480 sadism in the guise of questioning

Bethlehem 14 december 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het schokkende nieuws van de week was hoe onder verantwoordelijkheid van de CIA mensen werden mishandeld in gevangenissen in Irak en Afghanistan, maar ook in Polen.

Bethlehem December 14, 2014

Dear friends,

Peace and all good.

The shocking news of the week was the responsibility of the CIA for the
torture of people in prisons in Iraq and Afghanistan, but also in Poland.

Ik beschouw het als het botvieren van sadisme onder het mom van ondervraging. Meer is het niet.

Aan de ene kant laat het wel iets zien van mijn kritiek in mijn vorige brief op de grondslagen van de VS. Maar aan de andere kant is er meer. Het probleem is ook dat pers zich weinig onafhankelijk opstelt. Wat ik hiermee bedoel is te vinden in een artikel van John Pilger hoezeer de pers het heeft laten afweten om de oorlog in Irak te voorkomen. Zie bijlage war by media.

Het is helaas ook een bijdrage aan propaganda voor ISIS. Hier zitten we niet op te wachten. Als tegengas heb ik een artikel over ISIS voor mijn website arabgenerationofpeace.org geschreven. Ik voeg die als bijlage aan deze brief toe.

Afgelopen zondag zag ik bij ons in de kerk iets moois: een blinde jongen van een jaar of 12 deed mee als misdienaar. Dit heb nog niet eerder meegemaakt. Een andere jongen was hem behulpzaam om goed te lopen.

Ik heb afgelopen maandag geprobeerd naar de familie Balboul te lopen, wat mij met de hulp van dochter Nouran lukte. Het was meteen een test te ervaren wat mijn mogelijkheden zijn. Die zijn nog steeds beperkt. Vroeger liep ik de afstand binnen 10 minuten.
Terug ben ik per auto gebracht. Bij het verlaten van het huis van de Balbouls kwam ik een jongeman tegen, die ik als kind vaak had rondgezwierd tot zijn genoegen. Hij is nu geen kind maar een plezierige jongeman, Ibrahim.

Ik heb vanaf maandag tot en met vrijdag ’s morgens fysiotherapie gehad. Ik merk nog niet, dat er veel schot in zit. Geduld is een schone zaak. Er was alleen één vervelende ervaring. Op een gegeven moment had ik te maken met een jonge fysiotherapeut, die meteen begon te vertellen, dat hij een Jehova getuige was en wilde met mij over de bijbel discussiëren, maar daar kwam ik niet voor.
Iedere dag is er een particulier, die mij met zijn auto haalt en brengt.

Als gebruikelijk is Shorouq enkele keren op bezoek geweest. Een keer liep het uit op een pastoraal gesprek met een vraag rond een voorschrift in de Islam.
Een keer kwam zij met de familie van haar oudste broer, Feraj, diens vrouw en hun drie dochters. Vooral de twee oudste dochters en hun moeder komen graag naar mij toe.

Shorouq heeft mij van de week een compliment gegeven met inhoud. Zij vroeg mij, of ik inderdaad masters heb. Dat klopt. Zij zei toen, dat zij meer mensen kent met masters, maar zij doen uit de hoogte. Zij vond, dat ik dit niet doe. Dit klopt ook, het is een grondhouding van mij. Zo behandel ik haar ook. Maar een gevolg is wel, dat zij haar mond open durft te doen, ook als het binnen haar cultuur niet gebruikelijk is. Ik denk, dat ik door mijn grondhouding bijdraag aan haar ontwikkeling als zelfbewuste vrouw. Het betekent ook, dat zij niet langer zich slaafs opstelt, wat op langere termijn een bijdrage is aan vrede: wij allen zijn gelijkwaardig.
Die grondhouding is wellicht een verklaring voor het feit, dat ik gemakkelijk contact heb met kinderen, jongelui en vrouwen. Zij voelen zich veilig bij mij.

Afgelopen woensdag hadden wij huiskapittel, een bijeenkomst van de hele communiteit, waarbij allerlei zaken aan de orde kunnen komen. Dit keer speelde uiteraard het komend Kerstfeest een belangrijke rol.

Het ziet ernaar uit, dat we met flinke problemen te maken krijgen. Wij kunnen niet alle broeders, die komen, hier huisvesten. Verder heeft het patriarchaat veel kaarten voor de nachtmis besteld. We zullen wel zien wat er gebeuren gaat.

Deze week zijn een viertal aspiranten gekomen, die minderbroeder in de custodie willen worden. Twee van hen zijn Palestijnen, de een uit Bethlehem en de ander uit Jenin in het noorden van de West Bank. De andere twee komen resp. uit de VS en Colombia. Er komen nog meer aspiranten.
Ondertussen gaan de problemen hier verder. Een afschuwelijk voorbeeld is de moord op een Palestijnse minister, die aan een vreedzame demonstratie ten noorden van Ramallah meedeed.

Vanmorgen kreeg ik onverwachts bezoek van Jack, terwijl ik aan het ontbijten was. Hij werkt tegenwoordig als hoofd bewaker op het hoofdkantoor van de UNRWA in Jerusalem, de VN organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. Hij heeft dan ook volop te maken met de spanningen in Jerusalem. Op het hoofdkantoor geldt de alarmfase. Het betekent onder meer, dat het hem verboden is om in een Israëlische winkel inkopen te doen.

Ik voeg nog een paar bijlagen toe: een over het hacken van Belgacom door de Britten, een artikel van NRC; een artikel over de dood van de Palestijnse minister Ziyad Abu Ein; een artikel over de geforceerde verplaatsing van Bedouïenen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

I consider it a pure form of sadism in the guise of questioning. More it is not.

On the one hand it shows something of my criticism in my last letter on the foundations of the US. But on the other hand, there is more. The problem is that press adopts a little independent. What I mean is found in an article by John Pilger how the press has failed to prevent the war in Iraq. See attachment.

Unfortunately it is also a contribution to propaganda for ISIS. Here we are not waiting for. As counteract I wrote an article about ISIS for my website arabgenerationofpeace.org. I add that as an attachment to this letter.

Last Sunday, I saw in our church something beautiful: a blind boy of 12 years old participated as acolyte. These things have never gone before. Another boy was helpful to run well.

On Monday, I have tried to walk to the family Balboul, which I managed with the help of daughter Nouran. It was immediately experience a test what is possible for me. It is still limited. I used to walk the distance in less than 10 minutes.
I was brought back by car. When leaving the house of the Balbouls I met a young man who as a child I had often swung around to his pleasure. He is no longer a child but a pleasant young man, Ibrahim.

I had from Monday to Friday morning physiotherapy. I notice yet, that much is in shot. Patience is a virtue. There was only one bad experience. At one time I had to deal with a young physiotherapist, who immediately began to tell that he was a Jehovah witness and wanted to discuss with me the Bible, but I did not. I didn’t come for a discussion.
Every day there is a private individual who picks me up and brings me back with his car.

As usual Shorouq came several times to visit. Once ran into a pastoral conversation with a question about a requirement in Islam.
Once she came up with the family of her eldest brother, Feraj, his wife and their three daughters. Especially the two eldest daughters and their mother are happy to see me.

This week, Shorouq complimented me with content. She asked me if I do have masters. That’s right. She then said that she knows more people with masters, but they do loftily. She found that I do not do this. This is true, it is an attitude of mine. I treat her well. But the result is that she dares to open her mouth, even if it is within her culture not common. I think I contribute with my attitude to her development as a self-confident woman. It also means that she no longer adopts a servile, which is a contribution to peace in the long term: we are all equal.
That attitude might be one explanation for the fact that I have easy contact with children, young people and women. They feel safe with me.

Last Wednesday we had chapter house, a meeting of the whole community, where all kinds of issues can be addressed. This time, of course, played upcoming Christmas a major role.

It seems that we have to deal with big problems. We cannot offer all friars a bed who come here in our house. In addition, the patriarchy has ordered many tickets for the midnight mass. We’ll see what will happen.
This week, four aspirants came, wishing to become friars in the Custody. Two of them are Palestinians, one from Bethlehem and the other from Jenin in the north of the West Bank. The other two are resp. US and Colombia. There will come more aspirants.

Palestinian minister Ziad Abu Ein, left, scuffles with an Israeli border policeman near the West Bank city of Ramallah on Wednesday. MOHAMAD TOROKMAN / Reuters

Palestinian minister Ziad Abu Ein, left, scuffles with an Israeli border policeman near the West Bank city of Ramallah on Wednesday.

MOHAMAD TOROKMAN / Reuters

Meanwhile, the problems go further. A horrible example is the killing of a Palestinian minister, who participated in a peaceful demonstration north of Ramallah.

This morning I received an unexpected visit from Jack while I was having breakfast. He currently works as the head guard at the UNRWA headquarters in Jerusalem, the UN agency for Palestinian refugees. He then also get to explore the tensions in Jerusalem. At the head office applies the emergency phase. It means, among other things, that it is forbidden for him to do some shopping in an Israeli store.

I add a few attachments: one about hacking Belgacom by the British, an article by the Dutch newspaper NRC; an article about the death of the Palestinian Minister Ziyad Abu Ein; an article about the forced displacement of Bedouin.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte
attachments:

1 Britten hacken Belgacom.docxback to menu attachments

2 Forced Relocation Plan Decrees Overcrowding for West Bank Bedouin.back to menu attachments

3 ISISback to menu attachments

4 Minister Ziyad Abu Einback to menu attachments

5 War by Media and the End of Truthback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.