471 the Nobel Peace Prize to Malala Yusufzai and Kailash Satyarthi

Bethlehem 12 oktober 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het belangrijkste nieuws van deze week is de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan Malala Yusufzai en Kailash Satyarthi.

Bethlehem October 12, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

The main news this week is the award of the Nobel Peace Prize to Malala Yusufzai and Kailash Satyarthi.

Ik vind het de beste keuze in jaren op het beste moment: een vrouw en een man, jong en oud, Pakistan en India en beiden met de dood bedreigd geweest.

De uitreiking op 10 december kan heel boeiend worden.Om een indruk van Malala te krijgen, zie de volgende link met daarin een optreden van haar, uiteraard in het Engels, maar met Nederlandse ondertiteling:

I think it is the best choice at the best time in years: a woman and a man, young and old, Pakistan and India, and both have been threatened with death.

The award ceremony on 10 December can be very fascinating.
To get an impression of Malala see the following link containing a performance of her:

Van de week heb ik verschillende bezoeken gekregen, waar ik plezier aan beleefd heb. Een bezoek ging niet door vanwege een auto ongeluk, maar wordt morgen ingehaald.Shorouq kwam twee keer op bezoek, maar dat was niet zo vrolijk. Ondanks het offerfeest heeft zij geen enkel kadootje van de mannelijke leden van haar familie gekregen, terwijl dit wel een vast gebruik is. Dit zegt veel over haar positie in het gezin, die zij van jongs af aan bekleedt. Voor mij is het een uitdaging om hiermee om te gaan en haar hoop op een betere toekomst te bieden.

De tweede keer, dat zij op bezoek kwam, had zij wat te eten meegenomen om samen met mij een maaltijd te hebben. Dit was voor haar belangrijk.

Van de week kwam ook onverwachts Yihya op bezoek. Hij wil graag naar Duitsland en Palestina achter zich laten. Ik vrees alleen, dat hij geen realistisch beeld heeft van wat er voor komt kijken om zo’n reis te maken. Zijn broer, naar wie hij toe wil gaan, is hiervan op te hoogte.

Woensdag kreeg ik bezoek van Ahmad, wiens vrouw afgelopen zomer 100 dagen in een ziekenhuis in Haifa gelegen heeft en nog steeds niet genezen is. Zij moet opnieuw terug naar het Rambam ziekenhuis. Haar toestand is zeer zorgelijk.

Het bezoek van Mohammed Oweineh was boeiend. Hij vertelde mij het verhaal van een Zweedse psychologe, die verbonden is aan een ziekenhuis in Stockholm. Zij ontdekte dat enkele strijders van IS vroeger haar cliënten waren geweest, omdat zij sexueel misbruikt waren. Ik wil proberen hier meer informatie over te verzamelen. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het gewelddadig gedrag van IS strijders.

Hij vertelde ook over haat, die in Saoedie Arabië zou leven. Wat zijn de wortels voor die haat?

Het is me gelukt om een bezoek aan Sana te brengen. Zij woont niet zo ver van mij vandaan. Het was voetje voor voetje voortschuifelen. Dat lukte.
Haar oudste zoon Mohammed, die tandarts is, kwam twee keer kort op bezoek. Aan de ene kant wil hij mij graag bezoeken, maar aan de andere kant had hij zijn verplichtingen. In een kort gesprek bleek hij veel oog te hebben voor tieners en kinderen. Zij zijn de volwassenen van morgen en moeten dan ook serieus genomen worden.

Ondertussen zijn wij met een betrekkelijk kleine communiteit hier vanwege vakantie en andere verplichtingen. Maar spoedig zal het hier vollopen met nieuwe kandidaten voor de Custodie. Er worden 14 mannen verwacht. Dat zal wel enige drukte geven.

Als aanhangsels voeg ik toe: twee verhalen van jonge Amerikaanse Joden in Palestina afgelopen zomer en een beschouwing van Uri Avnery over kruisvaarders en Zionisten. Het is een verhaal dat te denken geeft vanwege onverwachte parallellen.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

This week I received several visits, I have pleasure from it. A visit was cancelled due to a car accident. Tomorrow the visit will happen.

Shorouq came twice to visit, but that was not so cheerful. Despite the feast of Sacrifice she didn’t receive any gift from the male members of her family, although this is a standard practice. This says a lot about her position in the family, she held from childhood. For me it is a challenge to deal with, and to give her hope for a better future.

The second time, she came to visit, she had brought with her some food to have a meal with her. This was important for her.

This week also came unexpectedly Yihya to visit me. He wants to go to Germany and leaves Palestine behind him. I only fear that he has no realistic picture of what it takes to make such a journey. His brother, to whom he wants to go to knows.

Wednesday I got a visit from Ahmad, whose wife spent last summer 100 days in a hospital in Haifa and is still not cured. She must once again return to the Rambam hospital. Her condition is very worrisome.

The visit of Mohammed Oweineh was fascinating. He told me the story of a Swedish psychologist, who is affiliated with a hospital in Stockholm. She discovered that some fighters from IS have previously been her clients because they were sexually abused. I want to try to gather more information about this issue. It could be an explanation for the violent behavior of IS fighters.

He also told about hate, which would live in Saudi Arabia. Which are the roots of this hatred?

I managed to visit Sana bring. She lives not far from me. I went step by step and managed it.

Her eldest son Mohammed, who is a dentist, made twice a briefly visit. On the one hand, he wants to see me, but on the other hand, he had his obligations. In a brief conversation he seemed to have a sensitive eye for teenagers and children. They are the adults of tomorrow and should be taken seriously.

Meanwhile, we are a relatively small community here due to holidays and other commitments. But soon it will be here to be filled with new candidates for the Custody. There are 14 men expected. That will give life in our home.

As attachments I add: two stories of young American Jews in Palestine last summer and an article by Uri Avnery about Crusaders and Zionists. It is a story that lets you think because of unexpected parallels.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 an American Jew in Palestine

 back to menu attachments

2 Crusaders and Zionists

 back to menu attachments

3 This is real life

 back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.