473 Music, no war

Hundreds of Arabs and Israelis have participated in the orchestra since its inception fifteen years ago (Corbis)

Hundreds of Arabs and Israelis have participated in the orchestra since its inception fifteen years ago (Corbis)

Bethlehem 26 oktober 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik kan beginnen met goed nieuws: de operatie van mijn broer Stefan is goed geslaagd. Er wordt nog alleen onderzocht of hij nog een nadere behandeling nodig heeft.

Bethlehem October 26, 2014

Dear friends,

Peace and all good.

I can start with good news: the surgery my brother Stefan is successful. There is still only considered whether he needs further treatment.

Afgelopen maandag had ik Stefan nog aan de lijn. Ik had namelijk, nadat ik bericht ontvangen had van zijn ziekenhuisopname in Delft, mijn klasgenoot, die pastoor in Delft is, gevraagd hem op te zoeken. Dat heeft hij ook prompt gedaan. Het gesprek liep heel goed. Toen hij bij mijn broer op zaal binnenkwam, reageerde Stefan meteen met: U kent Louis. Hij droeg namelijk een Tau-kruis, symbool voor de Franciscaanse beweging:Т.

Morgen krijg ik meer duidelijkheid over de problemen met mijn benen. Afgelopen week ben ik bij de neuroloog geweest. Hij wilde een MRI scan van mijn hersenen (voorzover aanwezig). De radioloog vertelde mij, dat ik ‘some minor problems’ in mijn hersenen heb. Ik vermoed dat die met mijn benen te maken hebben. Ik hoop, dat de problemen te verhelpen zijn.

Wij hebben hier een Spaanse medebroeder Ildefonso voor een week op bezoek gehad. Hij werkt daar al vele jaren en heeft nog met de Nederlandse medebroeder gewoond, die de Zuid-Koreaanse provincie gesticht heeft: Apollinaris van Leeuwen, die hiervoor provinciaal in Nederland was in de jaren veertig. Ook heeft hij Justus Paulissen gekend, van wie ik tussendoor in Venray Nederlands heb gehad. Daarna is hij weer naar Zuid Korea gegaan.

Woensdag kreeg ik bezoek van Shorouq samen met haar schoonzus Takhried. Het bleek vooral om haar schoonzus te gaan, die overigens geen woord Engels spreekt. Shorouq fungeerde als tolk, wat haar buitengewoon goed afging. Takhried maakte zich zorgen om haar twee oudste dochters: Amal en Rotaj. Het gaat hen niet goed op school. Takhried kan daar weinig aan doen, want ze is zelf weinig ontwikkeld met slechts 6 jaar basisschool. Ook lijkt zij met haar gezondheid te tobben. Niet zolang geleden heeft zij in het ziekenhuis gelegen en kon ik haar alleen met een monddoekje om bezoeken.

Vrijdag kwam Shorouq weer, maar nu om met mij haar verjaardag te vieren samen met Amal en Rotaj. Dat was gezellig. De twee zussen hadden de dag ervoor ballonnen opgeblazen met teksten erop, alsof het mijn verjaardag was.

’s Avonds kwam Mohammed Balboul, mijn tandarts, mij ophalen voor een bezoek aan zijn moeder, die overigens moe was vanwege de voorbereiding van haar lessen op de school, waar zij les geeft. Het maakt mij wel duidelijk, dat mijn aanwezigheid voor haar belangrijk is.

Woensdag werd een trieste dag nadat een Palestijn op uitstappende passagiers uit de sneltram had ingereden en daarbij een drie maanden oude baby doodde. Maar wat niet in de media kwam, was dat vorige week zondag een kolonist een 5 jarig meisje doodreed en na een paar dagen weer vrij kon rondlopen.

Het geweld liep verder op, toen een 14 jarige Palestijnse jongen met een Amerikaans paspoort vrijdag werd doodgeschoten door het Israëlische leger.

Gisteren zou ik naar een priesterwijding van een medebroeder, maar helaas werd het tijdstip van vertrek vervroegd en werd ik niet gewaarschuwd. Ik betreur dit des te meer, omdat ik een goede relatie met deze medebroeder uit Jordanië heb.

De situatie in deze regio wordt steeds chaotischer met geweld in de Sinai woestijn en in de tweede stad van Libanon: Tripoli.
Maar ook op een andere manier is het hier onoverzichtelijk. Vorig week zondag pikte ik een artikel van de Jerusalem Post, die oorspronkelijk Palestine Post heette, waarin een de Iraanse minister van defensie aan het woord werd gelaten. Volgens hem streven Israël en ISIS, namelijk om de anti-Zionistische bewegingen in Palestina, Syrië, Libanon en Irak te verzwakken.

Ook wordt vermeld, dat leden van ISIS, die gewond zijn geraakt, in Israëlische ziekenhuizen worden behandeld. Zie bijlage.

Op een andere manier kan ik betrokken raken bij ISIS. Een medebroeder van mij heeft te maken met een vrouw, van wie een dochter zich tot de Islam heeft bekeerd en zich aangesloten heeft bij ISIS. Mijn medebroeder omschrijft de jonge vrouw als een heel gewoon katholiek meisje, gevoelig en begaafd. Haar moeder gaat deze week naar Turkije om als moeder contact met haar te zoeken. Zij heeft mijn telefoonnummer gekregen om eventueel met mij contact op te nemen.

Voor mij is het een belangrijke vraag waarom zo’n meisje voor deze weg gekozen heeft.

Verder heb ik nog twee links. De ene gaat over hoe muziek Arabieren en Israëliërs verenigt ondanks de oorlog:

Last Monday I had Stefan still on the line. I had namely, after I received a message about his hospitalization in Delft, sent an email to my classmate, who is pastor in Delft, and had asked him to see him. He has also done promptly. The talk went very well. When he came to room of my brother, Stefan immediately responded with: You know Louis. Indeed, he wore a Tau Cross, symbol of the Franciscan movement: Т.

I get more clarity about the problems with my legs tomorrow. Last week I went to the neurologist. He wanted an MRI scan of my brains (if present). The radiologist told me that I have ‘some minor problems’ in my brains. I suspect that these have to do with my legs. I hope that the problems can be solved.

We have been here visiting for a week a Spanish confrere Ildefonso. He worked there for many years and has lived with the Dutch confrere who has founded the South Korean province: Apollinaris van Leeuwen, who previously was Dutch provincial in the forties. He also knew Justus Paulissen, from whom I’ve had Dutch in Venray. Then he went back to South Korea.

Wednesday I received a visit from Shorouq along with her sister-in-law Takhreed. It turned out it was especially about her sister-in-law, who incidentally does not speak English. Shorouq acted as interpreter, which she went off extremely well. Takhreed was worried about her two eldest can’t do so much, because she is underdeveloped with only six years of primary school itself. She also seems to struggle with her ​​health. Not too long ago she has been in the hospital and I could only visit her with covered mouth.

Friday came Shorouq again, but now to celebrate with me her birthday along with Amal and Rotaj. That was fun. The two sisters had the day before balloons inflated with texts on it, like it was my birthday.

In the evening Mohammed Balboul, my dentist, came to pick me up to visit his mother, who incidentally was tired because of the preparation of her classes at the school where she teaches. It makes me be clear that my presence is important to her.

Wednesday was a sad day when a Palestinian had been run on disembarking passengers from the light rail train and thereby killed a three month old baby. But what was not in the media, was that last Sunday a settler drove a 5 year old girl dead and could walk freely again after a few days.

The entrance to the settlement of Yitzhar in the West Bank (photo credit: Flash90/File)

The entrance to the settlement of Yitzhar in the West Bank (photo credit: Flash90/File)
→ read more: palestinian-girl-dies-in-hit-and-run-by-jewish-driver

The violence increased further when on Friday a 14-year-old Palestinian boy with an American passport was shot dead by the Israeli army.

I would yesterday go to a priestly ordination of a confrere, but unfortunately the departure time was earlier and I was not warned. I regret this the more, because I have with this friar from Jordan a good relationship.
The situation in the region is increasingly chaotic with violence in the Sinai desert and in the second city of Lebanon: Tripoli.

But in another way it is here confusing. Last Sunday I picked up an article from the Jerusalem Post, which originally was called Palestine Post. The Iranian defense minister was allowed to speak. According to him Israel and ISIS are pursuing the same goals, which is to weaken the anti-Zionist movement in Palestine, Syria, Lebanon and Iraq.

It is also reported that members of ISIS, who were injured, are treated in Israeli hospitals. See attachment.

In another way I can get involved in ISIS. A fellow friar of mine has to do with a woman who has a daughter converted to Islam and has joined ISIS. My fellow friar describes the young woman as an ordinary Catholic girl, sensitive and gifted. Her mother goes this week to Turkey to find her and to contact her as a mother. She got my phone number to get possibly in touch with me.
For me it is an important question why such a girl has chosen this path.

I also have two links. One is about how music unites Arabs and Israelis despite the war:

De tweede gaat over een filmproduktie, die handelt over de Jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog in Riga, Letland: wir-haben-es-doch-erlebt

The second is about a film production, which is about the persecution of Jews during World War II in Riga, Latvia: wir-haben-es-doch-erlebt

Groeten uit Bethlehem, waar vrijdag de wintertijd is ingegaan,

Louis

Greetings from Bethlehem, where the wintertime began on Friday,

Louis

© 2014 Louis Bohte
attachment:

Israel and ISIS

Reacties zijn gesloten.