467 The Al Mezan Centre for Human Rights, a Gaza-based human rights organisation which works with the UN, has verified the deaths of 132 children between July 7 and July 21.

Bethlehem 27 juli 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week las ik een verhelderend artikel over het neerhalen van MH 17.

(volgende week zondag hoop ik te vertrekken voor vakantie)

Bethlehem July 27, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

Last week I read an enlightening article about the downing of MH 17.

(I hope to leave for vacation next Sunday)

Volgens dit artikel vloog de Boeing 200 km noordelijker dan gebruikelijk en kwamen er twee straaljagers dicht bij het vliegtuig. Zie bijlage it was Putin’s missile!
Volgens mij is het volgende gebeurd: om nog onopgehelderde redenen vloog de Boeing 777 200 km noordelijker dan gebruikelijk. De luchtverkeersleiding van Kiev zal hier duidelijkheid over moeten verschaffen.

Hierop stegen twee straaljagers van de Oekraïnse luchtmacht op om te inspecteren wat de militaire radarpost had opgemerkt. Vervolgens zagen de rebellen drie vliegtuigen op het radarscherm zonder een onderscheid te maken tussen militaire vliegtuigen en een passagiersvliegtuig. Ze besloten een van de jagers neer te halen, zoals afgelopen woensdag maar haalde feitelijk de Boeing omlaag. Het cruciale punt ligt dan ook bij de luchtverkeersleiding van Kiev. Waarom liet zij het passagiersvliegtuig 200 km noordelijker vliegen?

Beschamend is, dat nog steeds niet alle doden geborgen zijn en dat bezittingen van de passagiers geroofd zijn.

Van mijn vriendin Hadassah kreeg ik de correctie dat niet zes jongeren verdacht zijn van de moord op Mohammed Abu Khdeir zoals in Ha’aretz aanvankelijk stond, maar een man van 29 afkomstig uit een nederzetting samen met twee zestienjarigen uit Jerusalem.

Een andere zegsman vertelde mij iets opmerkelijks over de dood van de drie jonge Israëliërs. Hij hoorde over de Israëlische televisie een arts zeggen, dat hij verbaasd was op de lichamen van de drie jongelui geen sporen aangetroffen te hebben van enig ongedierte na het liggen van 18 dagen in het open veld. Maar vreemd vond mijn zegsman het, dat er een tijdsruimte van 18 uur lag tussen de dood van de jongelui en de inschakeling van de inlichtingendienst. Mijn zegsman houdt zich graag aan precieze feiten.

Wie nauwkeurig de berichtgeving over de oorlog in Gaza volgt, kan opmerken, dat die selectief is. Afgelopen donderdag vond ik op teletekst de volgende mededeling:
Volgens Hamas zijn bij de laatste gevechten 74 Palestijnen omgekomen, waarmee het dodental boven de 700 komt. Israël betreurt 32 doden. Palestijnse doden zijn een statistisch gegeven, maar Israëlische doden worden betreurd.

Hetzelfde viel mij eerder op bij France 24, een Engelstalige zender. Maar de Britse Telegraph maakt dit goed door apart te vermelden, dat op moment van publicatie 132 kinderen waren gedood met naam, geslacht en leeftijd. Zie:

According to this article the Boeing was flying 200 km further north than usual and there were two fighter jets close to the plane. See attachment it was Putin’s missile!
I think the following has happened: for as yet unexplained reasons, flew the Boeing 777 200 km north than usual. Air traffic in Kiev will have to clarify about this.

This two jet fighters of the Ukrainian Air Force were to inspect what the military radar station had noticed. Then the rebels saw three aircraft on the radar screen without distinguishing between military aircraft and passenger aircraft. They decided to pick up, as last Wednesday, one of the hunters down but actually took the Boeing down. The crucial point is therefore on the air traffic control of Kiev. Why do they let the passenger plane flying 200 miles north?

Is shameful that still not all deaths have been recovered and belongings of the passengers have been robbed.

From my friend Hadassah I got the correction that is not six youths suspected of the murder of Mohammed Abu Khdeir as was initially in Ha’aretz, but a man of 29 from a settlement with two sixteen year olds from Jerusalem.

Another informant told me something remarkable about the death of three young Israelis. He heard on the Israeli television a doctor saying that he was surprised that the bodies of the three young men were clean after lying for 18 days in the open field. No tracks of bugs were found. But strangely it was for my informant, that there was a space of 18 hours between the death of the young and the involvement of the intelligence. My informant like adheres to specific facts.

Who accurately reporting on the war in Gaza following may remark, that it is selective. Last Thursday I found on Dutch TV teletext the following statement:
According to Hamas in recent fights 74 Palestinians killed, bringing the death toll above 700. Israel regrets killing 32. Palestinian deaths are a statistic, but Israeli deaths are regrettable.

The same occurred to me earlier in France 24, an English speaking channel. But the UK Telegraph makes this well to mention that at the time of publication 132 children were slain with the name, sex and age separately. See:

Afgelopen maandag was de hele West Bank gesloten door een staking uit solidariteit met Gaza en ale protest tegen het doden van vele burgers in Gaza.
03. strike

03. strike

Er wordt onderhandeld over een langdurig staakt-het-vuren. Hierbij stelt Hamas en Jihad elf eisen. Dit taalgebruik doet afschrikken hoe kunnen zij in de huidige situatie eisen stellen? Maar lees eerst de eisen en oordeel dan:

 • 1. Terugtrekking van het Israëlische leger.
 • 2. Sta de boeren toe hun land te bewerken tot aan de grens.
 • 3. De vrijlating van alle gevangenen, die bij de overeenkomst over de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad Shalit werden vrijgelaten en nu weer vastgezet.
 • 4. Een eind aan de belegering en opening van de grensovergangen.
 • 5. Opening van de haven en luchthaven onder toezicht van de VN
 • 6. Uitbreiding van de viszone.
 • 7. Internationaal toezicht op de Rafah grensovergang met Egypte.
 • 8. Een Israëlische belofte voor een bestand van 10 jaar en sluiting van het luchtruim boven Gaza voor de Israëlische luchtmacht.
 • 9. Vergunningen voor de inwoners van Haza om Jerusalem te bezoeken en in de Al Aqsa moskee te bidden.
 • 10. Een Israëlische belofte zich niet te bemoeien met de interne Palestijnse politiek zoals de eenheidsregering.
 • 11. Opening van het industrieel gebied van Gaza,

Het hele verhaal over ondermeer deze eisen voeg ik als bijlage toe: what does Hamas really want.

Afgelopen woensdag kwam Shorouq met twee nichtjes, Amal en Rotaj, op bezoek. De twee meisjes waren bedroefd. Het is veelzeggend, dat zij mij pappa noemen, terwijl normaal gesproken zij oom zouden zeggen. Het zijn intelligente meiden.

Deze weken is de broer van Shorouq, Tamer, die nu zijn opleiding tot basisarts in de Oekraïne heeft afgerond, hier in Bethlehem. Samen werken we aan de toekomst van met name Yihya. Hij heeft nu een paspoort, waarmee hij weg kan komen uit Palestina. Maar het geweld tegen kinderen in Gaza – zie The Telegraph – doet zijn bloed koken en willen hij optreden tegen Israëliërs door stenen te gooien.

Al vanaf dinsdagavond is het druk on de stad. Mensen doen hun boodschappen zoals wij dat voor Kerstmis doen. Een nadere vergelijking zijn de vele lichtjes waarmee huizen en straten zijn versierd.

Gisteren sprak ik Tamer. Hij vertelde mij dat de man, die zich heeft uitgeroepen tot kalief van de islamitische staat, een kleinzoon van Saddam Hoessein is. Zijn moeder is een dochter van Saddam.

Tamer liet mij een foto op internet zien, waarop president Abbas bloed voor Gaza geeft. De commentaren liegen er niet om. De meeste waarschuwen voor zijn bloed, omdat die vol met ziektes zou zitten. Verder doet Abbas aan de ene kant voorkomen, dat hij de ruimte geeft voor demonstraties, maar aan de andere kant voorkomt, dat er doden vallen.
Bij Tamer thuis sprak ik gisteravond een jonge vrouw, die enkele jaren in zuidwest Duitsland gewoond en gewerkt heeft, niet zover van Freibourg. Zij spreekt nog steeds goed Duits. Zij is psychologe. Voor haar ligt veel werk te doen, maar eenvoudig is het niet, omdat veel mensen problemen van jongeren niet begrijpen.

De zomer heet komkommertijd, maar ik vond op internet veel informatie, die de moeite waard is. Een selectie: over de achtergronden van de snel groeiende aanhang van ISIS: dispatches from America.

Over Gaza: reaping what we have sawn met name artikel van Gideon Levy en een noodkreet van een Noorweegse dokter. Een oproep tot een wapenembargo tegen Israël.
Tot slot een brief van een Arabisch – Joods jeugd samenwerkingsverband.

Groeten uit Bethlehem, waar ik volgende week zondag uit hoop te vertrekken voor vakantie,

Louis

Last Monday, the entire West Bank was closed by a strike in solidarity with Gaza and ale protest against the killing of many civilians in Gaza.

04. strike

04. strike

Negotiations on a long-term cease-fire. Hamas and Jihad made eleven conditions. This language does scare how they can make conditions in the current situation? But first read the conditions and then judge:

 • 1. Withdrawal of Israel Defense Forces troops.
 • 2. Allowing farmers to work their land up to the fence.
 • 3 Release of all prisoners from the Gilad Shalit swap who have been rearrested.
 • 4. An end to the siege and opening of the crossings.
 • 5. Opening of the port and airport under UN management.
 • 6. Expansion of the fishing zone.
 • 7. International supervision of the Rafah crossing.
 • 8. An Israeli pledge to a 10-years ceasefire and closure of Gaza’s air space to Israeli aircraft.
 • 9. Permits to Gaza residents to visit Jerusalem and pray at the Al Aqsa Mosque
 • 10. An Israeli pledge not to interfere in the internal Palestinian politics such as the unity government.
 • 11. Opening Gaza’s industrial zone,

The whole story about those these requirements I add as an attachment: what does Hamas really want.

Last Wednesday Shorouq visited me together with two nieces, Amal and Rotaj. The two girls were sad. It is significant that they call me daddy while they normally would say uncle. They are intelligent girls.

This week is the brother of Shorouq, Tamer, who is now in Bethlehem, after he had completed his study for doctor in the Ukraine. Together we work on the future of particular Yihya. He now has a passport, with which he can get from Palestine away. But violence against children in Gaza – see The Telegraph – makes his blood boiling, and he will act against Israelis by throwing stones.

Already from Tuesday evening on it is busy in the city. People do their shopping as we do for Christmas. A more detailed comparison, the many lights decorate houses and streets.

Yesterday I spoke Tamer. He told me that the man who has proclaimed him as caliph of the Islamic state, is a grandson of Saddam Hussein. His mother is a daughter of Saddam.

Tamer showed me a picture on the Internet, on which President Abbas gives blood for Gaza. The comments do not lie. Most warn for his blood, because that’d be full of diseases. Furthermore, Abbas does occur on the one hand, he gives space for demonstrations, but on the other hand he prevents that people are killed.

At Tamer’s home last night I spoke to a young woman, who lived several years in south-west Germany and has worked not far from Freiburg. She still speaks good German. She is a psychologist. For her there is a lot of work to do, but not easy, because many people do not understand problems of youth.

The summer time is cucumber time, but I found a lot of information on the Internet, which is worth. A selection: about the background of the rapidly growing following of Isis: dispatches from America.
Gaza: reaping what we have sawn particular article by Gideon Levy and a cry for help from a Norwegian doctor. A call for an arms embargo on Israel.

Finally, a letter from an Arab – Jewish youth partnership.

Greetings from Bethlehem, from where I hope to leave for vacation next Sunday,
Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Call for Arms Embargo on Israel

 back to menu attachments

2 Dispatches From America

 back to menu attachments

3 It Was Putin’s Missile!

 back to menu attachments

4 Norwegian Doctor in Gaza

 back to menu attachments

5 Reaping What We Have Sawn Amira Hass

 back to menu attachments

6 Sadaqa – Reut

 back to menu attachments

7 What Does Hamas Really Want

 back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.