491 ISIS gaining ground in Libya, threatens nearby Italy

Bethlehem 1 maart 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag nacht viel het Israëlische leger Deheisha kamp binnen op zoek naar iemand. Een jongeman, Jihad geheten, die op het dak van een huis hiernaar stond te kijken, werd doodgeschoten.

Bethlehem March 1, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Monday night was an incursion of the Israeli army in Deheisha camp looking for someone. A young man called Jihad, who was standing at the roof of a house to look what was going on, was shot dead.

Hij behoorde tot een groep van 5 nauwe vrienden, van wie een twee jaar geleden in de buurt van Aidakamp werd doodgeschoten zonder enige aanleiding. Dat was Saleh. De derde vriend is Mohanad, die voor de derde keer in een Israëlische gevangenis zit en komende week voor de rechter komt.
De vierde is Yihya. Hij kwam afgelopen woensdag op bezoek, geheel ontdaan door de dood van zijn goede vriend Jihad. Hij is nu geheel alleen, want de vijfde vriend, Ibrahim, is naar Israël gegaan om daar te werken.

Yihya wil nu ook martelaar worden om met Jihad en Saleh herenigd te worden en is enkele dagen naar Aida kamp gegaan om stenen te gooien en zo uit te lokken dat hij doodgeschoten zou worden. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Hij is ook iedere dag bij mij op bezoek gekomen. Het vraagt veel concentratie van mij om hem uit de put te trekken. Het ging erom hem goed aan te voelen, waar hij op dat moment zit. Dan voelt hij zich begrepen en minder eenzaam.

Gisteren werd hij 18. Ik heb dat toch een beetje met hem kunnen vieren. Ik bespeurde vooruitgang bij hem, maar er is nog een hele lange weg te gaan voor hij zich echt beter voelt.

Vrijdag heb ik met de custos gesproken over mijn ziekenhuisopname. Hiervoor moet een en ander geregeld worden. Zodra dit rond is, hoor ik er nader over.
Het uitstel is achteraf wel goed geweest om Yihya te kunnen bijstaan.

Afgelopen zondag kwam Jack op bezoek om bij te praten. Een oudere zus van zijn moeder is op mijn verjaardag overleden. Hij was aan het werk als bewaker van het kantoor van UNRWA in Jerusalem. Hij had te maken met sneeuwval en fel onweer, dat scherp wit verblindend licht gaf, want als bewaker moet hij ook buiten om het gebouw heen lopen. Zijn dienstrooster gaat veranderen van drie dagen dagdienst van 12 uur, drie dagen vrij, drie dagen nachtdienst en weer drie dag vrij naar doordraaiende diensten van 8 uur. Dit wil zeggen eerst van 7 to 3 uur, de dag erop van 3 tot 11 uur en dan de dag daarop van 11 tot 7 uur enz. Dit lijkt me niet prettig, want zo heb je geen hele dag vrij.

ISIS zal voorlopig de aandacht trekken. Zo is er op YouTube een propagandafilmpje te zien, waarin een 17 jarige Australiër opkomt voor ISIS: zie

He belonged to a group of five close friends, one of whom was shot dead near Aida camp unprovoked two years ago. That was Saleh. The third friend is Mohanad, who is in an Israeli prison for the third time and comes to court this week.

The fourth is Yihya. He arrived last Wednesday to visit me, completely upset by the death of his good friend Jihad. He is now completely alone, for the fifth friend, Ibrahim, went to Israel to work there.

Yihya now wants to be a martyr to be reunited with Jihad and Saleh and went to Aida camp for several days to throw stones and so provoking that he would be shot. But until now, it didn’t happen. Every day he comes to visit me. It requires a lot of concentration from me to pull him out of the pit. The point was to let him feel well where he is at that moment. Then he feels understood and less lonely.

Yesterday he became 18. I could celebrate a little with him this. I sensed progress with him, but there is still a long way to go before he really feels better.

Friday I spoke with the Custos of my hospitalization. This requires to arrange several things. Once this has been done, I hear about it afterwards.
The delay of my hospitalization has been good to be able to assist Yihya.

Jack came to visit last Sunday to talk to me. An older sister of his mother passed away on my birthday. He was working as a security guard from the office of UNRWA in Jerusalem. He had to deal with snow and fierce thunder that gave sharp white blinding light, because as a guard he should also go outside to walk around the building. His roster will change from day shift three days of 12 hours, three days off, three days night shift and again three day off by turning to services of 8 hours. This is, first of 7 to 3 pm the next day from 3 to 11 pm and then the next day from 11 pm to 7am etc. This does not seem nice, because in this way he doesn’t have one day free.

ISIS will initially attract attention. There is on YouTube to see a propaganda movie, where a 17 year old Australian defending ISIS: see

Het geeft te denken hoe het mogelijk is, dat jonge Westerse mensen zich zo laten meeslepen door ISIS. Wat is de onderliggende stroom, die dit mogelijk maakt? Als we deze vraag niet aanpakken, zal dit probleem blijven doorwoekeren. Als aanhangsel voeg ik een kaartje toe, dat laat zien, hoe belangrijk de situatie in Libië voor de veiligheid van Zuid Europa is. Een ander aanhangsel is een artikel van Trouw over ISIS in Libië.

Hoe klein onze wereld geworden is, blijkt uit een artikel over de Oeigoeren, die in Noord West China wonen en een Turks volk zijn. Zij vluchten uiteindelijk naar Turkije, waar ze gepusht worden om in Syrië te gaan vechten.

John Pilger, en Australische journalist schrijft over de opkomst van fascisme heden ten dage. Hierop aansluitend een artikel over hoe de VS zich als uitzondering ziet op de internationale rechtsorde.

Voor mij dichter bij huis is een artikel over de verkiezingen in Israël en to slot een bericht over het doodschieten van een Palestijnse jongeman in Deheisha kamp, Jihad, vriend van Yihya. De foto van de muur bij dit artikel is een voorbeeld van misleiding, want om Deheisha kamp staat geen muur.

Ik weet niet wanneer mijn volgende brief zal uitkomen. Dat hangt van mijn behandeling in Haifa af.

Groeten uit Bethlehem, Louis

It makes you think how it is possible that young Western people like ISIS so much. What is the underlying current that makes this possible? If we do not address this question, this problem will continue to proliferate. As attachment I add a card to that shows how important the situation in Libya is to the security of southern Europe. Another attachment is ​​an article of on ISIS in Libya in the Dutch newspaper Trouw.

How small our world has become, shows an article about the Uighurs who live in North West China and are a Turkic people. They eventually flee to Turkey, where they are pushed to fight in Syria.

John Pilger, Australian journalist, writes about the rise of fascism today. Related to this an article about how the US sees itself as an exception to the international legal order.

For me closer to home is an article on the elections in Israel and finally a message about the killing of a Palestinian man in Deheisha camp, Jihad, friend of Yihya. The photo of the wall at this article is an example of deception, because to Deheisha camp there is no wall.

I do not know when my next letter will come. That depends on my treatment in Haifa.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Curtain Coming Down on Erdoganu2019s Excellent Uyghur Adventure


View this document on Scribd

back to menu attachments

2 Map ISIS Libya


View this document on Scribd

back to menu attachments

3 Netanyahu s True Electoral Rival


View this document on Scribd

back to menu attachments

4 Palestinian Killed by IDF in West Bank Refugee Camp


View this document on Scribd

back to menu attachments

5The Rise of Fascism is Again the Issue


View this document on Scribd

back to menu attachments

6 the Unwritten American Rules of the Road


View this document on Scribd

back to menu attachments

7 Trouw About Isis in Libya


View this document on Scribd

back to menu attachments

Reacties zijn gesloten.