486 gloomy about what we can expect this year

Ha'aretz Jan.22,2015 Palestinian women protest in Gaza City, Jan. 2, 2014. Photo by AP

Palestinian women protest in Gaza City,
Jan. 2, 2014. Photo by AP

Bethlehem 25 januari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen woensdag gebeurde er iets moois. Ik heb al langere tijd te maken met een zus en een broer, beiden nog tieners, die ongewenste kinderen waren met alle gevolgen vandien.

Bethlehem January 25, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Wednesday happened something beautiful. I have to deal some time with a sister and a brother, both still teenagers, who were unwanted children with all its consequences.

Ik had eens getracht hen op één lijn te krijgen om samen sterk te staan. Dat was tot nu toe niet gelukt.

Afgelopen woensdagmorgen kwam de zus naar mij toe om met mij te praten. Het lukte mij om onder woorden te brengen en uit te drukken wat deze achtergrond voor hen beiden betekenden: vrij willen zijn en niemand vertrouwen. Zij herkende dit. Mij heeft zij wel leren vertrouwen, omdat ik in voorkomende gevallen ik aan haar kant stond net als bij haar broer. Dit was in weerwil van het merendeel van hun familie.

’s Middags heeft zij een paar uur met haar broer gepraat en kwamen zij tenslotte tot elkaar en kwamen op één lijn, werden één hand. Vervolgens kwamen zij naar mij toe om dit te vieren: eerst door samen koffie te drinken – een belangrijk ritueel in de Arabische cultuur – en daarna samen te eten.

Blijkbaar was het belangrijk goed aan te voelen wat voor zus en broer betekende, dat ze niet gewenst waren, al heb ik dat laatste niet met evenveel zo woorden gezegd.

Op dezelfde dag kreeg ik echter ook een droevig bericht binnen. Een medebroeder, die aan het begin van de maand 70 was geworden, was plotseling overleden. Moge hij nu rusten in vrede. Dan komt zuster dood wel ineens dichtbij, want ik hoop volgend jaar februari 70 te worden.

Afgelopen maandag was er een uitgaansdag voor de communiteit naar Jericho, waar we vorig jaar ook naar toe zijn gegaan. Ik moest thuis blijven, omdat aan het eind van de middag oud-premier van Agt op bezoek kwam en ik hem in de kerk zou rondleiden. Ik heb hem al eens eerder in Brussel ontmoet. Deze week wordt hij 84.

Zijn bezoek was plezierig en we hebben samen gegeten samen met twee gezellen en Toine van Teeffelen.

Dinsdag kreeg ik een e-mail, waarin een link was vermeld, waar ik van schrok. Het is de volgende link:

charlie-hebdo-fired-anti-semitic-cartoonist-ridiculing-judaism-2009

In 2009 was bij Charlie Hebdo een cartoonist ontslagen vanwege ant-semitische cartoons. Een van de cartoons ging over het trouwen van een zoon van de toenmalige president Sarkozy met een rijke Joodse vrouw.

De link gaat ook over dubbele standaard in het Westen: wel negatieve cartoons over Mohammed vanwege vrijheid van meningsuiting, maar niet vergelijkbare cartoons over Joden, want dat is anti-semitisme.

Deze onevenwichtigheid heeft mij aan het denken gezet. Ik kwam uit bij het woord ‘gojim’, zoals Joden naties, volkeren van niet-Joden betitelen. Het klinkt in mijn oren negatief, maar dat is slechts ten dele waar. In psalm 2 heeft dit woord een negatieve klank, in Jesaja 41, 2 – 4 is het deels positief en deels negatief en in Jesaja 2, 2 – 4 positief,

Het is aan Joden uit te leggen wat de betekenis van gojim is. Het geeft wel een kloof aan tussen Joden en niet-Joden. Het lijkt mij zaak om die kloof te dichten. Dat moet van twee kanten komen. Anders zitten we in een neerwaartse spiraal. Daar moet aan beide kanten aan gewerkt worden.

Ik heb zelf goede ervaringen met Joden door respectvol en met zorg met hen om te gaan. Zij voelen zich dan op de eerste plaats als mensen behandeld. Zo overbrug je de kloof. Het anders zijn van Joden mag geen probleem zijn. Wij zijn allemaal verschillend.
Wel heb ik gevoeligheid voor negativiteit gemerkt.

Ik was een keer in gesprek met twee collega’s in de jeugdhulpverlening, beiden Jood. Op een gegeven moment liet ik de naam ‘zwarte Jopie’ vallen. Meteen keken zij elkaar aan. Ik praatte gewoon door, al wist ik meteen, waarom zij elkaar aankeken. ‘Zwarte Jopie’ was een bekende persoon in de Amsterdamse onderwereld en een Jood. Maar ik had het erover, dat hij tijdens de grote staking in november 1983 ervoor zorgde, dat de Wallen schoon bleven. Hier was niets anti-semitisch aan.

Donderdag kreeg ik bezoek van een vriend uit Al Doha, buurman van de huiseigenaar, van wie ik ruimte voor een jongerencentrum gehuurd had. Dat was een kort bezoek, want ondanks dat hij gepensioneerd is, heeft hij het druk.

Vrijdag kwam Wisam Al Azzah mij ophalen voor een bezoek aan zijn familie. Dat was een plezierig bezoek. Ik heb een tijdje met Husam gepraat. Hij stelt mijn artikelen op mijn website op prijs vanwege mijn manier van denken. Wij waren somber over wat ons dit jaar te wachten kan staan: een nieuwe oorlog. Weliswaar heeft Netanyahoe geprobeerd nu al een oorlog te forceren ten voordele van hem voor de verkiezingen met het doden van Hezbollah leden, maar zo gemakkelijk laat Hezbollah zich niet provoceren. Zie maar hoe de oorlog in 2006 begon. Een nieuwe oorlog zou wel eens verder reikende gevolgen kunnen hebben.

Tenslotte was er veel aandacht voor de dood van de koning van Saoedi Arabië, die eindverantwoordelijke is geweest voor het wekelijkse ritueel op vrijdag na het vrijdaggebed van openbare onthoofding van gevangenen. Hij werd door Obama vriend genoemd en eerbiedwaardig staatshoofd. Ik ken betere vrienden.

Ik vond deze week twee links over de gebeurtenissen in Palestina in 1948:

I once tried to get them aligned to stand strong together. That was not successful so far.

Last Wednesday the sister came to me to talk to me. I was able to put into words and to express what this background for both of them meant: to be free and not trust anyone. She recognized this. She has to learn to trust me, because I stand at her side was just like her brother. This was in spite of the vast majority of their family.

In the afternoon, she talked for a few hours with her brother and she finally came together and got in line, were one hand. Then they came to me to celebrate this: first by drinking coffee together – an important ritual in Arab culture – and then eat together.

Apparently it was important to understand well about what it meant for sister and brother, they were not wanted, though I have not said that last without using this expressing.

On the same day, however, I got a sad message. A fellow friar, who had become 70 at the beginning of the month, was suddenly deceased. May he now rest in peace. Then sister dead come suddenly close to me, because I hope to be 70 next year in February.

Last Monday was a day off for the community to Jericho, where last year we went. I had to stay home, because at the end of the afternoon, former Prime Minister van Agt came to visit and I would guide him in the church. I met him once before in Brussels. This week he becomes 84.

His visit was enjoyable and we ate together with two companions and Toine van Teeffelen, the other Dutchman in Bethlehem.

Tuesday I got an email in which a link was provided, I was shocked. It is the link:

charlie-hebdo-fired-anti-semitic-cartoonist-ridiculing-judaism-2009

In 2009, Charlie Hebdo fired a cartoonist because of ant-Semitic cartoons. One of the cartoons was about to a son of the then President Sarkozy, who married with a wealthy Jewish woman.
The link is also about double standards in the West: negative cartoons of Muhammad because of freedom of speech, but not similar cartoons of Jews, because it is anti-Semitism.

This imbalance has put me thinking. I came from the word ‘goyim’ as Jews pronounce it nations, peoples of non-Jews. It sounds in my ears negative, but that’s only partly true. In Psalm 2, this word has a negative connotation, in Isaiah 41, 2-4 is partly positive and partly negative and in Isaiah 2, 2-4 positive,
It is to explain the significance of Jews is goyim.

It gives a gap between Jews and non-Jews. It seems to me important to close that gap. That must come from both sides. Otherwise, we’re in a downward spiral. There needs to be worked on both sides.

I myself have good experiences with Jews by respectfully and carefully dealing with them. They feel than on the first place treated as human beings. So you close the gap. The otherness of Jews should be no problem. We are all different.

But I have noticed sensitivity for negativity. I was once talking to two colleagues in the youth help, both Jew. At one point I mentioned the name ‘black Jopie ‘. Then they looked at each other. I just continued talking, I knew immediately why they looked at each other. ‘Black Jopie’ was a well-known person in the underworld of Amsterdam and a Jew. But I was talking about, that he made during the great strike in November 1983 that the red light district remained clean. Here was nothing anti-Semitic in.

Thursday I received a visit from a friend of Al Doha, neighbor of the homeowner, from who I had rented space for a youth center. That was a short visit, because even though he’s retired, he’s busy.

Friday came Wisam Al Azzah to pick me to visit his family. That was a pleasant visit. I talked a while with Husam. He appreciates my articles on my website because of my way of thinking. We were gloomy about what we can expect this year could be a new war. Although Netanyahu has already tried to enforce a war for the benefit of him before the elections with the killing of Hezbollah members, but Hezbollah cannot be so easily provoked. Notice how the war began in 2006. A new war would have even more far-reaching consequences.

Finally, there was much attention to the death of the King of Saudi Arabia, who was ultimately responsible for the weekly ritual on Friday after Friday prayers public beheading of prisoners. He was named by Obama friend and venerable head of state. I know better friends.

I found this week two links about the events in Palestine in 1948:

over etnic cleansing van Palestina

about ethnic cleansing of Palestine

over Haifa.

Ik voeg nog enkele aanhangsels toe: de geïmproviseerde toespraak van de paus tot Filippijnse jongeren, over hoe het Westen zich permitteert anderen te beledigen, over een mislukte poging van het leger van de VS gevangenen te bevrijden, wat het leven kostte van de twee gegijzelden, over het falen van Hollande te leren van Bush met het beginnen van een oorlog zonder te weten hoe te beëindigen en een van Amira Hass, dat de meeste Palestijnen zich niet laten provoceren door Israël.

Groeten uit Bethlehem, Louis

about Haifa.

I add some attachments to: the impromptu speech from the Pope to Filipino youth, about how the West was venturing to insult others, about a failed attempt by the US army to free prisoners, which took the lives of the two hostages, about the failure of Hollande to learn from Bush with starting a war without to know how to finish and Amira Hass, that most Palestinians are not to be provoked by Israel.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2015 Louis Bohte
attachments:

1 Hollande Fails to Learn From Bushback to menu attachments

2 Most Palestinians Restrain Themselves Despite Israels Plunderback to menu attachments

3 the Golden Age of Black Opsback to menu attachments

4 We Won’t Cover Your Skin or Honor Your Godback to menu attachments

5 Women, Pope Francisback to menu attachments

Reacties zijn gesloten.