479 elections as an opportunity for the Israeli people to clean up.

A view over Bethlehem's Old City from Elias Deis' office. (MaanImages/Alex Shams) Print

A view over Bethlehem’s Old City from Elias Deis’ office. (MaanImages/Alex Shams)

Bethlehem 7 december 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb een zware week achter de rug.

Bethlehem December 7, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I have had a heavy week.

Afgelopen donderdag kreeg ik het bericht, dat een goede vriendin van mij, Nanny Aarts, op de geboortedag van haar overleden man gestorven is. Zij heeft een zwaar leven achter de rug met talloze operaties. Moge zij nu leven in vrede samen met haar man bij de Heer.

Op dezelfde dag hoorde ik, dat een jonge Palestijnse vriend voor de derde keer in een Israëlische gevangenis is beland. Volgens mij komt dit, doordat een Palestijnse informant hem niet mag en daarom iets lelijks over hem verteld heeft. Het Israëlische leger zat al een tijd achter hem aan en heeft vernielingen aangericht in het huis van zijn familie.

Dinsdag kreeg ik een SMS van de oudste dochter van mijn Poolse vrienden, dat haar oudste dochter Ola (zie foto rechts) opnieuw ziek is geworden. Zij was voor acute leukemie behandeld. Ik vrees nu het ergste.

Ik vreesde al, dat dit kon gebeuren. Daarom wilde ik perse afgelopen zomer haar nog een keer ontmoeten, wat gelukt is. Zij is pas 17.

Mijn vriendin Hadassah wees in een commentaar op mijn vorige brief, dat wat ik over de ontstaansgeschiedenis van Israël schreef, ook voor de VS geldt. Daar heeft zij gelijk in. Het fundament van de VS is de genocide door Europese christenen op de oorspronkelijke bevolking met een beroep op Deuteronomium 25, 19 om alle Amalekieten uit te roeien.

“Cut down the images of their gods” (Deuteronomy 12:3) (1984 illustration by Jim Padgett, courtesy of Sweet Publishing)

“Cut down the images of their gods” (Deuteronomy 12:3) (1984 illustration by Jim Padgett, courtesy of Sweet Publishing)

Volgens hen waren de oorspronkelijke bewoners van Amerika net als de Amalekieten, waarmee zij de genocide rechtvaardigden.

Hoe de ontstaansgeschiedenis van de VS doorwerkt, zien we niet alleen met de huidige problemen tussen de Afro-Amerikanen en de blanke politie, maar ook in de houding tegenover Zuid Amerikanen, Vietnamezen tijdens de Vietnamoorlog, Afghanen en Irakezen. Ook daar moet schoon schip gemaakt worden. Maar dit zal zeer moeilijk zijn vanwege de enorme belangen, die in de politiek spelen.

Ondertussen is de regering van Israël afgetreden en komen er verkiezingen. Dit is een gelegenheid voor de Israëlische bevolking om schoon schp te maken. Zie ook als bijlage wat Uri Avnery over de komende verkiezingen heeft geschreven.

Afgelopen maandag ben ik naar de neuroloog gegaan vanwege mijn benen. Ik kreeg andere medicijnen voorgeschreven. In de loop van de week overlegde ik met mijn fysiotherapeut en de neuroloog over fysiotherapie en we besloten, dat ik naar de fysiotherapie-afdeling van het ziekenhuis zou gaan voor een behandeling.

Afgelopen vrijdag ben er voor het eerst geweest. Er volgen dagelijks nog 9 sessies. Hierbij gaat het erom, dat andere hersencellen de taak van de beschadigde cellen overnemen. Ik ben benieuwd.

Dinsdag kreeg ik bezoek van een politiek adviseur van Pax Christi International. Hij was hier voor de jaarlijkse vergadering van Kairos Palestina. Volgend jaar bestaat Pax Christi 70 jaar en dat willen zij in Bethlehem vieren en hierbij ook van onze kerk gebruik maken. Hiertoe heeft de man, Paul Lansu, kontakt gelegd met de parochie en met ons hotel voor een receptie.

Ik heb weer enkele keren bezoek van Shorouq gehad, een keer met een nichtje, Rotaj, een keer met haar schoonzus Takhried en een keer alleen. Zij toont een groeiend zelfbewustzijn en kan zich steeds beter weren. Zij kan haar gevoel voor muziek ontplooien en zij houdt ervan om waxinelichtjes te branden. Het is mooi hieraan te mogen bijdragen.

Vrijdag kwam mijn tandarts, Mohammed Balboul met zijn vriendin en haar moeder even langs. Het bleek, dat de moeder van zijn vriendin uit de Oekraïne afkomstig is en hier dertig jaar woont. Weliswaar ziet zij zich als oost Oekraïense, maar Lviv in west Oekraïne is haar stad. Daar was ik vorig jaar zomer op bezoek geweest bij mijn vriend Tamer, die nu in Stuttgart woont om zich als arts te specialiseren. Ik heb hem via skype gesproken, deels in het Duits om hem te laten oefenen in een nieuwe taal, zijn vierde.

Woensdag had ik een goed gesprek met mijn medebroeder Martin, die uit Mexico komt. We spraken over de situatie daar. Hij vertelde, dat er een keer een bisschoppenbijeenkomst was, waar veel journalisten op af kwamen. Maar zij kwamen echter voor slechts één bisschop: die uit Guadelajara. Hij is een man, die op sandalen loopt en weet hoe je een landbouwtractor moet besturen. Hij weet wat er onder het gewone volk leeft.

Het geweld in Mexico lijkt onoplosbaar. Welke machten spelen hier op de achtergrond? Ik verwees naar het geweld in 1968 tijdens de studentenopstand vlak voor de Olympische Spelen van toen.

Gisteren was er een bezoek van de kardinaal-aartsbisschop van Perugia met veel plechtigheid met onder meer een officiële intocht. Perugia speelt in onze traditie als minderbroeders een belangrijke rol. Toen Franciscus nog onbezonnen was, heeft hij met zijn stadgenoten tegen Perugia gevochten en een smadelijke nederlaag geleden. Dit werd een eerste aanzet tot zijn ommekeer.

Gisteravond om zes uur is de kerstboom op het Kribbe plein officieel in het licht gezet. Er was veel volk op de been om dit mee te maken. Er was tevens een Kerstmarkt.

Van de week heeft een Egyptische medebroeder zich bij onze communiteit geschaard.

Als bijlage heb ik verder toegevoegd een artikel van de Teaparty, niet mijn favotiete partij.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Last Thursday I got the message that a good friend of mine, Nanny Aarts, on the birthday of her late husband passed away. She has had a hard life with countless operations. May she live in peace with her husband to the Lord.

On the same day I heard that a young Palestinian friend for the third time has ended up in an Israeli prison. I think this is because a Palestinian informant doesn’t a like him and therefore has said anything nasty about him. The Israeli army was already searching for him and vandalized his home, where he lives with his family.

Tuesday I got an SMS from the eldest daughter of my Polish friends that her eldest daughter Ola

Ola (r) and Kamila (l)

Ola (r) and Kamila (l)

(see photo) was again ill. She was treated for acute leukaemia. I now fear the worst.

I was afraid that this could happen. That’s why I really wanted to meet her last summer again, which was successful. She is only 17.

My friend Hadassah pointed in a comment on my previous letter that I wrote about the history of Israel, is also true for the US. There she is right. The foundation of the US is the genocide by European Christians on the original population relying on Deuteronomy 25, 19 to exterminate all Amalekites. According to them, were the original inhabitants of America like the Amalekites, by which they justified the genocide.

How the US history works, we do not see only at the current issues between African Americans and white police, but also in the attitude toward South Americans, Vietnamese during the Vietnam War, Afghans and Iraqis. Also there should be a clean sweep. But this will be very difficult because of the huge interests, which play in politics.

Meanwhile, the Israeli government has resigned and there will be elections. This is an opportunity for the Israeli people to clean up. See also attached what Uri Avnery wrote about the upcoming elections.

Last Monday, I went to a neurologist because of my legs. I was prescribed other medications. During the week I talked with my physiotherapist and neurologist about physiotherapy and we decided that I would go to the physiotherapy department of the hospital for treatment.

Last Friday I went there for the first time. There follow daily 9 sessions. Here it is a question that other brain cells to take over the job of the damaged cells. I’m curious.

Tuesday, I was visited by a political advisor of Pax Christi International. He was here for the annual meeting of Kairos Palestine. Next year Pax Christi exist for 70 years and that they want to celebrate this in Bethlehem, and should also make use of our church. To this end, the man, Paul Lansu, made contact with the parish and to our hotel for a reception.

I’ve had a few visits from Shorouq again, once with a niece, Rotaj, once with her sister-in-law Takhried and once alone. She shows a growing self-awareness and can keep getting better. She can develop her sense of music and she likes to burn candles. It’s nice to be able to contribute to this.

Friday passed my dentist, Mohammad Balboul with his girlfriend and her mother by. It appeared that the mother of his girlfriend is from Ukraine and lives here for thirty years. Although she sees herself as eastern Ukrainian, but Lviv in western Ukraine is her city.

View of the historic Old Town of Lviv

View of the historic Old Town of Lviv

Last year in the summer I went to Lviv to visit my friend Tamer, who now lives in Stuttgart to specialize as a doctor. I talked him through skype, partly in German to let him practice a new language, his fourth.

Wednesday I had a good talk with my fellow friar Martin, who is from Mexico. We talked about the situation there. He said that there once was a bishops’ meeting, where many journalists came to. But they were there for only one bishop who was from Guadelajara. He is a man who walks on sandals and know how to operate a farm tractor. He knows what is happening among the common people.

The violence in Mexico seems insoluble. Which forces play here in the background? I was referring to the violence in 1968 during the student uprising just before the Olympic Games that year.

Yesterday there was a visit by the Cardinal Archbishop of Perugia with a celebration including an official entry. Perugia plays in our tradition as Friars Minor an important role.

Perugia Cathedral

Perugia Cathedral

When Francis was brash, he fought with his fellow citizens against Perugia and they were ignominiously defeated. This was a first step towards his conversion.

Yesterday evening at six o’clock, the Christmas tree at Manger Square officially put into the light. There was a lot of people on the square to experience this. There was also a Christmas market.

This week, an Egyptian confrere joined to our community.

As attachment I further added an article from the Tea party, not my favourite party.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1 Uri Avnery Electionsback to menu attachments

2 Teapartyback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.