476 After us the deluge ?

O2 emissions caused sea-level rise -

O2 emissions cause sea-level rise – threat to the lives of millions

Bethlehem 16 november 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds. Vorige week zondag is onverwachts een medebroeder

overleden, die mijn tweede gardiaan hier in Bethlehem was, broeder Justo uit Spanje. Hij heeft 63 jaar de custodie gediend.

Bethlehem November 16, 2014

Dear friends,

Peace and all good.

Last Sunday unexpectedly a fellow friar passed away, who was my second guardian here in Bethlehem, Brother Justo from Spain. He served the Custody for 63 years.

De zondag ervoor was hij 88 geworden, een zeer respectabele leeftijd. Hij was ’s middags als gebruikelijk nog aan tafel in ons moederklooster in Jerusalem.

Dinsdagmiddag was zijn uitvaart. Daar ben ik ook naartoe gegaan, maar mee naar het kerkhof gaan te voet, vond ik teveel van het goede.

Ik kreeg de gelegenheid om met de andere Nederlandse broeder hier in het Heilige Land te praten. Hij zit dichter bij de spanningen in Oost Jerusalem, want ons moederklooster ligt in de oude stad, wat bezet Oost Jerusalem is. Hij gaat binnenkort naar zijn tweede vaderland, Brazilië, om een hoogbejaarde Claris naar Belo Horizonte te begeleiden. Leuk voor hem.

He became the Sunday before 88, a very respectable age. He was in the afternoon as usual still at the table in our main monastery in Jerusalem.

Tuesday afternoon was his funeral. I am also gone there, but go on foot to the cemetery, I found too much.

I got the opportunity to talk with the other Dutch brother in the Holy Land. He sits closer to the tensions in East Jerusalem, because our mother monastery is located in the old town, which is occupied East Jerusalem. He will soon go to his second home land, Brazil, to accompany an elderly Claris to Belo Horizonte. Nice for him.

Church of Saint Francis of Assisi (Igreja de Sao Francisco de Asis, commonly known as the Igreja da Pampulha) is a church in Pampulha

Church of Saint Francis of Assisi (Igreja de Sao Francisco de Asis, commonly known as the Igreja da Pampulha) is a church in Pampulha

Afgelopen zondag was de eerste mis van de pas gewijde Jordaanse medebroeder Louai, een feestelijke gebeurtenis.

Voordat ik dinsdag naar de uitgeleide van broeder Justo ging, kreeg ik een vrij dringend telefoontje van Shorouq. Zij wilde met Yihya komen. Ik heb dat moeten uitstellen tot de volgende dag. Toen werd het mij ook duidelijk, waarom het zo dringend was hen te spreken. Hun vader was weer eens tekeer gegaan tegen Yihya op een gewelddadige wijze. Hij liep kreupel. Ook had de vader kleren van hem verbrand.

Donderdag waren Shorouq en Yihya er weer hier op bezoek.

Vrijdag had ik een uitnodiging op hun oudste broer en zijn gezin te bezoeken. Hij is bezig een huis voor zijn gezin te bouwen in een verlaten omgeving. Er is geen winkel, geen school en geen medische voorziening te zien. De oude woning is te klein.

De vader was er ook. Weliswaar gaf hij mij de hand, maar zonder een seconde mij aan te kijken. Dit zegt genoeg.

Er was een barbecue. Er was vrij uitzicht, want de muren waren nog niet opgetrokken, alleen de steunberen voor de verdieping erboven stonden er. Het was wel droog weer, anders had de verdieping erboven ons tegen de regen beschermd.

Om bij het huis in aanbouw te komen moesten we een onverharde weg op, die tamelijk steil was. De taxi, die ons bracht redde dit niet. Daarom moesten we wachten op de auto van de oudste broer, die de familie uit het vluchtelingenkamp Deheisha ophaalde. Dit kamp is overvol, zodat er geen plaats is om een huis te bouwen. Veel mensen, die op zoek zijn naar een eigen huis, komen dan ook in Al Doha terecht, dat tegenover Deheisha ligt en waar ik ook mijn contacten heb.

Na afloop van de barbecue bracht de oudste broer samen met Shorouq, Yiyah en zijn twee oudste dochters, Amal en Rotaj, terug naar de kerk. Daar begon om zes uur een orgelconcert, die Shorouq en Yihya wilden bijwonen. Bij de kerk kwamen wij Jack tegen, die meteen een gesprek aanknoopte en zijn trucs aan de meisjes liet zien.

De organist kwam uit Duitsland, uit Werl, waar wij ook een klooster hebben en hij er orgel speelt.

De ouders van de organist waren meegekomen voor de serie van drie concerten, in Nazareth, Jerusalem en Bethlehem. De hele maand zijn er op vrijdag concerten.

De ouders komen oorspronkelijk uit Bochum, waar Husam contacten mee heeft vanuit zijn opleiding als acteur. Zo klein is de wereld. Van de oiuders van de organist hoorde ik van de problemen in Duitsland, met name wat er zich in Keulen heeft afgespeeld.

Na afloop van het concert ben ik nog naar de familie Al Azzah gegaan.
Daar was Husam terug van zijn trip naar Japan. Hij vertelde mij van zijn ervaringen in Japan en met name van enkele waarnemingen, die hij deed. Zo is er een groeiend probleem van zelfdodingen, met name door voor een trein te springen. De overheid wil nu de kosten gaan verhalen op de nabestaanden.

Een achtergrond van dit probleem is, dat het Japans kent geen woorden om boosheid te uiten. Daarvoor gebruiken zij het Engels, voorzover zij wat Engels kennen. Hierdoor laden mensen boosheid in henzelf op, die dan op een gegeven moment er zo naar buiten komt. Zo is een deel van de Japanse cultuur een probleem.

Verder zijn werknemers slaaf van het bedrijf, waarvoor zij werken. Overwerk wordt niet betaald. Weiger je overwerk, dan vlieg je eruit. Het is een ongezonde samenleving.

Ik merk hier in huis steeds meer een fundamentalistische manier van denken. De leer van de Kerk wordt centraal gesteld. Mijn reactie is dan, dat de leer mensen doodt. Van het evangelie, waarnaar wij als minderbroeders worden verondersteld te leven, blijft weinig over. Deze houding leidt er ook toe, dat broeders het vermogen missen om te luisteren. Het leven van alledag en de problemen, waar mensen mee worstelen, ontgaan hen. De leer dreigt zo een scheidingsmuur te worden.

Het is een uitdaging hiermee om te gaan, al heb ik wel een mooi houvast aan wat mijn overleden vriend Clement Leibovitz mij eens heeft doen toekomen: een beschrijving van hoe eens in een droom Jesus naar hem kwam en liet weten hoe Hij lijdt onder hoe sommige mensen, die beweren Christen te zijn, feitelijk leven. Een belangrijk onderdeel is, waar Hij zich afvraagt, wat het voor zin het heeft, dat Hij gekomen is, als het gevolg is, dat het voor mensen zwaarder wordt gemaakt om het eeuwig leven te bereiken.

Afgelopen donderdag was er op Nederland 2 een interessant programma over klimaatopwarming. Hierin werd duidelijk, dat we groot gevaar lopen om in een onbeheersbaar proces komen, die miljoenen slachtoffers zal eisen. Een groot probleem is, dat dit een sluipend proces is, waardoor mensen zich gemakkelijk afsluiten voor de komende dreigingen. Dit jaar wordt het in Nederland recordwarm, maar we herinneren ons heel goed, hoe het weer in augustus tegen is gevallen. Hierdoor ontgaat het ons al gauw hoe warm het dit jaar is geweest.

Zie:
De_Achterkant_Van_Het_Gelijk

Vrijdag is na een afwezigheid van 8 weken de gardiaan weer teruggekomen.
Als bijlage voeg ik toe een artikel van Uri Avnery over de opmars van ISIS, een bericht van de Jerusalem Peacemakers als tegenwicht tegen alle onrust hier in het Heilige Land en een hoopvol bericht over een Moslim, die pas in Al Azhar universiteit in Cairo gepromoveerd is, zie IEA.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Last Sunday was the first Mass of the newly ordained Jordanian confrere Louai, a festive event.

Before Tuesday, I went to the funeral of brother Justo, I got a pretty urgent call from Shorouq. She wanted to come with Yihya. I had to postpone it until the next day. When it became clear to me why it was so urgent to speak to them. Their father had once railed against Yihya in a violent way. He walked crippled. The father had also burned his clothes.

Thursday Shorouq and Yihya were again visiting here.

Friday I had an invitation to visit their eldest brother and his family. He is building a house for his family in a deserted area. There is no shop, no school and no medical facility to see. The old house is too small.

The father was there too. Although he gave me the hand, but without a second look at me. This says a lot.

There was a barbecue. There was a free outlook, because walls were not yet built, only there was the floor above. It was dry weather, had the floor above otherwise protected us from the rain.

To get to the house under construction we had to take a dirt road that was fairly steep. On, the taxi that brought us, couldn’t manage it. Therefore we had to wait on the car of the eldest brother, who picked the family from the refugee camp Deheisha. This camp is overcrowded, so there is no place to build a house. Many people who are looking for a home, find one in Al Doha that lays opposite to Deheisha and where I have my contacts.

After the barbecue the eldest brother brought me with Shorouq, Yiyah and his two eldest daughters, Amal and Rotaj, back to the church. There began an organ concert at six o’clock, which Shorouq and Yihya wanted to attend. At the church we met Jack and immediately he started to talk with them and showed his tricks to the girls.

The organist came from Germany, from Werl, where we also have a monastery and he plays organ there. The parents of the organist along with him for the series of three concerts, in Nazareth, Jerusalem and Bethlehem. The whole month on Friday there are organ concerts.

The parents are originally from Bochum where Husam has contacts with, when he followed his training as an actor. So small is the world. From the parents of the organist I heard of the problems in Germany, in particular what happened in Cologne.

After the concert, I yet went to the family Al Azzah.
There Husam was back from his trip to Japan. He told me of his experiences in Japan and especially some observations, which he did. There is a growing problem of suicide, especially by jumping in front of a train. The government wants the costs are going paid by the relatives.

A background of this problem is that Japanese has no words to express anger. For this they use English, if they know some English. This people loading anger on themselves, so that there comes out at some point. Thus, a part of the Japanese culture, is a problem.

Furthermore, employees are slave of the company they work for. Overtime is not paid. If you refuse overtime, then you are kicked out. It is an unhealthy society.

I notice in this house a fundamentalist way of thinking more and more. The doctrine of the Church is central. My response is that the doctrine kills people. Of the Gospel, to which we are supposed to live as friars, little remains. This attitude also leads to that friars lack the ability to listen. Everyday life and the problems where people are struggling, eluded them. The doctrine thus threatens to become a dividing wall.

It is a challenge to deal with, although I have a good grip on what my deceased friend Clement Leibovitz once forwarded me, a description of how once Jesus came to him in a dream and He let know how He suffers from some actually life. An important part is where he asks himself, what sense it makes that He came how people who claim to be Christians, what the point is, that He came, as the consequence is that it is made harder for people to reach eternal life.

Last Thursday there was on Dutch TV an interesting program about global warming. It became clear that we are in great danger to come into an uncontrollable process that will require millions of victims. A major problem is that this is an insidious process by which people can easily close their eyes for the coming threats. This year the record warm in the Netherlands, but we remember very well, how the weather in August in whole Western Europe was bad. This eludes us soon how hot it’s been this year.

Friday is the guardian returned after an absence of eight weeks.
As attachment I add an article by Uri Avnery on the advance of ISIS, a message from the Jerusalem Peacemakers counterbalance all the turmoil here in the Holy Land and a hopeful message about a Muslim, who recently acquired in Al Azhar University in Cairo his PhD. See IEA.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte


attachments:

1 IEAback to menu attachments

2 is ISIS Coming, Uri Avneryback to menu attachments

3 Jeruslam Peacemakersback to menu attachments

4 klimaatsveranderingback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.