482 2014 – a hard year

Bethlehem 28 december 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Dit is de laatste brief van een bewogen jaar met veel verdriet voor al teveel mensen.
De jaaroverzichten zullen hier duidelijk in zijn.

Bethlehem December 28, 2014

Dear friend,

Peace and all good.

This is the last letter of a troubled year with much sadness for too many people.
The annual reviews will clearly show this.

Deze week maakte de paus veel indruk met zijn toespraak tot de medewerkers van het Vaticaan. Ik vermoed, dat hij al eerder geprobeerd heeft de mensen duidelijk te maken dat zij hun houding moeten veranderen, maar tevergeefs. Daarom is hij publiekelijk zo duidelijk geweest over de misstanden in het Vaticaan. Vermoedelijk wilde hij op deze manier lokale bisschoppen bemoedigen.

Voor mij is het niet vreemd, dat dit zo naar voren is gekomen. Ik wil dit met één voorbeeld duidelijk maken. In de liturgie is in 2003 een bepaling ingevoerd dat mensen vanaf het einde van de offerande tot het eind van de mis met een korte uitzondering staan om zo eenheid uit te drukken. Ik had me hierover verbaasd, toen ik dit hoorde. Hier wordt geen liturgisch argument aangevoerd, geen theologisch, geen bijbels noch een spiritueel argument, maar een sociologisch argument, wat inhoudelijk niets met de viering te maken heeft. Dit is een voorbeeld van ontsporing van het Vaticaan.

Met de Kerst is het als gebruikelijk druk geweest, maar minder dan voorgaande jaren. Dat was al te merken bij de aanloop. Ik denk dat de oorlog tegen Gaza hier heeft doorgewerkt.

Vrijdag was voor mij een drukke dag. Eerst kwam Shorouq op bezoek, nadat zij de dag ervoor met haar schoonzus Takhried en dier tweede dochter Rotaj op bezoek was geweest om de verjaardag van Rotaj te vieren.
Daarna kwamen tegelijk Abu Husam en een zoon op bezoek om zijn dank uit te drukken voor de steun aan zijn zoon, die nu in Taiwan met een promotie onderzoek begonnen is, en Jack met een jongen uit zijn omgeving.

Jack zorgt in zo’n situatie voor het nodige vermaak. Zo vertelde hij een grap, die hij verteld heeft, terwijl hij in het ziekenhuis lag na een ernstige val. Hij was niet bij bewustzijn. Hij kwam in de hel terecht, maar was heel snel er weer uitgeschopt door de duivel in de hel. Reden: twee duivels in de hel, dat gaat niet.

Na deze bezoeken ben ik naar de familie Al Azzah gegaan. Wisam kwam mij ophalen, maar dat kostte wat meer tijd vanwege een demonstratie en een afsluiting van de weg naar mij toe.
Bij de familie was het een drukke en gezellige bedoening. Husam en zijn vriendin Clio waren er ook. Met Husam had ik een heel gesprek. Hij vertelde, dat Dahlan gereed staat om Abbas op te volgen. Kennelijk voldoet hij aan het Amerikaanse profiel van een demokratisch gekozen Palestijnse president. Onder de bevolking heeft hij een slechte reputatie. Hij was in juni 2007 door Hamas uit Gaza geknikkerd.

Husam hoopt een beurs te krijgen om ergens in het buitenland te leren hoe je acteurs moet opleiden. Een van de mogelijkheden is Rusland, waar al een neef van hem studeert met een beurs. Die neef ken ik. Hij is morgen jarig.

Yihya is ook op bezoek geweest. Een deel van ons gesprek ging over Saleh, die een paar jaar geleden zomaar door een Israëlische soldaat was doodgeschoten. Het laat zien, hoezeer zijn dood Palestijnse jongeren bezighoudt. De jongste broer van Husam Najwan was zijn vriend. Hun broer Nour heeft een raplied over hem gemaakt.

Hier in huis zijn nu 11 aspiranten, vooral uit Zuid Amerika: Mexico, Nicaragua, Colombia en Argentinië naast een uit de VS. Ook zijn er twee uit de Filippijnen.

Vlak voor de Kerst is een zuster naar Italië teruggekeerd. Haar afscheid van de communiteit werd groots gevierd. Zij mag nu met haar 75 jaar op haar lauweren rusten. Zij was altijd met de kleren van de broeders bezig.

Bij het versturen van mijn Kerstpost hoorde ik, dat uitgaande post uit Palestina via Jordanië gaat, maar de binnenkomende post via Israël.

Wij kunnen ons nu opmaken voor de jaarwisseling en hopen op betere tijden, al heb ik er een hard hoofd in. Ik hoop maar, dat de huidige paus het nodige klaar krijgt. Hij lijkt mij de enige mens, die nog gezag heeft om iets voor elkaar te krijgen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

This week, the pope made a big impression with his speech to the employees of the Vatican. I suspect that he has tried to make the people already clear that they must change their attitude, but in vain. That is why he has publicly been so clear about the wrongs in the Vatican. Presumably he wanted to encourage local bishops in this way.

For me it is not surprising that this is so emerged. I want to make this clear with one example. In the liturgy has introduced a provision in 2003 that people from the end of the offering until the end of the Mass, with a brief exception stand to express as unity. I had this surprised me when I heard this. Here no liturgical justification, no theological, no biblical or spiritual argument, but a sociological argument, which has nothing to do with the content of celebration. This is an example of derailment of the Vatican.

At Christmas it’s been busy as usual, but less than in previous years. That was already apparent in the run-up. I think the war on Gaza has worked here.

Christians gather in Bethlehem ahead of Christmas mass (AFP Ahikam Seri)

Christians gather in Bethlehem ahead of Christmas mass
(AFP Ahikam Seri)

Friday was a busy day for me. Shorouq first came to visit, after the day before she had visited me with her sister-in-law Takhried and her second daughter Rotaj to celebrate the anniversary of Rotaj. Then came at the same time Abu Husam and a son visit to express his thanks for the support to his son, who is now started in Taiwan with a PhD, and Jack with a boy from his surroundings.

Jack gives in such a situation for additional entertainment. So he told a joke, he told while he was in the hospital after a serious fall. He was not conscious. He came up in Hell, but was very fast again kicked out by the devil in hell. Reason: two devils in hell, you cannot make it.

After this visit, I went to the family Al Azzah. Wisam came to pick me, but it took some more time because of a demonstration and a closure of the road towards me.
When the family was a bustling affair. Husam and his girlfriend Clio were there too. With Husam, I had a whole conversation. He said that Dahlan is ready to succeed Abbas. Apparently he meets the American profile of a democratically elected Palestinian President. Among the people he has a bad reputation. He was in June 2007 kicked out of Gaza by Hamas.

Husam hopes to get a scholarship for learning somewhere abroad how to teach actors. One possibility is Russia, where already studying a fellow cousin of him, who I know. He’s birthday tomorrow.

Yihya also visited me. Part of our conversation was about Saleh, who was shot dead just a few years ago by an Israeli soldier for no reason or excuse. It shows how much his death influences Palestinian youth. The youngest brother from Husam, Najwan, was his friend. Their brother Nour made a rap song about him.

Here at home are now 11 aspirants, especially from South America: Mexico, Nicaragua, Colombia and Argentina beside one from the US There are also two from the Philippines.

Just before Christmas a sister returned to Italy. Her farewell to the community was greatly celebrated. She may now rest with her 75 years on its laurels. She was always busy with the clothes of the brethren.

When sending my Christmas post I heard that outgoing mail from Palestine goes via Jordan, but incoming mail via Israel.

We can now prepare for the New Year and hope for better times, though I have my doubts. I hope that the current pope can manage the necessary done. He seems to me the only person who still has authority to get things done.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis BohteAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.