477 East Jerusalem

0. links foto

East Jerusalem

East Jerusalem

0. rechts foto
Bethlehem 23 november 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Voorlopig blijft de situatie in met name Oost Jerusalem gespannen.

Bethlehem November 23, 2014

Dear friends,

Peace and all good.

For now, the situation in East Jerusalem particularly remains tense.

Van de week ging het weer mis. Een aanslag op een synagoge kostte aan 7 mensen het leven: 5 gelovigen, die aan het bidden waren en de twee Palestijnse daders, twee neven. De aanslag werd voorafgegaan door de dood van een Palestijnse buschauffeur, die dood in zijn bus werd aangetroffen. Volgens politie wees autopsie op zelfdoding, maar de Palestijnse patholoog concludeerde moord. Geen Arabier gelooft de politie, die volgens hen altijd liegt.

Zie de bijlage van Uri Avnery, die een schets geeft van de geschiedenis van Oost Jerusalem na de bezetting in 1967. Als lid van de Knesset was hij er vanaf het begin er nauw bij betrokken: zie the unholy City.

Het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst van Israël Shin Beit heeft gezegd, dat president Abbas niet de Palestijnen aanzet tot terroristische aanslagen in tegenstelling tot de bewering van Netanyahoe.

Ex-UK minister Sayeeda Warsi sparks anger with pro-Palestinian tweet after synagogue terror attack

Ex-UK minister Sayeeda Warsi sparks anger with pro-Palestinian tweet after synagogue terror attack

Het is opvallend dat de de aanslagen niet georganiseerd zijn, maar plaatsvinden door individuen. Hierbij speelt volgens mij een rol, dat er onder de Palestijnen groot wantrouwen heerst. Maar het gedrag van sommige fanatieke Joden provoceert wel geweld. Dit geldt met name de pogingen om op de Tempelberg te bidden. dit laatste is trouwens tegen de opvatting van orthodoxe Joden. Volgens de traditie heeft op de Tempelberg de tweede tempel gestaan met hieronder het Heilige der Heiligste, waar alleen eens per jaar de Hogepriester binnen mocht gaan om te bidden. Waar deze plek is geweest, is niet bekend. Daarom is de hele Tempelberg voor vrome Joden verboden gebied. Zie eveneens de bijlage van Uri Avnery.

Shorouq en Yihya hebben mij enkele keren bezocht, los van elkaar. Het is voor hen een verademing om bij mij te zijn. Bij hen thuis is het voor hen onplezierig door het gedrag van andere leden van de familie.

Vorige week vrijdag had Yihya goed contact met Jack, die ons trof, toen wij bij de kerk aankwamen. Het heeft hem zichtbaar goed gedaan. Hij beschouwt Jack nu als een vriend, al is die een stuk ouder. Ik ben hier blij mee.

Een gesprek met Yihya vond ik indrukwekkend. Hij kwam op een gegeven moment met de vraag: wat wil God van mij?

Afgelopen vrijdag was er weer een orgelconcert. Shorouq en Yihya kwamen niet opdagen, omdat een broer niet wilde, dat zij naar mij toekwamen. Het was trouwens bijzonder stil tijdens het orgelconcert. De reden was simpelweg regen, dan blijven mensen liever thuis.

Tijdens dit concert gebeurde er iets vervelends. Een dief kwam de kapel van achteren binnengelopen. Dit was mogelijk, omdat een deur openstond voor leden van de derde orde. Ik was hierop niet verdacht. Ik zag hem binnengekomen en na enig aarzelen besloot ik naar de kapel te gaan, maar was te laat om hem op diefstal te betrappen. Wel was de diefstal door een camera vastgelegd, maar het gezicht van de dief was niet goed te onderscheiden.

Op mijn vorige brief kreeg als reactie van twee vrienden van mij, die drie kleinkinderen met een kleurtje hebben. Die kwamen ontdaan thuis, omdat de Pieten bij hen op school wit waren in plaats van zwart. De leerkrachten wezen erop dat je die kleinkinderen niet moet discrimineren, omdat zij een kleurtje hebben, iets wat nooit gebeurd is. In feite was de reactie van de school compleet averechts. Nu speelden niet-witten geen rol in het kinderfeest. Bovendien spelen Zwarte Pieten gewoonlijk een positieve rol, want zij geven altijd cadeautjes! Discriminaties is een probleem van volwassenen, niet van kinderen.

Donderdagmorgen was er een gebedsdienst voor de vrede hier in onze kerk. Een groep Italiaanse pelgrims waren hiervoor in onze kerk met twee bisschoppen. Een kardinaal moest verstek laten gaan vanwege ziekte. Ook was er een koor van onze kerk aanwezig. Twee keer werd het Onze Vader gezongen, in het Syrisch en het Latijn. Ik hoorde, dat het Syrisch een duidelijk andere taal is dan het Arabisch.

Uit de VS kwam een onthutsend bericht. Daar werd een man vrijgelaten, nadat hij 39 ten onrechte had vastgezeten. Hij was veroordeeld voor een moord, die hij niet begaan had. Zijn veroordeling kwam tot stand door een verklaring van een 12 jarige jongen, de enige getuige. Drie maal raden wat de huidskleur van de man is.

Het is overigens een meer algemeen probleem, dat gemeend wordt dat een misdaad opgelost is, als er iemand maar veroordeeld is, terecht of niet terecht.

Met de Sint weer in het land, is het tijd voor goede gaven. Ik houd mij hierbij aanbevolen voor een bescheiden gift, die aftrekbaar van de belastingen is, als het overgemaakt wordt naar de volgende rekeningnummer met vermelding van mijn naam:
IBAN: NL52ABNA0416244181; BIC: ABNANL2A ten name van provincialaat en missieprocuur, Utrecht. Bij dit verzoek speelt mee, dat ik jonge Palestijnen ondersteun bij hun studie en dat dit met name in dollars gebeurt. Ik mag van de custos mijn AOW hiervoor gebruiken, maar de waarde van de euro is vergeleken met de eerste helft van het jaar 10 cent in waarde gedaald. Dit scheelt maandelijks ruim honderd dollar.

Als bijlagen voeg ik toe een bericht van Een Ander Joods Geluid, een oud-minister van Groot Brittanië, die een felle reactie uitlokte op haar tweet, een bericht over de Koerden en wat mijn overleden vriend Clement Leibovitz mij berichtte over een droom of visioen, waarin Jesus hem verscheen.

Met mijn benen moet ik geduld hebben.

Groeten uit Bethlehem, Louis

An attack on a synagogue cost the life of seven people: five believers who were praying and the two Palestinian perpetrators, two cousins. The attack was preceded by the death of a Palestinian bus driver, who was found dead in his bus. According to police autopsy it pointed out to be suicide, but the Palestinian pathologist concluded murder. No Arab believes the police who always lie according them.

See the attachment of Uri Avnery, which outlines the history of East Jerusalem after the occupation in 1967. As a member of the Knesset, he was there from the beginning deeply involved: see the unholy City.

The head of the domestic intelligence agency of Israel Shin Beit has said that President Abbas didn’t incite the Palestinians to launch terror attacks in contrast to the assertion of Netanyahu.

It is notable that the attacks are not organized, but held by individuals. Here plays a role in my opinion, that there is great distrust prevails among Palestinians. But the behavior of some fanatical Jews provoke violence. This is particularly the attempts to pray on the Temple Mount. The latter is indeed against the view of orthodox Jews. According to tradition, on the Temple Mount stood the Second Temple in the Holy of Holies, where only once a year the High Priest could go in and pray. Where this place was, is not known. Therefore, the entire Temple Mount is forbidden territory for pious Jews. See also the attachment from Uri Avnery.

Shorouq and Yihya have visited me several times, separately. It is a relief for them to be with me. At their home it is unpleasant for them because of the behavior of other members of the family.

Last Friday Yihya had good contact with Jack, who met us when we arrived at the church. It has seen him well done. He now sees Jack as a friend, though he is a lot older. I’m happy with.

A conversation with Yihya I found impressive. He arrived at a certain point with the question: What does God want from me?

Last Friday there was another organ concert. Shorouq and Yihya did not come because a brother refused that they would come up to me. Besides, it was very quiet during the organ concert.

audience for organ concert, there was rain

audience for organ concert, there was rain

The reason was simply rain, then people would rather stay at home.

During this concert something bad happened. A thief walked into the chapel from behind. This was possible because a door was open to members of the third order. I was not prepared for this. I saw him come in and decided after some hesitation, to go to the chapel, but was too late to catch him in flagrante delicto. However, the theft was captured by a camera, but the face of the thief was not distinguishable well.

Pilgrims from Italy for Peace

Pilgrims from Italy for Peace

On my last letter was in response to two friends of mine, who have three grandchildren with a colour, who came home upset because the Petes with them at school were white instead of black. The teachers indicated that you should not discriminate against those grandchildren, because they have a colour, something that never happened. In fact, the school’s response was completely counterproductive. Now non-whites played no role in the children’s party. Moreover Black Petes usually play a positive role, because they always give presents! Discrimination is a problem of adults, not children.

Thursday morning there was a prayer service for peace here in our church. A group of Italian pilgrims made this in our church with two bishops. A cardinal had to be absent due to illness. There was a chorus of our church there. Twice the Our Father was sung in Syrian and Latin. I heard that the Syrian clear language other than Arabic.

From the US came a staggering message. There, a man was released after he 39 had wrongly imprisoned. He was convicted of a murder he did not commit. His conviction was the result of a declaration of a 12-year-old boy, the only witness. Three guesses what the man’s skin color is.

Incidentally, it is a more general problem, which is believed a crime is solved, if someone is convicted but, rightly or not justified.

As attachments I add a message of A Different Jewish Voice, a former minister of Great Britain, who provoked a fierce reaction to her tweet, a message about the Kurds and what my deceased friend Clement Leibovitz informed me about a dream or vision, in which Jesus appeared to him

With my legs I must have patience.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1. EAJGback to menu attachments

2. Ex-UK Minister Sparks Anger With Pro-Palestinian Tweet After Synagogueback to menu attachments

3. Jesus Came to Me in a Dreamback to menu attachments

4. Kurdsback to menu attachments

5. Uri Avnery History in Shortback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.