475 How to weaken the political power of minorities

Bethlehem 9 november 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week was rustig voor mij, maar gisteren had ik het druk. Eerst kwam Sana met haar zoon Mohammed, die mijn tandarts is, onverwacht op bezoek.

Bethlehem November 9, 2014

Dear friends,

Peace and all good.

This week was quiet for me, but yesterday I was busy. First Sana came with her son Mohammed, who is my dentist, for an unexpected visit.

Zij nodigde mij vervolgens uit om ’s middags bij haar te komen eten. Dat gebeurde ook en haar zoon Mahmoed haalde mij op en bracht mij later weer thuis. Hij haalde mij op samen met een vriend van Mohammed, die in Cairo civiele techniek heeft gestudeerd, zoals Mohammed voor tandarts gestudeerd heeft. Hij wil in Jerusalem verder studeren, maar heeft hiervoor een vergunning van de Israëlische autoriteiten nodig, hoewel hij een blauwe ID heeft, wat wil zeggen, dat hij als Palestijn in Jerusalem woont. Hij wacht al drie maanden op zijn vergunning.

Bij de familie Balboul was ook een jonge vrouw, Nadja, die een Oekraïense moeder heeft afkomstig uit Lviv, waar Tamer gestudeerd heeft. Haar moeder is katholiek.

Tijdens mijn bezoek kreeg ik te horen dat de dochter van Sana in het Hebreeuws tot tien kan tellen.

’s Middags kwam Shorouq met haar schoonzus Takhried en haar drie dochters op bezoek. Het bleek mij hoe weinig onderwijs Takhried genoten heeft. Maar zij wordt wel verondersteld haar dochters met hun huiswerk te helpen, wat in feite onmogelijk is. Hierdoor gaan de prestaties van haar twee dochters, die op school zitten, achteruit, tenzij zij huiswerkbegeleiding van een onderwijzeres krijgen.

Ik merkte aan Takhried, dat zij het er moeilijk mee heeft, dat zij haar dochters niet kan helpen.

Shorouq is nog een keer op bezoek geweest evenals Yihya een paar keer. Ik heb Yihya duidelijk kunnen maken, wat er zoal bij komt kijken om naar Duitsland te kunnen reizen met uitnodiging, vliegticket en visum. Vooral het visum is belangrijk en niet gemakkelijk te verkrijgen. Het is veel gemakkelijker om van Duitsland naar Palestina te reizen dan omgekeerd.

Dinsdag was de dochter van Ofer en Marion, Na’ave, jarig. Ik heb haar opgebeld om haar te feliciteren. Het bleek, dat eerst de ouders van Marion vanuit Nederland hadden gebeld, direct gevolgd door een vriendin van Marion en vervolgens direct gevolgd door mij. Alsof we dit zo afgesproken hadden, drie telefoontjes in het Nederlands op een rij.

Ondertussen blijft de situatie hier gespannen. Na de aanslag door een Palestijn met zijn auto zijn naast de drie maanden oude baby ook een toeriste uit Equador en een 17 jarige jongeman overleden.

Van de week reed een Palestijn ten zuiden van Bethlehem op een groepje Israëlische soldaten in. Later werd bericht, dat dit geen aanslag was.

In het noorden van Israël viel een Palestijn een groepje soldaten met een mes aan. Hij werd doodgeschoten. Volgens een bericht in Ha’aretz is hierbij niet het protokol gevolgd. Zie bijlage.

De uitkomst van de verkiezingen in de VS hebben mij bezorgd gemaakt. Het lijkt mij, dat Obama een speelbal kan worden van allerlei belangengroepoen, omdat hij het vermogen mist leiding te geven. Obama is als de keizer die geen kleren aan heeft. Zie ook voor een analyse de bijlage The Pressure to Escalate. De gevolgen kunnen hier in het Midden Oosten behoorlijk negatief uitpakken.

Aan mijn verhaal over homoseksualiteit kan ik nog het volgende toevoegen. Ik heb een keer een meisje van 14 jaar, die op de lagere huishoudschool zat, zichtbaar zien huiveren bij de gedachte seks te hebben met een meisje van haar leeftijd.

Bij jongens zou het wel eens anders kunnen liggen. Zo’n tien jaar geleden zat ik op een warme zomeravond op het Kribbeplein naast een jonge Palestijn. Er kwamen twee jongen van 14 jaar mijn kant opgelopen. De jonge Palestijn wees mij op de voorste jongen en zei: “He is a gayboy”. Toen de jongen bij mij was aangekomen, vroeg hij meteen aan mij, of hij bij mij kon slapen. Nee dus. Een probleem bij tieners zou in het verlengde hiervan kunnen liggen, namelijk, dat als een homo uit de kast komt, tieners reageren met: zo, jij wil dus seks met mij hebben. Mooi niet. En agressie volgt.

De zorg in Nederland gaat verder op de schop. De realiteit is, naar ik vrees, dat instellingen vandaag maatregelen nemen, voor de situatie van gisteren, maar morgen pas ingaan. M.a.w. zij lopen achter de feiten aan, versterkt door de Haagse politiek van bezuinigen, die geen raad weet met alsmaar ouder wordende mensen. Dit is zorgwekkend.

In een bijlage is grafisch te zien hoe een partij in de VS, die de macht heeft, grenzen tussen districten zo kan wijzigen, dat waar ze in de minderheid is, toch de meerderheid kan verwerven. Een grote truc: verkiezingen win je aan de tekentafel.

Een andere bijlage gaat overtechnische samenwerking tussen Israëliërs en Palestijnen: coexistence in technology.

Verder een bijlage over doodseskaders vanuit een wetenschappelijke benadering met El Salvador als voorbeeld.

Tenslotte een artikel over het stemgedrag van Joden in de VS. Ongeveer 2/3 van hen hebben op een Democraat gestemd. Dit wordt toegeschreven aan de Joodse traditie om op te komen voor de misdeelden.

Om met iets grappigs te eindigen: een hobby van mij zijn de spoorwegen. Ik las in een planning voor de toekomst het volgende: IJssellijn (capaciteit Den Bosch-Oss-Nijmegen: (enkelsporige)brug Ravenstein) (2016-2014) ofwel de brug wordt in 2016 aangepakt en in 2014 opgeleverd. Het zal wel de bedoeling zijn, dat dit in 2024 gebeurt.

Voorlopig moet ik met mijn benen veel geduld hebben, zoals mijn Jordaanse medebroeder Ibrahim dat altijd benadrukt heeft. Tot een paar jaar geleden had hij veel problemen met zijn benen. Dat gaat nu gelukkig beter.

Tot slot: toen ik gisteravond thuiskwam, kwam voor de ingang een jongeman naar mij toe, die mij vroeg te bidden voor zijn nicht Tarabella, die die dag overleed,

Groeten uit Bethlehem, Louis

She then invited me to come to eat with her in the afternoon. That happened and her son Mahmud picked me up and brought me home again later on. He took me along with a friend of Mohammed, who has studied civil engineering in Cairo, as Muhammad studied for dentist. He wants to continue studying in Jerusalem, but has required a permit from the Israeli authorities, although he has a blue ID, which means that he lives in Jerusalem as a Palestinian. He has been waiting for three months for his license.

At the Balboul family there was also a young woman, Nadja, who has a Ukrainian mother, who came from Lviv, where Tamer studied. Her mother is Catholic.

During my visit I was told that the daughter of Sana can count to ten in Hebrew.

In afternoon Shorouq came with her sister-in-law Takhreed and her three daughters for a visit. It proved to me how little education Takhreed enjoyed. But it is the habit here in Palestine that she helps her daughters with their homework, which is in fact impossible. This influences the performance of her two daughters, who are at school, in reverse unless they receive homework assistance from a teacher.

I noticed on Takhreed that she has a hard time there, she cannot help her daughters.

Shorouq visited once more and Yihya a few times. I could make Yihya clear what has to be done for travelling to Germany with invitation, ticket and visa. Especially the visa is important and not easy to obtain. It is much easier to travel from Germany to Palestine than vice versa.

Tuesday celebrated the daughter of Ofer and Marion, Na’ave, her birthday. I called her to congratulate her. It appeared that the parents of Marion had called first from the Netherlands, followed immediately by a friend of Marion and then immediately followed by me. As if we had it so arranged, three phone calls in Dutch in a row.

Meanwhile, the situation remains tense here. After the attack by a Palestinian with his car along with the three-month-old baby a tourist from Ecuador and a 17 year old young man deceased.

This week, a Palestinian drove south of Bethlehem on a group of Israeli soldiers.

People run for cover at one of the entrances to Jerusalem's flashpoint Al Aqsa mosque during clashes between Israeli police and Palestinians on November 5, 2014. Ahmad Gharabli/AFP Photo

People run for cover at one of the entrances to Jerusalem’s flashpoint Al Aqsa mosque during clashes between Israeli police and Palestinians on November 5, 2014. Ahmad Gharabli/AFP Photo

Later it was reported that this was not an attack.

In the north of Israel, a Palestinian attacked a group of soldiers with a knife. He was shot dead. According to a report in Ha’aretz here is not followed the protocol. See attachment.

The outcome of the elections in the US have made me worried. It seems to me that Obama could be a plaything of all important grouping pots, because he lacks the ability to lead. Obama is like the emperor without clothes. Also, for an analysis see the attachment The Pressure to Escalate. The consequences can be pretty negative here in the Middle East.

I can still add the following to my story about homosexuality. I have once seen visibly shudder a 14 year old girl, who sat on the lower high school, at the thought of having sex with a girl of her age.

For boys it might well be different. About ten years ago I was on a warm summer evening on Manger Square next to a young Palestinian. There were two 14 years old boys coming to me. The young Palestinian boy pointed me to the first one and said, “He is a gay boy.” When the boy arrived with me, he immediately asked me if he could sleep with me. Nope. A problem with teenagers could by extension lie, namely, that when a gay said he is, teenagers respond with so, so you want to have sex with me. No way. And aggression follows.

Healthcare in the Netherlands continues to be changed. The reality is, I fear, that institutions take action today for the situation yesterday, but only start tomorrow. In other words they run behind the facts, enhanced by the Hague policy of cutting back, who cannot cope with increasingly aging people. This is alarming.

Is in an attachment graphically how a party in the US, which has the power, so can change boundaries between districts that where she is in the minority, may still acquire the majority. A great trick: you win elections to the drawing board.

Another attachment on technical cooperation between Israelis and Palestinians: coexistence in technology.

Furthermore, an attachment on death squads from a scientific approach with El Salvador as an example.

Finally, an article about the voting behavior of Jews in the US About 2/3 of them voted for a Democrat. This is attributed to the Jewish tradition to stand up for the dispossessed.

To end up with something funny: a hobby of mine railways. I read in a forward planning the following: IJssel Line (capacity Den Bosch Oss-Nijmegen: (single-track) bridge Ravenstein) (2016-2014) or the bridge will be addressed in 2016 and completed in 2014. It will be the intention that this is happening in 2024.

For now I have to have much patience with my legs, as my Jordanian fellow friar Ibrahim has always emphasized this. Until a few years ago, he had many problems with his legs. This is now feeling better.

Finally, when I came home last night, a young man came to me before door, who asked me to pray for his cousin Tara Bella, who just died that day,

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 Coexistence in Technologyback to menu attachments

2 Majority Jews Vote for Democratsback to menu attachments

3 North Israelback to menu attachments

4 the Death Squad Dilemmaback to menu attachments

5 Verkiezingen 2014 in de Verenigde Statenback to menu attachments

6 the Pressure to Escalate

back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.