485 Arab generation of peace

Bethlehem 18 januari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De nasleep van de aanslagen in Parijs is voorlopig onoverzienbaar. Zo kreeg ik afgelopen donderdag Mohammed Owaineh op bezoek. Het gesprek ging uiteraard over de gevolgen van de aanslagen voor hem.

Bethlehem January 18, 2015

Dear people,

Peace and all good.

The aftermath of the attacks in Paris is preliminary incalculable. So last Thursday I got a visit from Muhammad Owaineh. The conversation was about the consequences for him from the attacks.

Hij constateerde groeiende Islamofobie. Hij voelt zich in de tang genomen. Zelf is hij duidelijk dat doden doden is. Geen excuus hiervoor. Desondanks vinden sommigen, dat hij aan de kant van de terroristen staat en anderen, dat hij aan de kant van het Westen staat. Een derde positie lijkt niet mogelijk. Ik wees hem op de Indiase logica, die erop neerkomt, dat een bewering ja, nee of anders is.

Hij wilde mij vragen een artikel over de aanslagen te schrijven. Ik kon hem geruststellen, want ik was al volop bezig met een artikel over de gebeurtenissen te schrijven. Het is inmiddels af en ik heb het hem toegemaild ter vertaling. Zodra de vertaling klaar is, stuur ik het naar de man, die de website bijhoudt. Inmiddels lijkt het erop, dat het artikel over ISIS aandacht trekt. Het aantal bezoekers was de afgelopen 24 uur meer dan 2000:

He noted growing Islamophobia. He feels taken in the rod. He himself is clear: killing is killing. No excuse for this. Nevertheless, some find that he is on the side of the terrorists and others that he is on the side of the West. A third position does not seem possible. I pointed to the Indian logic, which boils down that a statement is yes, no, or otherwise.

He wanted me to write an article questions about the attacks. I could reassure him, because I was already busy with writing a story about what happened. It’s finished now and I’ve emailed it him for translation. Once the translation is completed, I send it to the man who maintains the website. Meanwhile, it seems that the article about ISIS attracts attention. The number of visitors in the last 24 hours was more than 2000:

Dit is mijn bijdrage aan het bestrijden van extremisme.
Ik kreeg bijval voor mijn analyse van een vriend van mij, die emeritus professor is, iemand die wel een hoog niveau van denken heeft. Maar vraag is natuurlijk wel, welke maatregelen getroffen moeten worden om de huidige problemen de baas te worden.

Afgelopen zondag kreeg ik bijna gelijktijdig bezoek van Sana met haar dochter Nourhan en van Shorouq. Dat werd een plezierig samenzijn. Ik hecht eraan, dat vrouwen elkaar tot steun kunnen zijn. Zij wisselden hun telefoonnummer uit.
Ook Yihya is enkele keren op bezoek gekomen net als zijn zus Shorouq. Het valt mij op, dat zij het woord God in hun mond nemen als een realiteit in hun leven. Wat dit betreft ben ik met een boeiende onderneming bezig. In een ander verband heb ik een artikel geschreven over de uitspraak van Augustinus: ”God is mij meer nabij dan ik mijzelf nabij ben”. Mijn simpele conclusie is, dat als je mensen dichter bij zichzelf brengt, je hen dichter bij de Eeuwige brengt, zoals ik mij liever uitdruk. Mensen komen dichter bij zichzelf, als je zorgvuldig naar hen luistert. Dit zorgvuldig luisteren betekent, dat mensen zich niet hoeven te verdedigen en zich begrepen weten. Dat is precies wat ik bij Shorouq en Yihya merk.

Het aantrekkelijke van deze benadering is, dat het niet gaat om macht van religieuze leider over mensen. Want daar verzetten mensen zich tegen. Het gaat erom mensen dichter bij elkaar te brengen op een wijze, die heilzaam is en waardoor mensen zich minder alleen voelen. Het vraagt wel om tijd aan elkaar te besteden

Ik denk dan ook, dat de crisis waarin geloven zich bevindt, voortkomt uit een gevoel bij mensen dat religieuze leiders hun gezag aan de Eeuwige menen te kunnen ontlenen. Maar zo werkt dat niet. Vervolgens leggen zij mensen voorschriften op. Dat roept verzet op.

Met mijn gezondheid merk ik nog weinig verandering, maar ik ben wel wijzer geworden met de kennis over de problemen, die geclusterd zijn. Mijn bloedvaten zijn een probleem, een familiekwaal. Volgende week maandag hoor ik wel nader van de specialist, wat mogelijk is.

Afgelopen maandag had ik bezoek van mijn tandarts, Mohammed, zoon van Sana. Het werd een heel gesprek over hoe zijn vader, die bijna 7 jaar geleden door een Israëlisch doodseskader werd gedood met nog drie andere Palestijnen. Mohammed leerde van hem, dat het verzet tegen de bezetting vooral moet berusten op jezelf ontwikkelen door studie. Ik voeg enkele bijlagen toe: vier artikelen gaan over de nasleep van de aanslagen in Parijs en een gaat over de bewuste uitspraak van Augustinus.

Een van de vier artikelen is van Uri Avnery, “waving in the first row”. Hij verwijst onder meer naar wat er tijdens de Algerijnse opstand gebeurde, namelijk, dat de meeste Joden in Algerije de kant van Frankrijk kozen. Ik vermoed, dat deze keuze voor Frankrijk een belangrijke verklaring is voor de anti-Israëlische houding van Arabieren. Zij zien hierom Israël als een vervolg van de koloniale bezetting, zoals mijn vriendin Hadassah mij een keer zei. Het is derhalve geen kwestie van anti-semitisme, wat op zich onzin is, want Arabieren zijn ook Semieten. Een ander over een dreigende toekomst voor Europa kreeg ik van mijn neef Edward toegestuurd.

Groeten uit Bethlehem, Louis.

This is my contribution to the fight against extremism.
I received support for my analysis from a friend of mine who is an emeritus professor, someone who has a high level of thinking. But question is of course, what measures should be taken to the current problems to master.
Last Sunday almost simultaneous visit Sana was with her daughter Nourhan and Shorouq. That was a pleasant gathering. I stimulate that women can support each other. They exchanged their phone number.

Yihya came also several times to visit me, like his sister Shorouq. It strikes me that they take the word God in their mouth as a reality in their lives. In this regard, I am working on an exciting venture. In another context, I wrote an article about the statement of Augustine: “God is closer to me than I am near to myself.”

My simple conclusion is that if you bring people closer to themselves, you bring them closer to the Lord, as I like to express me. People come closer to themselves, if you carefully listen to them. This means listening carefully, that people do not need to defend themselves and know to be understood. That’s exactly that I notice at Shorouq and Yihya.

The appeal of this approach is that it is not about power of religious leaders about people. Fore then men oppose. The idea is to bring people closer together in a manner that is beneficial and makes people feel less alone. It asks to spend time together

I think, therefore, that the crisis of faith that they are enduring, comes from a feeling among people that religious leaders try to show authority which they seems to get from the Eternal. But that is not the way works. Then they put prescriptions on people. That causes resistance.

With my health I notice little change, but I am wiser with the knowledge about the problems that are combined. My vessels are a problem, a family ailment. Next week on Monday I do hear further from the specialist, what is possible.

Last Monday I got a visit from my dentist, Mohammed, son of Sana. It was a whole conversation about how his father, who almost 7 years ago by an Israeli death squad was slain with three other Palestinians, educated Mohammad. Resistance to the occupation should mainly rely on yourself through study.

I add some attachments: four articles deal with the aftermath of the attacks in Paris and one is about the deliberate judgment of Augustine.

One of the four articles is from of Uri Avnery, waving in the first row. He refers in particular to what happened during the Algerian independence war, namely, that the majority of Jews in Algeria sided with France. I suspect that this choice for France is an important explanation for the anti-Israeli stance of Arabs. So they see Israel as a continuation of the colonial occupation, as my friend Hadassah told me once. It is therefore not a matter of anti-Semitism, which is nonsense in itself because Arabs are Semites.

Greetings from Bethlehem, Louis.

© 2014 Louis Bohteattachments:

1 After Paris, Whither the BDS Movementback to menu attachments

2 Charlie Hebdo Fallout, Specter of Fascist Past Haunts European Nationalismback to menu attachments

3 Deus Interior Intimo Meoback to menu attachments

4 the Paris Effect That Wasnu2019tback to menu attachments

5 Waving in the First Rowback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.