490 thunderstorm and snow.

03. snow
Bethlehem 22 februari 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag werd mijn verjaardag opgesierd met onweer en sneeuw. De wereld was wit, toen ik opstond. Op zo’n dag is Bethlehem verlaten.

Bethlehem February 22, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday was my birthday adorned with thunderstorm and snow. The world was white, when I got up. On such a day Bethlehem is abandoned.

Alleen kinderen komen buiten om in de sneeuw te spelen. Het betekent bijvoorbeeld ook, dat ons personeel thuis blijft en we zelf moeten zien hoe er gekookt wordt.

Vanwege de verwachte sneeuw kwamen donderdag Shorouq, Yihya, Raida en hun moeder naar mij toe om mij voor mijn verjaardag te verrassen. Dat was leuk. Omdat de ruimte, waarin ik hen gewoonlijk ontvang een kleine opknapbeurt kreeg, ontving ik hen in de ruimte ernaast, die heel sjiek oogt met een heuze zetel. Om beurten gingen zij erin zitten om zich te laten fotograferen.
Maandag kwam Shorouq met haar drie nichtjes om de verjaardag van de oudste, Amal, te vieren, die 10 jaar werd. Amal betekent hoop.

Ondertussen wacht ik op de thuiskomst van de custos om opgenomen te worden in een ziekenhuis is Haifa om aan mijn benen geholpen te worden, als het mogelijk is.

De oudste kleindochter van mijn Poolse vrienden, Ola, is er aanzienlijk slechter aan toe. Zij ligt in een ziekenhuis met acute leukemie. Medicijnen slaan niet aan. Bid voor haar.

De dood van 21 Koptische Christenen is afschuwelijk. Ik heb er een wrang gevoel bij. Toen ik vorig jaar juni mijn rapport over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping schreef, waarschuwde ik in de laatst zin voor ISIS als een bedreiging voor het hele Midden Oosten. Ik kon toen niet vermoeden, hoe waar die woorden zouden zijn. De volgende vraag is: wat in ISIS trekt jonge mensen aan?

Ik maakte Lawrence blij met een afdruk van de 15 ziektes, die paus Franciscus in het Vaticaan was tegengekomen. Hij wil erover mediteren. Ook hij verbreedt de ziektes tot andere organisaties.
Minder bekend is van deze paus hoe hij veranderde van een conservatieve en autoritaire provinciaal van de Jezuïeten in de man die hij nu is. Concrete ervaringen met de onderkant van de samenleving brachten hem tot zijn huidige houding. Het is vergelijkbaar met hoe aartsbisschop Romero van een conservatieve man veranderde in een bisschop, die aan de kant ging staan van het gewone volk, dat leed onder het geweld van zijn eigen regering, en daarom vermoord werd.

Nu heeft ook in Kopenhagen een eenzame wolf dood en verderf gezaaid. Geen mens wordt als eenzame wolf geboren, maar hoe komt het, dat een mens een eenzame wolf wordt? Ik heb er mijn eigen ideeën over dank zij het werk van de Engelse psycholoog Bolwby, die onderzoek deed naar hechting. Hij ontdekte dat wie geboren wordt na 70 dagen hechting vertoond. Ik heb dit zelf kunnen constateren bij een vriendin, die haar pas geboren dochtertje de fles gaf. Toen ik over hechting sprak, zei ze, dat haar dochtertje juist die dag 70 dagen oud was en voor het eerst haar aankeek. Voorheen dwaalde haar ogen rond.

Ik denk, dat wie niet de kans krijgt zich te hechten, de kans loopt een eenzame wolf te worden. Scholen zouden hier een preventieve rol in kunnen spelen.
Ik las van de week, dat op de lijst, gepubliceerd door reporters zonder grenzen, de VS op plaats 49 staat.

Ik heb dit keer veel bijlagen, te kust en te keur:
Ik kwam een bericht tegen over een mislukte staatsgreep in Venezuela op 12 februari j.l. Ik was hier verbaasd over, omdat ik er niets van gehoord had. Via Google vertaling zocht ik informatie in het Spaans bij Google. En inderdaad, er was een staatsgreep. Zie:

ataque-golpista

In Spaans:

ataque-golpista

Only children come out to play in the snow. This means for example, that our staff stays at home and we have to see how it is cooked.

Due to the expected snow on Thursday Shorouq, Yihya, Raida and their mother visited me to surprise me for my birthday. That was fun. Because the space in which I usually receive them, got a little makeover, I received them in the next room, which looks very chic with a real throne. Taking turns, they went down into it to be photographed.

02. a white world

Monday came Shorouq with her three nieces ​​to celebrate the birthday of the oldest, Amal, who was 10 years. Amal means hope.

Meanwhile, I’m waiting for the return of the Custos to go to a hospital in Haifa in order to be treated to my legs, if it is possible.

The eldest granddaughter of my Polish friends, Ola, her situation is considerably worse. She lies in a hospital with acute leukaemia. Medications not catch on. Pray for her.

The death of 21 Coptic Christians is horrible. I have a nasty feeling. When in last June I wrote my report on Justice, Peace and Integrity of Creation, I warned in the last sentence for Isis as a threat to the entire Middle East. I had no idea then how true those words were. The next question is: what in ISIS attracts young people?

I made Lawrence happy with a print of the 15 diseases that Pope Francis diagnosed in the Vatican. He wants to meditate this. He also broadens the disease to other organizations.

Less is known of this pope how he changed from a conservative and authoritarian provincial of the Jesuits in the man he is now. Concrete experiences with the bottom of society led him to his current position. It’s similar to how Archbishop Romero a conservative man became a bishop, who stood on the side of the ordinary people, who suffered from the violence of its own government, and therefore was killed.

Now a lone wolf sown death and destruction in Copenhagen. No man is born as a lone wolf, but how is it that a man becomes a lone wolf? I have my own ideas about thanks to the work of the English psychologist Bolwby, who studied attachment. He found that those born show attachment after 70 days. I have been able to see this confirmed at a friend, who gave her new-born daughter the bottle. When I talked about attachment, she said, that her daughter that day was just 70 days old and for the first time looked at her. Previously, her eyes roamed around.

I think that those who do not get a chance to attach itself, there is the risk of becoming a lone wolf. Schools should have a preventive role to play here.

I read of the week on the list, published by Reporters Without Borders, that the US is on place 49.

I did this time many attachments in plenty:
I got a message from a failed coup in Venezuela on 12th of February. I was surprised about this because I had not heard of it. I searched via Google translation in Spanish at Google. And indeed, there was a coup. See:

ataque-golpista

In Spanish:

ataque-golpista

Er is nu onrust na de arrestatie van de burgemeester van Caracas. Zie verder bijlage Venezuela met bericht over de staatsgreep en een interview met John Pilger, een onafhankelijke journalist uit Australië, over Venezuela.

Een bijlage gaat over een jongeman uit Ecuador, die als 10 jarig kind met een jonge vrouw naar Seattle ging om te ontdekken hoe zijn stam in het Amazonegebied het binnendringen van de buitenwereld in het leefgebied van zijn stam kan overleven, een taak die hij van zijn vader kreeg.

Zie ook: californiasunday

Een bijlage gaat over het vergunningenstelsel voor Palestijnen, hoe dat in de praktijk uitwerkt. Het is een onderzoek van AEI van de hand van Toine van Teeffelen.
Een bijlage gaat over de zaak Rachel Corrie, die in maart 2003 in Gaza werd doodgebulldozerd, bij het Hooggerechtshof in Israël.

Een bijlage gaat over een jongen van 17, die door ISIS geronseld was om als zelfmoordterrorist mensen op te blazen, maar wat voorkomen werd. Hierop aansluitend is er een artikel over ISIS, Libië en Italië.

Een bijlage gaat over de Oekraïne op weg naar een grote oorlog. Let wel: het is opmerkelijk, dat bij het pas gesloten wapenstilstand de VS en Engeland geen partij waren net zomin als de rebellen.

Zie ook de foto over de front linies.

Tot slot een artikel over Islamfobie en over Jodenhaat in de VS. Ik voeg een paar foto’s van de sneeuw toe.

Groeten uit Bethlehem, Louis

There is unrest after the arrest of the mayor of Caracas. See also attachment Venezuela with a report about the coup and an interview with John Pilger, an independent journalist from Australia, on Venezuela.

An attachment is ​​about a young man from Ecuador, who as a 10 year old child went with a young woman to Seattle to discover how his tribe in the Amazon area can survive intrusion from the outside world in the habitat of his tribe, a task he shall father received. See also:

californiasunday

An attachment deals with the licensing of Palestinians, how that works out in practice. It is an AEI study written by Toine van Teeffelen, a Dutchman, who works for AEI.

An attachment deals with the case Rachel Corrie, who was killed by a bulldozer in Gaza in March 2003, at the Supreme Court in Israel.

An attachment is ​​about a boy of 17, who was recruited by Isis to blow up as a suicide bomber among people, but what was prevented. This is followed by an article on ISIS, Libya and Italy.

An attachment deals with Ukraine on the way to a major war. Note that it is remarkable that in the newly agreed truce the US and Britain were not party just as the rebels. See the photo on the front lines.

Finally, an article about Islamophobia and about hatred against Jews in the US. I add a few pictures of the snow.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Case Rachel Corrie Dismissedback to menu attachments

2 Homeward, Boy From Ecuadorback to menu attachments

3 Isis, Libya and Europeback to menu attachments

4 Islamophobiaback to menu attachments

5 Mainstreaming Jew Hatrback to menu attachments

6 on the Way to War on Russiaback to menu attachments

7 Permits Report 2015back to menu attachments

8 Venezuelaback to menu attachments

9 Zelfmoordterroristattachments:
back to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.