472 hope and pray

a selfie with Shaban, for whom Qurán is important

a selfie with Shaban, for whom Qurán is important

Bethlehem 19 oktober 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gewoonlijk kijk ik in mijn brieven terug op afgelopen week. Maar nu kijk ik vooruit. Komende woensdag wordt mijn jongste broer Stefan geopereerd om een kwaadaardig gezwel te verwijderen. Ik hoop en bid, dat alles goed gaat.

Bethlehem October 19, 2014

Dear people,

Peace and all Good.

I usually look in my letters back to last week. But now I look forward. Next Wednesday my younger brother Stefan will undergo a surgery to remove a malignant tumor I hope and pray that everything goes well.

Ik heb weer enkele bezoeken gehad. Zo bezocht afgelopen zondag moeder Al Azza en haar zoon Nour mij. Nour wil kapper worden en zoekt daarbij mijn financiële steun. Ik wilde wel nadere informatie hierover krijgen. Er was een papier van de opleiding, maar dat papier was volstrekt onduidelijk. Het begon met te schrijven wat de totale kosten zijn, namelijk NIS 6000. Vervolgens waren enkele details gegeven voor in totaal NIS 2000. Hierna stond er, dat de totale kosten NIS 4600 zouden zijn. Onbegrijpelijke wartaal.

Gisteravond was ik bij de familie op bezoek en zij lieten mij een nieuw papier zien, dat beter klopte. Met moeder Al Azza had ik een onderhoudend gesprek.

Maandag kreeg ik het uitgestelde bezoek van Arab, dochter van imam Kailani, met haar man en drie kinderen. Zij kwamen pas in het donker aan, kennelijk opgehouden door spitsverkeer. Het was een gezellig bezoek. De jongste, Hamza, anderhalf jaar oud, had snel in de gaten, dat schreeuwen in de kamer, waar ik hen ontving, door de galm loonde. Het was daarom verstandig om naar buiten te gaan. Met hen ging ik naar mijn vrienden van de souvenirwinkel. Alleen moest Hamza wel voortdurend in de gaten gehouden worden vanwege passerend verkeer. Later kon hij heerlijk ronddraven op het Geboorteplein, waar geen verkeer was.
Een volgende keer wil Arab ’s morgens komen. Dan heeft zij haar handen vrij.

Dinsdag heb ik een film gezien over een priester van 100 jaar, die in het concentratiekamp van Dachau heeft gezeten. Broeder George had de DVD van een Duitser gekregen, maar de film was in het Duits, zodat ik de enige was, die de film kon volgen. Ik vond het een boeiende film over een priester, die in staat was het kamp te overleven en aan het eind van de oorlog tijdens een dodenmars wist te ontsnappen. In dat kamp ontmoette hij een andere, iets jongere priester, met wie hij vriendschap sloot. Hun kracht was hun humor. Zij konden smakelijk met elkaar lachen.

Er waren twee scenes, die opvielen. De ene was, dat bij de drie barakken ook een bisschop was afkomstig uit Frankrijk, Clermont Ferrand, waardoor volkomen rechtsgeldig een priesterstudent gewijd kon worden. Een foto van hem is bewaard gebleven.

De tweede scene vond ik beschamend. De Duitse bisschoppen hadden een gunst bij de regering afgedwongen, dat de priesters zondags wijn mochten drinken. Dat hebben ze geweten. Iedere zondag kregen zij een beker vol met wijn, die zij in één teug leeg moesten drinken. Nergens in de film was echter enige verwijzing dat dezelfde bisschoppen hun priesters probeerden te bezoeken.

Woensdag kwam Raida op bezoek. Dat was een goed bezoek. Ik kreeg meer informatie over de achtergronden van haar familie, waardoor ik nog beter hun situatie kan begrijpen. Het onderwerp huiselijk geweld werd hierdoor voor mij nog konkreter. Het duurt al enkele generaties. Ik moet hier omzichtig mee omgaan.

Shorouq bezocht mij enkele keren en ik kan haar steunen in haar ontwikkeling. Het heet met een duur woord empowerment ofwel krachtig maken.

Donderdag werd een medebroeder van onze communiteit in Amman tot priester gewijd volgens de Melkitische ritus. Hij komt uit Jordanië en om problemen met een visum voor zijn familie door Israël te vermijden werd hij in Amman gewijd.

Vrijdag kwam Jack op bezoek: Niet om te kaarten maar om mij deelgenoot te maken van de ontwikkeling van zijn carrière.

three Israeli jeeps in front of UN building, where Jack is security (febr. 2013)

Hij is nu verantwoordelijk voor een groep bewakers van de gebouwen van de UNRWA. Hij gaat flink in salaris vooruit, wat hij goed kan gebruiken voor de studies van zijn zoon en dochter.

Gisteren kwam Hajj op bezoek. Hij was wat laat, omdat zijn horloge achter liep. Hij vertelde mij van een nieuw contact met een man uit New York, die interesse toonde om Palestijnse hiphop te steunen. Maar zoiets is niet simpel. Ik wees Hajj op een ander contact, die hij in de VS heeft, om mee samen te werken. Hij had niet aan die ander, die een hiphopper is, gedacht. Maar nu kan hij verder bouwen aan dit nieuwe plan. Zo zie je maar, dat twee meer weten dan een.

Ondertussen wordt er weer geneuzeld over zwarte Piet. Ik herinner, dat ik als kind te horen kreeg, dat de Pieten zwart waren, omdat zij de pakjes door de schoorstenen moesten bezorgen. In de winter worden de kachels met steenkool gestookt, zodat onvermijdelijk de schoorstenen van binnen zwart waren en de Pieten zwart werden.
Maar dat kunnen sommige mensen zich niet meer voorstellen.

Ondertussen is in de leiding van de Katholieke Kerk ook aan het doordringen, dat homoseksuelen ook gewonen mensen zijn met ieder hun eigen kwaliteiten. Maar er is nog een lange weg te gaan. Ik merk het ook hier in huis.

Ik voeg enkele aanhangsels toe: twee vormen een geheel, namelijk een publieke uitspraak van een aantal vooraanstaande Israëliërs, die het Engelse parlement aanmoedigden om de staat Palestina te erkennen. En derde artikel gaat over hoe Malala kan bijdragen om IS te verslaan. Het vierde artikel is van John Pilger die op de parallel wijst tussen de Rode Kmer en IS, beide konden groeien dank zij het blinde geweld door de VS tegen de plaatselijk bevolking.

Het ander artikel gaat over de botsingen op de tempelberg. Hierbij zij aangetekend, dat het mij opviel in de berichtgeving hierover geen aandacht wordt besteed aan de rol van fanatieke Joden, met name tijdens het loofhuttenfeest van afgelopen week, die de tempelberg willen overnemen van de Moslims om op hun beurt daar te kunnen bidden. In de berichtgeving ontbreekt ook de verwijzing naar Jordanië als verantwoordelijk land voor de tempelberg en Al Aqsa moskee.

Ik voeg een lang artikel toe, dat heet America’s Jihad, dat een andere inkijk geeft in de politiek in het Midden Oosten.

Groeten uit Bethlehem, waar het nog steeds zomertijd is,

Louis

I again had some visits. So, last Sunday mother Al Azza and her son Nour visited me. Nour wants to become hairdresser and is seeking for my financial aid. I wanted to get additional information. There was a paper of course, but that paper was completely unclear. It began to write what the total costs are, i.e. NIS 6000 then were few details given for a total amount of NIS 2000. Then there was written that the total costs would be NIS 4600. Incomprehensible gibberish.

Last night I was with the family Al Azza on a visit and they showed me a new paper show that better tapped. I had an entertaining conversation with Mother Al Azza.

Monday, I got the postponed visit of Arab, daughter of Imam Kailani, with her husband and three children. They only arrived in the dark, apparently held up by rush hour traffic. It was a nice visit. The youngest, Hamza, one and a half years old, had quickly realized that screaming in the room, where I received them, paid off by the reverberation. It was therefore wise to go outside. With them I went to my friends from the souvenir shop. Only Hamza needed to be constantly monitored because of passing traffic. Later he was great racing around on the Nativity Square, where there was no traffic.
Next time Arab wants to come in the morning. Then she has her hands free.

Tuesday I saw a movie about a priest of 100 years who has been in the Dachau concentration camp. Brother George had received the DVD from a German, but the film was in German, so I was the only one who could follow the movie. I found it a fascinating film about a priest who was able to survive the camp and at the end of the war, managed to escape during a death march. In that camp, he met another, slightly younger priest, with whom he befriended. Their strength was their humor. They were laughing nicely together.

There were two scenes that stood out. The one was that in the three barracks was also a bishop from France, Clermont Ferrand, making perfectly valid that a priest student could be ordained. A photo of him is preserved.

The second scene I found embarrassing. The German bishops had enforced a favor from the government that the priests might drink on Sundays wine. Let them have it. Every Sunday they got a cup full of wine, which they had to drink in one gulp. Nowhere in the film, however, was any reference that the same bishops were trying to visit their priests.

Wednesday Raida came to visit. That was a good visit. I got more information about the background of her family, so I can better understand their situation. The issue of domestic violence was thus for me even more concrete. It takes several generations. I must more carefully handle this.
Shorouq visited me several times and I can support her development. It’s called a fancy word empowerment.

Thursday a confrere of our community was ordained as priest in Amman according to the Melkite rite. He is from Jordan and avoiding problems with visas for his family by Israel, he was ordained in Amman.

Friday Jack came to visit me: Not to play cards but to share with me the development of his career.

renovation-partof-the-home-of-jack – (june 2011)

He is now responsible for a group of guards of the buildings of the UNRWA. He gets a big advance for his salary, which he can use for the studies of his son and daughter well.

Yesterday Hajj came to visit me. He was a little bit late because his watch was behind.

rapper Hajj MC – sept.-2012

He told me of a new contact with a man from New York who showed interest to support Palestinian hip-hop. But such a thing is not easy. I pointed Hajj on another contact, he has in the USA, to work with. He had not thought about the other, who is a hip-hop artist. But now he can build on this new plan. So you see that two heads are better than one.

Meanwhile, in the leadership of the Catholic Church also penetrate to it that homosexuals also ordinary people, each with their own qualities. But there is still a long way to go. I notice it in my community too.

I add some attachments to two form a whole, namely a public statement by a number of prominent Israelis that the English Parliament encouraged to recognize the state of Palestine. And the third article is about how Malala can contribute to defeat IS. The fourth article from John Pilger on the parallel points between the Red Khmer and IS, both were able to grow thanks to the indiscriminate use of force by the United States against the local population. Another article is about the clashes on the Temple Mount. It should be noted, that I noticed in the news that no attention is paid to the role of fanatical Jews, particularly during the Feast of Tents last week, who want to take over the Temple Mount from the Muslims to pray there. In the news also lacks the reference to Jordan as a responsible country for the Temple Mount and Al Aqsa Mosque.

I add a long article, which is called America’s Jihad, which gives a different insight into the politics in the Middle East.

Greetings from Bethlehem, where it is still summer time,

Louis

/div>

© 2014 Louis Bohte

1 America’s Jihad

 back to menu attachments

2 Clashes on the Temple Mount

 back to menu attachments

3 How Malala Can Help Defeat the Islamic State

 back to menu attachments

4 Israeli Public Persons Recognize Palestine

 back to menu attachments

5 John Pilger About Middle East

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.