466 Madness Gaza

30 Israeli teens

3 Israeli teens

Bethlehem 20 juli 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Waanzin regeert de wereld.

Bethlehem July 20, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

Madness rules the world.

Het is schokkend dat een verkeersvliegtuig uit de lucht is geschoten. Ik vind het onbegrijpelijk, dat het luchtruim boven 33.000 voet ofwel 10 km als veilig werd betiteld.

Ik kom op 4 augustus in Nederland aan voor mijn vakantie. Ik kon via Kiev reizen, maar dat was vanwege de oorlog geen keuze voor mij.
Het lijkt mij een voorbeeld van het vrije markt denken, waar de wens de vader van de gedachte is.

Een andere waanzin is de oorlog in Gaza. Ik heb van internet een foto geplukt met drie jongens van rond de 10 jaar, neven van elkaar, die op het strand van Gaza voor hun leven rennen. Vergeefs. Uiteraard stelt Israël een onderzoek in. Het resultaat zal wel in de doofpot belanden. Wie denkt na een maand nog hieraan?

De ellende in Gaza begon met de zogeheten ontvoering van drie jonge Israëliërs. Maar Palestijnen geloven dit verhaal niet. Ik heb een geheel andere versie gehoord, die hout snijdt. De drie jongens zijn bij een ongeluk in Eilat, 300 km zuidelijker om het leven gekomen. Hun lichamen zijn vervolgens overgebracht naar de buurt van Hebron. Op een kaartje in Ha’aretz staan de plekken aangegeven, waar ze zouden zijn ontvoerd, waar hun lichamen gevonden zijn en waar de uitgebrande auto gevonden is. Ik voeg het kaartje als bijlage toe. Het kaartje laat iets vreemds zien. Volgens dit kaartje zijn de drie jongelui ontvoerd op een kruispunt, waar een wachttoren van het Israëlische leger staat met naar ik aanneem soldaten erin. Die zouden niets gezien hebben? Bovendien zitten Palestijnse auto’s gewoonlijk vol. Hoe kun je er dan nog drie jongelui erin gestopt krijgen?

Ik heb al het verloop van de gebeurtenissen beschreven: de publicatie van de foto’s van twee gezochte Palestijnen, de rally voor de drie jongelui en de vondst van hun lichamen kort op elkaar. Alsof het zo gepland was.

Netanyahoe had er alle belang bij: het ondermijnen van de Palestijnse eenheidsregering, het afschilderen van Palestijnen als beesten, die jongelui vermoorden, en het opkrikken van de reputatie van Israël. De afschuwelijke moord op Mohammed Abu Khdeir werkt nu als een boemerang. Straffeloos kan in Israël geroepen worden: dood aan alle Arabieren. De gevolgen zijn nu duidelijk. Dit is nog verergerd door de mishandeling van de neef van Mohammed, Tariq. Mijn vriend Purwanto corrigeerde mij. Hij heeft géén stenen gegooid.

16. Palestinian reality

16. Palestinian reality

De daders van de moord op Mohammed zijn opgepakt: zes jongelui, die lid zijn van een voetbalclub. Drie van hen hebben bekend en zijn al voor de rechter gebracht. Dit is ongewoon snel voor zo’n misdaad. Van de andere drie heb ik niets meer vernomen.

Ook van de jacht op de twee vermeende moordenaars van de drie jongelui hoor ik niets meer. Vreemd.

De vermeende moord op de drie jongelui was voor Netanyahoe een excuus om leden van Hamas in Gaza aan te vallen met de huidige oorlog als gevolg. Het wordt tijd dat de Israëlische bevolking zich bevrijdt van deze man.

De oorlog heeft nog een ander, onverwacht gevolg. Bij mijn vriendin Hadassah in West Jerusalem achter loopt een wadi, een rivierbedding. Dit is een prachtige natuurlijke omgeving voor vogels. Maar die zijn er nu verdwenen. Hadassah heeft er een gedicht over geschreven. Die voeg ik aan deze brief toe.

Zij heeft ook iets bijzonders in huis meegemaakt: een regenboog lichtshow, terwijl er geen regen in de lucht hing.

Afgelopen dinsdag werden de uitslagen van de eindexamens bekend gemaakt. Ik merkte dit aan het vuurwerk, dat tegen twintig voor negen werd afgestoken. Het was wel minder uitbundig vanwege de oorlog in Gaza, waar 35 eindexamen kandidaten door de oorlog omgekomen zijn.

Ik hoorde van verschillende jongelui dat zij gezakt zijn, wat in sommige gevallen feitelijk een zaak van herexamens is zoals de dochter van Jack, die geschiedenis over moet doen.
Vervelender is het voor Shorouq, die erop rekende geslaagd te zijn, maar gezakt bleek te zijn. Ze was er een hele dag verdrietig onder. Zij heeft besloten om het jaar over te doen met alleen de steun van haar broer, die in de Oekraïne zijn artsexamen heeft gehaald. Zij wil dit op een privéschool doen. Daar heb ik gisteren met haar werk van gemaakt. Maandag moet ik dit verder afhandelen.

Dezelfde dag kwam ik een aardige knul tegen, die hinkepinkend liep. Ik vroeg naar de oorzaak. Het bleek, dat hij stenen naar Israëlische soldaten gegooid had. Foei. Hij werd erop in zijn been geschoten. Kennelijk hebben de soldaten instructie om nu bloedvergieten op de West Bank te vermijden.

Soms verloopt mijn leven zeer gecoördineerd. Ik was woensdag bij Shorouq om haar te bemoedigen. Vandaar wilde ik naar Hajj lopen: heuvel op, heuvel af. Toen ik aan de bestijging begon, draaide er een zware vrachtwagen de weg op met achter het stuur Mohammed, de oudste zoon van Zoher, eigenaar van het pand, waar ik een jongerencentrum had. Ik kon erin klauteren en zo heuvel op, heuvel af gaan. Toen ik uitstapte, passeerde juist mijn tandarts, die mij een eerste behandeling gegeven had. Hij kon meteen controleren, hoe het eruitzag. Zo gaat dat hier.

Maandag kwam ik bij Elias van AEI langs. Het bleek, dat zijn oudste zoon met vijf jonge
Palestijnen een week naar Taizë gaat, een bezinningspunt voor vooral jonge mensen in Frankrijk. Elias wilde graag weten hoe zij per trein vanaf Lyon die kant op konden gaan. Dat heb ik voor hem simpel uitgezocht met www. db. de.
Zo vliegt de tijd voorbij.

Als aanhangsels voeg ik verder toe: een artikel van Amira Hass over de stemming onder de Palestijnen na de zogeheten ontvoering van drie jonge Israëliërs en een foto van een jongen, die 18 familieleden heeft verloren.

Groeten uit Bethlehem, Louis

It is shocking that a commercial airliner is shot from the air. I find it incomprehensible that the airspace above 33,000 feet, or 10 km was cleared as safe.

I’ll be on August 4 in the Netherlands for my vacation. I could travel via Kiev, but that was because of the war no choice for me.

It seems to me an example of free-market thinking, where the wish is father to the thought.

Another madness is the war in Gaza. I have picked up a picture from the Internet three boys of around 10 years, cousins​​, running on the beach of Gaza for their lives. In vain. Of course, Israel will investigate. The result will probably covered up. Who thinks about this after a month?

The misery in Gaza began with the so-called abduction of three young Israelis. But Palestinians don’t believe this story. I have heard a very different version, which makes sense. The three boys were killed by an accident in Eilat 300 km south from Hebron. Their bodies were then transferred to the neighborhood of Hebron. On a card in Ha’aretz are the places indicated where they would be kidnapped, where their bodies were found and where the burnt-out car was found. I add the card as an attachment.

30 Israeli teens

3 Israeli teens

The map shows something that looks strange. According to this map, the three young men kidnapped at a crossroads, where a watchtower of the Israeli army stands with soldiers in it I suppose. They shouldn’t have seen anything? Moreover, Palestinian cars are usually full. How can there be three youngsters put in there?

I already have the sequence of events described: the publication of the pictures of two wanted Palestinians, rally for the three young men and the discovery of their bodies close to the spot of kidnapping. As if it was planned.

Netanyahu has interest in: undermining the Palestinian unity government, depicting Palestinians as animals who murder young people, and boosting the reputation of Israel. The horrific murder of Mohammed Abu Khdeir now works as a boomerang. It can be called in Israel impunity: death to all Arabs. The consequences are now clear. This is aggravated by the abuse of the cousin of Mohammad, Tariq. My friend Purwanto corrected me. He did not throw stones.

The perpetrators of the murder of Mohammed were arrested, six young men, who are supporters of a football club. Three of them have confessed the crime and have been brought to justice. This is unusually fast for such a crime. From the other three, I have heard nothing.

Also from the hunt for the two alleged killers of three young I hear nothing. Strange.

The alleged murder of the three young men was for Netanyahu an excuse to attack. Hamas members in Gaza with the current war as a result. It is time that the Israeli population rid of this man.

The war has another, unexpected consequence. Behind the home of my friend Hadassah in West Jerusalem there is a wadi, a river bed. This is a beautiful natural environment for birds. But those are now gone. Hadassah has written a poem about it. I add it to this letter.

She has something special in house experienced: a rainbow light show, while there was no rain in the air.

Last Tuesday the results of the final examinations were announced. I noticed this by the fireworks about twenty to nine. It was less enthusiastic because of the war in Gaza, where 35 final exam candidates have been killed in the war.

I heard from several young people that they have failed, but in some cases actually it is a matter of re-examination like the daughter of Jack, who failed for history.
Annoying is it for Shorouq, who counted that she managed it, but failed. She was very sad that day. She has decided to do the last year again with only the support of her brother, who in Ukraine has achieved his medical degree this year. She wants to do this in a private school. I’ve worked for it with her yesterday. On Monday I have to deal with it further.

The same day I met a nice guy limping. I asked for the cause. It turned out that he had thrown stones at Israeli soldiers. Phew. He was shot at in his leg. Apparently the soldiers are instructed to avoid bloodshed in the West Bank

Sometimes my life is going very coordinated. I was Wednesday at Shorouq to encourage her. Hence I wanted to walk to Hajj: uphill, downhill. When I began the ascent, there ran a heavy truck on the road with at the wheel Mohammed, the eldest son of Zoher, owner of the building, where I had a youth center. I could climb it and so uphill, downhill go off. When I got out, just passed my dentist, who had given me a first treatment. He could immediately check how it looked. So it goes here.

Monday I passed to Elias from AEI. It turned out that his eldest son with five young Palestinians go a week to Taizé, a reflection point especially for young people in France. Elias wanted to know how to go from Lyon in that direction by train. I’ve simply picked out for him with www. db. de.

Thus, the time flies.

I add further attachments: an article by Amira Hass on the mood of the Palestinians after the so-called abduction of three young Israelis and a picture of a boy who has lost 18 members from his family.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Madness Gazaback to menu attachments

2 Birds Versus Rocketsback to menu attachments

3 Boy Lost 18 Members of Familyback to menu attachments

4 Amira Hass About Palestinian Reactions About Killed Israeli Teensback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.