492 This incident will have, I fear, a follow-up.

3arches
Bethlehem 8 maart 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds..

Vrijdag gebeurde er iets veronrustends. Een vrouw stopte met haar auto voor de souvenirwinkel The Three Arches om iets af te handelen.

Bethlehem March 8, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Friday, something happened requires rest ends. A woman stopped her car in front of the souvenir shop The Three Arches to handle anything.

Dat duurde even en niemand kon passeren. Toen de vrouw uiteindelijk naar buiten kwam, riep een chauffeur iets lelijks tegen haar. Vervolgens ging zij weer naar binnen en vertelde haar man, wat haar overkomen was. Toen is de man naar het dorp gegaan, waar de chauffeur vandaan kwam en heeft het gebit van de burgemeester ‘verbouwd’. Hierop heeft de burgemeester jongelui van zijn dorp gemobiliseerd en hebben de winkel en het restaurant van de man ‘verbouwd’. De winkel is van een Christen (Grieks Orthodox) en de burgemeester een Moslim. Dit kwalijk incident zal, vrees ik, nog een staartje krijgen.

Ondertussen wacht ik op opname in een ziekenhuis in Haifa, tot er plek is. Het is er relatief druk met meer broeders, die urgent medische verzorging nodig hebben.
Afgelopen zondag kwam Mohammed Owaineh op bezoek. Hij verzorgt de vertaling van de artikels, die ik voor mijn website schrijf

That took a while and no one could pass. When the woman finally came out, a driver called something nasty to her. Then she went back inside and told her husband what had happened to her. Then the man went to the village, where the driver came from and ‘redesigned’ the teeth of the mayor. The mayor of his village mobilized the young people of his village, who ‘redesigned’ the shop and the restaurant of the man. The store owner is a Christian (Greek Orthodox) and the mayor a Muslim. This incident will have, I fear, a follow-up.

Meanwhile, I’m waiting for admission to a hospital in Haifa, until there is place. It is relatively crowded with more brothers who need urgent medical care.
Last Sunday Mohammed Owaineh came to visit me. He handles the translation of the articles I write for my website

Hij waardeert ze, omdat ze kort en helder zijn en omdat ze vragen oproepen.
Hij vroeg mij meer artikels te schrijven, met name rond de situatie, die er nu voor Moslims ontstaan is door het vele brute geweld door ISIS en Boko Haram, die blijkens een bericht van deze morgen samen willen gaan.

Hij vertelde mij van trollen op internet. Het zijn jonge tieners van rond de 12 jaar, die haatmails op internet plaatsen: van Christenen tegen Moslims en omgekeerd. Het meest veronrustende zijn de vele likes die deze mails krijgen. Het wijst op een ontwikkeling van verharding van de ene groep tegen de andere. De vraag is hoe deze jongeren te benaderen en in contact te komen?

Later kwam de familie Al Azza mij ophalen voor een bezoek aan hen. Het was een gezellige ontmoeting. Ik hoorde, dat zaterdag Wisam en Abeer hun tweede kind krijgen met een keizersnede.

Husam heeft het niet gemakkelijk. Hij zit zonder werk en ervaart keer op keer dat Palestijnen niet te vertrouwen zijn, een ervaring die mijn hiphopper Hajj MC ook opgedaan heeft.

Donderdag kreeg ik bezoek van de jongere broer van Mohanad, die in een Israëlische gevangenis zit vanwege stenen gooien. Zijn naam is Murad. Hij was ooggetuige van de dood van Jihad een week eerder. Zijn verhaal was helder en duidelijk. Jihad was op straat, toen de Israëlische soldaten het kamp binnentrokken. Jihad ging zijn huis in, al waarschuwde zijn vrienden hem voor de soldaten. Hij ging naar het dak en gooide een brok steen naar de soldaten, waarop hij doodgeschoten werd. Een triest verhaal.

Ik betreur de uitspraak van premier Rutte, dat wat hem betreft Syriëgangers daar beter kunnen sneuvelen dan hier terugkeren. Hiermee schrijf je jonge mensen af en sluit je de mogelijkheid uit dat zij tot bezinning komen en veranderen. Het is ook een slag in het gezicht van de naaste verwanten van deze jongelui.

Een ander punt is de vraag: wat bezielt hen om zich bij ISIS aan te sluiten? Het is belangrijk dit te achterhalen om te zien wat tegen deze beweging gedaan kan worden. Dit lijkt mij een zaak van politici.

Maandag was er een huiskapittel, een bijeenkomst van de broeders waar ik toegelicht heb, wat de problemen met mijn benen zijn. Ik kreeg de indruk, dat het goed begrepen werd.

Ik zag vrijdagmorgen een interessant programma in het Engels van Deutsche Welle. Het heet Quadriga en is om 7.30 Palestijnse tijd. Het is een discussieprogramma over een actueel programma. Dit keer ging het over de Oekraïne. Een van de drie deelnemers vertelde, dat Poetin tot 2005 geen bezwaar had tegen een nauwere aansluiting van de Oekraïne bij het Westen. Hij verkeerde in de veronderstelling, dat Rusland zou kunnen profiteren van Westerse technologische kennis. Maar in 2005, 2006 kantte de regering van Bush zich tegen Rusland. Toen veranderde Poetin zijn opstelling. Ik kan mij hierbij iets voorstellen.

Van de week was de toespraak van Netanyahoe tegen Iran voor het Congres van de VS. Ongeveer 200 vooraanstaande mannen uit de wereld van de Israëlische veiligheidsdienst hebben zich tegen de opstelling van Netanyahoe gekeerd als een bedreiging voor het voortbestaan van Israël, namelijk door Obama tegen zich in het harnas te jagen. Hierdoor kan de steun van de VS verminderen. Zie ook bijlage.

Gisteravond was er in Tel Aviv een grote demonstratie tegen Netanyahoe.
Overigens speelt Iran een steeds belangrijkere rol in het Midden Oosten. Generaal Soeleimani van de Revolutionaire Garde van Iran speelt een cruciale rol in de oorlog in Irak. Zie bijlage en de link:

He appreciates them because they are short and clear and because they raise questions.
He asked me to write more articles, particularly around the situation that now arise for Muslims by many brutal violence by Isis and Boko Haram, who, according to a report this morning wanting to go together.

He told me about trolls on Internet. These are young teenagers around 12 years, who put hate mail on the Internet: Christians against Muslims and vice versa. Most alarming are the many likes these emails receive. It reflects a development of hardening of one group against the other. The question is how to approach these young people and to get in touch?

Later, the family Al Azza came to pick me up to visit them. It was a pleasant encounter. I heard that Saturday Wisam and Abeer get their second child by Caesarean section.

Husam has a hard time. He is unemployed and experiences again and again that Palestinians cannot be trusted, an experience that my hip hopper Hajj MC got too.

Thursday I got visited by the younger brother of Mohanad, who is due to throw stones at an Israeli prison. His name is Murad. He was an eyewitness to the death of Jihad a week earlier. His story was bright and clear. Jihad was on the street when Israeli soldiers invaded the camp. Jihad went to his home, while his friends warned him for the soldiers. He went to the roof and threw a piece of stone to the soldiers after this he was shot. A sad story.

I regret the statement by the Dutch Prime Minister Rutte, who agrees that it is better that young people, who join ISIS die in the Syrian Civil War die there than return here. In this way he depreciates young people and excludes the possibility that they come to their senses and change. It is also a slap in the face of the close relatives of these youths.

Another point is the question: what inspires them to join ISIS? It is important to trace this to see what can be done against this movement. This seems to me a matter of politicians.

On Monday there was a house chapter, a gathering of the brothers that I have explained what the problems are with my legs. I got the impression that it was well understood.

Friday morning I saw an interesting program in English on the channel Deutsche Welle. It is called Quadriga and at 7.30 Palestinian time. It is a discussion about a current issue. This time it was about the Ukraine. One of the three participants told that until 2005 Putin had no objection to a closer alignment of Ukraine with the West. He had the impression that Russia would benefit from Western technological knowledge. But in 2005, in 2006 the Bush administration argued against Russia. Then Putin changed his mind. I can just imagine something with this change.

This week Netanyahu hold his speech on Iran in front of the Congress of the United States. Approximately 200 leading men from the world of the Israeli security have turned against Netanyahu as a threat to the survival of Israel, namely by antagonizing against Obama. It may reduce US support. See also attachment.

Last night there was a big demonstration in Tel Aviv against Netanyahu.
Incidentally, Iran is playing an increasingly important role in the Middle East. General Suleimani of the Revolutionary Guards of Iran plays a crucial role in the war in Iraq. See attachment and the link:

++++++++++++++++++++++++++

Het is een portret van de generaal.
De bijlage is van de Volkskrant.

Ik hoop nu spoedig aan mijn benen geholpen te worden.

Groeten uit Bethlehem, Louis

It is a portrait of the general. The attachment of the Dutch newspaper Volkskrant.

I hope now that my legs will quickly be helped.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Netanyahu Adds Injury to Insultback to menu attachments

2 If you thinkback to menu attachments

3 Deze Iraanse Spookgeneraal Helpt de Wereld Om is Te Verslaanback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.