470 An intense need for a Great reconciliation among all people.

Lucas
Bethlehem 5 oktober 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vandaag is mijn oudste vriend 92 geworden: Arnold Bosdriesz.

Ik wil beginnen met iets heel bijzonders.

Bethlehem October 5, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

Today, my oldest friend celebrates his 92nd birthday: Arnold Bosdriesz.

I want to start with something very special.

Gisteren was het feest van Franciscus van Assisi. Voor ons minderbroeders of Franciscanen het belangrijkste feest, want hij was de stichter van onze orde. Hij stierf op 3 oktober 1226 na zonsondergang. Daarom begon zijn feest vrijdagavond met het herdenken van zijn sterven.
Mijn vriendin Hadassah schreef bij deze gelegenheid het volgende gebed:

Dear Louis, May you be blessed with peace of mind and renewed strength in this time when three Abrahamic faiths pray in unison. May the vision of Francis of Assisi dawn on Muslims and Jews here in Palestine and Israel especially, opening minds and hearts. Amen.

salaamshalOM and love,

hadassah

Voor de Joden begon vrijdagavond het belangrijkste feest in hun traditie: Yom Kippur of Grote Verzoendag. We hebben een grote nood aan een Grote Verzoening tussen alle mensen.

Voor de Moslims begon vrijdagavond hun belangrijkste feest: Eid al Adha ofwel het Offerfeest, herdenkend het offer dat Abraham wilde brengen met zijn zoon Ismaël, het dierbaarste dat hij bezat.
Welk offer willen wij mensen brengen om tot vrede en verzoening te komen?

Deze drie feesten op dezelfde dag en wel op Sabbath is bijzonder uniek. Ik denk niet, dat iemand van de meer dan 7 miljard mensen, die nu op aarde leven, dit nog eens zullen meemaken.

Maar ondertussen gaat de chaos hier door. Dit wordt het duidelijkst met de wisseling van zomer- naar wintertijd. Volgens de Israëlische wet moet de wintertijd ingaan vóór Grote Verzoendag, wat wil zeggen vóór gisteren. Op de dag, dat ik terugreisde, 21 september, zag ik in het vliegtuig, dat in Israël de wintertijd was ingegaan. We zouden in dezelfde tijdszone in Tel Aviv aankomen als die van Europa.

Aan het begin van de week belde mijn vriendin Hadassah mij op om zich te verwittigen hoe laat het in Palestina was. Het bleek, dat in Israël de zomertijd weer was ingegaan. De wintertijd zou nu op 26 oktober ingaan.

Op internet was te vinden, dat aanvankelijk in Palestina de wintertijd op 26 september in zou gaan. Op een andere website stond 31 oktober vermeld, op dezelfde dag als in Jordanië. Vervolgens hoorde ik, dat de wintertijd op 26 oktober zou ingaan. Gisteravond hoorde ik, dat het vandaag zou gebeuren. Wie kan hier nog wijs uit worden? Wat speelt zich achter de schermen af?

Afgelopen maandag kregen wij een bezoek van een groep voornamelijk tijdelijk geprofeste broeders uit Duitsland plus een tijdelijk geprofeste broeder uit Nederland. Dat was voor hen het einde van een tocht door het Heilige Land met vele nieuwe ervaringen en inzichten. Met de Nederlandse medebroeder had ik een goed kontakt. Ik kende hem al, want hij woont tot nu toe in Utrecht, waar ik mijn logeeradres heb.

Toen ik van de week een keer buiten was, kwam ik een jongeman tegen, die ik van kindsafaan al ken: Omar. Bij hem zat een knul van een jaar of 15. Die vertelde mij, dat hij rondloopt met een kogel in zijn hoofd. Hij wil er graag vanaf geholpen worden door een behandeling buiten Palestina. De president doet niets voor hem. Weet iemand een oplossing voor zijn probleem?

Nu het voor mij lastig is mensen te bezoeken, komen sommigen mij opzoeken. Ik probeer dat te regelen met afspraken, maar zo eenvoudig werkt dit hier niet. Zo zat ik van de week op een gegeven moment met twee bezoeken tegelijk bij mij. Een van hen, moeder Oweineh, bracht een bloemetje mee, voor het eerst dat ik dit hier meemaak.

Gisteren was ik op bezoek bij Al Azzah familie, waartoe ik keurig gehaald en gebracht ben. De oudste zoon, Wisam, en zijn vrouw Abeer verwachten hun tweede kind.

De jongste twee houden voor dit moment de middelbare school voor gezien en willen een praktische opleiding volgen, namelijk tot kapper. Ik kan dit begrijpen, want een middelbare school diploma halen betekent een enorme druk, die op jongeren gelegd wordt. Dat is niet gezond.

Er is iets van mijn bezoek aan Nairobi te melden, dat de moeite waard is. Velen willen graag de nieuwste I-phone of een vergelijkbaar ding hebben. Maar ik denk, dat de meesten niet weten, waar sommige onderdelen voor zo’n hebbedingetje vandaan komen en hoe die gedolven worden. Wie benieuwd is naar dit soort informatie, kan het vinden bij de volgende link:

Yesterday was the feast of Francis of Assisi. For us Franciscans or Friars Minor it is the main feast because he was the founder of our order. He died on October 3, 1226 after sunset. Therefore began his party Friday night with the commemoration of his death.

My friend Hadassah wrote on this occasion the following prayer:

Dear Louis, May you be blessed with peace of mind and renewed strength in this time When three Abrahamic faiths pray in unison. May the vision of Francis of Assisi dawn on Muslims and Jews here in Palestine and Israel Especially, opening minds and hearts. Amen.

salaam shalom and love,

hadassah

For the Jews, the most important festival began Friday night in their tradition: Yom Kippur or Day of Atonement. We have a great need for a Great reconciliation among all people.

For the Muslims Friday began their major celebration: Eid al Adha or the Feast of Sacrifice, commemorating the sacrifice by Abraham, who wanted to sacrifice his son Ishmael, the most precious thing he possessed.
What sacrifice we want to bring for peace and reconciliation between all peoples?

These three parties on the same day or on the Sabbath is particularly unique. I do not think that any of the more than 7 billion people who are living on earth, this will experience once more.

But meanwhile, chaos is ruling here. This is most evident with the change from summer to winter time. According to Israeli law, the winter time should begin before the Day of Atonement, which is to say before yesterday. On the day that I travelled back, September 21, I saw in the plane, that in Israel the winter had begun. We would be in the same time zone arrive in Tel Aviv as that of Europe.

At the beginning of the week my friend Hadassah called me in order to inform how late it was in Palestine. It turned out that in Israel the summer time was entered again. The wintertime would begin on October 26.

On internet I found that in Palestine originally the wintertime should begin on 26 September. On another website October 31 was announced as the beginning of the wintertime, on the same day as in Jordan. Then I heard that the winter time on October 26 would go. Last night I heard that it would happen today. Who can still follow all this misinformation? What is going on behind the scenes?

Lucas

Lucas

Last Monday we received a visit from a group of mostly temporary professed friars from Germany plus a temporary professed brother from Netherlands. That was for them the end of a journey through the Holy Land with many new experiences and insights. With the Dutch confrere I had a good contact. I knew him, because he lives so far in Utrecht, where I have my lodgings.

When I once was out of the week, I met a young man, whom I’ve known from when he was still a kid, Omar. He was with a boy of about 15 who told me that he is walking around with a bullet in his head. He wants to be treated for this inconvenience outside Palestine. The president does not do anything for him. Does anyone know a solution to his problem?

Now it is difficult for me to visit some people, so they come to see me. I try to arrange appointments, but as simple as this does not work. This week I sat at one point with two visits at the same time with me. One of them, mother Oweineh, brought flowers to me, the first time that I experience it here.

Yesterday I was visiting Al Azzah family, for which Wisam picked me up neatly and brought. He and his wife Abeer expecting their second child.

The two youngest don’t like to continue their secondary school and want to follow a vocational training to become hairdresser. I can understand this because to obtain a high school diploma means a huge pressure that put on young people. That’s not healthy.

There is something of my visit to Nairobi to report that is worth. Many people want to have the latest I-phone or a similar thing. But I think that most people do not know where some parts for such gadgets come from and how they are mined. Who is curious about this type of information, it can be found at the following link:

Het is geen vrolijke informatie.

Ik heb nog enkele aanhangsels toegevoegd: een is een foto van het bezoek van Lucas van Druten aan Bethlehem; een tweede een uitnodiging van een ander Joods geluid voor een bijeenkomst later deze maand; een derde gaat over het geld dat uit Qatar de wereld van terrorisme binnenstroomt. De laatste is een beschouwing over onbedoelde nevengevolgen van de nieuwe oorlog, die Obama gestart is.

Het heeft mij overigens verbaasd, dat Obama een week geleden erkend heeft ISIS onderschat te hebben, terwijl ik drie maanden eerder al voor ISIS gewaarschuwd heb als een bedreiging voor het hele Midden Oosten in mijn rapport aan het bestuur van de Custodie over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Ik ben geen politicus.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It’s not a happy information.

I have a few attachments added: one is a picture of the visit by Lucas van Druten to Bethlehem; a second an invitation from another Jewish sound for a meeting (in the Netherlands) later this month; a third is about how money from Qatar enters the world of terrorism. The latter is a consideration of unintended side effects of the new war, which Obama has started.

It has, incidentally, I surprised that a week ago Obama has recognized to have underestimated ISIS while I have three months earlier warned already for ISIS as a threat to the entire Middle East in my report to the board of the Custody about Justice, Peace and Integrity of Creation. I am not a politician.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Lucas Van Druten Bezoekt Bethlehemback to menu attachments

2 Qatar, Money and Syriaback to menu attachments

3 Uitnodiging Van Een Ander Joods Geluidback to menu attachments

4 Unintended Consequences of Obamau2019s ISIS Planback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.