464 Last week was bitter, sour and awful

Credit: Reuters/Baz Ratner

Credit: Reuters/Baz Ratner

1 boy
Bethlehem 6 juli 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.afgelopen week was bitter, wrang en afschuwelijk.

Bethlehem July 6, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.
Last week was bitter, sour and awful.

Het was bitter, nadat de de lichamen van de drie verdwenen Israëlische jongens gevonden waren. Ik heb wel vragen hierbij. De drie jongens werden niet ver de plek, waar zij werden ontvoerd, door jongens van een veldschool gevonden. Het verbaast mij, dat de omgeving niet afgezocht was naar mogelijke sporen van de drie. Dan zouden volgens mij de lichamen al veel eerder gevonden zijn.

Het is ook onvoorstelbaar, dat op 26 juni twee mogelijke verdachten werden genoemd, op 29 juni in Tel Aviv een rally was voor de drie jongelui en 30 juni ze gevonden werden.

Het was wrang, want eerder op de dag kreeg ik een email van mijn vriend Purwanto, waarin hij herdacht, dat precies 90 jaar eerder Jacob Israël de Haan in de Jaffastraat op de trappen van het Sha’arei Zedek ziekenhuis door Awraham Tehomi doodgeschoten, omdat hij als een bedreiging voor het politiek zionisme werd gezien. Dit gebeurde onder goedkeuring van de leider van de Hagana beweging Jitzak Ben Zvi, die later de tweede president van Israël werd.

Het is afschuwelijk dat als wraak voor de drie gedode Israëlische jongelui de 16 jarige Mohammed Abu Khdeir levend werd verbrand blijkens een autopsie door Israëlische artsen uitgevoerd. Wreed en kwaadaardig. Hij is nu een shaheed, een martelaar. Zie als bijlage een bericht hierover.

Dat de spanningen hoog zijn opgelaaid, mag duidelijk zijn, maar ik vind het kwalijk, dat in het Westen geroepen wordt van haat. Kennelijk is het verschil tussen een woede uitbarsting en haat niet duidelijk te krijgen. Zie nog eens mijn vorige brief over wat Abu Saleh vertelde als ooggetuige van een botsing tussen een
Palestijnse auto en een auto uit een nederzetting.

Ik heb dagelijks een iftarmaltijd genoten. Het begon bij Shorouq, met wie ik in een aparte kamer kon eten, ongewoon in de cultuur om als man van buiten met een jonge vrouw alleen te zitten.

Ik was ook bij Hajj. Dat was afgelopen woensdag, waarop ik ’s morgens een Nederlandse vrouw op bezoek kreeg, die als vrijwilligster bij het AEI werkt en van aanpakken weet. Zij kende Hajj ook. Zij wilde van mij horen over de achtergronden van mijn verblijf hier en waarom ik vast. Uit solidariteit wilde zij niets drinken.

Hajj had weer een domper te verwerken gekregen. Hij was in contact met een organisatie om bij een gelegenheid op te treden als rapper. Maar plotseling werd dit optreden afgezegd, omdat de organisatie een band uit Europa kon krijgen. Als er maar geld verspild kan worden, denk ik dan. Een kans aan eigen talent geven is er niet bij.

Dinsdag was ik in Jerusalem voor de jaarlijkse bespreking van het werk voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping met het bestuur van de Custodie. Ik nam post mee terug naar Bethlehem, waaronder het communicatieblad van onze provincie, die dit keer een hele reis achter de rug had.op de envelop stond namelijk missent PO Jakarta. Een aardig eind uit de richting.

15. security near old city on Friday morning

15. security near old city on Friday morning

Vrijdag was ik in Jerusalem voor controle van mijn ogen. Ik zag veel soldaten op de been om de zaak onder controle te houden.

Gisteren was ik bij de buurman in Al Doha voor mijn iftar maaltijd. Hij heet Yasser Debs. Hij is met pensioen. Hij kan veel vertellen. Zo sprak hij over de gewoonte in Saoedi Arabië, waar hij een tijdje gewoond heeft om na zonsondergang slechts beperkt het vasten te breken, wat brood en weinig drinken om de maag weer op gang te helpen. Vervolgens gaan de mensen naar de moskee voor het avondgebed en dan pas uitgebreid een maaltijd nuttigen.

Hij heeft weinig op met facebook. Hij is onlangs drie dagen in Tulqarim in het noorden geweest om een probleem op te lossen tussen een jonge vrouw in Saida kamp, dat bij het graf van Rachel ligt en een jongeman uit Tulqarim. Het probleem was door de vrouw ontstaan via facebook.

Ondertussen sukkelt Mohanad met zijn schouder. Het kost hem anderhalve maand om zijn schouder te laten helen. Met zijn moeder is het niet veel beter gesteld. Zij sukkelt al langere tijd met haar gezondheid. Zij heeft een zwaar leven.

Het valt mij op, dat dit jaar voor het eerst zelfs kleine meisjes van nog geen vier jaar gekleed gaan als muslima.

Ik voeg enige bijlagen toe. Een is een reactie van een Israëlische vrouw, Kay Wilson op de gebeurtenissen hier, die zelf te lijden heeft gehad van een aanval door Palestijnen, een over de gebeurtenissen in Oost Jerusalem, een persverklaring in het uits van de Duits-Palestijnse vereniging, het reisadvies van de Nederlandse Vertegenwoordiging en een kritisch geluid van Uri Avnery over de Israëlische politiek, die volgens hem geen vrede wil.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

It was bitter, after the bodies of the three missing Israeli boys were found. I have to ask some questions about this. The three boys were near the place where they were abducted found by boys from a field school. It surprised me that the area was not searched for possible traces of the three. I would think the bodies have been found much earlier.

It is inconceivable that two possible suspects were named on 26 June and on 29 June in Tel Aviv there was a rally for the three young men and on 30 June they were found.

It was sour, because earlier in the day I received an email from my friend Purwanto, in which he remembered exactly 90 years earlier, Jacob Israel de Haan was shot by Abraham Tehomi on the steps of the Sha’arei Zedek hospital in the Jaffa Street because he was seen as a threat for political Zionism. This was done with the approval of the leader of the Haganah movement Yitzhak Ben Zvi, who later became the second president of Israel.

It’s awful that as revenge for the three young Israeli killed the 16-year-old Mohammed Abu Khdeir was burned alive according to an autopsy performed by Israeli doctors. Cruel and malicious. He is now a Shaheed, a martyr. See attached a report on this.

That tensions have flared high is clear, but I blame that is called in the West of hatred. Apparently the difference between rage and hate not getting clear. See further my previous letter about what Abu Saleh told as an eyewitness of a collision between a Palestinian car and a car from a settlement.

14. iftar meal

14. iftar meal

I enjoyed daily an iftar meal. It started at Shorouq, with whom I could eat, unusual in the culture as a man from outside with a young woman sitting alone in a separate room.

I was at the place of Hajj. That was last Wednesday, when in the morning I got a visit from a Dutch woman, who works as a volunteer at the AEI and know how to deal with things. She also knew Hajj. She wanted me to hear about the background of my stay here and why I fast. In solidarity she wanted nothing to drink.

Hajj had been processing a downer again. He was in contact with an organization to act as a rapper for an occasion. But suddenly this show was cancelled, because the organization could get a band from Europe If only money can be wasted I think. To give own talent a chance is not there.

Tuesday I was in Jerusalem for the annual review of the work for Justice, Peace and Integrity of creation by the board of the Custody. I took post back to Bethlehem, including the communication magazine from our province that this time had a long journey. On the envelope was namely missent PO Jakarta. A nice end out of direction.

Friday I was in Jerusalem for control of my eyes. I saw many soldiers all around to keep the situation under control.

Yesterday I was at the neighbor in Al Doha for my iftar meal. He called Yasser Debs. He’s retired. He can tell a lot. So he talked about the custom in Saudi Arabia, where he has lived for a while. After sunset there is only limited to break the fast with some bread and little drink to help stomach back on track. Then the people go to the mosque for evening prayers and only then eat a full meal.

11. prayer ater iftar meal

11. prayer ater iftar meal


He doesn’t like facebook. He’s recently been in the north Tulqarim for three days to resolve a problem between a young woman in Aida camp, which lies at the grave of Rachel and a young man from Tulqarim. The problem was caused by the woman through facebook.

Meanwhile Mohanad struggling with his shoulder. It takes him six weeks to heal. Shoulder With his mother is not much better. She is struggling for some time with her ​​health. She has a difficult life.

It strikes me, that this year for the first time, even little girls of less than four years are dressed as a Muslim.

I add any attachments. One is a reaction of an Israeli woman, Kay Wilson on the events here, who has had an attack by Palestinians, one of the events in East Jerusalem, a press statement in excel of the German-Palestinian society and Uri Avnery with his critics on the Israeli policy, which according to him does not want peace.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1 Kay Wilsonback to menu attachments

2 Mohammed Abu Khdeirback to menu attachments

3 Paus en Marxback to menu attachments

4 Presseerklaerungback to menu attachments

5 Qumsiyehback to menu attachments

6 Reisadvies Palestijnse Gebiedenback to menu attachments

07 Rellen Jerusalemback to menu attachments

8 the Three Boysback to menu attachments

9 the Three Killeed Boysback to menu attachments

10 Uri Avnery and Israeli Politicsback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.