465 Hier is het oorlog / Here’s the war

22. a firee caused by rocket from Gaza

22. a firee caused by rocket from Gaza

Bethlehem 13 juli 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Maar hier is het oorlog.

Bethlehem July 13, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

But here’s the war.

Gisteravond was ik bij de familie Balboul voor de Iftar maaltijd. Mohammed wees bij hen achter op vuur in de verte, veroorzaakt door een raket uit Gaza. Het was niet ver van een kibboutz, een Israëlische nederzetting.

Donderdag aan het eind van de middag zat ik in een bus op weg naar Tantour, een oecumenisch centrum vlak bij de checkpoint. Enkele minuten voor zes uur gingen de sirenes af. De bus stopte overeenkomstig de instructies. Ik zag mensen naar een schuilplaats rennen. De chauffeur zag rechts van hem een raket overkomen. Ik voelde de beklemming van de situatie. Na vijf minuten reed de bus verder.

Alle ellende begon met de moord op drie jonge Israëliërs gevolgd door de afschuwelijke moord op een jonge Palestijn. Zijn neef Tariq Abu Khdeir was op bezoek vanuit Florida en is een Amerikaans staatsburger. Hij gooide stenen naar Israëlische politi, die vervolgens hem onder handen namen. Het resultaat is in een bijlage te zien.

Toch bij dit alles een lichtpunt. Eerst werd de vader van de vermoorde jongen geïnterviewd en vervolgens de vader van Mousa, 10, die een dag eerder wist te ontsnappen aan een poging tot ontvoering. Deze man eindigde met een hartstochtelijk oproep tot vrede. De mislukte poging was voor de politie geen aanleiding om nader onderzoek te doen, een misrekening. De vader van de vermoorde Mohammed zei hierop: ‘if only they had..’

Ik kreeg dit bericht van mijn vriendin Hadassah, die ik afgelopen donderdag opzocht. We hadden het uiteraard uitgebreid over de oorlog. Die dag vastte zij uit solidariteit met mij mee. Ik vond dit zeer bemoedigend.

Maar hoe ziek aan de andere kant de Israëlische samenleving is, moge blijken uit het feit dat, nadat Peretz van de Israëlische Arbeiderspartij de familie van Mohammed Abu Khdeir had bezocht, honderden mensen op zijn Facebook wall schreven, dat hij een verrader was en dat hij zou moeten sterven.

Het is trouwens al langer bekend dat straffeloos aangezet kan worden tot dood aan alle Arabieren. Ik heb tot nu toe nog nooit iets gehoord dat de Israëlische overheid hiertegen iets ondernomen heeft. Wel wordt de Palestijnse overheid ervan beschuldigd aan te zetten tot haat tegen Israël.

Die avond had ik een iftar maaltijd bij Mohammed Al Afandi. Dat was een plezierige samenkomst. Hij is een prettige jongeman met een open geest. Hij zag tegen zes uur een paar raketten overkomen richting Maále Adummim, een van de eerste nederzettingen ten oosten van Jerusalem.

Vrijdag was ik bij de familie van Shorouq en Yihya, omdat die dag Tamer vanuit de Oekraïne thuis was gekomen. Hij is nu een basis arts en gaat zich specialiseren in hersenchirurgie. Dat duurt nog eens vijf jaar. Dat doet hij ook in de Oekraïne.

Gisteren was hij met Yihya bij mij op bezoek om te praten over de toekomst van Yihya. Hij zal waarschijnlijk voor zijn eindexamen gezakt zijn, maar dat is niet eens het belangrijkste. Het is nu ook voor Tamer duidelijk, dat hij weg moet uit zijn familie. Die is zo negatief tegenover hem, dat zelfs als hij geslaagd zou zijn, het geen optie is om daar te blijven. Dit betekent uiteindelijk, dat hij voor zijn toekomst ergens buiten Palestina moet zoeken.

19. Tamer is back home

19. Tamer is back home


Daar gaan wij nu aan het werken. Misschien heeft een lezer(es) een mogelijkheid voor een jongeman van 18 om zijn toekomst op te bouwen. Ik houd mij zeer aanbevolen.

Een bericht over de arrestatie van 6 Israëlische nationalisten voor de moord op de Palestijnse jongen in de Jerusalem Post is te vinden via de volgende link: Major-development-in-kidnapping-murder-case-of-Arab-teen-in-Jerusalem

Een andere link is een interview met Miko Peled, zoon van een Israëlische generaal, die zeer kritisch tegenover de Israëlische politiek staat:

Last night I was at the Balboul family for Iftar meal. Mohammed pointed me at their backside on fire in the distance, caused by a rocket from Gaza. It was not far from a kibbutz, an Israeli settlement.

Thursday at the end of the afternoon I was sitting in a bus bound for Tantour, an ecumenical center near the checkpoint. A few minutes before six o’clock the sirens went off. The bus stopped in accordance with the instructions. I saw people running to a shelter.

16. going to a shelter

16. going to a shelter


The driver looked to his right and saw a rocket passing. I felt the tightness of the situation. After five minutes, the bus drove on.

All the problems started with the murder of three young Israelis followed by the horrific murder of a young Palestinian. His cousin Tariq Abu Khdeir was visiting from Florida and is a U.S. citizen. He threw stones at Israeli police, who dealt with him in their way. The result is shown in an attachment.

Yet in all there is light in the darkness. First, the father of the murdered boy was interviewed and then the father of Mousa, 10, who previously managed to escape an attempted abduction a day before. This man ended with a passionate appeal for peace. The failed attempt was no reason for the police to make further research, a miscalculation. The father of murdered Muhammad replied: “If only they had ..”

I got this message from my friend Hadassah, which I visited last Thursday. We were of course extensively about the war. That day she fasted in solidarity with me. I found this very encouraging.

But how sick on the other hand, Israeli society is evidenced by the fact that after Peretz of the Israeli Labour Party had visited the family of Mohammed Abu Khdeir hundreds of people on his Facebook wall wrote that he was a traitor and that he should die.

Moreover, it is known for a while the incitement death to all Arabs. This happens with impunity. I’ve never heard anything so far that the Israeli government has taken action against this. However, the Palestinian government is accused of incitement to hatred against Israel.

08. it is Ramadan

08. it is Ramadan

That night I had an iftar meal at Mohammed Al Afandi. That was an enjoyable meeting. He is a pleasant young man with an open mind. He saw at six o’clock a few missiles towards Ma’ale Adummim passing, one of the first settlements to the east of Jerusalem.

Friday I was at the family of Shorouq and Yihya, because that day Tamer returned home from Ukraine. He is now a basic doctor and will specialize in brain surgery. That will take another five years. He will do this in the Ukraine.

Yesterday he visited me together with Yihya to talk about the future of Yihya. He will probably have failed his final exams, but that’s not the main thing. The point is if he will stay inside Palestine or go elsewhere. Maybe someone knows an opportunity for this young man from 18 to build up his future elsewhere.

A message about the arrest of six Israeli nationalists for murdering Palestinian boy in the Jerusalem Post can be found at the following link: Major-development-in-kidnapping-murder-case-of-Arab-teen-in-Jerusalem

Another link is an interview with Miko Peled, son of an Israeli general, who are very critical of Israeli policy is:
Zijn motto is: als Israël geen raketten op zich afgevuurd wil zien, dan moet het Palestina dekolonialiseren en de gevangenen vrijlaten.

Een cynische tekenfilm over de geschiedenis van het Heilige Land is de volgende link: facebook.com/arabskie.kailany/

Een lang artikel gaat over de tien mythes over het Israëlisch-Palestijns conflict:
top-ten-myths-about-the-israeli-palestinian-conflict

Verder heb ik enkele bijlagen toegevoegd: notities vanuit bezet Bethlehem van de hand van Qumsiyeh, over een fysieke aanval op een minister van israël op een vredes (!)conferentie, georganiseerd door Ha’aretz, een artikel dat stelt dat de VS de huidige oorlog in Gaza begonnen is, een artikel over de politiek van de waanzin en een artikel van Noam Chomsky over de Amerikaanse politiek door de eeuwen over veiligheid. Genoeg stof om te lezen en om over na te denken.

Groeten uit Bethlehem, Louis

His motto is: if Israel doesn’t want to be attacked by missiles, then decolonize and release the prisoners.

A cynical cartoon about the history of the Holy Land is the following link:
facebook.com/arabskie.kailany/

A long article is about the ten myths about the Israeli-Palestinian conflict:
top-ten-myths-about-the-israeli-palestinian-conflict

I also added some attachments: Notes from occupied Bethlehem written by Qumsiyeh, a physical attack on a minister of Israel at a peace (!) conference organized by Haaretz, an article that states that the current U.S. war in Gaza began an article on the politics of madness and an article by Noam Chomsky on American politics over the centuries about safety. Enough material to read and think about.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Bennett Physically Attacked Haaretz Peace Conferenceback to menu attachments

2 Noam Chomsky Security for Whomback to menu attachments

3 Notes From Occupied Bethlehemback to menu attachments

4 Politics of Madnessback to menu attachments

5 Tariq Abu Khdeirback to menu attachments

6 US Started Present Conflict Israel – Gazaback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.