481 Regular police officers slain in U.S. – a hidden civil war?

A woman lights a candle at a makeshift memorial outside the 84th Precinct in Brooklyn. /BR>Credit Robert Stolarik for The New York Times

A woman lights a candle at a makeshift memorial outside the 84th Precinct in Brooklyn.
Credit Robert Stolarik for The New York Times

Bethlehem 21 december 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb nu tien dagen op een rij met uitzondering van de weekenden fysiotherapie erop zitten.

Bethlehem December 21, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

I have now had ten days in a row physiotherapy with the exception weekends.

Na Kerstmis ga ik naar de neuroloog om te zien wat er nu moet gebeuren. De vooruitgang is in mijn ogen nog maar beperkt.
Al zit ik veel thuis, ik heb toch wat om handen.

Zo raakte ik afgelopen maandag betrokken bij een discussie in Kenia, waar Moslimleiders worden geëlimineerd, zoals dat genoemd worden. Het betrof een uitzending van Al Jazeera.

Een vriend van mij, die voor de Franciscaanse familie werkt, merkt in Kenia, en met name aan de kust een groeiende spanning tussen Moslims en Christenen en een radicalisering van jonge Moslims.
Wat ook speelt, is dat kerken door Moslims in brand worden gestoken.

Het schiet weinig op om naar één kant te kijken en je erin vast te bijten. Ik heb geprobeerd te zaak wat open te breken door huiswerk op te geven, namelijk een drietal artikelen over respectievelijk

tien jaar Amerikaanse politiek van bestrijding van terrorisme in Afrika tussen 2002 tot 2012 van de hand van een Amerikaanse onderzoeksjournalist,

een artikel over doodseskaders door een geleerde

en

een kritisch artikel over het tekortschieten van de journalistiek van de hand van de Australische journalist John Pilger.

De uitzending van Al Jazeera is te vinden op de volgende link:

After Christmas I will go to the neurologist to see what has to happen now.
Progress is in my eyes, but limited.
When I sit at home a lot, I still have something to do.

So on Monday I became involved in a debate in Kenya, where Muslim leaders are eliminated, as it is called. It was a broadcast from Al Jazeera.

A friend of mine who works for the Franciscan family, noted in Kenya, particularly on the coast a growing tension between Muslims and Christians and a radicalization of young Muslims.
What plays is that churches are stung by Muslims on fire.

It is little helpful to look to one side and you get your claws into it. I tried to deal with this matter by giving some specific homework, namely three articles about resp.:

a decade US policy of combating terrorism in Africa between 2002 to 2012 from the hand of an American investigative journalist,

an article about death squads by a scholar

and

a critical article about the failure of journalism written by the Australian journalist John Pilger.

The Al Jazeera broadcast can be found at the following link:

Een heel andere activiteit komt via mijn hiphopper Hajj MC naar mij toe. Tijdens mijn laatste ontmoeting met hem vertelde hij mij van zijn contact met een Amerikaanse hiphopper in New York, Moyses. Ik verwees hem toen naar zijn andere hiphop contact Roberto in Chicago. Met zijn drieën zijn ze nu bezig een conferentie over hiphop/rap in Bethlehem en Ramallah voor te bereiden. Ik krijg hierbij ook een rol toebedeeld. Ik ben voor Hajj MC een belangrijke steunpilaar. Ik zie wel.

Verder staat mij een interview voor radio N. Holland te wachten, dat op 2 januari wordt uitgezonden. Ik hoef mij dus niet te vervelen.

Hajj MC vertelde nog iets boeiends. Hij gaf kortgeleden in een dorp in de buurt van Hebron een hiphop show, waarbij ook zo’n 50 mensen uit Bethlehem aanwezig waren. Plotseling verschenen zo’n 50 Israëlische soldaten. De aanwezigen verdwenen. Een soldaat gaf Hajj het bevel te stoppen, maar hij ging door en rapte over de situatie in de West Bank en Gaza. Toen kwamen de mensen terug. Zo gaf hij zijn show met aan de ene kant de soldaten en aan de andere kant het volk. Hij voelt zich gesteund door God.

Iets geheeld anders is het volgende: ik ga mij realiseren, dat wie te lijden heeft onder niets anders dan huiselijk geweld, ervaart zijn/haar lichaam als object van geweld en daarmee niet als iets fijns, goeds. Dit is een ernstige zaak. De vraag is hoe je zo’n iemand weer zijn/haar lichaam als iets fijns en goeds kan laten ervaren op een veilige manier. Ik denk, dat dit onderwerp in de hulpverlening een moeilijk punt is.

In feite ben ik op dit onderwerp gekomen door wat de Zwitserse psychologe Alice Miller


eens geschreven heeft over een 15 jarige knul, die weer eens door zijn vader met een stuk geslagen was en er trots op ging geen pijn gevoeld te hebben. Verschrikkelijk.

Ik kwam op het spoor van een artikel in de Economist met een analyse van waarom de politie in de VS zoveel burgers doodt: vorige jaar ruim meer dan 400. Ik voeg het als bijlage toe. Het lijkt in mijn ogen op een verborgen burgeroorlog, want er worden ook geregeld politie-agenten gedood.

Shorouq is verschillende keren op bezoek geweest, o.a. voor twee concerten, daarbij vergezeld van haar nichtjes en een keer met haar moeder en een keer met haar broer Yihya.
Yihya kwam ook een andere keer met eten om samen met mij te eten. Zoiets gebeurt vaker. Het laat zien hoe belangrijk samen eten in de samenleving is.

Ook Raida kwam op bezoek samen met haar man Usama. Dat is alleen op vrijdag mogelijk. Op de andere dagen moet haar man werken als taxichauffeur.

Gisteren ben ik naar de souvenirwinkel geweest om oude kranten te brengen, die John en Mike gebruiken voor verpakking van gekochte souvenirs. Ik had een gesprek met Mike. Hij vertelde mij, dat Hillary Clinton in haar boek vertelde, dat de VS dezelfde fout met ISIS maken als in het verleden met Al Qaida: hen op de been helpen tegen een tegenstander, maar niet beseffend een paard van Troje binnen te halen.

Ik voeg nog andere aanhangsels toe: een van Uri Avnery over het isolement van Israël en een aanhangsel over waarheidsvrees, iets waar politici last van hebben. Want blijf je, als de waarheid over je politiek bekend wordt?

Groeten uit Bethlehem, Louis

A very different activity came to me via my rapper Hajj MC. During my last meeting with him, he told me of his contact with an American hip-hopper in New York, Moyses. I was referring him to his other hip contact, Roberto in Chicago. The three of them are now working on a conference on hip hop / rap in Bethlehem and Ramallah to prepare it. I’m here also play a role. I am for Hajj MC an important mainstay. I’ll see.

Furthermore for me an interview for Radio N. Holland is waiting, which will be broadcasted on 2 January. I do so I do not get bored.

Hajj MC told me still something fascinating. He recently gave a hip-hop show in a village near Hebron, including about 50 people from Bethlehem who were present. Suddenly appeared about 50 Israeli soldiers. Attendees disappeared. A soldier gave Hajj the order to stop, but he went ahead and rapped on the situation in the West Bank and Gaza. Then the people came back. So he gave his show on the one side to the soldiers and on the other side to the people. He feels supported by God.

Something else healed is this: I’m me realize that someone who has suffered nothing but domestic violence, experiencing his / her body as an object of violence and thus not as something nice, good. This is a serious matter. The question is how such a person get back his / her body can make something nice and good experience in a safe way. I think this issue is a difficult point in counselling.

In fact, I came to this subject through what the Swiss psychologist Alice Miller once wrote about a 15 year old boy, who was again beaten by his father with a piece of wood and was proud to have felt no pain. Horrible.

I came across an article in the Economist with an analysis of why the police in the US kills many civilians: last year well over 400. I add it as an attachment. It seems in my eyes a hidden civil war, because there are also regular police officers slain.

Shorouq has been visiting several times, including two concerts, while accompanied by her nieces and once with her mother and once with her brother Yihya.
Yihya came another time with food to eat with me. Happening more often. It shows the importance of eating together in society.
Raida also came to visit with her husband Usama. This is only possible on Friday. On the other days her husband works as a taxi driver.

Bethlehem.

Bethlehem.

Yesterday I went to the gift shop to bring old newspapers, used by John and Mike for packing of purchased souvenirs. I had a conversation with Mike. He told me that in her book Hillary Clinton told that the US make the same mistake with ISIS as in the past with Al Qaeda: help them going against an opponent, but not realizing bring in a Trojan horse.

I add other attachments to a Uri Avnery about the isolation of Israel and an attachment about fear for truth, something politicians suffer from. For how can you keep your position, if truth be known about your politics?
Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

Kerstmis / Christmas

2014

unnamed2
Nu ik dit schrijf, heb ik de toespraak van de paus tot de curie op 22 december gelezen. Ik denk dat er een schokgolf vanuit gaat. Want zijn kritiek op de curie wordt ook toegepast op andere mensen in een machtspositie.

 Pope Francis delivers his message during a meeting with cardinals and bishops of the Curia at the Vatican on Monday. The pope said the Curia suffered from "spiritual Alzheimer's" and careerism. Andreas Solaro/AP


Pope Francis delivers his message during a meeting with cardinals and bishops of the Curia at the Vatican on Monday. The pope said the Curia suffered from “spiritual Alzheimer’s” and careerism.
Andreas Solaro/AP

Dit brengt mij bij de boodschap, die de geboorte van Jesus ons in feite brengt. Het gaat niet om macht, maar om gezag, die van Hem uitgaat door zijn wijze van leven.
Het afgelopen jaar was getekend door strijd om macht ten koste van talloze mensenlevens.
De VN noemde niet voor niets 2014 het slechtste jaar voor kinderen.
Voor de Palestijnen is het niet anders: zie maar de meer dan 2000 doden in Gaza in een oorlog geboren uit frustratie.
Ik wens eenieder voor het komend jaar de kracht zich te ontworstelen aan machtsdenken en het machtshandelen dat hieruit voortvloeit, zodat vrede dichterbij kan komen.
Moge de viering van de geboorte van Jesus hierbij onze inspiratiebron zijn.
Een vredig Kerstfeest en alle Goeds voor 2015.

unnamed
As I write this, I read the speech from the Pope to the Curia on 22 December. I think there is a shock wave from going. For his criticism of the curia is also applied to other people in a dominant position.
This brings me to the message that Jesus’s birth brings us in fact. It is not power, but authority that emanates from him by his way of life.
The past year was marked by struggle for power at the expense of countless human lives.
The UN did not call for anything in 2014 the worst year for children.

Five-year-old Shaymaa al-Masri was injured on 9 July 2014

Five-year-old Shaymaa al-Masri was injured on 9 July 2014

For the Palestinians, it is no different: see but born more than 2,000 deaths in Gaza in a war out of frustration.
I wish everyone in the coming year the strength to escape from thinking power and the power to act resulting therefrom so that peace can come closer.
May the celebration of the birth of Jesus here are our inspiration.
A peaceful Christmas and all the best for 2015.

Bethlehem, Palestina
Louis Bohte ofm
attachments:

1 the Economist About Copsback to menu attachments

2 Uri Avnery Splendid Isolationback to menu attachments

3 Veritasphobia (Fear of Truth)back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.