488 the selective outrage in the mainstream media about burning defenseless

the first hip-hop school of Palestine

the first hip-hop school of Palestine (Photo by Thore Schroeder- Dec. 31, 2010)

Bethlehem, 8 februari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Op zich heb ik een rustige week achter de rug, maar er valt wel wat te melden.

Bethlehem February 8, 2015

Dear people,

Peace and all good.

In itself, I have a quiet week behind, but there is something to report.

Afgelopen zondag werd in onze kerk voor het eerst het feest van Don Bosco, de stichter van de Salesianen, gevierd. Na afloop van de viering kwam Odette Sleiby, de vrouw van Anton Sleiby naar mij toe, geheel in het zwart gekleed. Ik keek vreemd op, maar wat bleek, was, dat de jongste zus van Anton Sleiby van het dak was gevallen en om het leven was gekomen. Heel tragisch.

Mijn hiphopper Hajj MC heeft de eerste hip-hop school van Palestina opgericht en mij er lid van gemaakt. Hij is druk bezig om een conferentie te organisatie rond hip-hop in Palestina: twee dagen in Bethlehem en 1 dag in Ramallah. Ik zie wel wat ervan komt. Ik krijg ook een rol toebedeeld.

Dinsdag kreeg ik bezoek van moeder Owaineh. Zij was in de buurt en wilde mij graag spreken. Zij maakt zich altijd zorgen om haar kinderen, maar sinds de dood van haar man staat zij er alleen voor. Dat is niet gemakkelijk.

Gisteren kreeg ik bezoek van Shorouq. Zij komt graag op bezoek, maar heeft niet altijd geld om naar mij toe te komen. Zij maakte een mooie constatering. Volgens haar heb ik psychologie gestudeerd, omdat ik weet, wat er in mensen omgaat. Hierbij bedoelde zij onder meer, dat zij en haar broer Yihya vrij willen zijn, vrij van de familie na het vele geweld, dat zij in hun leven hebben ondergaan als ongewenste kinderen. Ik denk, dat zij door deze opmerking van mijn kant elkaar gevonden hebben. Shorouq toont een groeiende wijsheid en inzicht en ook geloof in Allah, een bewuste Muslima, waar ik als eenvoudige minderbroeder mee aan de wieg sta. Toch bijzonder. Maar het geeft mij ook een verantwoordelijkheid in de huidige tijd.

Later kwam nog mijn tandarts even langs. Hij had de verjaardag van zijn vriendin Nadja gevierd en wat lekkers voor mij meegebracht. Dat was een leuke verrassing.

Eerder op de dag was ik met mijn neuroloog naar Hebron gereisd om van zijn collega te horen de resultaten van de test van vorige week zaterdag waren. Het blijft een moeizame zaak. Voor de specialist zijn de problemen te gecompliceerd om mij te behandelen. Op zich is dit natuurlijk wel goed, dat hij de grenzen van zijn mogelijkheden kent. Ik waardeer dit. Maar nu moet ik op zoek gaan naar een specialist, die mij wel kan helpen.

Natuurlijk was de hele wereld geschokt door de afschuwelijke moord op de Jordaanse piloot. Nu had ik afgelopen zondag, twee dagen voordat deze moord bekend werd, een artikel gedownload met als titel ‘The elephant in the Room’, waarin de westerse waarden op de korrel werden genomen en de selectieve verontwaardiging in de hoofdstroom van de media. In dit artikel kwam onder meer aan de orde een praktijk in India, die net zo afschuwelijk is.

Daar wordt een bruid, die de familie van de bruidegom niet bevalt, eveneens levend verbrand. Maar daar horen we verder niets over. Ik voeg dit artikel als bijlage aan deze brief toe. Het artikel gaat verder vooral over de Israëlische politiek naast andere afschuwelijke praktijken. Wat zijn onze westerse waarden waard?

Het lijkt mij goed om zo de Israëlische politiek in een breder verband te plaatsen om zo zichtbaar te maken te maken, dat onze wereld verre van volmaakt is en er heel wat kwaad bestaat, dat aan onze aandacht ontsnapt.

Een andere manier is eens te kijken naar de vele haarden van problemen en onrecht in onze wereld. Een lijst hiervan trof ik bij facebook van een Libanese vriend van mij. Zie bijlage list of problems in our world. Het is in het Frans, maar wel goed te volgen, denk ik. De lijst is niet volledig. Het lijkt mij niet eenvoudig hier nuchter onder te blijven en de moed niet op te geven. Wij hebben wel de gift van een paus, die helder is: paus Franciscus.

Nu heeft hij van de week wel een opmerking gemaakt, die niet bij iedereen in goede aarde zal zijn gevallen, namelijk de pedagogische tik. Ik herinner mij een uitspraak van een directeur van een internaat van Bijzonder Jeugdwerk. Hij sprak van pedagogisch handwerk. Hij had orthopedagogiek gestudeerd. Dan verwacht je niet zo gauw zo’n uitspraak. Ik denk dat hier een nauwkeurige waarneming op zijn plaats is.

Wat uiteraard terecht wordt afgewezen is het afreageren van kwaadheid op een kind. Ik heb er voorbeelden van gezien. Geen misverstand.

Maar soms is het in het belang van het kind om grenzen te stellen. Hierbij helpt praten niet altijd. Het praten is dan een te rationele benadering van een kind, die ongewenst gedrag vertoont en hierdoor uitgenodigd kan worden om zijn zin door te drijven. Praten is dan een zwaktebod.

We kennen het gezegde: wie niet horen wil, moet maar voelen. Het gaat dan om een gecontroleerde tik en niet een ongecontroleerd afreageren van kwaadheid. Ik denk, dat het kind in kwestie ook voelt, dat er echt iets mis is en zo tot bezinning wordt gebracht. Het is hierbij ook goed om te bedenken, dat met woorden een kind ook gekrenkt kan worden, terwijl er fysiek niets gebeurt.

Ik voeg nog enkele andere aanhangsels toe: een bijlage over Syrische vluchtelingen, een over de overeenkomst over bootvluchtelingen tussen Australië en Cambodja, een over de oorlog in de Sinaï, een over de ontwikkelingen in de relatie tussen Israël en de VS, en een over de verschillende betekenissen voor verschillende mensen van het begrip Zionisme.

Groeten uit een nu afkoelend Bethlehem na een mooie voor-zomerse week, Louis

Last Sunday in our church for the first time the feast of Don Bosco, the founder of the Salesians, was celebrated. After the celebration came Odette Sleiby, the wife of Anton Sleiby to me, completely dressed in black. I looked strange, but what appeared was that the youngest sister of Anton Sleiby had fallen from the roof and had died. Very tragic.

My rapper Hajj MC has established the first hip-hop school of Palestine and made me a member. He is busy with the organization around hip-hop at Palestine: two days in Bethlehem and one day in Ramallah. I’ll see what comes of it. I get assigned a role.

Tuesday I got a visit from mother Owaineh. She was in the nearby and wanted to speak me. She is always worried about her children, but since the death of her husband she stands alone. That is not easy.

Yesterday I had a visit from Shorouq. She loves to visit me, but has not always money to come to me. She made a great observation. According to her, I studied psychology because I know what is going on inside people. This meant this includes that she and her brother Yihya want to be free, free from the family after the violence that they have undergone in their life as unwanted children. I think they have found each other by this comment from my side. Shorouq shows a growing wisdom and understanding and faith in Allah, a conscious Muslima, I like simple friar stand at the cradle. Yet particular. But it gives me a responsibility in the present time.

Later passed my dentist by. He had celebrated the birthday of his girlfriend Nadja and brought some sweet for me. That was a nice surprise.

Earlier in the day I travelled with my neurologist to Hebron to hear of his colleague what the results of the test were last week Saturday. It remains a difficult business. For the specialist, the problems are too complicated to treat me. In itself this is of course good that he knows the limits of its capabilities. I appreciate this. But now I need to find a specialist who can help me.

Of course the whole world was shocked by the horrific murder on the Jordanian pilot. Now I had last Sunday, two days before the murder became known, downloaded an article entitled ‘The elephant in the room’, where Western values were taken on the grain and the selective outrage in the mainstream media. In this article, there was mentioned a practice in India, which is just as horrible.

There is a habit to burn alive a bride who the family of the groom doesn’t like. But we hear nothing about. I add this article as an attachment to this letter. The article goes mostly on Israeli politics alongside other abhorrent practices. What are our Western values worth?

It seems a good idea as to place the Israeli policy in a broader context to make it as visible, that our world is far from perfect and there are many evil exists that escapes our attention.

Another way is to take a look at the many sources of problems and injustice in our world. A list of these I found at Facebook of a Lebanese friend of mine. See attachment list of problems in our world. It’s in French, but easy to follow, I think. The list is not complete. It does not seem easy to remain cool and not to give up the courage. We do have the gift of a pope that is clear: Pope Francis.

Now he made a comment this week, which will not everyone appreciate, namely the pedagogical tap. I remember a statement by a director of a centre of youth help. He spoke of pedagogical handicrafts. He had studied remedial education. Then you do not expect so soon such a statement. I think that here is a careful observation necessary.
What course is rightly rejected the vent anger on a child. I have seen examples of it. No misunderstanding.

But sometimes it is in the best interest of the child to set limits. Not always it helps to talk. The talk is a rational approach to a child who misbehaves and this may be invited to drive through his will. Talking is seen as a weakness.

We know the saying: Who does not want to hear, has to feel. This involves a controlled tap and not uncontrolled venting of anger. I think that the child in question feels that there is something wrong and so is brought to his mind. Here it is also good to remember that a child can be hurt with words, while physically nothing happens.

I add some other attachments to: an attachment on Syrian refugees, an agreement about boat refugees between Australia and Cambodia, and one about the war in the Sinai, one about the developments in the relationship between Israel and the US and one about the different meanings for different people of the concept of Zionism. Greetings from the now cooling Bethlehem for a nice pre-summer week, Louis

© 2015 Louis Bohte
attachments:

1 – Dear Syria From One Refugee to Anotherback to menu attachments

2 – List of Problems in Our Worldback to menu attachments

3 – Refugee Deal a Political Gimmickback to menu attachments

4 – The Elephant in the Room the Origin of Modern Terror and Crumbling Western Valuesback to menu attachments

5 – The Great War of Sinaiback to menu attachments

6 – The Tragic Tear in US-Israel Relationsback to menu attachments

7 – Zionists Allback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.