474 What the poor needed was not charity but justice (Father Jorge, afterwards Pope Francis)

Bethlehem 2 november 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag bezocht ik de neuroloog om van hem te horen wat precies de oorzaken zijn van mijn problemen met mijn benen.

Bethlehem 2 November 2014

Dear people,

Peace and all good.

Last Monday I visited the neurologist to hear from him what exactly causes of my problems with my limbs.

De MRI scan van mijn hersenen was niet voldoende. Hij wilde ook een MRI scan van mijn nek. Door soepel samenwerking kon dat deze avond nog gebeuren, Mijn medebroeder George, die mij gebracht had, kwam met het nodige geld om de scan te betalen. De man, die het apparaat bediende, speelde hierop in en de neuroloog wachtte, tot de scan klaar was. Ik heb enkele kleine infarcten in mijn hersenen en in mijn hals was nog een overkomelijk probleempje.

De neuroloog schreef mij medicijnen voor. Twee had ik dezelfde avond al in huis, maar voor de derde moest ik geduld hebben, want die moest uit Jordanië komen. Gisteravond had ik die ook, zodat het nu kijken is hoe die medicijnen uitwerken.

Mijn vriendin Hadassah maakte mij erop attent, dat een medicijn niet gebruikt kan worden in geval van Parkinson. Dat moet ik nog navragen.

Diezelfde dag kreeg ik eerst bezoek van moeder Oweineh met haar jongste zoon Adel en daarna van Shorouq en haar schoonzus Takhried met haar jongste dochter Razal.
Het waren prettige bezoeken.

De dag erop kreeg ik onaangekondigd bezoek van Yihya. Die heeft er moeite mee om zijn weg te vinden. Er zijn genoeg vervelende dingen in zijn leven gebeurd, die hem dreigen op te breken. Hopelijk kunnen de problemen opgelost worden in samenwerking met zijn broer Tamer, die een week geleden in Duitsland gearriveerd is om in Stuttgart zijn specialisatie als arts te doen. Hij is nu op zoek naar een eigen onderkomen. Als iemand een tip heeft, houd ik mij aanbevolen.

De onrust hier houdt aan. Vorige week is een kolonist neergeschoten, die wilde afdwingen, dat Joden op de tempelberg kunnen bidden. De Palestijnse dader is vervolgens door het Israëlische leger gedood.

Twee weken geleden zijn midden in de nacht een aantal Joden in de Arabische wijk Silwan binnengekomen en hebben hun intrek genomen in twee pas aangekochte huizen. Dit verhoogde verder de spanningen, want Silwan is een Arabische wijk net ten zuiden van de oude stad van Jerusalem. Zie bijlage.

Deze ontwikkeling is merkwaardig, want enkele jaren geleden was aangekondigd, dat de Israëlische overheid van Silwan een nationaal park wil maken kennelijk met het doel de Palestijnen er te verdrijven.

Een andere ontwikkeling is de nu officiële erkenning van de staat Palestina door Zweden. Hierop aansluitend heeft een groep Israëliërs het Spaanse parlement verzocht hetzelfde te doen.

Een vriend van mij verzocht mij aandacht te schenken aan Tom Cook, een topman van Apple, die bekend maakte als homo gelukkig te zijn. Zo zijn er meer, gelukkig. Maar het gehele onderwerp is in mijn ogen gecompliceerder. Sommigen zullen verwijzen naar de brief van Paulus aan de Romeinen, eerste hoofdstuk. Maar wie nauwkeurig leest, ziet dat het hier om heteroseksuelen gaat, die homoseksueel gedrag vertonen. Zij raken verwijderd van wie zij zijn. Datzelfde geldt voor de zogenaamde therapieën om homo’s te ‘genezen’.
Hier raken we een ander probleem, namelijk om vanuit de godsdienst een moreel vingertje te heffen, waardoor zij haar gezag verliest. Ik denk dat een deel van de crisis van godsdiensten is, dat zij met een gezag van buitenaf komen, dat weerstand oproept. Mensen ervaren geen zorg om heel de mens.

Een geheel eigen verhaal vormen de transseksuelen. Voor velen is dit onbekend terrein, maar ik heb in de tijd, dat ik in de huiskamer voor verslaafde prostituées in Amsterdam werkte, velen leren kennen. Het meest in het oog springend was de keer, dat met een van hen buiten de openingsuren een gesprek heb gehad. Voor haar was het een wereldgesprek. Een goed gesprek is vooral gebaseerd op goed luisteren.

Ik kreeg van een lezeres een artikel toegestuurd over hoe de huidige paus zich ontwikkeld heeft. Ik voeg dit artikel als bijlage toe.

Een triest verhaal hoorde ik van mijn vriend Purwanto, dat een vrouw van boven de tachtig, wonend in Den Helder, een eind an haar leven maakte, omdat zij moest verhuizen. Oude bomen ontwortelen gaan dood.

Maar om positief af te sluiten: van dezelfde vriend kreeg ik het bericht, dat zijn zoon aan de Technische Universiteit van Delft geslaagd is met een 8 voor zijn masters Architecture, Urbanism and building sciences. Zijn project betrof het activeren van openbare ruimte in het vluchtelingenkamp Wihdat in Amman, Jordanië. Hier wonen Palestijnse vluchtelingen.

Als aanhangsel voeg ik toe: de rol van vrouwen bij de verdediging van Kolabani, over waarom Assad de oorlog moet winnen (anders is de burgeroorlog blijvend, het ergste wat een burgerbevolking kan overkomen, artikel in Trouw), een artikel over segregatie op de West Bank, zoals dat in het verleden in het zuiden van de VS gebeurde; een artikel over de houding van de paus tegenover wetenschap.

De afgelopen dagen heeft het lekker geregend en geonweerd. Het winterseizoen is begonnen.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

The MRI scan of my brains was not enough. He also wanted an MRI scan of my neck. By smooth cooperation could still happen this evening, my fellow friar George, who had brought me, came with the necessary money to pay for the scan. The man, who operated the MRI machine, anticipated on this and the neurologist waited, until the scan was ready. I have a few small infarcts in my brains and my neck was a surmountable problem.

The neurologist prescribed me medication. Two I had already the same evening at home, but for the third I had to be patient, because it had to come from Jordan. Last night I had that too, so it’s now look how elaborate those drugs.

Hadassah my friend made ​​me to point out that a drug cannot be used in cases of Parkinson’s. That I have to ask.

That same day I first got a visit from mother Oweineh with her youngest son Adel and thereafter Shorouq and her sister-in-law Takhried with her youngest daughter Razal.
It was pleasant visit.

The next day I got visit from Yihya. He has difficulty to find his way. There are plenty annoying things happened in his life, threatening to be smart him. Problems can be hopefully solved in collaboration with his brother Tamer, who a week ago arrived in Germany, in Stuttgart where he is to do his specialization as a doctor. He is looking for a permanent home. I like if someone has a tip. It is recommended me.

Keeps the ongoing unrest here. Last week a settler was shot, who wanted to enforce that Jews can pray on the Temple Mount. The Palestinian perpetrator is then slain by the Israeli army.

Two weeks ago, in the middle of the night some Jews arrived in the Arab Silwan neighborhood and have moved into two newly purchased homes. This further increased tensions because Silwan is an Arab neighborhood just south of the old city of Jerusalem. See Attachment.

This development is remarkable, as was announced several years ago that the Israeli government wanted to make from Silwan a national park obviously with the aim to expel the Palestinians there.

Another development is now the official recognition of the State of Palestine by Sweden. Therefore, a group of Israelis asked the Spanish Parliament to do the same.

A friend of mine asked me to pay attention to Tom Cook, a top executive of Apple, who was known as gay to be happy. There are more, thankfully.

But the whole subject is complicated in my eyes. Some will refer to the letter of Paul to the Romans, first chapter. But who carefully read, see it here about heterosexuals who exhibit homosexual behavior. They hit away from who they are. The same applies to the so-called therapies to ‘cure’ gay people.
Here we taken a different problem, namely to lift a finger from the moral religion, which it loses its authority. I think part of the crisis of religions is that they come with an outside authority, which evokes resistance. People don’t experience care for the whole person.

A wholly different narrative forms transsexuals. For many, this is unknown territory, but during the time that I worked for addicted prostitutes in the living room in Amsterdam, I got to know many of them. The most striking was the time that I had a conversation with one of them outside opening hours. For her it was a world conversation. A good conversation is mainly based on well listening.

I got from a reader an article about how the current Pope has developed. I add this article as an attachment.

A sad story I heard from my friend Purwanto that a woman over eighty, was living in the town Den Helder, finished her life because she had to move. Old trees uproot die.

But to end positively: from the same friend I got the message that his son succeeded for his masters at the Technical University of Delft with an 8 for Architecture, Urbanism and building sciences. His project involved the activation of public space in the refugee camp Wihdat in Amman, Jordan. Here there live Palestinian refugees.

As attachment I add: the role of women in the defense of Kolabani, why Assad must win the war (otherwise the civil war lasting, the worst thing that can happen to a civilian population, article in the Dutch newspaper Trouw), an article about segregation in the West Bank, as happened in the past in the southern US; an article about the attitude of the Pope towards science.
In recent days, there was nice rain and thunderstorm.

The winter season has started.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Women Defend Kolabaniback to menu attachments

2 Waarom Assad Moet Winnenback to menu attachments

3 Segregation West Bankback to menu attachments

4 Pope Francis and Scienceback to menu attachments

5 the Crisis That Changed Pope Francisback to menu attachments

6 Left-wing Israelis urge Spain to recognize Palestineback to menu attachments

7 Number of Jewish Silwan Residents Doubles in Overnight Missionback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.