484 And he learned compassion

And he learned compassion

a question of balance
(Album cover)

Bethlehem 11 januari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week was zwart gekleurd door de twee aanslagen in Parijs, waar veel mensen zich door geraakt weten. Het is afschuwelijk wat daar gebeurd is. Een schokgolf ging door de wereld. Daar valt niet op af te dingen.

Bethlehem January 11, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

This week was blackened by the two attacks in Paris, where many people got to know them through. It’s horrible what happened there. A shock wave passed through the world. There is not to be compromised.

Toch is er meer aan de hand.

De terreur, die de twee Algerijnse broers met hun Afrikaanse vriend hebben begaan, treft niet alleen de redaktie van Charlie Hebdo. Verreweg de meeste slachtoffers van deze terreur zijn Moslims. Denk aan Irak, Afghanistan en Pakistan met onder meer nog kort geleden 148 schoolkinderen in Peshawar, die op identieke wijze als de redaktie van Charlie Hebdo zijn omgebracht. Maar toen stond de wereld niet op zijn kop behalve in Pakistan. Ook de terreur is geglobaliseerd.

Te midden van alle terechte emotie – de terreur komt nu wel heel dicht bij – is het een uitdaging inzicht te krijgen in de achtergronden van deze misdaden om een weg te vinden ze te voorkomen. Dit is niet gemakkelijk. In The International New York Times van 24 november j.l. stond op de voorpagina een artikel over het probleem voor Europa hoe om te gaan met jongeren, die in Syrië met ISIS hebben gevochten en vervolgens terugkeren: de een gedesillusioneerd, de ander verder geradicaliseerd.

Ik meen een paar problemen op het spoor te zijn. Soms hoor ik van niet-Westerse mensen, dat zij nog steeds Westerse superioriteitsgevoel tegenkomen. Dat roept weerstand op.

Ik kwam enkele jaren geleden met twee jongelui in gesprek. Zij beschreven hun situatie als uitzichtloos: geen diploma, geen baan, geen geld, dus geen vrouw. Zij willen studeren. Als alternatief zagen zij het worden van een terrorist. Ik bood hen aan Engels te leren, maar daar gingen zij niet op in.

In onze wereld is een groeiende groep mensen, die zich buitengesloten voelen.
Toen ik mijn studie godsdienstsociologie afsloot, schreef ik een scriptie met als titel: poging tot zelfdoding door teenagers; hun zoektocht naar zingeving. Een van mijn conclusies was dat een poging tot zelfdoding een boodschap is: zo wil en kan ik met mijn leven niet verder.
Waar negativiteit heerst, ligt geweld op de loer.

In de hitte van de discussie staat de vrijheid van meningsuiting in het middelpunt. Hier wil ik het volgende over opmerken: Volgens mij is een cartoon te vergelijken met een lachspiegel. Het laat je lachen om jezelf. Een cartoon is een vergroting van een karaktertrek of kenmerk. Je kan erom lachen.
Maar er rijst een probleem, als een cartoon superioriteit uitdrukt van de een boven de ander en de ander vernedert. Vrijheid van meningsuiting veronderstelt altijd respect voor de ander en hem of haar behandelt als menselijk wezen. Waar dit ontbreekt, is volgens mij sprake van post-puberaal gedrag.

Het gaat mij om een grondhouding. Hierbij vergelijk ik het met een deel van het laatst lied van de schitterende album van de Moody Blues uit 1970 Question of balance. Dit is de tekst uit ‘The balance’:

Yet there is more to it.

The terror which the two Algerian brothers committed together with their African friend, affects not only the editor of Charlie Hebdo. The vast majority of victims of this terror are Muslims. Think of Iraq, Afghanistan and Pakistan including even recently 148 schoolchildren in Peshawar, who were killed in the same way as the editor of Charlie Hebdo were killed. But then the world was not upside down except in Pakistan. The terror is globalized.

Amidst all legitimate emotion -the terror is now very close to people in the West – it’s a challenge to get insight into the background of these crimes to find a way to prevent them. This is not easy. In The International New York Times of November 24 was on the front page an article about the problem for Europe how to deal with young people who fought in Syria with ISIS and then return: one disillusioned, the other further radicalized.

I seem to be a few problems on the track. Sometimes I hear from non-Western people that they still encounter Western superiority. That causes resistance.

I came several years ago with two young in conversation. They described their situation as hopeless: no diploma, no job, no money, no wife. They want to study. Alternatively, they saw it to become a terrorist. I offer them to teach them English, but they did not go in.

In our world is a growing group of people who feel excluded.
When I finished my studies in sociology of religion, I wrote a thesis entitled: attempted suicide by teenagers; their quest for meaning in their life. One of my conclusions was that a suicide attempt is a message: I don’t want and I cannot continue with my life in this way.
Where negativity prevails, violence lurks.

In the heat of the discussion freedom of expression stands at the center. Here I would like to say the following about it: I think comparing a cartoon with a funhouse mirror. It allows you to laugh at yourself. A cartoon is an enlargement of a trait or characteristic. You can laugh.
But there arises a problem, as a cartoon expresses superiority of the one above the other and humiliate the other. Freedom of speech always presupposes respect for the other and treat him or her as a human being. Where this is lacking, in my opinion there post-adolescent behavior.

To me it’s an attitude. Here I compare it to some of the last song of the wonderful album of the Moody Blues in 1970 Question of Balance. This is the text from “The balance ‘:

 

Moody Blues

A Question Of Balance
: The Balance

(Graeme Edge/Ray Thomas)After he had journeyed

And his feet were sore

And he was tired
 He came upon an orange grove

And he rested

And he lay in the cool

And while rested, he took to himself an orange and tasted it

And it was good

And he felt the earth to his spine

And he asked, and he saw the tree above him, and the stars

And the veins in the leaf

And the light, and the balance

And he saw magnificent perfection

Whereon, he thought of himself in balance

And he knew he wasJust open your eyes

And realize the way it’s always been

Just open your mind

And you will find

The way it’s always been

Just open your heart

And that’s a start
And he thought of those he angered

For he was not a violent man

And he thought of those he hurt

For he was not a cruel man

And he thought of those he frightened
For he was not an evil man

And he understood

He understood himself

Upon this he saw that when he was of anger or knew hurt or felt fear

It was because he was not understand

And he learned compassion
And with his eye of compassion

He saw his enemies like unto himself

And he learned love

Then, he was answeredJust open your eyes

And realize the way it’s always been

Just open your mind

And You will find

The way it’s always been

Just open your heart

And that’s a startMededogen staat als waarde hier centraal. Hiermee kun je je vijand zien als iemand, die lijkt op jezelf en leer je liefde. Ik denk dat onze wereld deze grondhouding broodnodig heeft.

Bij de nadruk op vrijheid van meningsuiting laat zich de vraag stellen of dit ook de mogelijkheid inhoudt kritiek op vrijheid van meningsuiting inhoudt.

Afgelopen dinsdag vierden wij het Driekoningenfeest, dat begon op maandag met de intocht van de Custos. ’s Avonds zaten we op andere plaatsen in de refter dan gewoonlijk. Hierdoor zat ik naast een aspirant uit Colombia, een bijzonder aardige jongeman, Cristian geheten. Ik had een plezierig gesprek met hem.

Ik had een gesprek met een jongere medebroeder, David, die vroeger als acteur ervaring had opgedaan. Hij is nu verantwoordelijk voor ons muziekinstituut ‘Magnificat’ en moet nu een opleiding voor muziek opzetten. Een onderdeel is acteurschap, nodig voor musicals en opera’s. ik had met hem een keer mijn vriend Husam bezocht, die acteur is. Nu wil hij contact met hem om te zien hoe Husam in dit aspect van de opleiding kan voorzien. De volgende dag regelde ik voor David een telefonisch gesprek met Husam. Het is nu aan hen om dit verder te regelen.

Woensdag was er in Jordanië een sneeuwstorm aangekondigd en werd er een dag vrijaf gegeven. Uiteindelijk kregen we hier vrijdagavond en -nacht een witte wereld. De aspiranten hebben hiervan genoten.

Woensdag kwam onverwacht Jack op bezoek. Hij wilde zijn ervaringen kwijt. Hij praat wel. Nu had ik van een incident bij de intocht van de patriarch op 24 december gehoord. Ik vroeg hem ernaar. Ik kreeg van hem te horen, dat de beveiliging van Abbas zich niet wisten te gedragen. Met een hek duwden zij eerst scouts en zusters naar achteren en vervolgens hebben zij met de wapenstok letterlijk scouts het ziekenhuis ingeslagen. Ongehoord.

Ik las het laatste nieuw over de fatale vlucht van het Maleisische vliegtuig MH17. Ik begrijp nog minder waarom het vliegtuig over Oost Oekraïne vloog. Tijdens het gesprek drie dagen voor het neerhalen van MH17 was er overleg over de veiligheid van het luchtruim in het oosten. Er was juist een vrachtvliegtuig op 6500 meter hoogte neergehaald. De enige correcte conclusie kon volgens mij zijn, dat het luchtruim daar onbetrouwbaar was. Hier kwam nog bij, dat de regering van de Oekraïne niet de baas was over het oosten en derhalve ook niet over het luchtruim erboven.

Als bijlage voeg ik een artikel met 10 mythen over het conflict tussen Israël en Palestina. De tweede bijlage is van rabbi Michael Lerner n.a.v. het drama in Parijs. Hij is namelijk zelf fysiek bedreigd geweest vanwege zijn publicaties in het blad Tikkun, zonder dat de autoriteiten hem bescherming gaven.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Compassion as a central value here. Let’s you see your enemy as someone who looks like yourself and learn love. I think for our world this attitude is vital.

With an emphasis on freedom of expression can be to ask whether this also includes the possibility of criticism entails on freedom of expression.

Last Tuesday we celebrated the Epiphany, which began on Monday with the arrival of the Custos. In the evening we sat in different places in the refectory than usual. This I sat next to an aspirant named Cristian from Colombia, a very nice young man. I had a pleasant conversation with him.

I had a conversation with a younger fellow brother, David, who had previously gained experience as an actor. He is now responsible for our music institute ‘Magnificat’ and must now set up a school for music. A component shelf actor needed for musicals and operas. Once I had visited together with him my friend Husam, who is an actor. Now he wants to contact him to see how Husam can provide for this aspect of training. The next day I arranged for David a telephone conversation with Husam. It is now up to them to arrange this further.

Wednesday was a snowstorm in Jordan and was announced a day given time off there. Eventually we got here Friday evening and -night a white world. Aspirants have enjoyed this.

Wednesday came unexpectedly Jack for a visit. He wanted to tell his experiences. He’ll talk. Now I had heard of an incident at the entry of the Patriarch on 24 December. I asked him about it. I was told by him that the security of Abbas himself did not know to behave. With a gate pushed they first scouts and sisters back and then they literally smashed scouts into the hospital with batons. Unheard of.

I read the latest news about the fatal flight of the Malaysian plane MH17. I understand even less why the plane was flying over eastern Ukraine. During a meeting, three days before the downing of MH17 there was a consultation about the safety of the airspace in the east. There was just downed a cargo plane at 6500 meters altitude. The only correct conclusion could be to me, that the airspace was unreliable. Here was added that the government of Ukraine was not the boss on the east and thus not over the airspace above it.

As attachment I add an article 10 myths about the conflict between Israel and Palestine. The second attachment is Rabbi Michael Lerner related to the drama in Paris. He is in fact itself been physically threatened because of his publications in the journal Tikkun, without the authorities gave him protection.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2015 Louis Bohte

attachments:

1 10 Myths About Israel – Palestine Conflict

 back to menu attachments

2 Mourning the Parisian Humorists Yet Challenging the Hypocrisy of Western Media

 back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.