468 The horrific war in Gaza continues. Entire families are wiped out.

18. black flags for the killed people in Gaza

18. black flags for the killed people in Gaza

Bethlehem 3 augustus 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De afgrijselijke oorlog in Gaza gaat maar door. Hele families worden weggevaagd.

(Vanavond vlieg ik richting Nederland)

Bethlehem August 3, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

The horrific war in Gaza continues. Entire families are wiped out.

(Tonight I fly to the Netherlands)

De oorlog in Gaza laat ook in Israël diepe sporen na. Een vriend van mij durft niet met een T-shirt over straat te lopen, waarmee hij laat zien voor vrede met de Palestijnen te zijn en hen als mensen te zien. De verklaring voor dit verschijnsel is in mijn ogen het volgende: op de radio was bij herhaling te horen de noodkreet van een van de twee Israëlische 16 jarigen, dat hij ontvoerd was, gevolgd door het bevel het hoofd te buigen en dan geweervuur. Dat gebeurde op 12 juni om 10.50 in de avond. Hiermee is de Israëlische bevolking opgehitst tegen alles wat Arabisch is. De kreet is dan ook: dood aan de Arabieren, dood aan de linksen. In dit klimaat wordt alle geweld tegen Palestijnen gerechtvaardigd.

Maar ik vraag mij af, waarom de moeders van de twee 16 jarigen niet al eerder hun zoons gebeld hebben om te horen waar zij gebleven waren.

Deze ontwikkelingen sluiten aan bij een beschrijving door Jeff Halper, directeur van het Israëlische comité tegen het verwoesten van (Palestijnse) huizen. In een bericht van 11 juli staat, dat de Palestijnen de keuze hebben tussen zich onderwerpen, vertrekken of zich verzetten en dan gedood worden.

In De Volkskrant van 12 juli stond een interview met de Israëlische schrijver en filmmaker Etgar Keret. Hij vertelde van een interview met Netanyahoe, waarin hij hem vroeg, wat hij eraan deed om het conflict op te lossen. Hij gaf een heel lang antwoord over de bedreiging van Iran en de onstabiliteit van andere regimes in het Midden Oosten. Toen Etgar Keret bleef aandringen op een antwoord, was het antwoord dat hij, Netanyahoe, er niets aan deed om het conflict op te lossen.

Verder zal meespelen, dat de vader van Netanyahoe heeft ingepeperd niemand te vertrouwen. Een andere factor is, dat tijdens de operatie Entebbe, Oeganda, om een gekaapt vliegtuig te ontzetten, zijn broer, die aan de actie meedeed, toen is omgekomen. Dit vond plaats op 4 juli 1976

Hier zie ik, dat er acties worden ondernomen om de mensen in Gaza te ondersteunen. Er wordt geld ingezameld om vers water te sturen. Ik zag dit bij de ingang van Deheisha kamp gebeuren. De vrouw van Wisam Al Azza, Abier, is er ook mee bezig.

Afgelopen maandag was het einde van de vastenmaand en begon het suikerfeest, maar voor de mensen is er geen feest. De oorlog zit in ieders hoofd. Veelal staat de TV aan met nieuws over Gaza en rechtstreekse beelden. Maar die zijn soms zo afschuwelijk, dat mensen wegkijken.

15. demonstration for the people in Gaza

15. demonstration for the people in Gaza

In de Westbank zijn dagelijks ongeregeldheden tusen Palestijnen en het Israëlische leger. Hierbij wordt ook een soort gas gebruikt, dat als bijeffect heeft, dat muggebeten ernstigere wonden veroorzaken.

De mensen werden via de moskee opgeroepen om Eid al Fitr, het suikerfeest, alleen strikt als religieus feest te vieren. Het gebruik van bezoek aan elkaar werd teruggebracht tot bezoek aan families, die een martelaar in hun midden hebben, aan familie van gevangenen en aan familie van gewonden. Getrouw hieraan begon ik met een bezoek aan Abu Saleh, die anderhalf jaar geleden zijn enige zoon verloor, doodgeschoten door een soldaat om geen enkele reden.

Later hoorde ik dat deze man en zijn vrouw en dochters, die vlak bij het graf van Rachel wonen, de gewonden verzorgen, die er vallen bij de ongeregeldheden, die daar dagelijks plaatsvinden.

De vooruitzichten zijn somber. De situatie kan totaal uit de hand lopen.

Er gebeuren ook wonderen. Zo zag ik een filmpje op internet, waarin te zien was, hoe een peuter van 13 maanden uit het puin gered werd onder uitroep Allah is Groot.

Hoe aangrijpend de situatie in Gaza is, is te zien in het volgende filmpje op internet:

The war in Gaza also leaves deep scars in Israel. A friend of mine is afraid to walk in the streets, if he demonstrates to be in favour of peace with the Palestinians and to see them as human beings by wearing a T-shirt, which express this. The explanation for this phenomenon is in my eyes the following: on the radio was heard repeatedly the cry of one of the two Israeli 16-year-olds, he was abducted, followed by the command to bow the head and then gunfire. That happened on June 12 at 10.50 in the evening. This incited the Israeli people against everything that is Arabic. The cry is: death to the Arabs, death to the leftists. In this environment, all violence against Palestinians is justified.

But I wonder why the mothers of the two 16 year olds have not already called their sons to hear where they left off?

These developments are consistent with a description by Jeff Halper, director of the Israeli Committee against (Palestinian) house demolitions. In a message of 11 July, he said that the Palestinians have the choice between submit themselves, to leave or resist and are then slain.

In a Dutch newspaper of 12 July there was an interview with the Israeli writer and filmmaker Etgar Keret. He told about an interview with Netanyahu, in which he asked him what he was doing to resolve the conflict. He gave a long answer about the threat of Iran and the instability of other regimes in the Middle East. When Etgar Keret insisted on an answer, the answer was that he, Netanyahu was doing nothing to resolve the conflict.

27. real peace

27. real peace

Furthermore, it will play a role that the father of Netanyahu has drummed not to trust anyone. Another factor is that during the operation Entebbe, Uganda, to free a hijacked plane his brother, who took part in the action, then was killed. This took place on July 4, 1976

Here I see that actions are taken to support the people from Gaza. People raise money to send fresh water. I saw this happen at the entrance of Deheisha camp. The wife of Wisam Al Azza, Abeer, is also working for it.

Last Monday was the end of the fasting month and Eid al Fitr began, but for the people, there is no feast. The war is in everyone’s head. Often, the TV news about Gaza is on and shows direct images. But they are sometimes so horrible that people looking away.

In the West Bank, there are daily clashes between Palestinians and the Israeli army. For this is also used a type of gas, which has as a side effect, that mosquito bites cause more serious wounds.

The people were called by the mosque to reduce Eid al Fitr, only strictly to celebrate as a religious feast. The use of visiting each was reduced to visiting families who have a martyr, relatives of prisoners and families of wounded. According to this I started faithfully with a visit to Abu Saleh, who lost his only son one and a half year ago slain by a soldier for no reason at all.

Later I learned that this man and his wife and daughters, who live near the tomb of Rachel, care for the wounded, who fall in the riots, who held daily.

The outlook is bleak. The situation can become out of control.

Miracles happen. So I saw a film on the internet, on which was to see how a toddler of 13 months was rescued from the rubble under exclamation Allah is Great.

How moving the situation in Gaza, can be seen in the following video on the Internet:Een andere visie op het conflict is te zien in de volgende film van een toespraak door Miko Peled, zoon van een van de generaals, die in 1967 gevochten heeft. Zie:

Another view of the conflict can be seen in the next film of a talk by Miko Peled, son of one of the generals who fought in 1967. See:In deze speech komt hij ook te spreken over een zelfmoordaanslag in 1997, waarbij een nicht van hem van 13 jaar omkwam. Hij vertelde, dat zijn zus geen wraak wilde, want zij wilde niet dat een moeder door hetzelfde gaat als zij moest gaan. Vervolgens gaf zij de schuld voor de aanslag aan de Israëlische regering, die iedere hoop aan de Palestijnen ontneemt. De speech is bijna 45 minuten, gevolgd door het beantwoorden van vragen.

Hier gebeurde van de week iets dramatisch. Toen ik Hajj bezocht, kreeg hij een telefoontje binnen, dat een vriend van hem dood was gevonden. Later hoorde ik, dat hij vergiftigd was, vermoedelijk door de familie van zijn verloofde, met wie hij het wilde uitmaken.

Afgelopen donderdag namen wij afscheid van een van de zusters in de communiteit, die tientallen jaren hier gewoond en gewerkt heeft en nu op 85 jarige leeftijd terug naar Italië gaat.

Vanavond vlieg ik richting Nederland. Ik heb getwijfeld of het niet beter was om hier te blijven, maar na een gesprek met de custos heb ik besloten toch te gaan. Wellicht kan ik in Nederland vertellen over de achtergrond van de huidige oorlog, die volstrekt asymmetrisch is. De VS doet hier nog een schep bovenop door bij monde van Kerry te zeggen, dat Hamas ontwapend moet worden – zie het verhaal van Jeff Halper – te pleiten voor een wapenstilstand en Israël van nieuwe wapens te voorzien. Wie dit volgen kan, vertelt het mij maar.

Kerry kent kennelijk niet de uitspraak van Van Randwijk uit de tweede wereldoorlog: een volk dat zwicht voor tirannie, verliest meer dan lijf en goed. Dan dooft het licht.

Groeten uit Bethlehem, Louis

In this speech, he will also talk about a suicide bombing in 1997, by which his niece of 13 years died. He said that his sister didn’t want revenge because she did not want a mother goes through the same she had to go. Then she blamed for the attack the Israeli government, which deprives any hope to the Palestinians. The speech is almost 45 minutes, followed by answering questions.

This happened the week something dramatic. When I visited Hajj, he received a phone call that a friend of his had been found dead. Later I heard that he was poisoned, probably by the family of his fiancée, with whom he wanted to break up.

Last Thursday we said goodbye to one of the sisters in the community, who lived and worked here for decades and is now at the age of 85 years going back to Italy.

Tonight I fly to the Netherlands. I doubted whether it would be better to stay here, but after a talk with the Custos I decided to go anyway. Perhaps I can tell in the Netherlands on the background of the current war, which is totally asymmetrical. The U.S. does this exacerbated the cost through the mouth of Kerry saying that Hamas must be disarmed – see the story of Jeff Halper – to call for a ceasefire and to provide Israel with new weapons. Whoever can follow, it tells me.

Kerry has apparently no knowledge of the statement from Van Randwijk, World War Two: a people who succumbs to tyranny, loses more than life and good. Then the light extinguishes.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis BohteAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.