt for Hamas members after the disappearance of three young Israelis. And to think that when Hamas was founded, the organization received a lot of support from Israel as a counterweight to Arafat and his Fatah movement.

The other concern is ISIS, which develops into a monster for ordinary people.

As attachments I add beside a cartoon about child soldiers an article by a historian who denies that Eastern European Jews descended from a people in southwest Russia and an article about the emotional catastrophe among the Arabs with a comment on my part that apparently it is about tribal elders, not the ordinary people.

Greetings from Bethlehem, which has to deal with a heatwave: temperatures above 35,

Louis.

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 cartoon

 back to menu attachments

2 Ancestors Azkenazim

 back to menu attachments

3 Arab World Emotional Nakba

 back to menu attachments


1 million Iraqis flee their homes

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.