478 “You are free to go”

 Ricky Jackson, 57, of Cleveland, is all smiles as walks out of the Cuyahoga County Jail and greets attorneys. Photograph: Phil Long/AP

Ricky Jackson, 57, of Cleveland, is all smiles as walks out of the Cuyahoga County Jail and greets attorneys. Photograph: Phil Long/AP

Bethlehem 30 november 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met wat afgelopen week op mij de meeste indruk maakte: hoe Ricky Jackson, die samen met nog een Afro Amerikaan 39 jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten, voor hij werd vrijgelaten de pers te woord stond. Hij toonde een imponerende sereniteit. Zie: → NRC

Bethlehem November 30, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with something from last week, which made the biggest impression on me: how Ricky Jackson, who along with an African American 39 years innocent has been in prison before he was released, how he spoke with the press. He showed an impressive serenity. See:→ NRC (dutch)

Scroll naar beneden naar de tweede youtube film. Het is een verademing temidden van al het geweld in o.a. Ferguson. Verder stuur ik aansluitend hierop als bijlage mee: Black reality and white denial in Amerika.
Ricky Jackson is een van de meer dan 300 mensen, die onschuldig in de gevangenis zaten, maar dank zij het innocenceproject sinds 1992 zijn vrijgekomen.

Scroll down to the second YouTube movie. It’s a breath of fresh air amidst all the violence in e.g. Ferguson. Furthermore, I then send with this as an attachment: Black reality and white denial in America.
Ricky Jackson is one of more than 300 people who were innocent in prison, but thanks to the innocenceproject have been released since 1992.

See also:

Als gebruikelijk kwamen Shorouq en Yihya op bezoek, niet altijd samen. Vrijdag waren zij samen met hun nichtje Rotaj voor het orgelconcert. Vooral Shorouq houdt van de orgelconcerten en heeft deze vorming in haar jeugd tot nu toe gemist.

Vrijdag kwam onverwacht Jan van der Kolk op bezoek. Hij is in Bethlehem namens Kairos Nederland vanwege de jaarlijkse vergadering van Kairos Palestina. Afgelopen zomer had hij mij in Utrecht opgezocht. Hij gaf mij de groeten van Ingrid Mollema, een kunstenares, die vaak in Gaza komt om de jeugd te helpen bij het verwerken van trauma’s door de verschillende oorlogen. Ik heb haar leren kennen bij de TV uitzending begin augustus over de oorlog in Gaza.

Zij heeft in 2009 een kunstwerk gemaakt om te gedenken dat in 1909 een vrouw voor het eerst de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Op dit moment is zij in Japan om een copy van het beeld daar te overhandigen.

Ik vertelde, wat ik van Husam over Japan gehoord heb, over het ontbreken van woorden en uitdrukkingen in de Japanse taal om woede te uiten. Hij zou het doorvertellen aan Ingrid.

Volgend jaar mei wil Pax Christi International haar 70 jarig bestaan hier in Bethlehem vieren en daarbij ook van onze kerk gebruik maken. Ik heb het eerste contact hiervoor gelegd.

Het veel thuis zitten geeft mij de gelegenheid om na te denken. Een van de resultaten betreft een nieuw inzicht in het voortwoekerende conflict hier in het Midden Oosten.

Ik kreeg van mijn Nederlandse medebroeder Gerard van Buul, die in Jerusalem woont, een boek van een Belgische schrijver, Lucas Catherine, te lezen: Palestina. De laatste kolonie? ISBN 90-6445-259-8.

Nu is mijn vak godsdienstsociologie en weet ik uit ervaring hoezeer de mentaliteit en grondhouding van een stichter een instelling kleurt. Dit geldt ook voor de stichting van de staat Israël. Enkele feiten met betrekking tot de stichting van de staat Israël:

1. Menahem Begin, die later premier van Israël en de Nobelprijs voor de Vrede kreeg vanwege het vredesverdrag met Egypte in 1979, schreef in zijn memoires, dat als Deir Yassin niet had plaatsgevonden, was Israël nooit ontstaan. (blz. 95 bovenstaand boek). De inwoners van Deir Yassin werden in de nacht van 9 op 10 april door Irgun onder leiding van Menahem Begin afgeslacht met revolvers, mitrailleurs, granaten en messen, zo’n 350 mensen, inclusief babies.

2. Tussen maart 1950 en april 1951 vonden er aanslagen op Iraakse Joden plaats, waardoor het merendeel van de Iraakse Joden naar Israël vluchtten. Twee Joden gevangen genomen en bekenden de aanslagen gepleegd te hebben. Zij werden ter dood veroordeeld. Later bekenden nog twee Israeliërs, dat zij medeverantwoordelijk voor de aanslagen waren. Zie blz. 108

3. Arabische Joden, die naar Israël kwamen werden van hun Arabische identiteit ontdaan en mochten niet langer hun oude Arabische gewoonten en gebruiken handhaven.

4. Als Jood werden beschouwd, als een van de grootouders Joods was. Dit was precies een bepaling van de rassenwetten van Neurenberg van 1934 onder het Nazi regime. De religieuze bepaling, dat je Joods bent, als je moeder Joods was, werd niet gebruikt.
De achtergrond van deze bepaling was, dat niet duidelijk was, of de grootvader van Hitler een Jood was of niet. Zijn vader was een buitenechtelijk kind.

Mijn conclusie is, dat door zulke achtergronden de huidige staat Israël gekleurd is en bijvoorbeeld inzichtelijk maakt, waarom er zo’n afschuwelijke oorlog tegen Gaza gevoerd kon worden. Overigens speelt bij die oorlogen tegen Gaza ook mee, dat de Israëlische wapenindustrie hiervan profiteert met de slogan dat de wapens in de praktijk getest zijn.

The Israeli-designed Uzi submachine gun, adopted in many nations, became a major Israeli export success.

The Israeli-designed Uzi submachine gun, adopted in many nations, became a major Israeli export success.

Derhalve moet volgens mij de staat Israël opnieuw gesticht worden, maar dan gebaseerd op de traditionele Joodse, humanistische waarden en bijvoorbeeld verklaard worden dat de nieuwe staat Israël zich niet langer wil identificeren met Deir Yassin.

Alleen langs deze weg is volgens mij vrede in het Midden Oosten mogelijk.
Gisteren is het seizoen van intochten begonnen met de intocht van de custos bij gelegenheid van het feest van Catharina van Alexandrië op 25 november. Zij is de patrones van de parochie en van ons klooster.

Vrijdag hoorde ik van Mike van de souvenir winkel dat het hier in Bethlehem rustig is, maar in Jerusalem is de sfeer gespannen. Arabische wijken als Silwan zijn afgesloten. Bewoners kunnen allen via een checkpoint de wijk verlaten.

Als bijlagen heb ik verder toegevoegd: machteloze burger stort zich op Piet, over de derde Intifada en Rejoice in Our Ability to Challenge the Pervasive Injustice in American Society

Groeten uit Bethlehem, Louis

As usual Shorouq and Yihya came to visit me, not always together. Friday they were together with their niece Rotaj for an organ concert. Shorouq especially loves the organ concerts. She has missed this as education in her youth.

Friday came unexpectedly Jan van der Kolk from the Netherlands for a visit. He’s in Bethlehem on behalf of Kairos Netherlands because of the annual meeting of Kairos Palestine. Last summer he had visited me in Utrecht. He gave me greetings Ingrid Mollema, an artist, who often comes in Gaza to help the youth to deal with their traumas caused by the various wars. I met her at the TV broadcast in early August about the war in Gaza.

She has created a work of art in 2009 to remember the woman, who in 1909 for the first time received the Nobel Peace Prize. At present she is in Japan to hand over a copy of this statue there.

I told what I have heard from Husam about Japan, about the lack of words and phrases in the Japanese language to express anger. He would tell this to Ingrid.

Next May will Pax Christi International celebrate its 70th anniversary here in Bethlehem and also make use of our church. I have laid the first contact.


Sitting often at home gives me the opportunity to think. One result is a new insight into the festering conflict here in the Middle East.
I got from my Dutch fellow friar Gerard Buul, who lives in Jerusalem, a book to read written by a Belgian auteur, Lucas Catherine: Palestine. The last colony? ISBN 90-6445-259-8. It has been written in Dutch.

Now my speciality is sociology of religion and I know from my experience how much the mentality and attitude of a founder influenced the functioning of an institute. This also applies to the founding of the state of Israel. Some facts regarding the founding of the state of Israel are the following:

1. Menahem Begin, who later became Prime Minister of Israel and got the Nobel Peace Prize because of the peace treaty with Egypt in 1979, wrote in his memoirs that as Deir Yassin had not taken place, Israel had never been founded. (p. 95 above mentioned book). The inhabitants of Deir Yassin were on the night of 9 April 10 by the Irgun, led by Menahem Begin butchered with revolvers, machine guns, grenades and knives, some 350 people, including babies.

2. Between March 1950 and April 1951, attacks on Iraqi Jews took place, making that the majority of the Iraqi Jews fled to Israel. Two Jews captured and confessed to having committed the attacks. They were sentenced to death. Two Israelis later confessed that they were partly responsible for the attacks. See pp. 108

3. Arab Jews who came to Israel were stripped of their Arab identity and could no longer maintain their old Arab customs.

4. As a Jew was considered, if one of the grandparents was Jewish. This was just a provision of the 1934 Nuremberg racial laws under the Nazi regime. The religious determination that you’re Jewish if your mother was Jewish, was not used.
The background of this provision was that it was not clear whether the grandfather of Hitler was a Jew or not. His father was an illegitimate child

My conclusion is that by such backgrounds the current state of Israel is colored and these examples make clear why such a horrible war against Gaza could happen. Incidentally, it also plays a role in the wars against Gaza that the Israeli arms industry capitalizes on this with the slogan that the weapons have been tested in practice.

Therefore, according to me the state of Israel has to be re-founded, but based on the traditional Jewish, humanistic values and for example, stated that the new state of Israel no longer wants to identify it with Deir Yassin.
Only in this way, I believe peace in the Middle East is possible.

Yesterday, the season of entrance ceremonies began with the entrance of the Custos on the occasion of the feast of Catherine of Alexandria on 25 November. She is the patroness of the parish and of our monastery.
Friday I heard from Mike from the souvenir shop it is quiet here in Bethlehem, but in Jerusalem, the atmosphere is tense. Arab neighborhoods like Silwan are closed. Residents can only through a checkpoint leave their quarter.

As attachment I have added: the Third Intifada and Rejoice in Our Ability to Challenge the Pervasive Injustice in American Society

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1 Black Reality and White Denial in Americaback to menu attachments

2 Rejoice in Our Ability to Challenge the Pervasive Injustice in American Societyback to menu attachments

3 Third Intifadaback to menu attachments

4 Machteloze Burger Stort Zich Op Pietback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.