469 violence against organizations like IS leads to be more attractive for organizations such as IS.

Bethlehem 28 september 2014Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik ben weer terug op honk na een afwezigheid van zeven weken.

Bethlehem September 28, 2014Dear friends,

Peace and all Good.

I’m back in my home after an absence of seven weeks.

Toen ik op weg was naar Nederland, had ik het gevoel, dat het steeds beter met mijn linkerbeen ging. Op een dag kon ik zelfs zonder stok een wandeling maken, maar de dag erna begon mijn rechterbeen op te spelen met dezelfde problemen. Ik sukkel er nu nog mee, helaas. Het maakt het mij moeilijker om bezoeken af te leggen en foto’s te maken.
Tijdens mijn vakantie kon ik hierdoor minder bezoeken afleggen dan ik gehoopt had.Mijn terugreis verliep voorspoediger dan ik aanvankelijk verwacht had. Ik moest mijn bagage stukjes zeulen. Het laatste stuk leek mij problematisch, maar ik vroeg de Eeuwige om assistentie. En inderdaad, op het laatste stuk naar de checkpoint stopte een auto met een vrouw uit Noord Israël ofwel Galilea en zij bracht mij thuis, waar ik rond middernacht Nederlandse tijd aankwam.

Ondertussen de situatie in de wereld drastisch verslechterd. Toen ik drie maanden geleden mijn jaarlijks verslag aan het bestuur van de custodie afleverde, wist nog niet iedereen wat IS(IS) was. Nu is het wijd en zijd bekend.

Dit brengt mij tot de vraag, hoe IS zo’n aantrekkingskracht op jongeren heeft. Mijn inschatting stemt mij niet vrolijk. Aan de ene kant merkte ik, dat ik met tieners kontakt kon krijgen, maar aan de andere kant moet ik konstateren, dat er een probleem is. Kunnen religieuze instituten mensen inspireren? Daar lijken kerken tekort te schieten, niet alleen Christelijke, maar ook Joodse en Islamitische. Dit betekent, dat er een vacuum van zingeving ontstaan is, waar gewelddadige organisaties op in springen. Met geweld zijn die niet te beteugelen. Integendeel, het geweld tegen organisaties als IS leidt tot meer aantrekkingskracht voor organisaties als IS.

Een gevaarlijke club is Khorasan, die bommen probeert te ontwikkelen, die niet door de beveiliging van vliegvelden ontdekt kunnen worden.

Om de zaak gecompliceerder te maken hoorde ik van de week, dat IS ofwel Daa’esh, zoals ze hier genoemd worden, in Nazareth zijn gesignaleerd. Volgens zeggen wil IS geen Joden onthoofden.

Tijdens mijn vakantie kwam er een brief van een medebroeder binnen die in Papoea Indonesia woont en werkt. Hij is van Nederlandse oorsprong. Het waren in feite twee brieven: een van eind vorig jaar en een nu geschreven. De tweede brief maakte wel duidelijk, waarom de eerste brief nu pas gestuurd is. Hij traint jongeren om hun leeftijdsgenoten voor te lichten over allerhande problemen, waar ze mee te maken krijgen: seks en drugs, alcohol en huiselijk geweld, porno en gokken, digitale verleiding en klimaatsverandering. Het is een berg werk, waardoor hij niet aan het versturen van zijn eindejaarsbrief toegekomen was.

Hij wijst op de invloed van smart phones, waardoor jongeren geconfronteerd worden met porno en geweld. Hij vermoedt, dat de sterke toename van verkrachtingen binnen de kring van jongeren hiermee te maken heeft. Ik kan hem hierin alleen maar bijvallen. Het is in mijn ogen een wereldwijd probleem.

Sommige mensen vinden, dat het hier gaat om vrijheid van meningsuiting, maar helaas ontbreekt steeds een notie van waarden en normen als voorwaarde voor deze vrijheid. Anders is er alleen maar sprake van (post)puberaal gedrag.

Ik heb hier wel enkele bezoeken gehad in plaats van mijn bezoeken aan mensen. Dat liep prima.

Hier in huis is het rustig. Sommige broeders zijn met vakantie. De kandidaten, die vanaf januari hier verbleven en gebleven waren, zijn nu naar hun volgende plek in Italië voor hun postulantschap. Alleen de Jordaanse aspirant wacht nog op zijn visum. Loopt dit goed, dan gaan zij het noviciaat in, waar ik 49 jaar geleden al naartoe ging.

Afgelopen zondag is in Israël de wintertijd ingegaan. Volgens informatie van internet begint hier de wintertijd eind oktober, gelijk met Jordanië. Ik heb het hier niet eerder zo laat meegemaakt.

In mijn vakantieperiode ben ik ook nog namens de Custodie naar Nairobi in Kenia geweest voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Dat was een goede ontmoeting met Afrikaanse medebroeders. De broeders uit West Afrika ontbraken. Het zou mij niet verbazen als Ebola hier mede debet is geweest.

Als bijlage stuur een bericht mee van Uri Avnery over de kidnapping van de drie jonge Israëliërs in juni, waar de oorlog tegen Gaza mee begon. Afgelopen week hebben twee verdachte Palestijnen in een vuurgevecht met het Israëlische leger het leven gelaten. Een derde Palestijn, verdacht van de organisatie van de ontvoering, zit vast, maar wacht nog op een proces.

Een tweede bijlage gaat over de politiek van Obama tegen IS en de derde bijlage vergelijkt de politiek van Iran en Saoedie Arabië met elkaar.

Groeten uit Bethlehem,

Louis.

When I was in the Netherlands, on the way I felt that it was getting better with my left leg. One day I could even take a walk without a cane, but the next day my right leg started to show the same problems. I sucker now even with it, unfortunately. It makes it harder for me to make my visits and take pictures.
During my vacation I could make less supportive visits than I had hoped.My trip was more prosperous than I had initially expected. I had to lug my luggage pieces. The last part seemed problematic to me, but I asked the Lord for help. And indeed, on the last part to the checkpoint a car stopped with a woman from northern Israel or Galilee and she brought me home, where I arrived around midnight Dutch time.

Seal_of_the_Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant

Seal_of_the_Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant

Meanwhile, the situation in the world has drastically deteriorated. When I delivered my annual report to the board of the Custody three months ago, not everyone knew what IS (IS) was. Now it is widely known.

This brings me to the question, why IS get such an attraction to young people. My guess makes me unhappy. On the one hand, I noticed that I could get contact with teenagers but on the other hand I must have observed that there is a problem. Can religious institutions inspire people? There seem churches inadequacy, not only Christian, but also Jewish and Islamic. This means that there has been arisen a vacuum of meaning, in which violent organizations jump. Violence can’t curb them. Rather, violence against organizations like IS leads to be more attractive for organizations such as IS.

A dangerous club is Khorasan, which is trying to develop bombs that can’t be detected by airport security.

To make matters more complicated, I heard last week, that IS or Daa’esh, as they are called here, have been identified in Nazareth. It has to be said that IS do not behead Jews.

During my vacation there came a letter from a fellow friar who lives and works in Papua Indonesia works. He is from Dutch origin. They were in fact two letters: one from the end of last year and the other now. The second letter made ​​it clear why the first letter was sent only now. He trains young people to inform all sorts of problems, with which they are confronted with their peers: sex and drugs, alcohol and domestic violence, pornography and gambling, digital seduction and climate change. It’s a lot of work, so he had not gotten around to sending his year-end letter.

He points to the influence of smartphones, by which young people are confronted with pornography and violence. He suspects that the sharp increase in rapes within the circle of young people has to do with this. I can herein only agree with him. It is in my opinion a worldwide problem.

Some people find that it concerns freedom of speech, but unfortunately it still lacks a notion of values ​​and standards as a condition for this freedom. Otherwise, there is only talk of (post) adolescent behavior.

I’ve had a few visits here instead of my visits to people. It ran fine.

Here in the house it is quiet. Some friars are on holiday. The candidates, who stayed here from January on and stayed here still, are now at their next place in Italy as postulants. Only the Jordanian aspirant is still waiting for his visa. If this goes well, then they go into the novitiate, where 49 years ago I was already going to.

Last Sunday in Israel entered the wintertime. According to information from the internet wintertime starts here in late October, together with Jordan. I didn’t experienced it so late here before.

During my holiday I went also for Justice, Peace and Integrity of Creation on behalf of the Custody to Nairobi in Kenya. That was a good meeting with African friars. We missed our friars from West Africa. It would not surprise me if Ebola has been debit tot this.

Attached I send a message from Uri Avnery about the kidnapping of the three young Israelis in June, by which in fact the war started against Gaza. Last week, two suspicious Palestinians lost their lives in a firefight with the Israeli army. A third Palestinian, suspected of organizing the kidnapping, is arrested, but is still awaiting trial.

A second attachment is about the politics of Obama against IS and the third attachment compares the politics of Iran and Saudi Arabia with another.

Greetings from Bethlehem,

Louis.

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Iran and Saoudi Arabia

 back to menu attachments

2 Obama and Is

 back to menu attachments

3 Uri Avnery About War

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.