494 Greetings from Jerusalem

A protester holds a Palestinian flag in front of an IDF bulldozer in the West Bank [File]. (photo credit:REUTERS)

A protester holds a Palestinian flag in front of an IDF bulldozer in the West Bank [File]. (photo credit:REUTERS)

Jerusalem 12 april 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Hoe het met mijn verblijf hier verder zal gaan, hangt af van een gesprek me de custos aan het eind van de maand. Hij is nu in Syrië.

Jerusalem April 12, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

How my stay here will continue depends on a talk with the Custos at the end of the month. He is now in Syria.

Ik ben afgelopen donderdag naar Bethlehem gegaan om wat spullen op te halen. Ik heb toen ook een familie in Deheisha kamp opgezocht, van wie ik met de jongste twee kinderen, tieners, veelvuldig kontakt heb gehad. Op het laatste stukje naar hun huis werd ik achterop gelopen door de vader en door hem begroet. Toen ik binnenkwam, volgde er een explosie van vreugde. Dit liet zien welke positie ik in de familie heb, als de pater familias, wat vrij ongewoon is voor minderbroeder in een Moslim familie.

Ik denk dat ik deze positie verworven heb, toen de vader eens zijn jongste zoon ging slaan en ik hem tot de orde riep, waarmee ik hem overstemd heb. Sindsdien bemerkte ik een verandering van mijn positie in het gezin.
Overigens begrijp ik wel, waarom de vader zo gewelddadig is. Hij heeft het van huis uit meegekregen: een vader die gewelddadig is met zijn handen en zijn moeder met haar mond naast andere factoren.
Hierna bezocht ik de moeder van Mohanad, die in een Israëlische gevangenis zit vanwege het gooien met stenen. Zijn moeder verkeert in een slechte gezondheid.

Maandag ging ik met de communiteit naar Emmaus, een jaarlijks gebeuren op Paasmaandag. na de viering daar deelde de Custos als gebruikelijk aan alle aanwezigen brood uit gevolgd door een warme maaltijd voor iedereen.
Dinsdag kreeg ik bezoek van een zuster, die tot de vrouwelijke tak van de Jezuïeten behoort. Het was een plezierig gesprek, waarin we de mogelijkheden voor samenwerking verkenden. Zij is nu een paar weken naar Spanje, waarna we verder aan de slag kunnen gaan. Het zal gaan over hoe hulp te geven aan Palestijnen en wat te doen tegen het geweld tegen vrouwen. Wat dit laatste betreft zag ik op internet een indrukwekkend verhaal van een jonge Belgische vrouw, die door haar vriend verkracht was en er bijna drie jaar over deed om aangifte te doen. Zie:

Last Thursday I went to Bethlehem to pick up some stuff. I then visited a family in Deheisha camp, from whom I have had with the two youngest children, teenagers, frequent contact. On the last stretch to their house I was greeted by the father, who was lagging behind me. When I entered the home, there was an explosion of joy. This showed what position I am in the family, as the paterfamilias, which is quite unusual for friars in a Muslim family.

I think I have gained this position, because once the father started to beat his youngest son and I called him to order, by which I overruled him. Since then I noticed a change of my position in the family.
Incidentally, I understand why the father is so violent. He has learned it at his home: a father who was violent with his hands and his mother with her mouth among other factors.
After that I visited the mother of Mohanad, who is in an Israeli jail for throwing stones. His mother is in poor health.

Monday I went with the community to Emmaus, an annual event on Easter Monday. After the celebration the Custos shared there as usual bread to all attendees followed by a hot meal for everyone.
Tuesday I received a visit from a sister who belongs to the female branch of the Jesuits. It was a pleasant conversation, in which we explored the potential for cooperation. She is now in Spain for a few weeks, after which we can continue to work. It will be about how to provide aid to the Palestinians and what to do about violence against women. Regarding the latter, I saw on the Internet a powerful tale from a young Belgian woman who was raped by her boyfriend and it cost her nearly three years to go to the police. See:

Meer en meer lijkt het Midden Oosten in vuur en vlam te staan. Sommigen trekken hieruit de conclusie, dat bij Arabieren/Moslims geen democratie mogelijk is. Ik denk daar anders over. Wie in de Arabische of Afrikaanse cultuur wordt geboren, krijgt met de moedermelk loyaliteit aan de eigen stam ingedronken. Dat geldt ook voor het staatshoofd. Die moet voor zijn eigen stam zorgen. Daarom zijn er in de Arabische wereld mensen, die democratie verstaan als het recht om eens in de vier jaar een nieuwe dictator te kiezen.

Een oplosssing laat Afghanistan zien, waar regelmatig de stamoudsten bij elkaar komen om de toestand in het land te bespreken en beslissingen te nemen. Zo’n vergadering heet Loya Jirga.

Een opmerking over de afschuwelijke vliegtuigramp in de Franse Alpen. Ik denk, dat de tweede piloot besefte, dat aan zijn droom om piloot te zijn een eind zou komen en hij daarom in het harnas wilde sterven. Dat hij nog kon vliegen, is een verschrikkelijke beoordelingsfout. Het lijkt mij, dat je nooit iemand de opdracht moet geven zich ziek te melden, als hij daarmee weet, dat zijn baan op het spel komt te staan.

Hier laat het weer zijn Aprilse grillen zien. Afgelopen woensdag was het tropisch warm en vandaag is de temperatuur zo’n 11 à 12 graden onder normaal.

Hier in Jerusalem verblijvend kan ik geregeld Nederlands praten, want een Nederlandse medebroeder, die 41 jaar in Brazilië gewerkt heeft, Gerard van Buul, woont hier ook.

Groeten uit Jerusalem, Louis

More and more the Middle East seems to be on fire. Some draw the conclusion that Arabs / Muslims don’t know democracy. I think differently. Who was born in the Arab or African culture, get imbibed with mother milk loyalty to their own tribe. This also applies to the head of state. He should take care for his own tribe. Therefore, there are people in the Arab world, who understand that democracy means as the right to elect a new dictator once every four years.

A dissolving solution shows Afghanistan, where the elders regularly come together to discuss the situation in the country and make decisions. Such a meeting is called Loya Jirga.

A note about the horrific plane crash in the French Alps. I think the pilot realized that his dream to be a pilot would end and he therefore wanted to die in the harness. He could still fly, is a terrible error. It seems to me that you never have to give somebody the order to call in sick, if he knows thus, coming to stand his job on the line.

Here again shows April its whims. Last Wednesday was the tropical warm and today the temperature is around 11 to 12 degrees below normal.

Here in Jerusalem I can speak Dutch, because a Dutch confrere, Gerard van Buul, who has worked 41 years in Brazil, lives here too.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

Reacties zijn gesloten.