483 International law should apply to everyone.

Ephraim/Taybeh checkpoint, West Bank, Occupied Palestine (photo:David Heap/EAPPI)

Ephraim/Taybeh checkpoint, West Bank, Occupied Palestine (photo:David Heap/EAPPI)

Bethlehem 4 januari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag kwam de Custos op bezoek om met sommige broeders te praten en kennis te maken met de 12 aspiranten, die nu in huis zijn.

Bethlehem January 4, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Friday, the Custos came for a visit to talk with some brothers and become acquainted with the 12 aspirants, who are now in the house.

Twee van hen zijn afgelopen dinsdag aangekomen en zijn afkomstig uit Peru. Er komen nog twee: een Colombiaan en een Italiaan. De laatste is al langer in Bethlehem en ik ken hem al.

De Custos wilde ook weten hoe het met mijn gezondheid gesteld is. Ik kon hem van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. Ik was afgelopen maandag bij de neuroloog, die mij naar een andere neuroloog verwees voor een test van hoe mijn zenuwen werken. Bij de laatste ben ik dinsdagavond geweest voor een zogeheten EMG test. Met het resultaat ga ik weer naar de neuroloog van het ziekenhuis in Beit Jala.

Nu komt het erop aan, dat het behandelbaar is, dat bepaalde zenuwen te weinig bloed krijgen. Dat moet ik van de neuroloog horen. Hij is alleen op maandag in het ziekenhuis, maar morgen ben ik bezet met de intocht van de Custos als begin van het Driekoningenfeest. Daarom moet ik een week wachten.

De afspraak dinsdagavond was op een ongelukkig tijdstip. Mijn medebroeder George kon mij er wel heen brengen, maar niet blijven wachten. Ik zei hem, dat ik wel zou zien hoe ik mijn terugkeer zou oplossen. Ik liep door de straat, waaraan de kliniek ligt naar de hoofdstraat, Paulus VI straat, toen er een auto stopte. Het was de vrouw van een vriend van mij met hun twee zoontjes, die mij een lift naar huis gaf. Dat was weer keurig geregeld.

De jonge Palestijn, die maandag jarig was, had op zijn Facebook een mooie leuze; steel niet. De regering haat competitie.

De strijd tussen Israël en Palestina is een nieuwe fase ingegaan. Na afwijzing van een resolutie in de Veiligheidsraad heeft president Abbas o.a. een verzoek ingediend om aansluiting bij het Internationaal Strafhof te krijgen.

Ik ga van het simpele standpunt uit, dat internationaal recht voor iedereen moet gelden. Daar zijn de VS en Israël het kennelijk niet mee eens. Wel moet de tucht van de markt gelden, zoals de neo-liberalen bepleiten, maar niet de tucht van het Internationaal Recht.

Ik kreeg van mijn vriendin Hadassah een interessante column van Uri Avnery, dat over verwoede aandacht voor archeologie gaat. Wat is het belang van die verwoede aandacht in Israël voor archeologie? Daarmee wil de politiek aantonen, dat de Joden de oudste rechten op het land hebben. Maar tot nu toe is het resultaat volgens Uri Avnery praktisch 0,0.
Hiermee komen de verhalen in de Hebreeuwse bijbel als geschiedenis op de helling staan. Zie bijlage ‘The rock of our existence’.

Op oudejaarsdag zou ik door de regionale omroep RTV NH gebeld worden voor een kort interview, maar dit gebeurde niet. Er bleek iets tussen gekomen te zijn.
Ik werd alsnog op vrijdagmorgen opgebeld en alsnog geïnterviewd. De uitzending was vlak daarna. Het is nog te beluisteren bij uitzending gemist via

→ NH Lunchroom (op ca. 42 minuten)

of via deze link: → rtvnh.n, rechterkolom.
De uitzending was 12.40 Nederlandse tijd.

Als gebruikelijk zijn Shorouq en Yihya op bezoek geweest. Ik merk dat hun bezoeken hen goed doen en zij zich kunnen ontwikkelen. Ik ben er blij om. Zij hebben genoeg problemen in hun leven gekend.

Vrijdag wilde Shorouq naar de Al Aqsa moskee voor het vrijdaggebed, maar zij werd bij de checkpoint niet doorgelaten, omdat zij nog te jong is. Zij was er verdrietig onder. Komende vrijdag wil zij het weer proberen.

We hebben bezoek gehad van twee medebroeders uit Afrika. Een is afkomstig uit de Centraal Afrikaanse Republiek en een uit het oosten van Congo Kinshasha, twee gebieden met oorlogsproblemen.

Ik voeg nog enkele bijlagen toe. Een is van Adam Keller, die ik via mijn vriendin Hadassah toegemaild kreeg: Crazy Country over de afwijzing van de resolutie over Palestina. Adam Keller is van de Israëlisch vredesorganisatie Gush Shalom.

Een andere bijlage gaat over de Amerikaanse politiek tegenover het blok Rusland en China.

De laatste bijlage is van mijn medebroeder Bert Hagendoorn over zijn werk in Timika, Papoea Indonesië met een paar vermakelijke verhalen over het Sinterklaasfeest.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Two of them arrived on Tuesday and are from Peru. There are still two to come: a Colombian and Italian. The latter has long been in Bethlehem and I know him already.

The Custos also wanted to know how it is with my health. I could give him the latest developments to notify. I was last Monday at the neurologist, who referred me to another neurologist for a test of how work my nerves. To the last one I went Tuesday night for a so-called EMG test. With the result I’m going back to the neurologist at the hospital in Beit Jala.

Now the point will be, if it is treatable, that certain nerves don’t get enough blood. I must hear from the neurologist. He is alone on Monday in the hospital, but tomorrow I am occupied with the entry of the Custos as start of the feast of Epiphany. Therefore I have to wait a week.

The appointment Tuesday night was at an unfortunate time. My fellow brother George was able to bring me, but could not stay to wait. I told him that I would see how I would solve my return. I walked down the street, where the clinic is located to the main street, Paul VI Street when a car stopped. It was the wife of a friend of mine with their two sons, who gave me a ride back home. That was again neatly arranged.

The young Palestinian, who was Monday birthday, had on his Facebook a nice slogan; do not steal. The government hates competition.

competition

The conflict between Israel and Palestine has entered a new phase. After rejecting a resolution in the Security Council, President Abbas include a request among others to align Palestine to the ICC.

I have the simple point of view that international law should apply to everyone. There are the US and Israel apparently does not agree. It should apply the discipline of the market, such as advocating the neo-liberals, but not the discipline of International Law.

I got from my friend Hadassah an interesting column by Uri Avnery, which is about frantic attention to archeology. What is the significance of that frantic attention in Israel for archeology? This would demonstrate the political, that the Jews have a priority claim on the land. But so far the result is according to Uri Avnery practical 0.0.
This brings the stories in the Hebrew Bible as history on the slope. See attachment ‘The rock of our existence “.

On New Year’s Eve, I would be called by the Dutch regional broadcaster RTV NH for a short interview, but this did not happen. There appeared to be something intervened.
I was still on Friday morning called and yet interviewed. The broadcasting was shortly afterwards. It can still be heard even missed in broadcast

→ NH Lunchroom (on ca. 42 minutes)

or via this link: → rtvnh.n, right colum.
The broadcast was 12:40 Dutch time.

As usual Shorouq and Yihya have visited me. I notice that their visits do them well and may develop. I’m glad. They have enough problems seen in their lives.

On Friday Shorouq wanted to go to the Al Aqsa mosque for Friday prayers, but she was not allowed through the checkpoint, because she is too young. She was sad by this. This Friday she want to try it again.

We had a visit from two brothers from Africa. One comes from the Central African Republic and one from eastern Congo Kinshasa, two areas with war problems.

I add some attachments. One from Adam Keller, I got through by my friend Hadassah: Crazy Country on the rejection of the resolution on Palestine. Adam Keller belongs to the Israeli peace organization Gush Shalom.

Another attachment is about the American policy towards the block Russia and China.

The last attachment is from my fellow brother Bert Hagendoorn about his work in Timika, Papua Indonesia with some entertaining stories about Santa Claus.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte


attachments:

1 Crazy Countryback to menu attachments

2 Russia, China Mock Divide and Ruleback to menu attachments

3 the Rock of Our Existenceback to menu attachments

4 Rondzendbrief Dec 2014back to menu attachments

5back to menu attachments

6back to menu attachments

7back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.